Làm cách nào để thay thế các biểu tượng Yosemite bằng các biểu tượng từ Mavericks?


14

Trước khi nâng cấp lên Yosemite, tôi muốn sao lưu các biểu tượng ứng dụng từ Mavericks, vì các biểu tượng mới rất xấu .

Cách tốt nhất để giữ một bản sao đầy đủ của các biểu tượng hệ thống cũ từ Mavericks là gì?

CẬP NHẬT:

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Cuối cùng, tôi làm từng cái một bằng phương pháp của Yuki Yamashina .


Biểu tượng Finder là một thảm họa. Phần còn lại là ổn, imo.

Câu trả lời:


9

Theo câu trả lời của @ ohho, tôi đã viết một kịch bản nhanh sẽ giúp bạn tiết kiệm công sức điều chỉnh màu sắc của từng biểu tượng. Kịch bản này xử lý các biểu tượng thư mục Dropbox quá. Bạn sẽ cần cài đặt các tiện ích dòng lệnh và hình ảnh xcode. Cách tốt nhất để có được cả hai là cài đặt homebrew và sau đó chạy

brew install imagemagick

Đây là kịch bản. Tôi đã chọn giảm độ bão hòa -20% và điều chỉnh màu sắc để làm cho màu sắc bớt xanh và nhiều màu xanh hơn.

#!/bin/bash

# List of system icons which need to be changed
sys_icons="ApplicationsFolderIcon.icns BurnableFolderIcon.icns \
DesktopFolderIcon.icns DeveloperFolderIcon.icns DocumentsFolderIcon.icns \
DownloadsFolder.icns GenericFolderIcon.icns GenericSharepoint.icns \
GroupFolder.icns LibraryFolderIcon.icns MovieFolderIcon.icns \
MusicFolderIcon.icns OpenFolderIcon.icns PicturesFolderIcon.icns \
PublicFolderIcon.icns ServerApplicationsFolderIcon.icns \
SitesFolderIcon.icns SystemFolderIcon.icns UsersFolderIcon.icns \
UtilitiesFolder.icns"

# Back up CoreTypes.bundle just in case and copy the icons to ~/folder_icons
cp -r /System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle ~/CoreTypes_BACKUP.bundle
mkdir ~/folder_icons
cd /System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/Resources
cp $sys_icons ~/folder_icons

# List of dropbox icons which need to be changed
dropbox_icons="DropboxFolderIconYosemite.icns DropboxAppFolderIconYosemite.icns \
DropboxPublicFolderIconYosemite.icns DropboxReadOnlySharedFolderIconYosemite.icns"

# Check if yosemite-ready dropbox is installed and copy the dropbox icons to ~/folder_icons
if [ -f "/Applications/Dropbox.app/Contents/Resources/DropboxFolderIconYosemite.icns" ]; then
    cd /Applications/Dropbox.app/Contents/Resources
    cp $dropbox_icons ~/folder_icons
fi

cd ~/folder_icons

# Change ownership of icns files to user
sudo chown `whoami` $sys_icons $dropbox_icons &> /dev/null

# Convert icns files to "iconset" folders containing png files
for icon in *.icns; do iconutil -c iconset "$icon"; done

# Use imagemagick to adjust saturation (-20%) and hue (+2%)
for icon in ./**/*.png; do mogrify -modulate 100,80,102 "$icon"; done

# Convert "iconset" folders back to icns files
for icon in *.iconset; do iconutil -c icns "$icon"; done

# Copy the modified system and dropbox icons back to their original bundles
sudo cp $sys_icons /System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/Resources
if [ -f "DropboxFolderIconYosemite.icns" ]; then
    cp $dropbox_icons /Applications/Dropbox.app/Contents/Resources
fi

# Set owner/group to root/wheel and delete extended attributes
cd /System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/Resources
sudo chown root $sys_icons
sudo chgrp wheel $sys_icons
sudo xattr -d com.apple.quarantine $sys_icons &> /dev/null

# Delete icon cache (restart necessary)
sudo find /private/var/folders/ -name com.apple.dock.iconcache -exec rm {} \; &> /dev/null
sudo find /private/var/folders/ -name com.apple.iconservices -exec rm -rf {} \; &> /dev/null

# Remove working directory
rm -rf ~/folder_icons

Lưu cái này dưới dạng '~ / folder_colour_adjuster.sh' và sau đó chạy

sudo sh ~/folder_colour_adjuster.sh

Khởi động lại máy Mac của bạn và tận hưởng:

kết quả cuối cùng


3
Tôi ước tôi có thể bỏ phiếu nhiều hơn một lần ;-)
ohho

6

Cách thay đổi màu sắc của các biểu tượng hệ thống Yosemite :

// Go to /System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/Resources folder
// where system icons are located.
$ cd /System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/Resources/

// Backup the icns file for generic folder icon.
$ sudo cp GenericFolderIcon.icns GenericFolderIcon.org.icns

// Move the icns file to your home folder and go there.
$ sudo mv GenericFolderIcon.icns ~/
$ cd ~/

// Change file owner (from root to user).
$ sudo chown [user name] GenericFolderIcon.icns

// Open GenericFolderIcon.icns in Finder, then Preview is launched.
// Choose "Tools" => "Adjust Colors..." (shift+⌘+C), and adjust image's color as you want.
// In the following image, Saturation is decreased.
// Note that GenericFolderIcon.icns contains 10 images, and you should edit all of them.
// Save the file (⌘+S).

nhập mô tả hình ảnh ở đây

// Locate the icns file to /System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/Resources folder.
$ cd /System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/Resources/
$ sudo mv ~/GenericFolderIcon.icns ./

// Change file owner and group, and remove Extended Attributes.
$ sudo chown root GenericFolderIcon.icns
$ sudo chgrp wheel GenericFolderIcon.icns
$ sudo xattr -d com.apple.quarantine GenericFolderIcon.icns

// Clear the icon cache.
sudo find /private/var/folders/ -name com.apple.dock.iconcache -exec rm {} \;
sudo find /private/var/folders/ -name com.apple.iconservices -exec rm -rf {} \;

// Restart Mac.

Có một ứng dụng miễn phí đẹp để thay đổi biểu tượng, LiteIcon .

nhập mô tả hình ảnh ở đây


5

Tôi có thể nói với bạn, điều này khá khó để tự làm.

Nếu bạn đang tìm cách thay thế các biểu tượng hệ thống, chẳng hạn như các thư mục, chúng ở đây:

/System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/Resources/

Nếu bạn muốn thay thế các biểu tượng cho các ứng dụng trong / Ứng dụng, thì nó phải được thực hiện riêng lẻ. Điển hình là:

/Applications/AppName.app/Contents/Resources/AppName.icns

Sau khi thay thế, biểu tượng mới sẽ không hiển thị cho đến khi bộ đệm biểu tượng được đặt lại. Trong Mavericks, việc đặt lại LaunchService sẽ cập nhật biểu tượng, nhưng ở Yosemite, từ khi tôi sử dụng nó, "iconcache" phải bị xóa.

https://gist.github.com/fabiofl/5873100

Tất cả trong tất cả, nó cần sự kiên nhẫn.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.