Sự khác biệt giữa `tên dịch vụ` và` dịch vụ đích 'là gì?


27

Hãy xem xét các lệnh sau

# launchctl stop 
Usage: launchctl stop <service-name>
# launchctl stop com.apple.SomeService
# launchctl disable com.apple.SomeService
Usage: launchctl disable <service-target>

Sự khác biệt giữa mục tiêu dịch vụ và tên dịch vụ là gì? Làm cách nào tôi có thể tìm hiểu mục tiêu dịch vụ của dịch vụ từ tên dịch vụ đó?

Câu trả lời:


29

Mục tiêu dịch vụ là tên dịch vụ cộng với tên miền đích, mô tả bối cảnh dịch vụ chạy, ví dụ: liệu nó có chạy khi khởi động hệ thống hay khi một người dùng cụ thể đăng nhập, v.v.

Trang web launchctl (1) mô tả 6 cách hình thành mục tiêu dịch vụ từ tên dịch vụ. Nếu bạn muốn vô hiệu hóa một dịch vụ chạy khi khởi động, bạn có thể muốn một trong ba dịch vụ này tùy thuộc vào việc đó là dịch vụ chạy khi khởi động hệ thống hay khi bạn đăng nhập:

system/[service-name]
  Targets the system domain or a service within the system domain. The system
  domain manages the root Mach bootstrap and is considered a privileged execu-
  tion context. Anyone may read or query the system domain, but root privi-
  leges are required to make modifications.

user/<uid>/[service-name]
  Targets the user domain for the given UID or a service within that domain. A
  user domain may exist independently of a logged-in user. User domains do not
  exist on iOS.

gui/<uid>/[service-name]
  Another form of the login specifier. Rather than specifying a user-login
  domain by its ASID, this specifier targets the domain based on which user it
  is associated with and is generally more convenient.

Bạn có thể tìm ra số uid cho tài khoản người dùng của mình như thế này:

$ id -u [your-username]
502

25
Có cách nào để đi từ "nhãn" dịch vụ hoặc PID được hiển thị bởi launchchtl list"mục tiêu dịch vụ" mà không cần thử tất cả các tên miền có thể này không?
tảo
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.