Trình cài đặt Oracle jdk-7u45-macosx-x64 bị treo trên Mavericks


6

Tôi muốn cài đặt Java 7 trên máy Mac đã được cập nhật lên Mavericks. Tôi đã tải xuống gói jdk từ đây và sau khi bắt đầu trình cài đặt, tôi chính xác đến thời điểm này

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Nhấn bây giờ Installkhông có gì và tôi chỉ có thể đóng trình cài đặt.

Có ai đó biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này hoặc làm thế nào để theo dõi nó?

Biên tập

Đây là tất cả thông tin nhật ký có thể được truy cập thông qua ⌘L. Thật không may, danh sách đầy đủ bạn thấy dưới đây đã được in trước khi tôi nhấn nút Cài đặt. Điều này có nghĩa, sau khi nhấn Cài đặt đơn giản là không có gì xảy ra.

Dec 6 17:09:26 sheldor.local Installer[12875]: LSExceptions [0x7fd8eaa009a0] loaded
Dec 6 17:09:26 sheldor.local Installer[12875]: @(#)PROGRAM:Install PROJECT:Install-845
Dec 6 17:09:26 sheldor.local Installer[12875]: @(#)PROGRAM:Installer PROJECT:Installer-721
Dec 6 17:09:26 sheldor.local Installer[12875]: Hardware: MacPro4,1 @ 2.92 GHz (x 16), 16384 MB RAM
Dec 6 17:09:26 sheldor.local Installer[12875]: Running OS Build: Mac OS X 10.9 (13A603)
Dec 6 17:09:26 sheldor.local Installer[12875]: Env: PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
Dec 6 17:09:26 sheldor.local Installer[12875]: Env: DYLD_LIBRARY_PATH=/opt/intel/composer_xe_2013.1.119/tbb/lib:/opt/intel/composer_xe_2013.1.119/compiler/lib:/opt/intel/composer_xe_2013.1.119/ipp/../compiler/lib:/opt/intel/composer_xe_2013.1.119/ipp/lib:/opt/intel/composer_xe_2013.1.119/compiler/lib:/opt/intel/composer_xe_2013.1.119/mkl/lib:/opt/intel/composer_xe_2013.1.119/tbb/lib
Dec 6 17:09:26 sheldor.local Installer[12875]: Env: TMPDIR=/var/folders/km/9hdvqhk90p3gn3bm1f0xmytr0000gn/T/
Dec 6 17:09:26 sheldor.local Installer[12875]: Env: SHELL=/bin/bash
Dec 6 17:09:26 sheldor.local Installer[12875]: Env: HOME=/Users/patrick
Dec 6 17:09:26 sheldor.local Installer[12875]: Env: USER=patrick
Dec 6 17:09:26 sheldor.local Installer[12875]: Env: LOGNAME=patrick
Dec 6 17:09:26 sheldor.local Installer[12875]: Env: SSH_AUTH_SOCK=/tmp/launch-HOL3Ae/Listeners
Dec 6 17:09:26 sheldor.local Installer[12875]: Env: Apple_PubSub_Socket_Render=/tmp/launch-EpWqi0/Render
Dec 6 17:09:26 sheldor.local Installer[12875]: Env: COMMAND_MODE=unix2003
Dec 6 17:09:26 sheldor.local Installer[12875]: Env: __CHECKFIX1436934=1
Dec 6 17:09:26 sheldor.local Installer[12875]: Env: __CF_USER_TEXT_ENCODING=0x1F5:0:0
Dec 6 17:09:26 sheldor.local Installer[12875]: JDK 7 Update 45 Installation Log
Dec 6 17:09:26 sheldor.local Installer[12875]: Opened from: /Volumes/JDK 7 Update 45/JDK 7 Update 45.pkg
Dec 6 17:09:26 sheldor.local Installer[12875]: Product archive /Volumes/JDK 7 Update 45/JDK 7 Update 45.pkg trustLevel=202
Dec 6 17:09:36 sheldor.local Installer[12875]: LSExceptions [0x7fd8eaa009a0] unloaded
Dec 6 17:09:38 sheldor.local Installer[12875]: InstallerStatusNotifications plugin loaded

Mở trình cài đặt, nhấn ⌘L để hiển thị nhật ký, sau đó thay đổi Cấp độ chi tiết để hiển thị tất cả nhật ký. Hãy thử cài đặt và xem những gì nhật ký nói.
grg

@grgarside Tôi đã thêm thông điệp tường trình vào câu hỏi. Thật không may, họ không giúp đỡ rất nhiều.
halirusan

Câu trả lời:


1

Bạn luôn có thể tự chịu rủi ro khi cài đặt gói bằng Pacifist, một bản tải xuống miễn phí yêu cầu bạn quyên góp, như tôi đã làm trước đây với Java. Nó chỉ đặt các tệp vào và không đặt câu hỏi, sau đó bạn khởi động lại thực sự, hãy thận trọng nếu bạn làm điều đó. Nó hoạt động với tôi trên JDK, nhưng tôi ở một tình huống hơi khác.


Cảm ơn câu trả lời này. Tôi hoàn toàn quên đưa ra phản hồi về câu hỏi của mình ở đây, vì tôi đã giải quyết nó. Có vẻ như hệ thống của tôi đã bị hỏng nặng sau khi cập nhật, bởi vì điều tôi nhận thấy sau đó là tôi không chỉ không thể cài đặt Java, thậm chí tôi còn không thể gỡ cài đặt Adobe Creative Suite. Do đó, tôi đã cài đặt lại hệ thống hoàn toàn và bây giờ tất cả những vấn đề đó đã biến mất.
halirusan

Btw, bạn được +1 vì tôi không biết về Pacifist.
halirusan

0

Tôi có thể giải quyết vấn đề trong lúc này. Vài ngày sau khi đăng câu hỏi này, tôi đã cố gắng cài đặt phiên bản Adobe Suite mới và tôi nhận thấy rằng tôi không thể gỡ cài đặt phiên bản cũ với loại hành vi tương tự như được mô tả cho trình cài đặt Java.

Do đó, tôi quyết định thực hiện một bản cài đặt mới của Mavericks. Sau đó, không chỉ các sự cố cài đặt đã biến mất, mà ngoài ra, các đóng băng Finder không xuất hiện nữa.

Đối với tôi, dường như chỉ thực hiện cập nhật khi chuyển sang Mavericks nếu việc sao lưu và cài đặt mới không quá nhiều công việc. Nhìn lại, nó sẽ giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.