Làm thế nào để có được các chuỗi chú thích hình chữ nhật trong bản xem trước?


1

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Làm cách nào tôi có thể nhận được các hợp âm của hình chữ nhật có chú thích này trong ứng dụng xem trước hoặc ứng dụng mac khác?


Tôi đã kết thúc chỉ bằng cách sử dụng PhotoShop. nhưng nếu bạn có thể chọn các chú thích hình chữ nhật, bạn sẽ có thể nhận được các IMO của họ.
jsky

Câu trả lời:


1

Nếu bạn thực hiện lệnh shift-4 (lệnh để chụp ảnh màn hình của một vùng đã chọn), con trỏ của bạn sẽ biến thành dấu thập và được liệt kê với dấu thập là các tọa độ x, y.


0

Tôi đã kết thúc chỉ bằng cách sử dụng PhotoShop. nhưng nếu bạn có thể chọn các chú thích hình chữ nhật, bạn sẽ có thể nhận được các IMO của họ.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.