IBM JRE trên Mac?


3

Đối với một số sử dụng như giao tiếp với các máy chủ ứng dụng Weblogic hoặc WebSphere từ Windows hoặc Unix, tôi phải sử dụng IBM JRE.

Điều đó có tồn tại trên Mac không? và / hoặc làm thế nào tôi có thể làm điều đó (ngoại trừ giải pháp rõ ràng là không sử dụng máy Mac để chạy các chương trình này)?


Linux trong một hộp ảo
Thilo

1
Chắc chắn bất kỳ JRE nào cũng có thể giao tiếp với các JRE khác vì cùng một java chạy trên cả hai (tôi có thể hiểu Websphere là một sản phẩm của IBM yêu cầu IBM jre nhưng trên máy chủ) Weblogic là một sản phẩm của Oracle vậy tại sao nó cần một JRE của IBM?
Mark

Xin chào, tôi làm việc cho IBM và hôm nay tôi thấy IBM JAVA 1.8 cho MAC, tiếc là tôi không chắc liệu đây có phải là để sử dụng bên ngoài IBM không.
To Kra
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.