Hiệu ứng ghi ken ở đâu trong iMovie 10.0.7?


0

Tôi không tìm thấy hiệu ứng ghi ken nữa trong iMovie 10.0.7. Có phải nó không được bao gồm nữa? Đã đi đến "vụ mùa", không có gì ở đây ngoài việc tự trồng trọt. Không có công cụ "điều chỉnh" nữa.

Bạn đang ở đâu, Ken Burns?

Câu trả lời:


1

Ken Burns nằm giữa thanh công cụ & hình ảnh đầu ra [Tôi không thực sự sử dụng iMovie, nhưng đó là nơi tôi mong đợi nó sẽ được sử dụng Final Cut]

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Tôi không chắc chắn ý nghĩa của công cụ 'điều chỉnh'.


Tôi có thể xác nhận, điều tương tự trong iMovie.
JBis
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.