Làm cách nào để mở tệp dưới dạng văn bản thuần túy trong TextEdit? [bản sao]


Câu trả lời:


2

TextEdit> Tùy chọn> Mở và Lưu

Kiểm tra "tệp RTF dưới dạng mã RTF thay vì văn bản được định dạng" và mở lại tệp.


0

Nếu bạn muốn có một phiên bản văn bản đơn giản (không nhìn thấy tất cả mã hóa RTF), hãy mở tệp, Định dạng> Tạo văn bản thuần túy (shift-lệnh-T). Điều này sẽ thay đổi bản gốc trong hệ thống tệp, vì vậy nếu bạn không muốn mất phiên bản .rtf, hãy tạo một bản sao trước.


Cảm ơn câu trả lời của bạn. Bạn có thể để nó cho người khác. Tôi muốn xem tất cả các mã hóa RTF.
thử nghiệm
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.