Lịch Golf Mùa Vọng


87

Đó là thời điểm trong năm khi nhiều người trong chúng ta có được lịch phiêu lưu của mình ! Nếu bạn không quen thuộc với lịch phiêu lưu, đây là những lịch đặc biệt được sử dụng để đếm ngược cuộc phiêu lưu trong dự đoán của Giáng sinh. Theo kinh nghiệm của tôi, các cánh cửa được đặt ngẫu nhiên, và một phần của niềm vui khi một đứa trẻ đang làm việc ở nơi cánh cửa ngày mai! Thường thì những ngày này, lịch có sôcôla sau mỗi cánh cửa, nhưng thay vì mua lịch phiêu lưu trong năm nay, bạn nên xây dựng một ASCII!

Bài tập, nhiệm vụ

Đưa ra đầu vào của một số nguyên ( n) trong phạm vi 0- 24, tạo lịch phiêu lưu ASCII với các cửa được đánh số lên n, mở. Bạn phải sử dụng theo thứ tự như trong ví dụ dưới đây: 2, 17, 8, 12, 1, 6, 11, 20, 5, 22, 3, 10, 15, 23, 7, 16, 9, 24, 18, 4, 13, 19, 21, 14.

Cửa ra vào

Cửa đóng phải là:

.-----------.
|      |
|      |
|      |
|    nn |
|___________|

trong đó nđại diện cho số lượng cửa (số 0 đứng đầu là tùy chọn) và cửa mở là:

.-----------.
|\     |
| |     |
| |     |
| |     |
| |_________|
 \|

ngoại trừ cửa 24, thay vào đó:

.--------------------------.
|             |
|             |
|             |
|           24 |
|__________________________|
.--------------------------.
|\             |
| |            |
| |            |
| |            |
| |________________________|
 \|

Các cửa này được sắp xếp trong một khung gồm 37 dòng 79 ký tự, với hai khoảng cách giữa mỗi cột và một dòng trống giữa mỗi hàng.

Cửa mở

Khi các cánh cửa được mở, bạn phải hiển thị một trong những bức ảnh (xin lỗi liên quan đến Giáng sinh - xin lỗi vì những kỹ năng nghệ thuật khủng khiếp của tôi!) Bên dưới cánh cửa:

 . _ .  _'_    +    .^o   _(")_   _n_    $    .   
 }\O/{  ) (^.^_  /~\   (';')  (_ . _)  (")   |,|  __/ \__ 
 }/*\{  \./v`v' /~*~\  {\|+|/}  / : \  >( o )<  | |  `.  .' 
 /***\   oO8  /~*~~*\  d-b  (_/ \_) ( o ) ._|_|_.  /.^.\  

 .\^/.   ____  __.==,_  .*.   _  _  . . .  _______  _  _  
<->o<->  /_%_/| --|XX|-  /.\  (O X O) .i_i_i. _j_j_j_ ( `v' ) 
 '/v\`  |_|_| |  _| |  |_-_|  / ^ \  |-~~-~|  ||__|  \  /  
     |_|_|/  (____'  (.-o-.)  \/ \/  |_____| _|/$$|_   V   

  i    |~|   //'`\   |=|  _{/ _{/  ,  *  \ ====   b   
 .'%'.   | |  //....\  / \   \_/  + . +  \\\|+-|  .'''.  
|^~~.~|   Y   ||()()|  |(%)|   /O \   . ' . \\\\\+| {*=*=*} 
_'._.'_  _|_  ||_[]_|  |___|  @__,/\\ ~~~~~~~ \\\\\\\  '._.'  

  _  | _ | .W. .W. .&%$+*.  \O/    .;'  ..,.;..  ('v')  
 .'.'O | ($) | |*| |*| */'"'\& [ ]|_.   .m_.  |\\|//| //  \\  
 /___\  | " o| |*| |*| $\._./% |_____)  C| |  \\|//  |\  /|  
(_____) | === | 'M' 'M' '%&*+$' ------'  |__|  _=|=_   Y Y  

 \  /   .==.  .-.   -._.-  __/\__   ...    .-.  
._o_O_. .--' | \|  |/  .+.  \_\/_/  '* `   //`); 
|/\/\/| \_____/ /|  |\  ( W )  /_/\_\  |_/\*_|  %%   
""""""" `====='  '-'   `"`   \/   [_____] //    

Mỗi hình ảnh dài 7 ký tự và bao gồm 4 dòng để chúng phù hợp với các cửa sổ. Bạn có thể tự do chọn bất kỳ hình ảnh nào ở trên và sử dụng chúng theo bất kỳ thứ tự nào, nhưng bạn không thể lặp lại một hình ảnh. Đối với ngày 24, bạn cũng phải thêm một tin nhắn:

    ~    
  ~ MERRY ~  
 ~ CHRISTMAS! ~
   ~~~~~   

phù hợp với một trong những hình ảnh trên, bạn có thể chọn văn bản ở bên phải hoặc bên trái của hình ảnh.

Ví dụ

Cho đầu vào 0, đầu ra lịch không có cửa mở:

.-----------------------------------------------------------------------------.
| .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. |
| |      | |      | |      | |      | |      | |
| |      | |      | |      | |      | |      | |
| |      | |      | |      | |      | |      | |
| |    2 | |    17 | |    8 | |    12 | |    1 | |
| |___________| |___________| |___________| |___________| |___________| |
|                                       |
| .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. |
| |      | |      | |      | |      | |      | |
| |      | |      | |      | |      | |      | |
| |      | |      | |      | |      | |      | |
| |    6 | |    11 | |    20 | |    5 | |    22 | |
| |___________| |___________| |___________| |___________| |___________| |
|                                       |
| .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. |
| |      | |      | |      | |      | |      | |
| |      | |      | |      | |      | |      | |
| |      | |      | |      | |      | |      | |
| |    3 | |    10 | |    15 | |    23 | |    7 | |
| |___________| |___________| |___________| |___________| |___________| |
|                                       |
| .-----------. .-----------. .--------------------------. .-----------. |
| |      | |      | |             | |      | |
| |      | |      | |             | |      | |
| |      | |      | |             | |      | |
| |    16 | |    9 | |           24 | |    18 | |
| |___________| |___________| |__________________________| |___________| |
|                                       |
| .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. |
| |      | |      | |      | |      | |      | |
| |      | |      | |      | |      | |      | |
| |      | |      | |      | |      | |      | |
| |    4 | |    13 | |    19 | |    21 | |    14 | |
| |___________| |___________| |___________| |___________| |___________| |
|                                       |
|_____________________________________________________________________________|

Đối với đầu vào 5, đầu ra một cái gì đó tương tự như:

.-----------------------------------------------------------------------------.
| .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. |
| |\  . _ . | |      | |      | |      | |\ __.==,_ | |
| | | }\O/{ | |      | |      | |      | | | --|XX|- | |
| | | }/*\{ | |      | |      | |      | | | _| | | |
| | | /***\ | |    17 | |    8 | |    12 | | | (____' | |
| | |_________| |___________| |___________| |___________| | |_________| |
|  \|                             \|      |
| .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. |
| |      | |      | |      | |\ _{/ _{/ | |      | |
| |      | |      | |      | | |  \_/  | |      | |
| |      | |      | |      | | |  /O \ | |      | |
| |    6 | |    11 | |    20 | | | @__,/\\ | |    22 | |
| |___________| |___________| |___________| | |_________| |___________| |
|                        \|              |
| .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. |
| |\  _n_  | |      | |      | |      | |      | |
| | |  (")  | |      | |      | |      | |      | |
| | | >( o )< | |      | |      | |      | |      | |
| | | ( o ) | |    10 | |    15 | |    23 | |    7 | |
| | |_________| |___________| |___________| |___________| |___________| |
|  \|                                    |
| .-----------. .-----------. .--------------------------. .-----------. |
| |      | |      | |             | |      | |
| |      | |      | |             | |      | |
| |      | |      | |             | |      | |
| |    16 | |    9 | |           24 | |    18 | |
| |___________| |___________| |__________________________| |___________| |
|                                       |
| .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. |
| |\   +  | |      | |      | |      | |      | |
| | |  /~\  | |      | |      | |      | |      | |
| | | /~*~\ | |      | |      | |      | |      | |
| | | /~*~~*\ | |    13 | |    19 | |    21 | |    14 | |
| | |_________| |___________| |___________| |___________| |___________| |
|  \|                                    |
|_____________________________________________________________________________|

Đối với đầu vào 14:

.-----------------------------------------------------------------------------.
| .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. |
| |\  . _ . | |      | |\   .  | |\  ____ | |\ __.==,_ | |
| | | }\O/{ | |      | | | __/ \__ | | | /_%_/| | | | --|XX|- | |
| | | }/*\{ | |      | | | `.  .' | | | |_|_| | | | | _| | | |
| | | /***\ | |    17 | | | /.^.\ | | | |_|_|/ | | | (____' | |
| | |_________| |___________| | |_________| | |_________| | |_________| |
|  \|              \|       \|       \|      |
| .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. |
| |\   _  | |\   $  | |      | |\ _{/ _{/ | |      | |
| | |  .'.'O | | |  |,|  | |      | | |  \_/  | |      | |
| | | /___\ | | |  | |  | |      | | |  /O \ | |      | |
| | | (_____) | | | ._|_|_. | |    20 | | | @__,/\\ | |    22 | |
| | |_________| | |_________| |___________| | |_________| |___________| |
|  \|       \|              \|              |
| .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. |
| |\  _n_  | |\  _(")_ | |      | |      | |\  |=|  | |
| | |  (")  | | | (_ . _) | |      | |      | | |  / \  | |
| | | >( o )< | | | / : \ | |      | |      | | | |(%)| | |
| | | ( o ) | | | (_/ \_) | |    15 | |    23 | | | |___| | |
| | |_________| | |_________| |___________| |___________| | |_________| |
|  \|       \|                      \|      |
| .-----------. .-----------. .--------------------------. .-----------. |
| |      | |\ \ ==== | |             | |      | |
| |      | | | \\\|--| | |             | |      | |
| |      | | | \\\\\-| | |             | |      | |
| |    16 | | | \\\\\\\ | |           24 | |    18 | |
| |___________| | |_________| |__________________________| |___________| |
|         \|                             |
| .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. |
| |\   +  | |\  , * | |      | |      | |\   i  | |
| | |  /~\  | | | + . + | |      | |      | | | .'%'. | |
| | | /~*~\ | | | . ' . | |      | |      | | | |^~~.~| | |
| | | /~*~~*\ | | | ~~~~~~~ | |    19 | |    21 | | | _'._.'_ | |
| | |_________| | |_________| |___________| |___________| | |_________| |
|  \|       \|                      \|      |
|_____________________________________________________________________________|

Đối với đầu vào 24:

.-----------------------------------------------------------------------------.
| .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. |
| |\  . _ . | |\  //''\ | |\   .  | |\  ____ | |\ __.==,_ | |
| | | }\O/{ | | | //....\ | | | __/ \__ | | | /_%_/| | | | --|XX|- | |
| | | }/*\{ | | | ||()()| | | | `.  .' | | | |_|_| | | | | _| | | |
| | | /***\ | | | ||_[]_| | | | /.^.\ | | | |_|_|/ | | | (____' | |
| | |_________| | |_________| | |_________| | |_________| | |_________| |
|  \|       \|       \|       \|       \|      |
| .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. |
| |\   _  | |\   $  | |\  |~|  | |\ _{/ _{/ | |\  . . . | |
| | |  .'.'O | | |  |,|  | | |  | |  | | |  \_/  | | | .i_i_i. | |
| | | /___\ | | |  | |  | | |  Y  | | |  /O \ | | | |-~~-~| | |
| | | (_____) | | | ._|_|_. | | |  _|_  | | | @__,/\\ | | | |_____| | |
| | |_________| | |_________| | |_________| | |_________| | |_________| |
|  \|       \|       \|       \|       \|      |
| .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. |
| |\  _n_  | |\  _(")_ | |\ | _ | | |\ .W. .W. | |\  |=|  | |
| | |  (")  | | | (_ . _) | | | | ($) | | | | |*| |*| | | |  / \  | |
| | | >( o )< | | | / : \ | | | | " o| | | | |*| |*| | | | |(%)| | |
| | | ( o ) | | | (_/ \_) | | | | === | | | | 'M' 'M' | | | |___| | |
| | |_________| | |_________| | |_________| | |_________| | |_________| |
|  \|       \|       \|       \|       \|      |
| .-----------. .-----------. .--------------------------  .-----------. |
| |\  _  _ | |\ \ ==== | |\ .&%$+*.    ~    | |\  \O/  | |
| | | (O X O) | | | \\\|--| | | | */'"'\&  ~ MERRY ~  | | | [ ]|_. | |
| | | / ^ \ | | | \\\\\-| | | | $\._./% ~ CHRISTMAS! ~ | | | |_____) | |
| | | \/ \/ | | | \\\\\\\ | | | '%&*+$'   ~~~~~   | | | ------' | |
| | |_________| | |_________| | |________________________| | |_________| |
|  \|       \|       \|              \|      |
| .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. .-----------. |
| |\   +  | |\  ,  * | |\   |  | |\  .*.  | |\   i  | |
| | |  /~\  | | | + . + | | | .'''. | | |  /.\  | | | .'%'. | |
| | | /~*~\ | | |  . ' . | | | {*=*=*} | | | |_-_| | | | |^~~.~| | |
| | | /~*~~*\ | | | ~~~~~~~ | | | '._.' | | | (.-o-.) | | | _'._.'_ | |
| | |_________| | |_________| | |_________| | |_________| | |_________| |
|  \|       \|       \|       \|       \|      |
|_____________________________________________________________________________|

Quy tắc

Đây là để mã ngắn nhất tính theo byte, trong mỗi ngôn ngữ, sẽ thắng.

 • Bất kỳ định dạng hợp lý nào cũng có thể được sử dụng cho I / O giả sử nó phù hợp.
 • Bất kỳ khoảng trắng nào trước và sau lịch đều ổn, cũng như khoảng trắng / không thể in thêm ở cuối mỗi dòng, nhưng không có gì trước mỗi dòng vì điều này phải phù hợp với 80 ký tự.
 • Tất cả các sơ hở tiêu chuẩn đều bị cấm.

Cảm ơn

James Holdiness đã đóng góp hình ảnh ASCII!


14
Dễ thương quá!
Patrick Roberts

Câu trả lời:


25

Than , 676 639 614 607 598 590 564 561 byte

P⁴⁰↓.↓³⁷M↗׳⁹_‖OF²⁴«≔⌕”%↖∧F◨℅V⊖⎚λJ↷;φε⊟ ↧”§βιε≔⎇⁼²³ι²⁶⊕χαJ×﹪ε⁵¦¹⁵×÷ε⁵¦⁷M³¦².α↓.↓⁵↖←×⁻α²_¿‹ιIθ«M±¹±⁴↘¹↓⁵↖↖\↑⁵M⁴¦¹EE⁴⁺×﹪ι⁸¦⁷×⁵⁶⁺κ×⁴÷ι⁸✂”}⊞r⌕⁸⸿‹;β/|∧±⪪I÷=EE%±÷ü5>ü⊘-▶⁹⦃vy⌈#$“o⊟ⅈ‖zMq‖s0YV↔↔|⎈⁹'⁸γ₂βxM¿yH⌕.➙↧↘⁻³]υ|tψ⧴À‹>8Φπ;V}Qλjgd↔⟲|WU(‖J⁴⁹XJx#aα➙?⁰N@⁵=πX⭆›*≡ηΦzgQ±tJ;∨≦K⪫9⁸πcω2-0CγN8|x43,BDua←A9M№»⎚‴dN|k9<·⊖R?Tρe»∧=₂₂~⁰i³e4⮌↖λ″OÞν%≧Jj◧SLÀ·Π_B₂Tσ-*¬y&XWP›J↔À≕²ψT↘b▶“ζX↙ΣψSCμ#×I?K%H6Kⅉ⁸OH…⁸Uⅈ«j×⟦χ~gP% ¦◨⦄⟲24;⦄▷Y>≕À▶;DψJψYN(N-⊞K‹▷⦃Ug∧⦃8⊕|·HO;JZ⎇*>GPM⮌Σ�“P²⁼↶w66›λ⁼±⧴ι⊟uβρ⁻C⊙Z+%oΣVLtY1O≦ O|ηf±h﹪φ⊟”¦κ⁺κ⁷M⁸±⁴¿⁼²³ι”¶<↑?≡DTh¤WSWV~≔✂r₂b…wSεGl≔TêE¶(…R↘�”»«←__↑⁵M⁻Ღ⁴←⮌I⊕ι

Hãy thử trực tuyến!

Ở đây bạn có phiên bản dài dòng của mã , khá dễ hiểu. Cách tiếp cận của tôi ngược lại với @ Neil's. Anh ta rút ra tất cả những món quà và sau đó bao gồm những thứ không cần thiết. Tôi chỉ vẽ những món quà cần thiết.

 • 5 byte được lưu nhờ Neil!

Lưu 3 byte: Print(Map(Map(4,Add(Times(Modulo(i,8),7),Times(56,Add(k,Times(4,IntDivide(i,8)))))),Slice("... ",k,Add(k,7))));thay vì for (4)vòng lặp.
Neil

@Neil Tôi hiểu mã của bạn và nó có vẻ là một ý tưởng tốt, nhưng tôi không thể làm cho nó hoạt động trên TIO.
Charlie

Đừng cố gắng sao chép / dán nó; Stack Exchange chèn các ký tự có độ rộng bằng không vào bình luận.
Neil

@Neil Đó phải là lý do, bởi vì khi tôi tự viết mã thì đột nhiên nó bắt đầu hoạt động. :-)
Charlie

Ồ, đó là tiết kiệm 5 byte? Lỗi của tôi vì đã tin tưởng llựa chọn của Char than ...
Neil

40

Than , 666 byte

J⁶³¦³⁰←×⁷⁷_↑³⁶.→⁷⁷↓.↓³⁶↖J±⁷±⁴”}➙◧﹪ε⎆T⎆¿⊘W?⁸ω⁷{↙n,θ<YθTLUeK%I(+↥C…hχRνGζ)ητR✳⮌⁹πj,⊞R∕!lD)CN✳χG-=ê⊕l⟧RP↙§m∧E⁴F≧GW!↨⪪⟧⟦⟦X=G﹪ς←´:¦B^⟲⊟H⌀SM⦃}´↶E$zfI⮌εÞ⁶ι⟦⁺~W]XιθZ¦@|θ⦃‴1₂↑dA=÷PTι^V⪪Na÷⌈b#lQ+;BT⟲⌀6↑↥\⁺◨ⅉ8'Àq;?.6μ″D⎇M3§ν⁻φG>2Σ¿⟧u←@6nh¹⮌↧,‴¹f↧M⁵|Dυχ¶3⊘>γQ·UB×NO³{Lκ3¤³ν⊕φβ.¤+xl⁷MΠ⦄η+L➙⁺[Dσ◧;≔e=F⊘ξρHλκL`S"d|N℅⊗0§χ~vH⍘À§⊕g↖c@Π]R¦⎆πEx⁶⪪~;⸿j}⊗⊙↷A‹›N·?CX[´m'Jχ0`-⪫νd⪫⎆/M⍘ζG&G⟲F¿G⍘×.#ςςm≧ω²Eⅉmv`⊞ω9Þ·'ZNN→J&γQ«T~_J6◨z⪫OBg¤upε↷~⁵T«P{Zr»λ≔u⧴⁰ⅈ|≕q⊕≔χz⮌…@MυA➙⭆/TLF}¤N*N⁰⁶↖¬∕κE>α;|W"h↙⊘⁹}Σ1⁰g⮌FRü0AÀ⊗"⁸$”F⁵F⁵«J×¹⁵ι×⁷κ←×¹¹_↑⁵.¹¹↓.↓⁵»F²³«J×¹⁵I§”o⊞O↧▷⁰$ê;”¦ι×⁷I§”o⊞-Y~Fι,]”¦ι¿‹ιIθ«Mχ←↓ →\↑⁵← \»«↖UO±⁷±⁴ ←←⮌I⊕ι»»J³⁴¦¹⁷↓ H ←____↗↑ ~ ⁴¿‹²³Iθ«J²⁰¦¹⁷↘¹↓⁵↖↑\ »«J⁴⁴¦²⁰UO±²²±⁴ ← 42

Hãy thử trực tuyến! Liên kết là phiên bản dài dòng của mã. Không thực sự chơi gôn, nhưng tôi không chắc là tôi muốn ...

J²⁵¦³⁰←×_³⁸↑³⁶.→³⁸‖OF²⁴«J×I§”o⊞∧№qGo⁴↨'”¦ι¹⁵×I§”o⊞Þ‹wα≕YQ”¦ι⁷≔⎇⁼²³ι²⁶⊕χη←×_η↑⁵.η↓.↓⁵↑¿‹ιIθ«Mη← ¶\↑⁵← \M⁴→…⪪✂”}⊞μ↓↙J∧W⎚2⁻⁹]jι|T◨%êⅈπ↔{Mⅈ⎇_u9⁹F⪫4AGhd⪫CNb↷a^AnQ⌀oV←×⟦c″⁵FιO↗ωsXςb⁶β|(α)ⅈ,gB№$¹ξU=◨↷…Yn´;⎆Σd$=1%▷≦″“}υ⌈ν§V?Wξ⌈‖⦃⊗↓⎚K⎚✳V✳V?↗⎆¶﹪⊙⟦≧*(▶″$Q;\⟲↶A⊗s≧»Πj⁸⎆↑´T≡⁵K⊙αηI3⊙✂“↗⌕N~e%⬤Iη◨γ·y⁸_Gλ↙%EO)⎆$YP“¦7ê⁵№¹▷⟦α)ν&℅◨⦄S“⁹aEX>➙8)↨§+φ✳⁸WR&;⎚◧⎆¬▶B³u▷J±÷δ+⁺↖M≧;↧χw➙Oθ✂⁺⁶r⟦GεCVY↖<⁻◧⁹DK‴1⌀✂$k\φ{0·M℅,ρ)S⎇⸿3oψJ5$\`↗⁰⊙0c¤?&?⌕↗Uε¦⎆~b&d⊞÷f¬;T-χUnν⁶{⊖″;f._⟦#⊗V2⍘¬T.(⁻<V⊗№êx⊕₂⦃ΣσGτ¹yΣ2⁶⧴em⁷WÀI>]≔A↘_2↓⁴⸿¦y⌕ⅉ﹪B7”×ι²⁸φ¹⁻η⁴¦⁴»«↖←←←⮌I⊕ι

Hãy thử trực tuyến! Liên kết là phiên bản dài dòng của mã. Đây là phiên bản rút ra những món quà riêng biệt cho 577 541 530 byte sau khi tôi đã đánh cắp một số ý tưởng từ @Charlie để chơi thêm vài byte.


59
Điều khoản Satan đang đến thị trấn.
LiefdeWen

Đừng lo lắng, tôi cũng đã mượn một vài ý tưởng từ bạn, vì vậy chúng tôi thậm chí còn. :-)
Charlie

24

Python 2 , 1322 1319 1287 1265 1061 1059 1056 1032 1030 byte

n=input();k=' '
print'.'+'-'*77+'.'
for l in'','','\n','	','\r':
 for L in zip(*[['| ']*7]+[['.'+'-'*q+'. ']+['|'+[(['\ ']+[' | ']*6)[j]+"eJxNUkFuGzEM/Mo0qKFd2Uvdm7pAERRoD0bgpIoTRDGNoJcc2tx6saK3d0a7CEphwSVHpIYjweAwZLyV63SWT7HIpxhjwR7wPw7GGC5G+i8DXjF+zgPoMe4xmdsk3NamfQMOGBWfLk5QvR1fez5cBubPpa5reiP+a3oW7uzryINY+Mhz8QlFcUJx9gc+op9fN3X2kDevXCbchHvf7/mkyAL72NFm/jTN4ytPNauKHWafsHe37XbjeZrq/X2dMojyAJ5PC6y3vrK9OJflOrU2NdXLKvnzPPHH6W8A+RfGSTxxhz5/bf/zZu5hnocEZnw755NKM+qwGqu82hPfcHdEXmvOddcZAZbbbJr/ufezEAJ5nuOWi/oG3ov4d3q9Lli4lg7uZZmv68t7J/6IJ8qJZa6ReshC1/cy9PrfwnE16wMRrL0/BbRs3MxcLr0+5dNWFqhvKtK/eEm8opwUF9WXJH3sQHkP1DVSn1jffdgF8FP/l2W+learx9aM+nufz/W+rL+7EPnkxD+V6DU/dh5Pql/j3driJXcrS2r37ebmoUNUp0XlG66+3/y4/bn7evsBLSvb4rJf1v/+AYT9zU8=".decode('base64').decode('zip').split('Q')[i-1].split('U')[j],k*(q-4)+'%2s '%(`i`*(j>2))][i>n]+' | 'for j in 0,1,2,3]+[['| |'+'_'*e+'| ','|'+'_'*q+'| '][i>n],[' \|',k*3][i>n]+k*q]for i in map(ord,l)for(q,e)in[[11,26,9,24][i>23::2]]]):print k.join(L),'|'
print'|'+'_'*77+'|'

Hãy thử trực tuyến!

-4 byte nhờ Mr.Xcoder

-24 byte nhờ Lynn


Phiên bản nén (nhờ Lynn và ovs):

Python 2 , 1021 1017 1013 byte

exec'eJxNVG1P2zAQ/s6vuFWrHDuOQ1JGWVmRJjRpk6hQYR6gOLhCY1IK6wuwfRgmv33POWHaRdX17nxvj323mjarza+nRB7eTQWJnc1Ds3oSRqQiE2o8TvF358f6ge6pWVWlLsb6QBfgta72dVHocle/02UJcaSLXV1AGOkxxGJfv9flni4OIIDBDLnQxV492SEOeYKQ9KfZJKqqRCBRq3GdVkn1mn2L5NCmMIqod9SJFA/vy2pZp4PBgAx5/Cy9uNP8mXmuHPNcKeVoTuRXniBTMpDgRwmtSX6wCYGTnFNmvMnYblLD5xK6IMnyYrAg9jfX66gXhwL6ZxfSkL/A/j27YbtHXE824Sq8RF6akGM5J+cRn+gtxfxBh44Tc+MDPsN2w3Yfz3u7YMkIxDHXpqsfxP34oc+DZS9E6HhOc+/NdKq9zbJweRkyS7AiAfKDBPxN/KxpPD5jQ9a2Wcv+TAH1Ix/XT4vfglA/cEYPqJO+Uew/tP/XDd1V1w8K6OzTTp+zq6WQDGVgzuFh1zityKbcZxpxJkHGth1x/zcxnhECN26f1RQf8BW4F64/lhf98DROGQfvXd9fxBf3DntFNeCkvi8JPJhExPdQRP+fbKfjDh/iAkOMDwCNNTgMnXXRP7eLKZMAvrlj/J13Oa7I5iw79nc542MuAO8FcFXAR4V/XMwwULOYv+n7G3J/4bptDfD3sT/P78vEdycUnhzXnzvlg61iHTX7p/SP2p4z3K3rVbNPZ2dX0QR0WsX6lo4/n305/zr7eP6GWsvaVvXnmeI/TI953Nw3T4mYC1k1WVG/ylbwfOk7lWyzPZmKYflIYpgsmoVKlkellHXVHK3qNE4jj/OSxxkbQJd6hCnlkcbcCi/UbcrjrUUvbqPYuWtMswsCaUZ9vDu1rSXHazjePW+KZKtvJdZPxfumWyt8uBxNJmVd13ISlxbdmeW6WSUnkjP1i6xPyYsMur+PXj21'.decode('base64').decode('zip')

Hãy thử trực tuyến!


1
Điều này là vô cùng ấn tượng. Làm tốt!
Eric Duminil

23

Befunge, 1220 1198 1186 byte

<v5,,$$_\#!:,#-\#1<,".N-."+55p00&
v>1-:10p:1-!30p7>1-::0`\5`+3+8g40p::6\`\1-!+6+8g50p" |",:,,:530g
>-1-:20p:1-!30g* 35**60p10g5*+9+8g57*-:70p00g`!\6\`*40g,v
|01g07p09!`3%7+5 :p08+*27-\*4/8-1g07:,g05,g8+2`4:,g8!%5:_:2-v
>-8%7*60g7+:!v!:-1\+1,+*g05< v!\$_1#!-#:\:#,<:g05-*3\+9g06:!<
# +%68*+,:,v$_\: 80gg90g*:!^v_70g:55+/:68*+\!88+*-,55
^^<<<<0<<<<>$50>0$#<>#5g#$,#<40g,48*:,,:v>1
"|_M|"+55_^#!:$_^#!,,"|"+55$_>#!:$#g02$#<^v!:\,<
 \| |.- _1860'5;,3#*:2-&9(7.)$/+4%  @,,$$_1-\:^
  +  _(")_  _n_   $   .   ____ __.==,_ |~|
 /~\ (_ . _) (")  |,| __/ \__ /_%_/|--|XX|- | |
 /~*~\ / : \ >( o )< | | `.  .'|_|_| | _| |  Y
/~*~~*\(_/ \_)( o )._|_|_. /.^.\ |_|_|/ (____'  _|_
 . . . _  _  i  _{/ _{/  _   b  \ ====  .-.
.i_i_i.( `v' ) .'%'.  \_/  .'.'O .'''. \\\|+-| //`);
|-~~-~| \  / |^~~.~| /O \ /___\ {*=*=*}\\\\\+| %%
|_____|  V  _'._.'_@__,/\\(_____) '._.' \\\\\\\//
 \O/ __/\__ ('v') \  /  .==.  .;'  ... .&%$+*.    ~
[ ]|_. \_\/_/ //  \\._o_O_..--' | .m_. '* ` */'"'\&  ~ MERRY ~
|_____)/_/\_\ |\  /||/\/\/|\_____/ C| | |_/\*_|$\._./% ~ CHRISTMAS! ~
------' \/   Y Y """""""`=====' |__| [_____]'%&*+$'   ~~~~~

Hãy thử trực tuyến!

Vẫn có thể đánh gôn điều này hơn nữa bằng cách nén các hình ảnh, nhưng điều đó có thể sẽ yêu cầu sử dụng các ký tự ASCII mở rộng hiện không được hỗ trợ trên TIO.


ASCII mở rộng không được hỗ trợ như thế nào?
Zacharý

@ Zacharý Trên TIO, các trình thông dịch Befunge được cấu hình để sử dụng bộ ký tự UTF-8, vì vậy nếu bạn cố gắng đưa một ký tự ASCII mở rộng vào nguồn, nó sẽ được chuyển đổi thành một chuỗi UTF-8 đa nhân thay thế.
James Holdiness

Là một trong những Befung mà bạn đã sử dụng cho câu trả lời befunge-polyglot có thể xử lý ascii mở rộng không?
Zacharý

1
@ Zacharý Không phải là trình thông dịch là vấn đề - hầu hết các thông dịch viên có thể xử lý ASCII mở rộng tốt. Vấn đề nằm ở cách TIO dịch đầu vào trang web trước khi chuyển nó cho trình thông dịch.
James Holdiness

Tôi thích rằng những hình ảnh được hiển thị đầy đủ trong này!
Dom Hastings

13

Python 3 + numpy,
1164 1159 1123 1103 1097 1065 1061 996 994 byte

Nén tất cả mọi thứ và sử dụng numpy để liên kết chúng lại với nhau.

Đầu tiên xây dựng các cánh cửa đóng, sau đó thay thế các cửa cần được mở. Cuối cùng, đầu ra mọi thứ.

-22 byte nhờ ông Xcoder .
-5 byte nhờ notjagan .

EDIT: <1000 byte!

import lzma,base64,numpy
def g(i):
 a,b,c=[numpy.array([*map(list,i.split('#'))])for i in lzma.decompress(base64.b85decode('T>t=p0RR90|NsC0{{R;Yb2=9ZB3vrGRZhN&js}K8Jmx>v0UA+%!XNuvypanfw-On6yWAqj;f`A@KhRXYG|EfWG~vnf74-|TMD9O<F~(ETm1ht`IL9PRn$&D6@Y`ipqj|2Ks2<w>M0$9alb)6kEp5V>=}iliy4by-zIAEIDqtxiie`c-6+Y_|0z6A#o^?bVc8rNg(dZq)&RMVNZfUWe9`uW87eke^e(U)p=MxBK<aHfTf^JIaEkVa{$4ct<>U}>seZ>tXR2yYjN4W~W;4T16Lv_gAVbahgLo23$DPcrdfNc#QKNxGKmP}?>l;j`Eqj*EArIMnEHDC^u(JA0-eXP$Dx!}mqnSiX}lV507wtt#)-Y{K8q<bZx*3<UiIyS__cP#9?=eN*+sh{-OgeVPlr}`jFjZnFR5NVI(DC8>d%B9EZ=gGyMp)jVbx#uVGLDHNS8Ht`@nS~?ji$ls${$28WROQ@UlY>?I1yXSuWNx7+$YlLSM2tP^f1Vl92;=q~#2jV2qwZB}$El*yJ9lpEpg5&X=pYfDIT;IHs;wMLzIOhXWsm-1n5J{Afro^Zv~Fw$_ylaND7>_!(y1hiO*la?Xms}*M82nm86zo6Lpf%>K)!16qKK7m8<A!0_88GZtXScr*7YoejPFWfmdKNN&;MKgQUoU')).decode().split(':')]
 if i>23:a[23:27,45:59]=c[:,168:]
 while i:i-=1;h=ord('EAKUIFOCQLGDVYMPBTWHXJNR'[i]);v,u=h//5*7-89,h%5*15+6;a[v:6+v,u-3:u]=b;a[v:4+v,u+1:u+8]=c[:,i*7:i*7+7]
 for i in a:print(''.join(i))

Hãy thử trực tuyến!


7

C (gcc) , 1296 1291 1211 1166 1164 byte

Chuỗi siêu dài đó, mặc dù (59% toàn bộ!). Có vàng trên đồi; Tôi có thể cảm thấy nó.

Chỉnh sửa: Nếu có vàng, cho đến nay tôi chỉ tìm thấy các đốm.

Chỉnh sửa: -2 byte nhờ trần nhà

#define D"BQHLAFKTEVCJOWGPIX@RDMSUN"[p=r*5+c]-64
#define O D<=n
#define P printf(
#define G(x)for(x&&P" |\n|"),c=0;w=D^24?7:22,c<5;c+=1+(D==24))
#define m(c,n)memset(calloc(n+1,1),c,n)
char*x[]={"_|","\\","33 ","6 ","__",".'"," "," ."},*v,*u;U(char*q){for(;*q;q++)*q>47&*q<56?U(x[*q-48]):(*u++=*q);}t[4],r,c,s,w,p;f(n){P".%s.\n",m(45,77));for(v=u=m(r=0,732),U(".W.7W.|*| |*||*| |*|'M' 'M'_'_3 ) (^.^_1./v`v' oO833+36/~13/~*~1 /~*~~*16.^o3(';') {1|+|/}6d-b3_(\")_ (_7 _) / : 1 (_/ 1_)6_n_3 (\")6>( o )<(6o6)3$36|,|3 | |6.00_.3.34/ 14`.35 /.^.16.1^/. <->o<-> '/v1`23446/_%_/||00 ||00/ 4.==,_--|XX|- 06| (44'3.*.3 /.13|_-0 (.-o-.) _3_ (O X O) / ^ 161/ 1/6.777i_i_i.|-~~-~||4404444j_j_j_ ||_0 0/$$|_ _3_ ( `v' ) 13/3 V33i3 5%'. |^~~.~|_'._5_ 4/142~2 1_1/_/3~ MERRY ~3 /_/1_1 ~ CHRISTMAS! ~31/2~~~~~2|=|3 / 13|(%)|6|4037;'3.m_.6C|6|3|_06,3* +6. +3. '7~~~~~~~3.-.3//`); %%3 //2 b3 5''. {*=*=*} '._536_3 55O /4_1 (44_)");r<5;r++){P"|");G(s=0)P" .%s.",m(45,w+4));for(;s<4;s++)G(1)sprintf(t,"%d ",D),P" |%2s %*.*s |",O?s?"|":"\\ ":"",w,w,O?v+p*28+p/18*32+w*s:s^3?"":t);G(1)P" |%s%s|",O?" |":"__",m(95,w+2));G(1)P"  %-*s",w+5,O?"\\|":"");P" |\n");}P"|%s|",m(95,77));}

Hãy thử trực tuyến!

Phiên bản không phải ASCII

-30 byte nhờ vào trần nhà .

GCC trên máy của tôi tạo ra thứ gì đó bị hỏng ngay lập tức, khiến tôi không thể theo đuổi ngã ba này. (Không đề cập đến việc TiO tính toán 1120 byte vì một số lý do (giống như số lượng ký tự được báo cáo của nó).).

#define D"BQHLAFKTEVCJOWGPIX@RDMSUN"[p=r*5+c]-64
#define P printf(
#define G(x)for(x&&P" |\n|"),c=0;w=D^24?7:22,c<5;c-=~(D==24))
#define m(c,n)memset(calloc(n+1,1),c,n)
char*v,*u;U(char*q){for(;*q;q++)*q<48|*q>55?*u++=*q:U(L"籟\\\x203333‶彟✮†⸠"+*q-48);}t[4],r,c,s,w,p;f(n){P".%s.\n",m(45,77));for(v=u=m(r=0,732),U(".W.7W.|*| |*||*| |*|'M' 'M'_'_3 ) (^.^_1./v`v' oO833+36/~13/~*~1 /~*~~*16.^o3(';') {1|+|/}6d-b3_(\")_ (_7 _) / : 1 (_/ 1_)6_n_3 (\")6>( o )<(6o6)3$36|,|3 | |6.00_.3.34/ 14`.35 /.^.16.1^/. <->o<-> '/v1`23446/_%_/||00 ||00/ 4.==,_--|XX|- 06| (44'3.*.3 /.13|_-0 (.-o-.) _3_ (O X O) / ^ 161/ 1/6.777i_i_i.|-~~-~||4404444j_j_j_ ||_0 0/$$|_ _3_ ( `v' ) 13/3 V33i3 5%'. |^~~.~|_'._5_ 4/142~2 1_1/_/3~ MERRY ~3 /_/1_1 ~ CHRISTMAS! ~31/2~~~~~2|=|3 / 13|(%)|6|4037;'3.m_.6C|6|3|_06,3* +6. +3. '7~~~~~~~3.-.3//`); %%3 //2 b3 5''. {*=*=*} '._536_3 55O /4_1 (44_)");r<5;r++){P"|");G(s=0)P" .%s.",m(45,w+4));for(;s<4;s++)G(1)sprintf(t,"%d ",D),P" |%2s %*.*s |",D>n?"":L"|⁜"+!s,w,w,D>n?s^3?"":t:v+p*28+p/18*32+w*s);G(1)P" |%s%s|",D>n?"__":" |",m(95,w+2));G(1)P"  %-*s",w+5,D>n?"":"\\|");P" |\n");}P"|%s|",m(95,77));}

Liên kết Ideone


3

C (gcc) , 2798 1976 1963 ... 1862 1742 1703 1651 1634 1632 byte

-2 byte nhờ trần

Tôi đã thay thế một vài biểu tượng để tránh các ký tự ESC '\' không cần thiết.

(*L)()=printf;
#define E else L
#define W" |"
#define V W" | %.7s "
#define S(x)else if(i<x)L
#define D(x)for(i=0,++j;i++<x;)
#define R L("%s.%1$s.%1$s",I);L(q^7?".%s.%1$s":"%2$s----.%1$s",I,I+3);L(". |\n|");D(30)d(n)
char*P="_______  +  _(\")_  _n_   $   .   ____ __.==,_ .*.  _  _ . . . _  _  |~|  //'`\\  |=|  ,  *  j  .&%$+* | _ | ('v')  .==..W. .W. ...   .-. _j_j_j_ /~\\ (_ . _) (\")  |,| __/ \\__ /_%_/|--|XX|- /.\\ (O X O).i_i_i.( `v' ) | | //....\\ / \\ + . + .'''. */'\"'\\&| ($) |//  \\\\.--' ||*| |*| '* `  //`); ||__| /~*~\\ / : \\ >( o )< | | `.  .'|_|_| | _| | |_-_| / ^ \\ |-~~-~| \\  /  Y  ||()()| |(%)|  . ' .{*=*=*}$\\._./%| \" o||\\  /|\\_____/|*| |*||_/\\*_| %%  _|/$$|_/~*~~*\\(_/ \\_)( o )._|_|_. /.^.\\ |_|_|/ (____' (.-o-.) \\/ \\/ |_____|  V   _|_ ||_[]_| |___| ~~~~~~~ '._.' '%&*+$'| === | Y Y `=====''M' 'M'[_____]//   CRIMBGLUFWDKPXHQJYASENTVO",*I=" .-----------",*T="_________";q,i,j,k,l,g;d(o){l=(i-1)%5+j*5;k=7*l+168+168*(i>10)-(g=7*(l>17));if(q=P[672+l]-65)if(q>o)if(q^24)if(i<16)L(W"%9c"W,32);S(21)(W"%10d |",q);S(26)(W"_%s_|",T);E("%15c",32);S(16)(W"%26c|",32);S(21)(W"%25d |",q);S(26)(W"%s%1$s%s|",T,T+1);E("%30c",32);else if(q^24)if(i<6)L(W"\\%9.7s |",P+7*l-g);S(16)(V"|",P+k);S(21)(V"|",P+7*l+504-g);S(26)(W" |%s|",T);E("  \\|%10c",32);S(6)(W"\\%9.7s %7c%9c",P+7*l,'~','|');S(11)(V"%s"W,P+k," ~ MERRY ~ ");S(16)(V"%s |",P+k,"~ CHRISTMAS! ~");S(21)(V"%9.7s  "W,P+7*l+504,P+608);S(26)(W" |%s%1$s%s|",T,T+3);E("  \\|%25c",32);i%5||L(W"\n|");}f(n){L(".");D(77)L("-");L(".\n|",j=-1);R;R;R;R;R;D(77)L("_");L("|");}

Hãy thử trực tuyến!


Tôi không biết liệu nó có tốn của bạn bất kỳ byte nào không, nhưng hình ảnh không hoàn toàn ở đúng vị trí trong các cửa sổ ...
Dom Hastings

@DomHastings Cảm ơn, tôi đã không nhận thấy nó. Bây giờ nó đã được sửa.
cleblanc

@ceilingcat Đó là một mẹo thực sự gọn gàng. Tôi rất thích nó.
cleblanc


2

Ruby , 966 byte

->n{a=%w{8. 99|/ 99|1 8' .;.. |//| |// |=_ 9.W. 9|*| 9|*| 9'M' _99| $)9| "9o| ==9| ~| 9| Y9 |__ .9. i_i. ~8~| ___| $ ,| 9| _|_. ^/. o<8> v1` 9 _9. O/{ *1{ **1 n_ ") o9)< o99) v') 9911 99/| 9Y *. .1 8_| o8.) _.8 +. W9) "` 993 _O_. /1/| """" + ~1 *~1 ~451 . 91__ 99.' ^.1 =| 91 %)| __| ")_ .9_) :91 91_) 99_ X9O) ^91 91/ 99_ v'9) 99/ V ^o ;') +|/} 8b b ''. *=*} _.' i9 %'. ~2~| _.'_}
b=(0..34).map{?|+" "*77+?|}
96.times{|i|z="EAKUIFOCQLGDVYMPBTWHXJNR"[j=i/4].ord-65;y=z/5*7
t=j<n
b[l=1+y+k=i%4][x=z%5*15+3]=b[l][x+12+m=i/92*15]=?|
b[y+(k+4)%7][x,13+m]=["|%*d |"%[9+m,j+1],(t ?"| |":?|).ljust(12+m,?_)+?|,(t ?" \\|":"").ljust(13+m),?.+?-*(11+m)+?.][k]
w=i>91?["~%14s"%".-. ","~ MERRY ~   //`);","~ CHRISTMAS! ~ %%  ","~~~~~   %-6s "%"// "][k].rjust(24):(a[i][1,3].reverse.tr("1/;o)8~`></1{)O3451')/bo}~2"[j,5],"/1, (~8'<>1/}(o1*~/`(1d.{^~"[j,5])+a[i]).center(9)
t&&b[l][x+1,11+m]="\\ | | |"[k*2,2]+w.tr('1345298','\\\\/~*. -')}
puts ?.+?-*77+?.,b,?|+?_*77+?|}

Hãy thử trực tuyến!

Chơi gôn nhiều hơn, nhưng khó hơn để xem hình ảnh trong mã.

Ruby , 974 byte

Đây là một hàm, được gán cho một biến như fvà được gọi là f[n]. Nó in ra thiết bị xuất chuẩn.

Hóa ra lâu hơn dự kiến. Tôi nghĩ rằng có một vài byte nữa để vắt kiệt bằng cách sắp xếp dữ liệu hình ảnh khác nhau, mà tôi sẽ thử sau.

Tôi sử dụng hình ảnh đối xứng hoặc gần đối xứng, và chỉ có một nửa bên phải được tìm thấy trong mã. Nửa bên trái có thể có tối đa 5 ký tự phụ so với bên phải. Mã để thực hiện các thay thế là khá dài, điều này phủ nhận một phần việc nén. Chỉ có khoảng 60 byte được lưu.

->n{a=%q[8.
 |/
 |1
8'
.;..
|//|
|//
|=_
 .W.
 |*|
 |*|
 'M'
_ |
$) |
" o|
== |
~|
 |
Y 
|__
. .
i_i.
~8~|
___|
$
,|
 |
_|_.
^/.
o<8>
v1`
 
_ .
O/{
*1{
**1
n_
")
o )<
o )
v')
 11
 /|
 Y
*.
.1
8_|
o8.)
_.8
+.
W )
"`
 3
_O_.
/1/|
""""
+
~1
*~1
~451
.
 1__
 .'
^.1
=|
 1
%)|
__|
")_
. _)
: 1
 1_)
 _
X O)
^ 1
 1/
 _
v' )
 /
V
^o
;')
+|/}
8b
b
''.
*=*}
_.'
i 
%'.
~2~|
_.'_].split($/)
b=(0..34).map{?|+" "*77+?|}
96.times{|i|z="EAKUIFOCQLGDVYMPBTWHXJNR"[j=i/4].ord-65;y=z/5*7
t=j<n
b[l=1+y+k=i%4][x=z%5*15+3]=b[l][x+12+m=i/92*15]=?|
b[y+(k+4)%7][x,13+m]=["|%*d |"%[9+m,j+1],(t ?"| |":?|).ljust(12+m,?_)+?|,(t ?" \\|":"").ljust(13+m),?.+?-*(11+m)+?.][k]
w=i>91?["~%14s"%".-. ","~ MERRY ~   //`);","~ CHRISTMAS! ~ %%  ","~~~~~   %-6s "%"// "][k].rjust(24):(a[i][1,3].reverse.tr("1/;o)8~`></1{)O3451')/bo}~2"[j,5],"/1, (~8'<>1/}(o1*~/`(1d.{^~"[j,5])+a[i]).tr('134528','\\\\/~*.-').center(9)
t&&b[l][x+1,11+m]="\\ | | |"[k*2,2]+w}
puts ?.+?-*77+?.,b,?|+?_*77+?|}

Hãy thử trực tuyến!


Đẹp! Đó là ý định của tôi cho các lựa chọn hình ảnh là trọng tâm của việc chơi golf!
Dom Hastings

1

Clojure , 1530

Dùng thử

Giải pháp clojure có thể ngắn hơn một chút, nhưng đây là nỗ lực đầu tiên của tôi.

(defn a[x](let[k clojure.string/join b" . _ . }\\O/{ }/*\\{ /***\\ _'_  ) (^.^ \\./v`v oO8   +   /~\\  /~*~\\ /~*~~*\\ .^o  (';') {\\|+|/} d-b  _(\")_ (_ . _) / : \\ (_/ \\_) _n_  (\") >( o )<( o )  $   |,|  | | ._|_|_.  .  __/ \\__`.  .' /.^.\\ .\\^/. <->o<-> '/v\\`     ____ /_%_/||_|_| ||_|_|/ __.==,_--|XX|- _| | (____'  .*.  /.\\  |_-_| (.-o-.) _  _ (O X O) / ^ \\ \\/ \\/ . . . .i_i_i.|-~~-~||_____|________j_j_j_ ||__| _|/$$|_ _  _ ( `v' ) \\  /  V   i  .'%'. |^~~.~|_'._.'_ |~|  | |   Y   _|_  //'`\\ //....\\||()()|||_[]_| |=|  / \\  |(%)| |___| _{/ _{/ \\_/  /O \\ @__,/\\\\ ,  * + . +  . ' .~~~~~~~\\ ====\\\\\\|+-|\\\\\\\\\\+|\\\\\\\\\\\\\\  b  .'''. {*=*=*} '._.' " z(fn[n]#(.substring %1(* n %2)(+ (* n %2)n)))i(z 28)j(z 7)s str r #(apply s(repeat %1 %2))m["    ~    ""  ~ MERRY ~  "" ~ CHRISTMAS! ~""   ~~~~~   "] c #(let[w(if(= 24 %)26 11)](concat[(s"."(r w"-")".")](for[i[0 1 2]](s"|"(r w" ")"|"))[(s"|"(r(- w 4)" ")(if(< % 10)" ")%" |")(s"|"(r w"_")"|")(r(+ w 2)" ")]))o #(let[w(if %2 26 11)](concat[(s"."(r w"-")".")(s"|\\ "(j %1 0)(if %2(m 0))" |")](for[i[1 2 3]](s"| | "(j %1 i)(if %2(m i))" |"))[(s"| |"(r(- w 2)"_")"|")(s" \\|"(r(- w 1)" "))]))d #(if(< x %)(c %)(o(i b(- % 1))(= % 24)))](println(s"."(r 77"-")".\n| "(->>(for[p[[2,17,8,12,1][6,11,20,5,22][3,10,15,23,7][16,9,24,18][4,13,19,21,14]]](map #(d %1)p))(mapcat #(apply map vector %))(map #(k" " %))(k" |\n| "))" |\n|"(r 77" ")"|\n""."(r 77"-")"."))))

Tôi tự hỏi nếu bạn có thể lưu byte bằng cách sử dụng mã hóa chiều dài chạy? Tôi không biết việc giải mã sẽ ngắn đến mức nào, nhưng có khá nhiều lần chạy các ký tự giống hệt nhau ...
Dom Hastings
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.