Cho phép Bảng điều khiển truy cập vào Lịch


2

Tôi đã nhấp vào một ngày trên tiện ích Bảng điều khiển Lịch và được nhắc xem tôi có muốn cho phép Bảng điều khiển truy cập vào Lịch của mình không. Không nhận ra điều này có nghĩa là gì, tôi đã không cấp quyền truy cập. Bây giờ, tôi muốn cho phép tiện ích truy cập vào Lịch của tôi. Làm thế nào để tôi kích hoạt điều này?

Câu trả lời:


3

Chuyển đến Bảo mật & amp; Ngăn bảo mật trong Tùy chọn hệ thống:

enter image description here

Bạn sẽ có thể kiểm tra / bỏ chọn Bảng điều khiển để truy cập. Bạn sẽ phải thoát và khởi động lại widget để chấp nhận cài đặt mới.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.