Tương đương cho genisoimage và qemu-img trên Ubuntu


6

Làm cách nào để đạt được kết quả tương tự trên OS X 10.9 như tôi làm trên Ubuntu với các lệnh:

$ genisoimage -output init.iso -volid cidata -joliet -rock user-data meta-data

$ qemu-img convert -O raw disk.img disk.img.raw

Câu trả lời:


7

Bạn có thể sử dụng mkisofsthay vì genisoimage- chúng gần như giống hệt nhau (mkisofs thực sự mới hơn và được bảo trì tốt hơn, trong khi genisoimage là ngã ba cũ của debian).

Nó đi kèm với cdrtools, mà bạn có thể cài đặt từ brew:

brew install cdrtools

3
$ hdiutil makehybrid -o init.iso -hfs -joliet -iso -default-volume-name cidata config/

Trong đó cấu hình / chứa dữ liệu meta và dữ liệu người dùng.

$ brew install gemu
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.