Nhận giá trị ô theo chuỗi địa chỉ bằng số


1

Trong các số 3.5.2 tôi quản lý để có được một địa chỉ ô (tôi tính nó dựa trên một số dữ liệu). Bây giờ khi tôi có nó, làm thế nào tôi có thể nhận được giá trị đằng sau địa chỉ đó mà không sao chép kết quả của hàm của tôi sang ô khác và thêm vào =trước nó?

Câu trả lời:


3

Có hàm INDIRECT , trả về nội dung của một ô hoặc phạm vi được tham chiếu bởi một địa chỉ được chỉ định dưới dạng chuỗi.

thí dụ:

INDIRECT("B2")

Đây là tài liệu của Apple về các hàm Numbers.app.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.