Làm cách nào để xem trước vị trí của hình ảnh trên Album trên iPad?


Câu trả lời:


1

Tôi sử dụng ứng dụng View Exif để mở rộng ứng dụng Ảnh để có hình ảnh ánh xạ địa lý. Nó hiển thị tất cả thông tin exif tôi từng cần vì vậy tôi khá hài lòng với giá trị.

Tôi quan tâm nếu có cách khác, nhưng điều này làm việc rất tốt cho tôi.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.