Làm cách nào tôi có thể kích hoạt AppleScript khi đăng nhập?


Câu trả lời:


12

Nếu bạn lưu Apple Script dưới dạng một ứng dụng, hãy truy cập Tùy chọn hệ thống -> Người dùng -> Mục đăng nhập, bạn có thể thêm ứng dụng vào đó và ứng dụng sẽ chạy khi đăng nhập.

nhập mô tả hình ảnh ở đây


2

~ / Thư viện / LaunchAgents / login_test.plist:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC -//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN
http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd>
<plist version="1.0">
<dict>
  <key>Label</key>
  <string>login_test</string>
  <key>ProgramArguments</key>
  <array>
    <string>osascript</string>
    <string>/Users/username/Desktop/test.scpt</string>
  </array>
  <key>RunAtLoad</key>
  <true/>
</dict>
</plist>

1

Bạn cũng có thể sử dụng Script Timer cho việc này. Nó là 12 đô la, nhưng nó là một tiện ích nhỏ rất hữu ích.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.