Làm cách nào để tôi đăng xuất khỏi iCloud trên iOS6


0

Làm cách nào để tôi đăng xuất khỏi iCloud trên iOS6.

Tôi đã tạo AppleID thứ 2 tôi muốn sử dụng để đồng bộ hóa iCloud, nhưng tùy chọn duy nhất tôi nhận được là "Xóa tài khoản". Tôi không muốn xóa AppleID (được sử dụng trên các thiết bị khác), chỉ cần thay đổi sang tài khoản mới

Câu trả lời:


2

Liên kết cũ của tôi cho việc này đã cạn, nhưng xóa tài khoản thực sự là "xóa tài khoản này khỏi thiết bị của tôi". Văn bản của bài viết này xác nhận điều đó, nhưng tiếc là hiện tại tôi không thể tìm thấy một liên kết apple.com.

Đọc chủ đề này cũng sẽ xác nhận nó cho bạn, mặc dù gián tiếp.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.