Làm cách nào để thay đổi tên iChat của tôi?


3

Bây giờ tôi đang sử dụng iChat, đã đặt biệt danh của mình là Ben Potter, nhưng vì một số lý do, tôi luôn hiển thị là "Jennifer Potter" ...

Bạn có biết làm sao để sửa cái này không?

enter image description here

Câu trả lời:


3
  1. Thoát iChat nếu nó đang mở.
  2. Mở sổ địa chỉ.
  3. Chọn Thẻ & gt; Hiển thị Thẻ của tôi.
  4. Nhấp vào nút Chỉnh sửa.
  5. Chỉnh sửa tên và họ của bạn.
  6. Lưu các thay đổi bằng cách nhấp vào nút Chỉnh sửa một lần nữa hoặc bằng cách chọn một thẻ khác.
  7. Mở iChat. Tên sửa đổi của bạn xuất hiện sau khi bạn đăng nhập.
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.