Số, Tổng, Sản phẩm


9

Cho một lưới các số nguyên không âm 20 × 20, tìm một lưới con 3 × 3 trong đó tích của các tổng của các dòng riêng lẻ đạt cực đại. Phát biểu trong công thức:

Cho lưới con 3 × 3

ma trận từ (1,1) đến (3,3)

chức năng để tối đa hóa là

f (A) = (x_11 + x_12 + x_13) ⋅ (x_21 + x_22 + x_23) ⋅ (x_31 + x_32 + x_33)

Trên mỗi dòng, tổng được tính và tổng riêng sau đó được nhân lên.

Một ví dụ (chỉ 5 × 5):

Ví dụ với lưới 3 × 3 tối đa được tô sáng

Phần được tô sáng màu đỏ là phần có giá trị của hàm f (A)lớn nhất cho toàn bộ lưới:

(35 + 272 + 167) (163 + 270 + 242) (216 + 68 + 266) = 175972500

Đầu vào

Đầu vào được đưa ra trên đầu vào tiêu chuẩn và bao gồm 20 dòng, mỗi dòng chứa 20 số, được phân tách bằng ký tự khoảng trắng (U + 0020). Các số này đủ nhỏ để số nguyên có chữ ký 32 bit đủ để tính kết quả.

Bạn có thể giả sử đầu vào được chuyển hướng từ một tệp.

Đầu ra

Đầu ra là kết quả của chức năng f (A)cho lưới con 3 × 3 mang lại kết quả lớn nhất. Trong ví dụ trên điều này sẽ có được 175972500.

Mẫu đầu vào 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sản lượng mẫu 1

3375

Mẫu đầu vào 2

40 30 42 222 74 265 93 209 115 274 139 177 7 274 12 15 103 36 236 91
294 97 35 272 167 126 18 262 292 48 8 296 85 93 245 4 4 240 276 153
52 8 163 270 242 224 142 72 99 240 199 26 224 198 96 242 295 70 56 247
247 130 216 68 266 142 93 214 30 8 12 163 59 84 40 287 233 65 30 242
283 245 164 53 148 282 73 186 296 3 9 233 184 30 205 221 92 96 5 101
132 228 43 91 228 37 266 140 159 109 10 230 40 114 264 3 266 164 219 283
70 207 218 28 299 78 279 30 179 118 196 138 61 229 110 55 203 73 124 112
16 232 28 187 292 78 194 70 65 203 255 227 176 21 32 225 11 15 92 151
58 237 261 41 213 171 170 111 4 209 99 194 40 108 267 137 179 31 35 221
184 209 264 275 163 268 261 40 198 185 45 188 280 273 54 79 270 286 273 121
208 83 66 156 104 62 188 68 53 194 46 279 280 170 266 148 272 285 178 245
210 130 213 118 165 210 213 66 54 189 166 193 57 213 14 101 143 109 172 101
80 193 287 4 140 65 208 111 8 206 107 285 109 29 211 78 170 247 290 193
148 123 15 164 28 153 222 67 156 165 6 163 114 77 165 17 143 209 278 100
3 102 58 148 82 181 84 29 2 236 231 195 118 278 252 257 179 123 276 287
143 141 254 142 200 243 171 32 164 195 235 260 269 191 190 46 65 166 82 146
69 194 65 220 234 110 45 135 125 208 138 20 233 291 256 162 148 216 247 138
10 53 164 107 2 270 226 227 88 206 193 13 41 130 218 249 76 35 207 91
199 36 207 256 58 215 28 277 234 29 198 148 219 244 136 16 30 258 219 264
183 118 48 218 15 125 279 103 73 8 86 113 9 157 239 273 146 208 50 86

Sản lượng mẫu 2

328536000

Mẫu đầu vào 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sản lượng mẫu 3

185193

Mẫu đầu vào 4

242 248 292 60 9 45 94 97 294 202 219 118 115 243 207 81 288 289 241 232
236 225 205 227 242 85 139 63 5 162 170 121 208 133 22 235 125 288 209 270
31 182 108 170 88 268 297 66 249 158 285 157 267 117 150 18 44 66 117 223
205 32 93 132 33 99 209 282 222 272 255 1 80 270 202 54 117 35 139 273
87 74 113 146 177 14 154 92 282 4 192 60 171 286 66 299 89 276 138 289
60 16 143 277 202 284 77 296 215 96 200 10 226 143 136 131 218 246 254 20
244 118 299 218 81 195 129 93 205 202 264 141 196 150 214 72 231 136 243 192
236 157 176 187 104 182 134 29 151 234 81 143 22 119 45 241 17 225 197 7
156 284 92 13 131 60 113 77 228 65 200 83 3 63 83 88 241 113 115 198
62 101 242 270 121 122 119 78 105 273 55 7 239 236 37 252 66 164 56 44
70 57 100 87 34 298 140 259 36 257 1 204 110 299 245 56 43 121 192 10
240 36 272 255 10 194 143 66 27 131 22 78 57 71 128 5 1 155 236 122
281 160 42 147 272 151 196 240 291 280 209 245 271 46 103 35 85 145 78 140
155 74 232 205 235 223 147 39 171 240 56 187 184 70 28 81 293 125 283 159
297 203 75 46 221 77 106 12 268 94 220 156 78 97 266 208 228 137 212 49
4 157 69 51 225 23 61 202 19 23 41 260 161 218 142 251 299 187 283 158
118 136 71 77 21 199 110 87 103 120 153 157 213 234 155 141 135 24 120 199
16 204 292 245 54 260 294 159 254 15 209 41 154 54 231 167 87 291 31 26
212 274 99 199 170 184 47 227 64 2 117 275 67 84 143 214 143 125 24 61
205 250 133 88 210 112 4 160 3 287 54 143 293 94 287 42 105 94 76 169

Sản lượng mẫu 4

311042813

Đối với người quan tâm, độ dài của bài dự thi chúng tôi nhận được trong cuộc thi của chúng tôi:

120 - AWK
124 - C
133 - Haskell
174 - C
270 - VB.NET

Và các giải pháp riêng của chúng tôi (không được xếp hạng):

  55 - Golfs
118 - Ruby
192 - PowerShell

Câu trả lời:


5

J, 38

":@(>./@,@(3*/\3+/\"1".;._2))&.stdin''

Sử dụng mẫu:

$ jconsole nsp.ijs <g1
3375
$ jconsole nsp.ijs <g2
328536000
$ jconsole nsp.ijs <g3
185193

Giải thích sơ bộ:

 • ".;._2chuyển đổi đầu vào thô thành ma trận, ":chuyển đổi kết quả thành đầu ra thô
 • 3+/\"1 tổng số cột khôn ngoan, 3 nhân 3
 • 3*/\ nhân hàng, 3 nhân 3
 • , làm phẳng kết quả
 • >./ trích xuất tối đa
 • &.stdin'' làm cho một bộ lọc ra khỏi nó

3
mát mẻ__________!
BẠN

Chơi golf tuyệt vời!
Eelvex

@ S.Mark __________!
Mateen Ulhaq

6

Con trăn - 146 ký tự

g=[map(int,raw_input().split(' '))for i in' '*20]
r=range(18)
print max(reduce(int.__mul__,[sum(v[j:j+3])for v in g[i:i+3]])for j in r for i in r)

Đối số cần phân tách là không cần thiết và có thể giúp bạn tiết kiệm ba byte. Một cách thậm chí ngắn hơn để đọc đầu vào là g=eval('map(int,raw_input().split()),'*20), tiết kiệm thêm bốn byte cho tổng số 139.
hallvabo

3

C #, 324 321 308 ký tự

using System;using System.Linq;class X{static void Main(){int m=0,v,x=0,y;Func<int[],int>f=t=>t[x]+t[x+1]+t[x+2];var a=Console.In.ReadToEnd().Trim().Split('\n').Select(l=>l.Split(' ').Select(int.Parse).ToArray()).ToList();for(;x<18;x++)for(y=0;y<18;m=m>v?m:v)v=f(a[y])*f(a[++y])*f(a[y+1]);Console.Write(m);}}

Có thể đọc được

using System;
using System.Linq;
class X
{
  static void Main()
  {
    int m = 0, v, x = 0, y;
    Func<int[], int> f = t => t[x] + t[x + 1] + t[x + 2];
    var a = Console.In.ReadToEnd().Trim().Split('\n').Select(l =>
      l.Split(' ').Select(int.Parse).ToArray()).ToList();
    for (; x < 18; x++)
      for (y = 0; y < 18; m = m > v ? m : v)
        v = f(a[y]) * f(a[++y]) * f(a[y + 1]);
    Console.Write(m);
  }
}

14 ký tự có thể được loại bỏ bằng cách xóa cả hai cuộc gọi .Trim()nếu bạn có thể đảm bảo rằng đầu vào sẽ chỉ sử dụng \n(không \r) và không có dòng mới sau hàng số cuối cùng.

Chỉnh sửa

 • (333 → 324 ký tự) Đã nhận ra Tôi có thể thêm x, yvào khai báo ở đầu thay vì khai báo từng ký tự trong forcâu lệnh; rằng tôi có thể thay đổi một trong các ToArrays thành ToList; rằng tôi có thể gia tăng ybên trong cuộc gọi đến fvà do đó loại bỏ nó trong for.

 • (324 → 321 ký tự) Di chuyển bài tập mvào forcâu lệnh, loại bỏ dấu chấm phẩy và hai curlies.

 • (321 → 308 ký tự) Đề xuất của Joey trong các bình luận. Cảm ơn!


Tôi bị cám dỗ -1 vì sử dụng công nghệ hoàn toàn không phù hợp để mã hóa ... :)
RomanSt

Cuộc gọi Trim()bên trong int.Parsethực sự có thể được loại bỏ (nó bỏ qua khoảng trắng theo sau) (314). Sau đó, bạn cũng có thể gọi Selectvới chỉ int.Parselà đối số; không cần lambda ở đó nữa (308). Tôi nghĩ rằng điều này có thể được thực hiện ngắn hơn bằng cách làm việc với mảng 1D 400 mục thay vì danh sách các mảng như bạn có bây giờ, nhưng tôi không thể điều chỉnh nó ngay bây giờ ;-)
Joey

@Joey: Wow ... bạn làm tôi cảm thấy noob :) Cảm ơn!
Timwi

3

Java, 299 ký tự

  class M{public static void main(String[]a){java.util.Scanner s=new java.util.Scanner(System.in);int i,j,k,p,m,t=20,x[][]=new int[t][t];for(i=m=0;i<t*t;i++)x[i/t][i%t]=s.nextInt();for(i=0;i<18;i++)for(j=0;j<18;j++,m=p>m?p:m)for(p=1,k=i;k<i+3;k++)p*=x[k][j]+x[k][j+1]+x[k][j+2];System.out.print(m);}}

Tôi có làm điều gì sai? Mã đã cho có trọng lượng ở mức 318 byte ở đây. Trong mọi trường hợp, lớp không cần phải có public, bạn có thể kéo khai báo mảng xvào dòng trước đó với x[][]=new int[t][t]. Bạn có thể sử dụng mảng một chiều giúp đơn giản hóa việc truy cập rất nhiều. Bạn có thể loại bỏ importvà chỉ nội tuyến java.util.hai lần ngắn hơn 5 byte. Bạn có thể nội tuyến emà tiết kiệm 3 byte. Với tất cả những gì tôi đã nhận được xuống còn 290 byte.
Joey

@Joey, xin lỗi về điều đó, đã sử dụng Notepad ++, đọc nhầm Char Count (no spaces). Sẽ làm hầu hết những thay đổi đó. Mã sẽ hoàn toàn thay đổi rất nhiều nếu tôi sử dụng mảng 1D.
st0le

Vâng, nó thay đổi tuyên bố đến x[]=new int[t*t], khởi đến x[i]=s.nextInt();và cập nhật pđể p*=x[t*k+j]+x[t*k+j+1]+x[t*k+j+2];. Không có gì quá kỳ diệu, tôi nghĩ :-)
Joey

enum M{M;{code;}}và bạn có thể hợp nhất các điều kiện tăng và lặp.
Nabb

Với class M{static{java.util.Scanner s=...bạn đến 271. Cải thiện 10%. :) Bạn nhận được một lỗi sai sau khi đầu ra, nhưng bạn có thể âm thầm bỏ qua nó. :)
người dùng không xác định

2

Con trăn (202)

nhập sys; g = map (lambda l: map (int, l.split ()), sys.stdin.readlines ())
r = phạm vi (18)
cho j trong phạm vi (20): l = g [j]; g [j] = [sum (l [i: i + 3]) cho i trong r]
g = [g [i] [j] * g [i + 1] [j] * g [i + 2] [j] cho i trong r cho j trong r]
in tối đa (g)

Chỉnh sửa: Đã sửa r thành phạm vi (18) thay vì 17.


2

Ruby - 78 ký tự

g=*$<
p (0..324).map{|i|eval g[i/18,3].map{|r|eval r.split[i%18,3]*?+}*?*}.max

2

Ruby, 106 ký tự

k=$<.read.split.map &:to_i;p (0..358).map{|a|a%20>17?0:(0..2).map{|i|k[20*i+a,3].inject:+}.inject(:*)}.max

Một giải pháp đơn giản khác.

 • Chỉnh sửa: Giải pháp trước đó tạo ra kết quả không chính xác cho một số trường hợp cạnh.
 • Chỉnh sửa: (114 -> 106) Sử dụng một mảng phẳng, kiểm tra index%20để ngăn tràn vào hàng tiếp theo.

2

Windows PowerShell, 116 117 124 152 170

$g=-split$input
(0..359|?{$_%20-le17}|%{$i=$_
(0..2|%{$g[($a=$i+20*$_)..($a+2)]-join'+'|iex})-join'*'|iex}|sort)[-1]

Khá đơn giản, thực sự.


2

C 184 171 Nhân vật

#define f(i,b)for(i=0;i<b;i++)
i,j,k,l,m,M,s,a[400];main(){f(i,400)scanf("%d",a+i);f(i,18)f(j,18){m=1;f(k,3){s=0;f(l,3)s+=a[(i+k)*20+j+l];m*=s;}M=m>M?m:M;}printf("%d",M);}

Bạn có thể vắt kiệt thêm một vài ký tự bằng cách sử dụng #define f(i,b)for(i=0;i<b;i++)và xóa 0,khỏi các lệnh.
Joey Adams

@Joey ơi! Tôi hoàn toàn bỏ lỡ điều đó. Cảm ơn
fR0DDY

Bạn có thể sử dụng #define f(i,b)for(i=b;--i;)thay thế?
Nabb

1

J + tr, 84 + 10

y=:20 20$".(1!:1)3
s=:3 :'(y&((][;.0~3 3,:~[)~))"1(,."0/~i.18)'
>./,([:*/+/"1)"2 s y

chạy như thế này < golfdata tr \\n ' '| ./test.ijsvì vậy tôi coi tr \\n ' 'phần này là một phần của chương trình.

y=: 40 30 43 ...
>./,([:*/+/"1)"2 s y
328536000

z =: 20 20 $>:i.20
>./,([:*/+/"1)"2 s z
185193

Cách dễ nhất để chạy câu trả lời J là gì?
gnibbler

@gnibbler: cách duy nhất tôi biết (không may) là tải xuống và cài đặt J.
Eelvex

@gnibbler ... đang được mở nguồn . Yay
JB

1

Haskell, 129 ký tự

import List
t f z@(_:y@(_:x))=zipWith3((f.).f)z y x
main=interact$show.maximum.(t(*)=<<).transpose.map(t(+).map read.words).lines

1

Golfscript, 48 ký tự

n%"{~}%:^,,{^>3<}%":|~{{+}*}%20/zip|~{{*}*}%$)p;

cái trước

n%{' '%"{~}%:^,,{^>3<}%":|~{{+}*}%}%zip|~{{*}*}%$)p;

Một số giải thích, nhưng tôi vẫn là người mới chơi golf, một số có thể không đúng, xin vui lòng sửa cho tôi, nếu bạn thấy có gì đó không đúng.

n% # .lines
{ #.mỗi
  ''% # .split ''
  "#" ... chuỗi ký tự bắt đầu
   {~}% # .flatten
   : ^ #assign để biến ^
   , #.kích thước
   , # .times
   { #.mỗi
     ^> # ^ [n:]
     3 <# [: 3]
   }% # .map kết thúc
  "# ..." kết thúc chuỗi bằng chữ
  : | #assign chuỗi ký tự để biến | sử dụng lại sau
  ~ #eval
  { #.mỗi
   {+} #sum
   * #.gập lại
  }% # .map kết thúc
}% # .map kết thúc
Zip Zip
| ~ #eval biến | so với kết quả của .zip
{ #.mỗi
  {*} # sản phẩm
  * #.gập lại
}% # .map kết thúc
$ # .ort
) #uncons / .pop
p #put
; #discard mục hàng đầu từ ngăn xếp

Xét nghiệm

$ cat sample-1159-1.txt | golfscript codegolf-1159.gs
3375

$ cat sample-1159-2.txt | golfscript codegolf-1159.gs
328536000

$ cat sample-1159-3.txt | golfscript codegolf-1159.gs
185193

1

APL (Dyalog Unicode) , 22 byte SBCS

Hoàn thành chương trình.

⌈/,{×/+/⍵}⌺3 3↑⍎20'⎕'

Hãy thử trực tuyến!

20⍴'⎕' định hình lại ký tự (viết tắt của đánh giá đầu vào từ stdin) đến độ dài 20

 thực hiện điều đó (cung cấp 20 danh sách)

 trộn các danh sách thành một ma trận

{Liên kết }⌺3 3 trên mỗi ma trận 3 nhân 3:

+/⍵ tổng hợp các hàng

×/ nhân số tiền

, làm phẳng ma trận tổng

⌈/ tìm tối đa


0

Powershell, 103 byte

(($x=-split($args-replace'(\d+)(?= (\d+) (\d+))','$1+$2+$3')|iex)|%{$_*$x[$j+20]*$x[$j+++40]}|sort)[-1]

Giải trình:

 • Các biểu thức chính biến đổi từng chuỗi như 1 2 3 4 5 6chuỗi như 1+2+3 2+3+4 3+4+5 5 6;
 • Sau đó, tập lệnh phân tách chuỗi 1+2+3 2+3+4 3+4+5 5 6theo khoảng trắng và đánh giá từng phần tử theo iex(bí danh cho Invoke-Expression ). Một kết quả là một mảng như 6,9,11,5,6;
 • Cuối cùng, tập lệnh nối tất cả các mảng thành một, tính toán một sản phẩm và trả về mức tối đa.

Điều cần thiết là chúng ta cần tối đa các sản phẩm bằng tổng các số nguyên không âm . Vì vậy, chúng ta không cần phải lọc ra 2 giá trị cuối cùng trong mỗi hàng và 2 hàng cuối cùng.

Kịch bản kiểm tra ít chơi gôn

$f = {

$x=-split($args-replace'(\d+)(?= (\d+) (\d+))','$1+$2+$3')|iex
($x|%{$_*$x[$j+20]*$x[$j+++40]}|sort)[-1]

}

@(
  ,( 3375,
    "1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1",
    "4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1",
    "4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1",
    "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1",
    "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1",
    "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1",
    "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1",
    "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1",
    "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1",
    "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1",
    "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1",
    "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1",
    "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1",
    "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1",
    "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1",
    "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1",
    "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1",
    "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1",
    "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1",
    "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1")
  ,( 328536000,
    "40 30 42 222 74 265 93 209 115 274 139 177 7 274 12 15 103 36 236 91",
    "294 97 35 272 167 126 18 262 292 48 8 296 85 93 245 4 4 240 276 153",
    "52 8 163 270 242 224 142 72 99 240 199 26 224 198 96 242 295 70 56 247",
    "247 130 216 68 266 142 93 214 30 8 12 163 59 84 40 287 233 65 30 242",
    "283 245 164 53 148 282 73 186 296 3 9 233 184 30 205 221 92 96 5 101",
    "132 228 43 91 228 37 266 140 159 109 10 230 40 114 264 3 266 164 219 283",
    "70 207 218 28 299 78 279 30 179 118 196 138 61 229 110 55 203 73 124 112",
    "16 232 28 187 292 78 194 70 65 203 255 227 176 21 32 225 11 15 92 151",
    "58 237 261 41 213 171 170 111 4 209 99 194 40 108 267 137 179 31 35 221",
    "184 209 264 275 163 268 261 40 198 185 45 188 280 273 54 79 270 286 273 121",
    "208 83 66 156 104 62 188 68 53 194 46 279 280 170 266 148 272 285 178 245",
    "210 130 213 118 165 210 213 66 54 189 166 193 57 213 14 101 143 109 172 101",
    "80 193 287 4 140 65 208 111 8 206 107 285 109 29 211 78 170 247 290 193",
    "148 123 15 164 28 153 222 67 156 165 6 163 114 77 165 17 143 209 278 100",
    "3 102 58 148 82 181 84 29 2 236 231 195 118 278 252 257 179 123 276 287",
    "143 141 254 142 200 243 171 32 164 195 235 260 269 191 190 46 65 166 82 146",
    "69 194 65 220 234 110 45 135 125 208 138 20 233 291 256 162 148 216 247 138",
    "10 53 164 107 2 270 226 227 88 206 193 13 41 130 218 249 76 35 207 91",
    "199 36 207 256 58 215 28 277 234 29 198 148 219 244 136 16 30 258 219 264",
    "183 118 48 218 15 125 279 103 73 8 86 113 9 157 239 273 146 208 50 86")
  ,( 185193,
    "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20",
    "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20",
    "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20",
    "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20",
    "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20",
    "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20",
    "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20",
    "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20",
    "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20",
    "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20",
    "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20",
    "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20",
    "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20",
    "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20",
    "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20",
    "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20",
    "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20",
    "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20",
    "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20",
    "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20")
  ,( 311042813,
    "242 248 292 60 9 45 94 97 294 202 219 118 115 243 207 81 288 289 241 232",
    "236 225 205 227 242 85 139 63 5 162 170 121 208 133 22 235 125 288 209 270",
    "31 182 108 170 88 268 297 66 249 158 285 157 267 117 150 18 44 66 117 223",
    "205 32 93 132 33 99 209 282 222 272 255 1 80 270 202 54 117 35 139 273",
    "87 74 113 146 177 14 154 92 282 4 192 60 171 286 66 299 89 276 138 289",
    "60 16 143 277 202 284 77 296 215 96 200 10 226 143 136 131 218 246 254 20",
    "244 118 299 218 81 195 129 93 205 202 264 141 196 150 214 72 231 136 243 192",
    "236 157 176 187 104 182 134 29 151 234 81 143 22 119 45 241 17 225 197 7",
    "156 284 92 13 131 60 113 77 228 65 200 83 3 63 83 88 241 113 115 198",
    "62 101 242 270 121 122 119 78 105 273 55 7 239 236 37 252 66 164 56 44",
    "70 57 100 87 34 298 140 259 36 257 1 204 110 299 245 56 43 121 192 10",
    "240 36 272 255 10 194 143 66 27 131 22 78 57 71 128 5 1 155 236 122",
    "281 160 42 147 272 151 196 240 291 280 209 245 271 46 103 35 85 145 78 140",
    "155 74 232 205 235 223 147 39 171 240 56 187 184 70 28 81 293 125 283 159",
    "297 203 75 46 221 77 106 12 268 94 220 156 78 97 266 208 228 137 212 49",
    "4 157 69 51 225 23 61 202 19 23 41 260 161 218 142 251 299 187 283 158",
    "118 136 71 77 21 199 110 87 103 120 153 157 213 234 155 141 135 24 120 199",
    "16 204 292 245 54 260 294 159 254 15 209 41 154 54 231 167 87 291 31 26",
    "212 274 99 199 170 184 47 227 64 2 117 275 67 84 143 214 143 125 24 61",
    "205 250 133 88 210 112 4 160 3 287 54 143 293 94 287 42 105 94 76 169")
) | % {
  $expected, $a = $_
  $result = &$f @a
  "$($result-eq$expected): $result"
}

Đầu ra

True: 3375
True: 328536000
True: 185193
True: 311042813

Powershell, 105 byte, không thay thế regrec

Cống hiến cho biểu hiện thông minh |?{$_%20-le17}trong câu trả lời của Joey :

(($x=($y=-split$args)|?{$i++%20-le17}|%{+$y[$i-1]+$y[$i]+$y[$i+1]})|%{$_*$x[$j+18]*$x[$j+++36]}|sort)[-1]

Điều này không tuân theo các đặc điểm kỹ thuật đầu vào.
Joey

tại sao? ..........
mê mẩn

Kịch bản của bạn đang lấy đầu vào làm đối số thay vì trên stdin.
Joey

Tại sao bạn nghĩ rằng 'đầu vào tiêu chuẩn' chỉ là 'stdin'?
mê mẩn
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.