Cố gắng di chuyển thư đến thư mục, nhưng nó không di chuyển


1

Tôi đang cố gắng chuyển nhiều thư đến các thư mục con và chúng sẽ không di chuyển. Họ đã di chuyển trước khi gặp vấn đề gì?


Bạn đang sử dụng Mail.app? OS X hay iOS? Phiên bản nào của HĐH?
grg

Trong thư Apple mở tab Cửa sổ trong thanh menu sau đó chọn Hoạt động và quan sát, nó sẽ hiển thị cho bạn cách chuyển thư từ (sử dụng IMAP), vì thư của bạn ban đầu được lưu trữ trên máy chủ nhà cung cấp email của bạn.
Buscar웃
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.