Cách tìm thư mục trống bằng thư mục thông minh


8

Tôi cần tìm tất cả các thư mục trống bằng thư mục thông minh.

Có cách nào để làm vậy không?

Câu trả lời:


9

Chỉ cần chọn tùy chọn trong hình ảnh dưới đây và bạn sẽ nhận được tất cả các thư mục trống.

nhập mô tả hình ảnh ở đây


Không biết điều đó thật dễ dàng, cảm ơn bạn rất nhiều!
Anas

Có thể tìm các thư mục có tệp như .DS_Store, Icon không? sử dụng phương pháp này?
kenchew
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.