Nhận dạng đối số vị ngữ là gì?


7

Có một nghiên cứu về Sự cần thiết của phân tích cú pháp để nhận biết đối số dự đoán , tuy nhiên tôi không thể tìm thấy nhiều thông tin về 'Nhận dạng đối số dự đoán' có thể giải thích điều đó.

Nó chính xác là gì và làm thế nào nó hoạt động, một thời gian ngắn?


1
Nó có thể giúp lưu ý rằng 'Vị ngữ' đang được sử dụng ở đây theo nghĩa ngữ pháp của từ này, thay vì 'hàm có giá trị boolean' quen thuộc hơn đối với các nhà toán học và nhà khoa học máy tính. Xem en.wikipedia.org/wiki/Predicate_(grammar) .
NietzscheanAI

1
Btw. Tôi cũng đã thấy trong nghiên cứu khác 'Thuật toán nhận dạng đối số dựa trên cây (PARA)', vì vậy nó nghe giống như một cụm từ mô tả một số thuật toán.
kenorb

1
Tôi không nghĩ chúng tôi bất đồng - Tôi chỉ nói rằng (từ Wiki ở trên), vị ngữ trong "Những đứa trẻ có thể đã bắt đầu trò chơi" là "có thể đã bắt đầu trò chơi", tức là một chút công việc tính toán tiếp theo (" Ai có thể đã bắt đầu trò chơi?") phải được thực hiện để biến nó thành một hàm có giá trị boolean. Biết rằng có thể làm cho bài viết dễ hiểu hơn.
NietzscheanAI

Câu trả lời:


2

Trong ngữ pháp, một mối quan hệ đối số vị ngữ là một mối quan hệ được ngụ ý từ văn bản nhưng không được thể hiện trong cấu trúc cú pháp. (As S)

Logic dự đoán hoặc logic thứ tự đầu tiên là một tập hợp các hệ thống chính thức được sử dụng trong toán học, triết học, ngôn ngữ học và khoa học máy tính.

Cộng đồng NLP quan tâm đến việc nhận ra, đại diện và phân loại các đối số vị ngữ để phân tích ngữ nghĩa nông, có thể được xem là quá trình gán một cấu trúc WHO đã làm GÌ cho WHOM, WHEN, WHY, CÁCH vv cho văn bản thuần túy.

Quá trình này đòi hỏi phải xác định các nhóm từ trong một câu đại diện cho các đối số ngữ nghĩa này và gán nhãn cụ thể cho chúng. Điều này có thể đóng một vai trò quan trọng trong các nhiệm vụ NLP như khai thác thông tin, trả lời câu hỏi và tóm tắt.

Các kỹ thuật tự động và chính xác có thể chú thích văn bản xuất hiện tự nhiên với cấu trúc đối số ngữ nghĩa / vị ngữ có thể tạo điều kiện cho việc khám phá các mẫu thông tin trong các bộ sưu tập văn bản lớn.

Để tham khảo, tôi khuyên dùng bài viết này sử dụng thuật toán Support Vector Machine để phân loại đối số vị ngữ. (Sameer P Kadri H 2005) https://link.springer.com/article/10.1007/s10994-005-0912-2#enumutions

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.