Tạo thông báo lỗi dài nhất trong C ++


89

Viết một chương trình ngắn, điều đó sẽ tạo ra các thông báo lỗi dài nhất có thể, trong một trình biên dịch C ++ chuẩn ( gcc, cl.exe, icc, hoặc clang).

Điểm của mỗi mục là số lượng ký tự trong thông báo lỗi dài nhất mà trình biên dịch phát ra. Các loại có trong mã nguồn của bạn và được trình biên dịch trích dẫn được tính là một ký tự đơn.

Gian lận

Bạn luôn có thể xác định lại một mẫu trong mẫu trong mẫu có tên dài, nhưng tôi mong đợi một cái gì đó sáng tạo. Tôi đã cố gắng ngăn chặn một số điều đó theo quy tắc cuối cùng, nhưng tất nhiên các quy tắc có thể tốt hơn và tôi sẽ vui mừng vì những cải tiến.


3
Chỉnh sửa các thẻ. Tôi thừa nhận rằng [kolmogorov-độ phức tạp] là một chút kéo dài , nhưng tôi nghĩ rằng nó là biểu cảm trong trường hợp này.
dmckee

23
Có lẽ bạn nên đi cho một tỷ lệ : Error.message.length / code.length.
người dùng không xác định

Câu trả lời:


52

Thông báo lỗi mẫu là thú vị để giải mã. Xem xét điều này:

#include <vector>
#include <algorithm>
int main()
{
  int a;
  std::vector< std::vector <int> > v;
  std::vector< std::vector <int> >::const_iterator it = std::find( v.begin(), v.end(), a );
}

Biên dịch với gcc -c error.cpp(4.6.3) sẽ tạo ra 15786 byte đầu ra, với dòng dài nhất là 330 ký tự.

Trong tệp được bao gồm từ /usr/include/c++/4.6/alacticm:63 0,
         từ error_code.cpp: 2:
/ / rr >>, _Tp = int] ':
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_algo.h:4403:45: được khởi tạo từ '_IIter std :: find (_IIter, _IIter, const _Tp &) [với _IIter = __gnu_cxx :: __ normal_iter >, _Tp = int] '
error_code.cpp: 8: 89: được khởi tạo từ đây
/usr/include/c++/4/ , _Container = std :: vector>, __gnu_cxx :: __ normal_iterator :: Reference = std :: vector &] () == __val '
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_algo.h:162:4: lưu ý: các ứng cử viên là:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_ Pair.h:201:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:285 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: Reverse_iterator &, const std :: Reverse_iterator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:335 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: Reverse_iterator &, const std :: Reverse_iterator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/allocator.h:122 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: allocator &, const std :: allocator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/allocator.h:127 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: allocator &, const std :: allocator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_vector.h:1273 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: vector &, const std :: vector &)
/usr/include/c++/4.6/ext/new_allocator.h:123 giáp:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:805 giáp:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:799 giáp:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_algo.h:4403:45: được khởi tạo từ '_IIter std :: find (_IIter, _IIter, const _Tp &) [với _IIter = __gnu_cxx :: __ normal_iter >, _Tp = int] '
error_code.cpp: 8: 89: được khởi tạo từ đây
/usr/include/c++/4/ , _Container = std :: vector>, __gnu_cxx :: __ normal_iterator :: Reference = std :: vector &] () == __val '
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_algo.h:166:4: lưu ý: các ứng cử viên là:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_ Pair.h:201:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:285 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: Reverse_iterator &, const std :: Reverse_iterator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:335 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: Reverse_iterator &, const std :: Reverse_iterator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/allocator.h:122 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: allocator &, const std :: allocator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/allocator.h:127 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: allocator &, const std :: allocator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_vector.h:1273 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: vector &, const std :: vector &)
/usr/include/c++/4.6/ext/new_allocator.h:123 giáp:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:805 giáp:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:799 giáp:
/usr/include/c++/4/ , _Container = std :: vector>, __gnu_cxx :: __ normal_iterator :: Reference = std :: vector &] () == __val '
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_algo.h:170:4: lưu ý: các ứng cử viên là:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_ Pair.h:201:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:285 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: Reverse_iterator &, const std :: Reverse_iterator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:335 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: Reverse_iterator &, const std :: Reverse_iterator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/allocator.h:122 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: allocator &, const std :: allocator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/allocator.h:127 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: allocator &, const std :: allocator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_vector.h:1273 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: vector &, const std :: vector &)
/usr/include/c++/4.6/ext/new_allocator.h:123 giáp:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:805 giáp:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:799 giáp:
/usr/include/c++/4/ , _Container = std :: vector>, __gnu_cxx :: __ normal_iterator :: Reference = std :: vector &] () == __val '
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_algo.h:174:4: lưu ý: các ứng cử viên là:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_ Pair.h:201:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:285 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: Reverse_iterator &, const std :: Reverse_iterator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:335 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: Reverse_iterator &, const std :: Reverse_iterator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/allocator.h:122 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: allocator &, const std :: allocator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/allocator.h:127 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: allocator &, const std :: allocator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_vector.h:1273 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: vector &, const std :: vector &)
/usr/include/c++/4.6/ext/new_allocator.h:123 giáp:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:805 giáp:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:799 giáp:
/usr/include/c++/4/ , _Container = std :: vector>, __gnu_cxx :: __ normal_iterator :: Reference = std :: vector &] () == __val '
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_algo.h:182:4: lưu ý: các ứng cử viên là:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_ Pair.h:201:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:285 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: Reverse_iterator &, const std :: Reverse_iterator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:335 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: Reverse_iterator &, const std :: Reverse_iterator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/allocator.h:122 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: allocator &, const std :: allocator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/allocator.h:127 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: allocator &, const std :: allocator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_vector.h:1273 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: vector &, const std :: vector &)
/usr/include/c++/4.6/ext/new_allocator.h:123 giáp:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:805 giáp:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:799 giáp:
/usr/include/c++/4/ , _Container = std :: vector>, __gnu_cxx :: __ normal_iterator :: Reference = std :: vector &] () == __val '
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_algo.h:186:4: lưu ý: các ứng cử viên là:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_ Pair.h:201:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:285 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: Reverse_iterator &, const std :: Reverse_iterator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:335 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: Reverse_iterator &, const std :: Reverse_iterator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/allocator.h:122 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: allocator &, const std :: allocator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/allocator.h:127 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: allocator &, const std :: allocator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_vector.h:1273 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: vector &, const std :: vector &)
/usr/include/c++/4.6/ext/new_allocator.h:123 giáp:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:805 giáp:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:799 giáp:
/usr/include/c++/4/ , _Container = std :: vector>, __gnu_cxx :: __ normal_iterator :: Reference = std :: vector &] () == __val '
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_algo.h:190:4: lưu ý: các ứng cử viên là:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_ Pair.h:201:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:285 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: Reverse_iterator &, const std :: Reverse_iterator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:335 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: Reverse_iterator &, const std :: Reverse_iterator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/allocator.h:122 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: allocator &, const std :: allocator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/allocator.h:127 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: allocator &, const std :: allocator &)
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_vector.h:1273 giáp: lưu ý: mẫu bool std :: toán tử == (const std :: vector &, const std :: vector &)
/usr/include/c++/4.6/ext/new_allocator.h:123 giáp:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:805 giáp:
/usr/include/c++/4.6/bits/stl_iterator.h:799 giáp:

Chỉnh sửa 2016-04-29: gcc 5.3.0 đã cải thiện hơn một chút: chỉ 9300 byte, dòng dài nhất dài 361 ký tự ...

Chỉnh sửa 2019-04-04: gcc 6.5.0: 11237 byte, nhưng đưa ra một số gợi ý về lỗi, như trong các dòng này:

error.cpp: 7: 92: bắt buộc từ đây
/usr/include/c++/6/bits/pred xác định
 {trả lại * __ nó == _M_value; }
      ~~~~~ ~ ^ ~~~~~~~~~~~

120

19 ký tự

Tạo một tệp a.cppcó nội dung này:

#include __FILE__
p;

Biên dịch thành:

g++ a.cpp

và nhận được 21300 dòng thông báo lỗi tuyệt vời :

In file included from a.cpp:1:0,
         from a.cpp:1,
         from a.cpp:1,
         from a.cpp:1,

...

... 21280 dòng lỗi ...
...

In file included from a.cpp:1:0,
         from a.cpp:1,
         from a.cpp:1,
         from a.cpp:1,
         from a.cpp:1:
a.cpp:2:1: error: ‘p’ does not name a type
In file included from a.cpp:1:0,
         from a.cpp:1,
         from a.cpp:1,
         from a.cpp:1:
a.cpp:2:1: error: ‘p’ does not name a type
In file included from a.cpp:1:0,
         from a.cpp:1,
         from a.cpp:1:
a.cpp:2:1: error: ‘p’ does not name a type
In file included from a.cpp:1:0,
         from a.cpp:1:
a.cpp:2:1: error: ‘p’ does not name a type
In file included from a.cpp:1:0:
a.cpp:2:1: error: ‘p’ does not name a type
a.cpp:2:1: error: ‘p’ does not name a type

8
+1. Yêu thích của thẩm phán. Không nghĩ về sự lạm dụng đặc biệt này.
Elazar Leibovich

1
Hừm. Điều gì về #include __FILE__và một tên tệp rất dài ..?
AKX

1
@Rob nó bao gồm cùng một tệp nhiều lần và nó xác định lại chính mỗi lần.
BЈовић

4
Upvote vì không có mẫu nhàm chán ở đó :)
kiwixz

2
Trên máy Windows của tôi, Clang tạo ra sản lượng thậm chí dài hơn, lên tới 8 MB (!!!) khi được biên dịch clang++ -ferrorlimit=1000 a.cpp. Dòng dài nhất là 466 ký tự.
bwDraco

48

98 ký tự (cần thiết):

template<class T>struct W{T v;W(T v):v(v){}};
template<class T>int f(T x){f(W<T>(x));}
main(){f(0);}

Tạo đầu ra lỗi sau trong GCC (4.4.5):

golf.cpp: In function ‘int f(T) [with T = W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<int> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >]’:
golf.cpp:2: error: template instantiation depth exceeds maximum of 500 (use -ftemplate-depth-NN to increase the maximum) instantiating ‘struct W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<int> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >’
golf.cpp:2:  instantiated from ‘int f(T) [with T = W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<int> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >]’
golf.cpp:2:  instantiated from ‘int f(T) [with T = W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<int> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >]’

... snip ...

golf.cpp:2:  instantiated from ‘int f(T) [with T = W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<int> > > > > > > > > > > >]’
golf.cpp:2:  instantiated from ‘int f(T) [with T = W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<int> > > > > > > > > > >]’
golf.cpp:2:  instantiated from ‘int f(T) [with T = W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<int> > > > > > > > > >]’
golf.cpp:2:  instantiated from ‘int f(T) [with T = W<W<W<W<W<W<W<W<W<int> > > > > > > > >]’
golf.cpp:2:  instantiated from ‘int f(T) [with T = W<W<W<W<W<W<W<W<int> > > > > > > >]’
golf.cpp:2:  instantiated from ‘int f(T) [with T = W<W<W<W<W<W<W<int> > > > > > >]’
golf.cpp:2:  instantiated from ‘int f(T) [with T = W<W<W<W<W<W<int> > > > > >]’
golf.cpp:2:  instantiated from ‘int f(T) [with T = W<W<W<W<W<int> > > > >]’
golf.cpp:2:  instantiated from ‘int f(T) [with T = W<W<W<W<int> > > >]’
golf.cpp:2:  instantiated from ‘int f(T) [with T = W<W<W<int> > >]’
golf.cpp:2:  instantiated from ‘int f(T) [with T = W<W<int> >]’
golf.cpp:2:  instantiated from ‘int f(T) [with T = W<int>]’
golf.cpp:2:  instantiated from ‘int f(T) [with T = int]’
golf.cpp:3:  instantiated from here

golf.cpp:2: error: invalid use of incomplete type ‘struct W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<int> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >’
golf.cpp:1: error: declaration of ‘struct W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<int> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >’

Số liệu thống kê:

$ g++ golf.cpp 2>&1 | wc -c
537854
$ clang golf.cpp 2>&1 | wc -c
22666
$ g++ -ftemplate-depth-10000 golf.cpp 2>&1 | wc -c # 268+ MB of RAM and almost 15 minutes
200750356

Ungolfed (tạo ra sản lượng dài hơn):

template<class T>
struct Wrap {
  T value;
  Wrap(T v) : value(v) {}
};

template<class T>
void func(T x)
{
  func(Wrap<T>(x));
}

int main(void)
{
  func(0);
  return 0;
}

Tôi đã phát hiện ra điều này khi tôi muốn xem liệu C ++ có hỗ trợ đệ quy đa hình không (và, như bạn có thể thấy rõ, nó không). Đây là một ví dụ tầm thường về đệ quy đa hình trong Haskell:

Prelude> let f :: (Show a) => a -> String; f x = show x ++ " " ++ f [x]
Prelude> f 0
"0 [0] [[0]] [[[0]]] [[[[0]]]] [[[[[0]]]]] [[[[[[0]]]]]] [[[[[[[0]]]]]]] [[[[[[[[0]] ...

Ở đây, điều này đòi hỏi Haskell để hành động như nó instantiates Show x, Show [x], Show [[x]], Show [[[x]]], vô cùng tận. Haskell thực hiện điều đó bằng cách chuyển (Show x) =>thành một tham số ngầm định cho hàm fđược thêm bởi trình biên dịch, đại loại như thế này:

type Show a = a -> String

showList :: Show a -> [a] -> String
showList show []   = "[]"
showList show (x:xs) = '[' : show x ++ showItems xs where
  showItems []   = "]"
  showItems (x:xs) = ',' : show x ++ showItems xs

f :: Show a -> a -> String
f show x = show x ++ " " ++ f (showList show) [x]

C ++ thực hiện điều đó bằng cách cố gắng xây dựng các thể hiện như vậy cho đến khi vượt quá độ sâu khởi tạo mẫu.


6
Được thổi phồng lên 102 byte ( clkhông giống như ẩn inttrong chế độ C ++), nó tạo ra 14.380.923 byte đầu ra lỗi sau 4½ phút thời gian CPU và cao nhất là khoảng 100 MiB sử dụng bộ nhớ.
Joey

Bạn có thể giải thích những gì bạn đã cố gắng để đạt được với đệ quy đa hình? Bởi vì trong một ví dụ cả trong Haskell và trong C ++, quá trình này là vô hạn, chỉ có sự khác biệt là nó xảy ra trong thời gian chạy hoặc biên dịch.
sukhmel

@sukhmel Không, vì Haskell lười biếng, nó sẽ biên dịch và chạy (dưới dạng demo)
mèo

@cat Tôi không ngụ ý nó sẽ không chạy, tôi đã chỉ ra rằng một lần chạy như vậy sẽ không bao giờ dừng lại, hay nó sẽ? Althoug Tôi cho rằng trong những gì Joey đã cố gắng đạt được thì nên có điều kiện dừng trong trường hợp mẫu cụ thể, đó là lý do tại sao tôi tự hỏi ý tưởng đằng sau việc thử đệ quy đa hình là gì.
sukhmel

41

Dựa trên tỷ lệ độ dài tin nhắn / độ dài mã, đây có thể là giải pháp tốt nhất:

Tin nhắn (81):

code: file not recognized: File truncated 
collect2: ld returned 1 exit status 

81/0 = Inf


13
Cách thông minh +1, tỷ lệ tốt nhất! Nhưng không còn nhắn tin nữa ...
Synxis

1
Thông điệp thực sự là 81 byte. Không phải là vấn đề, mà chỉ là một FYI
caird coinheringaahing

37

279 ký tự

#define A(s) s##s##s##s##s##s##s##s
#define B(s) A(s##s##s##s##s##s##s##s)
#define C(s) B(s##s##s##s##s##s##s##s)
#define D(s) C(s##s##s##s##s##s##s##s)
#define E(s) D(s##s##s##s##s##s##s##s)
#define F(s) E(s##s##s##s##s##s##s##s)
#define G(s) F(s##s##s##s##s##s##s##s)
a G(foo)

Với gcc 4.2.1, tạo ra lỗi error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘foofoo....foofoo’với 2 ^ 21 bản sao foo. 6.291.558 byte trong tất cả. Đó là một định danh lớn như tôi có thể nhận được, thay thế foobằng việc foodtạo ICE.


19
gcc 4.4.5 segfaults. Thắng lợi!
Joey Adams

8
@JoeyAdams: Vui lòng báo cáo lỗi này hơn
the_drow

9
@the_drow Đó là một tính năng.
Mateen Ulhaq

1
@muntoo: Sao rồi? Một ICE không bao giờ là một ý tưởng tốt.
the_drow

2
Một mô hình như thế này sẽ giúp bạn tiến xa hơn : #define A(s) s##s##s##s #define B(s) A(s) #define C(s) B(B(B(s))) #define D(s) C(C(C(s))) D(foo). Điều này mang lại cho tôi một thông báo lỗi về chừng nào có ít mã hơn và phát triển nhanh hơn nhiều với việc tăng mẫu ở bất kỳ chiều nào, vì về cơ bản chúng tôi đang thực hiện chức năng Ackermann.
David Stone

24

Tương tự như VJo:
a.cpp:

int main() { return 
#include "a.cpp" 
#include "a.cpp" 
}

g ++ a.cpp

tạo ra rất nhiều đầu ra (ít nhất là 2 gigabyte trước khi tôi giết nó)


22

Đoạn mã sau dựa trên một lỗi thực tế tôi từng gặp phải.

template <int i>
void bar();

template <int i>
void foo()
{
  bar<i>();
  char baz[i];
}

template <int i>
void bar()
{
  foo<i-1>();
}


int main(void)
{
  foo<2000>();

  return 0;
}

(sử dụng gcc)

Đệ quy mẫu khá rõ ràng, nhưng vì tôi đã sử dụng ftemplate-depth=100000cho lần chạy này nên điều này không gây ra lỗi. Nguồn thực sự của các thông báo lỗi đến từ char baz[i];đó, tạo ra lỗi khi igiảm xuống -1.

Sau khoảng nửa giờ, tôi đang ngồi trên 21.000 lỗi trình biên dịch , 300.000 dòng thông báo lỗi280 megabyte RAM được trình biên dịch sử dụng. Và nó không có dấu hiệu dừng lại.

BIÊN TẬP:

Một giờ sau, bây giờ có 36.000 lỗi trình biên dịch , 504.000 dòng thông báo lỗi480 megabyte RAM ... và vẫn còn tiếp tục.

EDIT # 2:

Khoảng nửa giờ sau:

ccplus1.exe has stopped working

Thống kê cuối cùng: 38.876 lỗi trình biên dịch , 544.624 dòng thông báo lỗi, tổng cộng 48,8 megabyte dữ liệu518,9 megabyte RAM được trình biên dịch sử dụng trước khi nó bị sập.


2
Tôi chắc chắn rằng không có thông báo lỗi nào thậm chí chỉ ra vấn đề thực sự ... mà điển hình là lỗi đánh máy STL trung bình.
Đánh dấu Lakata

21

28 byte

Phá hoại thư viện tiêu chuẩn:

#define std +
#include<map>

Sử dụng tiếng kêu trên OS X 10.9:

c++ foo.cpp -o foo -ferror-limit=-1
In file included from foo.cpp:2:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/map:422:
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/__config:347:11: error: expected identifier or '{'
namespace std {
     ^
foo.cpp:1:13: note: expanded from macro 'std'
#define std +
      ^
In file included from foo.cpp:2:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/map:422:
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/__config:347:11: error: expected external declaration
foo.cpp:1:13: note: expanded from macro 'std'
#define std +
      ^
In file included from foo.cpp:2:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/map:422:
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/__config:347:15: error: expected unqualified-id
namespace std {
       ^
In file included from foo.cpp:2:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/map:423:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/__tree:15:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/iterator:330:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/type_traits:203:
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/cstddef:50:1: error: expected identifier or '{'
_LIBCPP_BEGIN_NAMESPACE_STD
^
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/__config:343:47: note: expanded from macro '_LIBCPP_BEGIN_NAMESPACE_STD'
#define _LIBCPP_BEGIN_NAMESPACE_STD namespace std {inline namespace _LIBCPP_NAMESPACE {
                       ^
foo.cpp:1:13: note: expanded from macro 'std'
#define std +
      ^
In file included from foo.cpp:2:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/map:423:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/__tree:15:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/iterator:330:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/type_traits:203:
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/cstddef:50:1: error: expected external declaration
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/__config:343:47: note: expanded from macro '_LIBCPP_BEGIN_NAMESPACE_STD'
#define _LIBCPP_BEGIN_NAMESPACE_STD namespace std {inline namespace _LIBCPP_NAMESPACE {
                       ^
foo.cpp:1:13: note: expanded from macro 'std'
#define std +
      ^
In file included from foo.cpp:2:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/map:423:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/__tree:15:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/iterator:330:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/type_traits:203:
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/cstddef:50:1: error: expected unqualified-id

[[SNIP...]]

_LIBCPP_NEW_DELETE_VIS void* operator new(std::size_t __sz)
               ^
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/new:132:43: error: expected parameter declarator
_LIBCPP_NEW_DELETE_VIS void* operator new(std::size_t __sz, const std::nothrow_t&) _NOEXCEPT _NOALIAS;
                     ^
foo.cpp:1:13: note: expanded from macro 'std'
#define std +
      ^
In file included from foo.cpp:2:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/map:423:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/__tree:16:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/memory:597:
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/new:132:43: error: expected ')'
foo.cpp:1:13: note: expanded from macro 'std'
#define std +
      ^
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/new:132:42: note: to match this '('
_LIBCPP_NEW_DELETE_VIS void* operator new(std::size_t __sz, const std::nothrow_t&) _NOEXCEPT _NOALIAS;
                     ^
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/new:134:63: error: C++ requires a type specifier for all declarations
_LIBCPP_NEW_DELETE_VIS void operator delete(void* __p, const std::nothrow_t&) _NOEXCEPT;
                            ~~~~~ ^
foo.cpp:1:13: note: expanded from macro 'std'
#define std +
      ^
In file included from foo.cpp:2:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/map:423:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/__tree:16:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/memory:597:
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/new:134:63: error: expected ')'
foo.cpp:1:13: note: expanded from macro 'std'
#define std +
      ^
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/new:134:45: note: to match this '('
_LIBCPP_NEW_DELETE_VIS void operator delete(void* __p, const std::nothrow_t&) _NOEXCEPT;
                      ^
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/new:136:45: error: expected parameter declarator
_LIBCPP_NEW_DELETE_VIS void* operator new[](std::size_t __sz)
                      ^
foo.cpp:1:13: note: expanded from macro 'std'
#define std +
      ^
In file included from foo.cpp:2:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/map:423:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/__tree:16:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/memory:597:
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/new:136:45: error: expected ')'
foo.cpp:1:13: note: expanded from macro 'std'
#define std +
      ^
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/new:136:44: note: to match this '('
_LIBCPP_NEW_DELETE_VIS void* operator new[](std::size_t __sz)
                      ^
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/new:138:11: error: expected a type
  throw(std::bad_alloc)
     ^
foo.cpp:1:13: note: expanded from macro 'std'
#define std +
      ^
In file included from foo.cpp:2:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/map:423:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/__tree:16:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/memory:597:
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/new:138:11: error: expected ')'
foo.cpp:1:13: note: expanded from macro 'std'
#define std +
      ^
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/new:138:10: note: to match this '('
  throw(std::bad_alloc)
     ^
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/new:136:30: error: 'operator new[]' must have at least one parameter
_LIBCPP_NEW_DELETE_VIS void* operator new[](std::size_t __sz)
               ^
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/new:141:45: error: expected parameter declarator
_LIBCPP_NEW_DELETE_VIS void* operator new[](std::size_t __sz, const std::nothrow_t&) _NOEXCEPT _NOALIAS;
                      ^
foo.cpp:1:13: note: expanded from macro 'std'
#define std +
      ^
In file included from foo.cpp:2:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/map:423:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/__tree:16:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/memory:597:
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/new:141:45: error: expected ')'
foo.cpp:1:13: note: expanded from macro 'std'
#define std +
      ^
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/new:141:44: note: to match this '('
_LIBCPP_NEW_DELETE_VIS void* operator new[](std::size_t __sz, const std::nothrow_t&) _NOEXCEPT _NOALIAS;
                      ^
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/new:143:65: error: C++ requires a type specifier for all declarations
_LIBCPP_NEW_DELETE_VIS void operator delete[](void* __p, const std::nothrow_t&) _NOEXCEPT;
                             ~~~~~ ^
foo.cpp:1:13: note: expanded from macro 'std'
#define std +
      ^
In file included from foo.cpp:2:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/map:423:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/__tree:16:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/memory:597:
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/new:143:65: error: expected ')'
foo.cpp:1:13: note: expanded from macro 'std'
#define std +
      ^
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/new:143:47: note: to match this '('
_LIBCPP_NEW_DELETE_VIS void operator delete[](void* __p, const std::nothrow_t&) _NOEXCEPT;
                       ^
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/new:145:55: error: expected parameter declarator
inline _LIBCPP_INLINE_VISIBILITY void* operator new (std::size_t, void* __p) _NOEXCEPT {return __p;}
                           ^
foo.cpp:1:13: note: expanded from macro 'std'
#define std +
      ^
In file included from foo.cpp:2:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/map:423:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/__tree:16:
In file included from /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/memory:597:
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/new:145:55: error: expected ')'
foo.cpp:1:13: note: expanded from macro 'std'
#define std +
      ^
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/new:145:54: note: to match this '('
inline _LIBCPP_INLINE_VISIBILITY void* operator new (std::size_t, void* __p) _NOEXCEPT {return __p;}
                           ^
Stack dump:
0. Program arguments: /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/clang -cc1 -triple x86_64-apple-macosx10.9.0 -emit-obj -mrelax-all -disable-free -disable-llvm-verifier -main-file-name foo.cpp -mrelocation-model pic -pic-level 2 -mdisable-fp-elim -masm-verbose -munwind-tables -target-cpu core2 -target-linker-version 236.3 -resource-dir /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/clang/5.1 -isysroot /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/MacOSX.platform/Developer/SDKs/MacOSX10.9.sdk -stdlib=libc++ -fdeprecated-macro -fdebug-compilation-dir /tmp -ferror-limit -1 -fmessage-length 203 -stack-protector 1 -mstackrealign -fblocks -fobjc-runtime=macosx-10.9.0 -fencode-extended-block-signature -fcxx-exceptions -fexceptions -fdiagnostics-show-option -fcolor-diagnostics -vectorize-slp -o /var/folders/gf/l1sssgds0b30z21wn2n4p3rm0000gr/T/foo-19eda8.o -x c++ foo.cpp 
1. /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/../lib/c++/v1/new:145:89: current parser token '{'
clang: error: unable to execute command: Segmentation fault: 11
clang: error: clang frontend command failed due to signal (use -v to see invocation)
Apple LLVM version 5.1 (clang-503.0.40) (based on LLVM 3.4svn)
Target: x86_64-apple-darwin13.2.0
Thread model: posix
clang: note: diagnostic msg: PLEASE submit a bug report to http://developer.apple.com/bugreporter/ and include the crash backtrace, preprocessed source, and associated run script.
clang: error: unable to execute command: Segmentation fault: 11
clang: note: diagnostic msg: Error generating preprocessed source(s).

456 dòng lỗi, 50 lỗi và một segfault trình biên dịch !

Phiên bản tiếng kêu:

Apple LLVM version 5.1 (clang-503.0.40) (based on LLVM 3.4svn)
Target: x86_64-apple-darwin13.2.0
Thread model: posix

4
bạn đã gửi một báo cáo lỗi cho segfault đó chưa?
tbodt

Với phiên bản LLVM hiện tại của tôi (Apple LLVM phiên bản 8.0.0 (clang-800.0.42.1)), tôi không còn nhận được segfault. Không chắc chắn liệu tôi có nên gửi bất cứ điều gì không - nghi ngờ các nhà bảo trì LLVM sẽ quan tâm đến một lỗi cũ.
nneonneo

10

Tôi tình cờ phát hiện ra điều này:

#include<functional>
#include<algorithm>
#include<array>
#include<stdexcept>


int main(int argc,char** argv){
  std::array<double, 3> arr;

  arr[0] = 0; arr[1] = 1; arr[2] = 1;

  if (std::any_of(arr.begin(), arr.end(),
          std::bind(std::less_equal<double>(), std::placeholders::_2, 0))){
    throw std::invalid_argument("Geometry with bin width less or equal to zero");
  }
}

Trên c ++ x11, nó tạo ra 44kb thông báo lỗi, trong đó trình biên dịch cố gắng nói: Vui lòng xác định trình giữ chỗ cho đối số đầu tiên nếu bạn xác định nó cho lần thứ hai.

Xem nó trên ideone .


6
Tôi kinh hoàng khi mắc lỗi đánh máy trong chương trình C ++ sử dụng STL ...
Mark Lakata

+1 cho câu trả lời là một ví dụ thực tế trong cuộc sống.
Jerry Jeremiah

10

C ++

Dựa trên giải pháp của BЈовић:

Tập tin: golf.cpp:

#include "golf.cpp"
#include "golf.cpp"

Chạy nó dưới G ++ sẽ không hoàn thành, tuy nhiên, tôi đã tính toán độ dài của lỗi mà cuối cùng nó sẽ phát ra là khoảng 85 * 2 ^ 140 terabyte.


9

Mẫu dao động C ++ 11 (69 ký tự)

template<int... p>
void f()
{
  return f<0,p...>();
}

int main() {
  f();
}

Định cấu hình độ sâu khởi tạo mẫu tối đa bạn có thể đặt độ dài của lỗi. Dưới đây là một ví dụ sử dụng GCC 4.8.1 với độ sâu mẫu mặc định (900):

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}] 'trả về f <0, p ...> (); ^ prog.cpp: 4: 22: yêu cầu đệ quy từ 'void f () [với int ... p = {0}]' prog.cpp: 4: 22: được yêu cầu từ 'void f () [với int .. .p = {}] 'prog.cpp: 8: 4: bắt buộc từ đây 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}] 'trả về f <0, p ...> () ; ^ prog.cpp: 4: 22: yêu cầu đệ quy từ 'void f () [với int ... p = {0}]' prog.cpp: 4: 22: được yêu cầu từ 'void f () [với int .. .p = {}] 'prog.cpp: 8: 4: bắt buộc từ đây 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}] 'trả về f <0, p ...> () ; ^ prog.cpp: 4: 22: yêu cầu đệ quy từ 'void f () [với int ... p = {0}]' prog.cpp: 4: 22: được yêu cầu từ 'void f () [với int .. .p = {}] 'prog.cpp: 8: 4: bắt buộc từ đây

prog.cpp: 4: 22: error: không có chức năng khớp để gọi đến 'f ()' prog.cpp: 4: 22: lưu ý: ứng viên là: prog.cpp: 2: 6: note: template void f () void f () ^ prog.cpp: 2: 6: lưu ý: thay thế các đối số khuôn mẫu được suy ra dẫn đến các lỗi nhìn thấy ở trên prog.cpp: 4: 22: error: return-statement với một giá trị, trong hàm trả về 'void' [-fpermissive ] trả về f <0, p ...> (); ^

Ngoài ra, bạn có thể thêm mười ký tự nữa và sử dụng dòng số nguyên không dấu để tăng độ dài của lỗi:

template<unsigned int... p>
void f()
{
  return f<0-1,p...>();
}

int main() {
  f();
}

4294967295u, 4294967295u, 4294967295u, 4294967295u, 4294967295u, 4294967295u, 4294967295u, 4294967295u, 4294967295u, 4294967295u, 4294967295u, 4294967295u, 4294967295u, 4294967295u, 4294967295u, 4294967295u, 4294967295u, 4294967295u}]' trở f <0-1, p ...> (); ^ prog.cpp: 4: 24: yêu cầu đệ quy từ 'void f () [với int unsign ... p = {4294967295u}]' prog.cpp: 4: 24:
được yêu cầu từ 'void f () [với unsign int ... p = {}]' prog.cpp: 8: 4: được
yêu cầu từ đây

prog.cpp: 4: 24: error: không có chức năng khớp để gọi đến 'f ()' prog.cpp: 4: 24: lưu ý: ứng viên là: prog.cpp: 2: 6: note: template void f () void f () ^ prog.cpp: 2: 6: lưu ý: thay thế các đối số khuôn mẫu được suy ra dẫn đến các lỗi nhìn thấy ở trên prog.cpp: 4: 24: error: return-statement với một giá trị, trong hàm trả về 'void' [-fpermissive ] trả về f <0-1, p ...> ();

         ^

Đây là một ví dụ chạy ở ideone.


6

82 byte: Cái này hoạt động tương tự như cách tiếp cận của Joey Adams , nhưng thông báo lỗi sẽ tăng theo cấp số nhân đối với -ftemplate-depth(vì std::set<T>thực tế là vậy std::set<T, std::less<T>, std::allocator<T>>).

Đối với (x = -ftemplate-depth) >= 28, sẽ có 1460 × 3 x-27 + 269x - 5381 byte thông báo lỗi (được biên soạn bởi gcc 7.2.0). Nghĩa là, trong cài đặt mặc định (x = 900), nó sẽ tạo ra khoảng 4,9 × 10 419 byte thông báo lỗi về mặt lý thuyết.

Lưu ý rằng không có returncâu lệnh, các thông báo lỗi sẽ chỉ được tạo ở cuối quá trình biên dịch. (vì vậy trong cài đặt mặc định, bạn sẽ không nhận được tin nhắn - trước tiên bạn sẽ hết bộ nhớ.)

Cảnh báo: Biên dịch chương trình này sẽ tiêu tốn rất nhiều bộ nhớ.

#include<set>
template<class T>T f(T a){return f(std::set<T>());}int main(){f(0);}

Hãy thử trực tuyến!


Sử dụng mapdường như đúng ác hơn, vì std::map<T,T>std::map<T,T,std::less<T>,std::allocator<std::pair<T,T>>>để bạn có được đệ quy 5 chiều thay vì 3, chỉ thêm 2 byte.
nneonneo

Ngoài ra, được xác minh trên LLVM phiên bản 10.0.0 (clang-1000.11.45.5), không có cờ bổ sung. Tạo ra 148.379 byte tại -ftemplate-depth=13, 423,572 byte tại -ftemplate-depth=14và 1,247.322 byte tại -ftemplate-depth=15. mapbiến thể tạo ra 13.373.990 byte ở độ sâu 14 và 66.759.871 byte ở độ sâu 15.
nneonneo

Egads, mặc định trên Clang là -ftemplate-depth=1024, có nghĩa là ở đâu đó phía bắc 10 ^ 713 byte với mapbiến thể. Tôi tin rằng điều này có nghĩa là bạn thắng ...
nneonneo

4

Điều này tạo ra đầu ra vô hạn trên GCC 5.2 và Clang 3.6 (trên Clang yêu cầu -ferror-limit=0, trên GCC hoạt động với cài đặt mặc định):

#include __FILE__
#include __FILE__

2

Một tập tin có tên a.cpp. Mã số:

main(){
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
#include "a.cpp"
}

Đây là một quả bom ngã ba trong đó n = 40.


0
 • 50 byte: Kết quả sẽ là tổng độ dài của tất cả các số dương với một thông báo lỗi:

=>

#include<utility>
std::make_index_sequence<-1>::x;
 • 174 byte: vụ nổ bậc hai với nhiều thông báo lỗi:

=>

#include<utility>
template<size_t N, size_t... M>
void a(std::index_sequence<N, M...>) {
 a(std::index_sequence<M...>{});
 static_assert(!N);
}
auto x{a(std::make_index_sequence<C>{})};

biên dịch với

g++ -c truc.cpp -std=c++17 -DC=10 2>&1 > /dev/null | wc -c 

index_ resultence dường như bỏ qua vấn đề giới hạn độ sâu khởi tạo mẫu

 • cho C = 10: 8238 ký tự
 • cho C = 100: 264288 ký tự
 • cho C = 1000: 23118522 ký tự

lỗi trông như thế này: toàn bộ chuỗi 0 ... C-1 trông giống như được in 4 * C lần

truc.cpp:7:6: error: « void x » a un type incomplet
 auto x{a(std::make_index_sequence<C>{})};
   ^
truc.cpp: Dans l'instanciation de « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 1; long unsigned int ...M = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] » :
truc.cpp:4:4:  requis par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 0; long unsigned int ...M = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:7:39:  requis depuis ici
truc.cpp:5:3: error: l'assertion statique a échoué
  static_assert(!N);
  ^~~~~~~~~~~~~
truc.cpp: Dans l'instanciation de « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 2; long unsigned int ...M = {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] » :
truc.cpp:4:4:  requis récursivement par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 1; long unsigned int ...M = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:4:4:  requis par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 0; long unsigned int ...M = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:7:39:  requis depuis ici
truc.cpp:5:3: error: l'assertion statique a échoué
truc.cpp: Dans l'instanciation de « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 3; long unsigned int ...M = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] » :
truc.cpp:4:4:  requis récursivement par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 1; long unsigned int ...M = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:4:4:  requis par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 0; long unsigned int ...M = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:7:39:  requis depuis ici
truc.cpp:5:3: error: l'assertion statique a échoué
truc.cpp: Dans l'instanciation de « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 4; long unsigned int ...M = {5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] » :
truc.cpp:4:4:  requis récursivement par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 1; long unsigned int ...M = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:4:4:  requis par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 0; long unsigned int ...M = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:7:39:  requis depuis ici
truc.cpp:5:3: error: l'assertion statique a échoué
truc.cpp: Dans l'instanciation de « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 5; long unsigned int ...M = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>  » :
truc.cpp:4:4:  requis récursivement par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 1; long unsigned int ...M = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:4:4:  requis par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 0; long unsigned int ...M = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:7:39:  requis depuis ici
truc.cpp:5:3: error: l'assertion statique a échoué
truc.cpp: Dans l'instanciation de « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 6; long unsigned int ...M = {7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] » :
truc.cpp:4:4:  requis récursivement par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 1; long unsigned int ...M = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:4:4:  requis par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 0; long unsigned int ...M = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:7:39:  requis depuis ici
truc.cpp:5:3: error: l'assertion statique a échoué
truc.cpp: Dans l'instanciation de « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 7; long unsigned int ...M = {8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] » :
truc.cpp:4:4:  requis récursivement par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 1; long unsigned int ...M = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:4:4:  requis par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 0; long unsigned int ...M = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:7:39:  requis depuis ici
truc.cpp:5:3: error: l'assertion statique a échoué
truc.cpp: Dans l'instanciation de « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 8; long unsigned int ...M = {9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] » :
truc.cpp:4:4:  requis récursivement par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 1; long unsigned int ...M = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:4:4:  requis par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 0; long unsigned int ...M = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:7:39:  requis depuis ici
truc.cpp:5:3: error: l'assertion statique a échoué
truc.cpp: Dans l'instanciation de « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 9; long unsigned int ...M = {10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] » :
truc.cpp:4:4:  requis récursivement par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 1; long unsigned int ...M = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:4:4:  requis par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 0; long unsigned int ...M = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:7:39:  requis depuis ici
truc.cpp:5:3: error: l'assertion statique a échoué
truc.cpp: Dans l'instanciation de « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 10; long unsigned int ...M = {11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 10, 11, 12, 13, 14>] » :
truc.cpp:4:4:  requis récursivement par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 1; long unsigned int ...M = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:4:4:  requis par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 0; long unsigned int ...M = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:7:39:  requis depuis ici
truc.cpp:5:3: error: l'assertion statique a échoué
truc.cpp: Dans l'instanciation de « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 11; long unsigned int ...M = {12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 11, 12, 13, 14>] » :
truc.cpp:4:4:  requis récursivement par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 1; long unsigned int ...M = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:4:4:  requis par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 0; long unsigned int ...M = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:7:39:  requis depuis ici
truc.cpp:5:3: error: l'assertion statique a échoué
truc.cpp: Dans l'instanciation de « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 12; long unsigned int ...M = {13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 12, 13, 14>] » :
truc.cpp:4:4:  requis récursivement par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 1; long unsigned int ...M = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:4:4:  requis par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 0; long unsigned int ...M = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:7:39:  requis depuis ici
truc.cpp:5:3: error: l'assertion statique a échoué
truc.cpp: Dans l'instanciation de « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 13; long unsigned int ...M = {14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 13, 14>] » :
truc.cpp:4:4:  requis récursivement par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 1; long unsigned int ...M = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:4:4:  requis par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 0; long unsigned int ...M = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:7:39:  requis depuis ici
truc.cpp:5:3: error: l'assertion statique a échoué
truc.cpp: Dans l'instanciation de « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 14; long unsigned int ...M = {}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 14>] » :
truc.cpp:4:4:  requis récursivement par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 1; long unsigned int ...M = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:4:4:  requis par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 0; long unsigned int ...M = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14>] »
truc.cpp:7:39:  requis depuis ici
truc.cpp:4:4: error: pas de fonction correspondant à l'appel « a(std::index_sequence<>) »
  a(std::index_sequence<M...>{});
  ~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
truc.cpp:3:6: note: candidate: template<long unsigned int N, long unsigned int ...M> void a(std::index_sequence<N, M ...>)
 void a(std::index_sequence<N, M...>) {
   ^
truc.cpp:3:6: note:  la déduction/substitution de l'argument du patron a échoué:
truc.cpp:4:4: note:  le candidat attend 2 arguments, 0 fourni(s)
  a(std::index_sequence<M...>{});
  ~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
truc.cpp:5:3: error: l'assertion statique a échoué
  static_assert(!N);
  ^~~~~~~~~~~~~
[1]  11052 exit 1   g++ -c -O3 truc.cpp -std=c++17 -DC=15

và các chuỗi số có thể vượt qua giới hạn độ sâu khởi tạo mẫu mặc định, chắc chắn vì đó là phần dựng sẵn:

... requis récursivement par « void a(std::index_sequence<N, M ...>) [avec long unsigned int N = 1; long unsigned int ...M = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499}; std::index_sequence<N, M ...> = std::integer_sequence<long unsigned int, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499>
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.