Vẽ một gradient trong nghệ thuật ASCII


41

Mô tả công việc:

Viết chương trình càng ngắn càng tốt để vẽ một gradient xuyên tâm trong nghệ thuật ASCII. Kích thước của lưới đầu ra được xác định trước. Điểm trung tâm và các ký tự được sử dụng cho gradient được cung cấp làm đầu vào cho chương trình.

Độ dốc sẽ có kích thước 70 × 25 ô có ký tự với các thông số kỹ thuật sau

 • Góc trên bên trái của lưới có tọa độ (0, 0).
 • Độ dốc, bao gồm các ký tự được cung cấp, được ánh xạ thành 35 đơn vị độ dài . Một đơn vị chiều dài là một ký tự cao và rộng hai ký tự (vì monospaced fontsthường có các ký tự cao gấp đôi so với chiều rộng).
 • Trong 35 LU đó, khoảng cách hiện tại từ điểm trung tâm được nhân với số ký tự độ dốc / 35 để lấy chỉ số của ký tự được vẽ tại điểm đó. Số phân số cho chỉ số được làm tròn về 0 ở đây. Các đơn vị độ dài sẽ được để lại như một số thực. (Tất nhiên, nếu kết quả là như nhau, thì việc thực hiện không thành vấn đề.)
 • Ngoài 35 LU đó, chỉ có ký tự gradient cuối cùng xuất hiện. Tuy nhiên, do dải màu cuối cùng »đã bắt đầu trong phạm vi 35 LU, ký tự cuối cùng bắt đầu xuất hiện thiếu 35 LU.

Đầu vào:

Đầu vào được đưa ra trên đầu vào tiêu chuẩn và bao gồm ba dòng, mỗi dòng được kết thúc bằng ngắt dòng:

 • Các x phối hợp của các điểm trung tâm dốc
 • Các y phối hợp của các điểm trung tâm dốc
 • Các ký tự được sử dụng để vẽ gradient. Những người có thể bao gồm không gian.

Đầu ra:

Đầu ra là độ dốc như được xác định bởi các quy tắc ở trên đầu ra tiêu chuẩn. Luồng lỗi tiêu chuẩn bị bỏ qua. Mỗi dòng của gradient được kết thúc bằng ngắt dòng. Không có ký tự nào khác ngoại trừ những ký tự được xác định bởi đầu vào có thể xảy ra.

Mẫu đầu vào 1:

58
14
 .:;+=xX$&

Mẫu đầu ra 1:

&&$$$$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxxx===========++++++++++++++++++++++++++++++++
&$$$$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxxx=========+++++++++++++;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+
$$$$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxx=========+++++++++++;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
$$$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxx========++++++++++;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
$$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxx========+++++++++;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::;;;;;
$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxx=======+++++++++;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::;
$$$$$XXXXXXXxxxxxxxx=======+++++++++;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::
$$$$XXXXXXXXxxxxxxx=======++++++++;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::
$$$$XXXXXXXxxxxxxx========+++++++;;;;;;;;::::::::::...............::::
$$$XXXXXXXXxxxxxxx=======+++++++;;;;;;;;:::::::::...................::
$$$XXXXXXXxxxxxxx=======++++++++;;;;;;;::::::::.......................
$$$XXXXXXXxxxxxxx=======+++++++;;;;;;;::::::::.........    ........
$$$XXXXXXXxxxxxxx=======+++++++;;;;;;;:::::::........      ......
$$$XXXXXXXxxxxxxx=======+++++++;;;;;;;:::::::.......       .....
$$$XXXXXXXxxxxxxx=======+++++++;;;;;;;:::::::.......       .....
$$$XXXXXXXxxxxxxx=======+++++++;;;;;;;:::::::.......       .....
$$$XXXXXXXxxxxxxx=======+++++++;;;;;;;:::::::........      ......
$$$XXXXXXXxxxxxxx=======+++++++;;;;;;;::::::::.........    ........
$$$XXXXXXXxxxxxxx=======++++++++;;;;;;;::::::::.......................
$$$XXXXXXXXxxxxxxx=======+++++++;;;;;;;;:::::::::...................::
$$$$XXXXXXXxxxxxxx========+++++++;;;;;;;;::::::::::...............::::
$$$$XXXXXXXXxxxxxxx=======++++++++;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::
$$$$$XXXXXXXxxxxxxxx=======+++++++++;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::
$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxx=======+++++++++;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::;
$$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxx========+++++++++;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::;;;;;

Mẫu đầu vào 2:

0
0
X.X.X.X

Mẫu đầu ra 2:

XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
XXXXXXXX............XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
XXXXXX.............XXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
..................XXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXX
................XXXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXXX
...............XXXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXX
............XXXXXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXXXX
.........XXXXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.............XXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX..............XXXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX................XXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX..................XXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXXXX
...........................XXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXXXXXX
........................XXXXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
......................XXXXXXXXXXXXXXX.............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
..................XXXXXXXXXXXXXXXXX.............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX......................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mẫu đầu vào 3:

70
25
.:+#

Mẫu đầu ra 3:

######################################################++++++++++++++++
#################################################+++++++++++++++++++++
#############################################+++++++++++++++++++++++++
##########################################++++++++++++++++++++++++++++
#######################################+++++++++++++++++++++++++++++++
####################################++++++++++++++++++++++++++++++++++
##################################++++++++++++++++++++++++++++++++++++
################################++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
##############################++++++++++++++++++++++++++++++++::::::::
#############################+++++++++++++++++++++++++++::::::::::::::
###########################+++++++++++++++++++++++++::::::::::::::::::
##########################++++++++++++++++++++++++::::::::::::::::::::
#########################++++++++++++++++++++++:::::::::::::::::::::::
########################+++++++++++++++++++++:::::::::::::::::::::::::
#######################++++++++++++++++++++:::::::::::::::::::::::::::
######################++++++++++++++++++++::::::::::::::::::::::::::::
#####################+++++++++++++++++++::::::::::::::::::::::::::::::
####################+++++++++++++++++++::::::::::::::::::::::::.......
####################++++++++++++++++++::::::::::::::::::::::..........
###################+++++++++++++++++++::::::::::::::::::::............
###################++++++++++++++++++:::::::::::::::::::..............
###################+++++++++++++++++:::::::::::::::::::...............
##################++++++++++++++++++::::::::::::::::::................
##################++++++++++++++++++:::::::::::::::::.................
##################++++++++++++++++++:::::::::::::::::.................

Mẫu đầu vào 4

59
1
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789<>|,.-#+!$%&/()=?*'_:;

Sản lượng mẫu 4

!+#-,|><87654210ZYWVUTRQPONLKJIHFEDCBzyxwutsrqonmlkjhgfedcbbbcdefghjkl
!+#-,|><87654210ZYWVUTRQPONLKJIHFEDCAzyxwutsrqonmljihgfdcba abcdfghijl
!+#-,|><87654210ZYWVUTRQPONLKJIHFEDCBzyxwutsrqonmlkjhgfedcbbbcdefghjkl
!+#-,|><97654310ZYXVUTSQPONMKJIHGEDCBAyxwvutrqponmkjihgffeedeeffghijkm
$+#-.|><98654320ZYXWUTSRQONMLKIHGFEDBAzyxwutsrqponmlkjihhggggghhijklmn
$!#-.,|<987643210YXWVUSRQPONLKJIHGEDCBAzywvutsrqponmllkjjjiiijjjkllmno
$!+#.,|><87654210ZYXVUTSRQONMLKJHGFEDCBAzywvutsrrqponnmmlllllllmmnnopq
%!+#-.|><987543210YXWVUTRQPONMLJIHGFEDCBAzyxwvutsrrqppooonnnnnoooppqrr
%$!+-.,|><87654310ZYXWVTSRQPONMLJIHGFEDCBAzyxxwvuttssrrqqqqqqqqqrrsstt
&%!+#-.,><987643210ZYXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzyyxwvvuutttssssssstttuuvv
&%$!+#.,|><986543210ZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDDCBAzzyyxwwwvvvuuuuuvvvwwwxy
/&%$!#-.,|><976543210ZYXVUTSRQPONMLKKJIHGFEEDCBBAAzzyyyxxxxxxxxxyyyzzA
(/&%!+#-.,|><876543210ZYXWVUTSRQPONMLKJJIHGGFEEDCCBBBAAAzzzzzzzAAABBBC
)(/%$!+#-.,|><876543210ZYXWVUTSRQPPONMLKKJIIHGGFFEEDDDCCCCCCCCCCCDDDEE
=)(&%$!+#-.,|><986543210ZYYXWVUTSRQPPONMMLKKJIIHHGGGFFFEEEEEEEEEFFFGGG
?=)(&%$!+#-.,|><9876543210ZYXWVVUTSRRQPOONMMLLKJJJIIIHHHHHHHHHHHHHIIIJ
*?=)(/%$!+#-.,|><98765432210ZYXWWVUTSSRQQPOONNMMLLLKKKJJJJJJJJJJJKKKLL
'*?=)(/&%$!+#-.,|><98765432110ZYXXWVUUTSSRRQPPOOONNNMMMMMLLLLLMMMMMNNN
_'*?=)(/&%$!+#-.,|><988765432210ZYYXWWVUUTTSSRRQQQPPPOOOOOOOOOOOOOPPPQ
:_'*?=)(/&%$!+##-.,|><9877654332100ZYYXXWVVUUTTTSSSRRRRQQQQQQQQQRRRRSS
;;:_'*?=)(/&%$!+#-.,,|><98876554322100ZZYYXXWWVVVUUUTTTTTTTTTTTTTTTUUU
;;;:_'*?=)(/&&%$!+#-.,,|><9987665443321100ZZYYYXXXWWWWVVVVVVVVVVVWWWWX
;;;;;:_'*?=)(/&%$$!+#-..,|>><9887665544322211000ZZZYYYYYYYYYYYYYYYYYZZ
;;;;;;:_'*??=)(/&%%$!+##-.,,|><<99877665544333222111100000000000001111
;;;;;;;;:_'*?==)(/&&%$!++#--.,,|>><<9887766655544433333322222223333334

Một tuần đã trôi qua. Đã đến lúc tiết lộ thời lượng giải pháp từ cuộc thi của trường đại học của chúng tôi:

167 - Python
189 - Haskell
203 - C
210 - VB.NET
219 - C

Và giải pháp riêng của chúng tôi:

  91 - GolfScript
125 - Ruby
157 - PowerShell


9
Tôi đã nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu có một thẻ cho các câu hỏi nghệ thuật ascii
gnibbler

Tôi gặp rắc rối với khái niệm LU hoặc kết quả đầu ra mẫu của bạn không chính xác. Từ những gì tôi hiểu trong mỗi ban nhạc nên có một số lượng ký tự chẵn, nhưng trong các mẫu của bạn thì điều này không đúng. Bạn có thể giúp tôi hiểu điều này?
Juan

@Juan: chính xác ý bạn là gì? Thành thật mà nói, tôi đã giải thích và đã làm như vậy vào năm ngoái rồi. Dải cuối cùng kéo dài đến phần còn lại của hình ảnh. Mặt khác, ví dụ thứ hai làm cho nó rõ ràng nhất, tôi nghĩ. Vì 35 LU có chiều rộng 70 ký tự, mỗi dải (trong đó có 7) rộng 10 ký tự ở dòng trên cùng. Dọc theo cạnh trái, mỗi dải cao 5 ký tự (nhưng chỉ có 5 dải đầu tiên phù hợp với chiều cao của lưới).
Joey

@Joey Ý tôi là, trong một dòng nhất định, độ rộng của một dải phải là chẵn, vì một dải sẽ được tạo bởi n LU (mỗi chiều rộng 2 ký tự). Do đó, chúng tôi có 2 * n ký tự trên mỗi băng tần trên mỗi dòng. Thê nay đung không?
Juan

@Juan: Hừm, làm tròn nên được áp dụng cho chỉ số ký tự, không phải đơn vị độ dài. Tôi sẽ thử đọc lại theo cách ít mơ hồ hơn. Một điểm khác: Toàn bộ lưới sẽ được lấy dưới dạng lưới ký tự, không phải là lưới SLU (đơn vị độ dài hình vuông :-)). Điều LU chỉ là để giúp làm cho sự khác biệt giữa khoảng cách ngang và dọc rõ ràng hơn. Có vẻ như không hoạt động tốt. Ban đầu tôi có một công thức rõ ràng trong đó, nó đã bị xóa vì nó được coi là quá dễ dàng.
Joey

Câu trả lời:


11

Ruby 1.9, 116 114 108 101 ký tự

x,y,z=*$<;25.times{|r|70.times{|c|$><<z[[(c-x.to_i+2.i*(r-y.to_i)).abs/70.0*k=z=~/$/,k-1].min]};puts}

27

Brainfuck - 1286

Đây là một trong những sáng tạo yêu thích của tôi chưa. Bao gồm một hàm căn bậc hai làm việc (đối với một số định nghĩa làm việc).

>,>,<<<<<<<+>,[<+[<+>-],]<-[>>[>]>>>+<<<<[<]<-]>>[<+<+<+>>>-]<<<[>>>+<
<<-]>[>]>>>>>>>+++++[<+++++>-]<[>>+++++++[<++++++++++>-]<[>>+++++++[<+
+++++++++>-]<<[>->+<<-]>>[<<+>>-]<<<<<[>>>>->+<<<<<-]>>>>>[<<<<<+>>>>>
-]<[>+>+<<-]>[<+>-]>>+++++++[<<++++++++++>>-]>[-]>[-]+>[-]<<<<[>+>+<<-
]>[<+>-]<<[>>+<<-]+>>>[>-]>[<<<<->>[-]>>->]<+<<[>-[>-]>[<<<<->>[-]+>>-
>]<+<<-]>[-]>[-]<<<[-]<[-<+[+>+<]>+[<+>-]]++<[->-[>+>>]>[+[-<+>]>+>>]<
<<<<]>[-]>[-]>[<<<+>>>-]<+++++[<+++++>-]<<<<[>>>->+<<<<-]>>>>[<<<<+>>>
>-]<<<<<[>>>>->+<<<<<-]>>>>>[<<<<<+>>>>>-]<[>+>+<<-]>[<+>-]>>+++++[<<+
++++>>-]>[-]>[-]+>[-]<<<<[>+>+<<-]>[<+>-]<<[>>+<<-]+>>>[>-]>[<<<<->>[-
]>>->]<+<<[>-[>-]>[<<<<->>[-]+>>->]<+<<-]>[-]>[-]<<<[-]<[-<+[+>+<]>+[<
+>-]]<<[>>+>+<<<-]>>[>>>+<<<-]>>>[<<[<+>>+<-]>[<+>-]>-]<<[-]<[<<+>>-]<
[>+>+<<-]>[>>>+<<<-]>>>[<<[<+>>+<-]>[<+>-]>-]<<[-]<[<<+>>-]<<>+>>+<<<[
[>>+>>+<<<<-]>>>>[<<<<+>>>>-]>[-]>[-]+>[-]<<<<[>+>+<<-]>>[<<+>>-]<<<[>
>>+<<<-]>>>[>-]>[<<<<+>>[-]>>->]<+<<[>-[>-]>[<<<<+>>[-]+>>->]<+<<-]>[-
]>[-]<<+<<[>>-<[-]<-<<[-]>>]>>[-<<<[>+>+<<-]+>[<+>>+<-]>+>]<<<<]>[<+>-
]<-<<<<<[<+>->>>>>>+<<<<<<]<[>+<-]>>>>>>[>>>+<<<-]>>>[<<[<+>>+<-]>[<+>
-]>-]<+++++++<[-]>[<+++++>-]<<[->-[>+>>]>[+[-<+>]>+>>]<<<<<]>[-]>[-]>[
<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>-]<<<<<<<<<<<[-<[>>+<<-]>[<+>-]<]<.>>>[[<<+>>-]
>]>>>>>-]++++++++++.[-]<-]

Đầu ra là một chút do lỗi làm tròn, nhưng vẫn có thể nhận ra. Điểm nổi vượt quá mức kỹ năng hiện tại của tôi. Thật không may, điều này sẽ chỉ hoạt động với các tế bào 16 bit, có nghĩa là nó sẽ bị chậm chó.

Đầu ra 1:

&$$$$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxxxx========++++++++++++++++++++++;;;++++++++++
$$$$$$$$$XXXXXXxxxxxxxxxx========++++++++++++++;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
$$$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxx========++++++++++++;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
$$$$$$$XXXXXXxxxxxxxxxx======++++++++++++;;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;
$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxx========++++++++++;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::;;
$$$$$XXXXXXxxxxxxxxxx======++++++++++;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::
$$$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++++;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::
$$$XXXXXXxxxxxxxxxx======++++++++;;;;;;;;::::::::::::::::...::::::::::
$$$XXXXXXxxxxxxxx========++++++++;;;;;;::::::::::::...............::::
$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++;;;;;;;;::::::::::...................::
$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++;;;;;;::::::::::..........  ..........
$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++;;;;;;::::::::........      ......
$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++;;;;;;::::::::......        ....
$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++;;;;;;::::::::......        ....
$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++;;;;;;::::::::......          ..
$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++;;;;;;::::::::......        ....
$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++;;;;;;::::::::......        ....
$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++;;;;;;::::::::........      ......
$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++;;;;;;::::::::::..........  ..........
$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++;;;;;;;;::::::::::...................::
$$$XXXXXXxxxxxxxx========++++++++;;;;;;::::::::::::...............::::
$$$XXXXXXxxxxxxxxxx======++++++++;;;;;;;;::::::::::::::::...::::::::::
$$$$$XXXXXXxxxxxxxx======++++++++++;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::
$$$$$XXXXXXxxxxxxxxxx======++++++++++;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::
$$$$$XXXXXXXXxxxxxxxx========++++++++++;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::;;

Đầu ra 2:

XXXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXX
XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
XXXXXXXX............XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
XX................XXXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
..................XXXXXXXXXX............XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
................XXXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
..............XXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXXXX
..........XXXXXXXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXXXX
..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..............XXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX................XXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX..................XXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXXXX
XX..........................XXXXXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXXXXXXXXXX
..........................XXXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXXXXXX
......................XXXXXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
..................XXXXXXXXXXXXXXXXXX..............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
..............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX....................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX......................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3
Tôi bị giằng xé giữa việc xem xét điều này khủng khiếp và tuyệt vời: D. Tôi đoán một căn bậc hai chính xác có thể được thực hiện chỉ với một bảng tra cứu hoặc với nhiều mã hơn
Joey

Tra cứu sẽ không giúp đỡ. Tôi có thể tính toán số nguyên dưới căn bậc hai tốt. Bạn cần một biểu diễn dữ liệu mới để xử lý dấu phẩy động và tôi chưa sẵn sàng để thực hiện bước nhảy đó.
captncraig

12

Python - 141 ký tự

x=input();y=input();z=raw_input();w=len(z)
for i in range(-y,25-y):print"".join(z[min(w-1,int((i*i*4+j*j)**.5*w/70))]for j in range(-x,70-x))

8

Delphi, 200 (và 185)

Vì tôi thích ascii-art ở đây một phiên bản Delphi của mã golf này:

uses Math;var G:string;X,Y,l,i,j:Int16;begin ReadLn(X,Y);ReadLn(G);l:=Length(G);for j:=-y to 24-y do for i:=-x to 70-x do if i=70-x then WriteLn else Write(g[Min(l,1+Trunc(l*sqrt(i*i/4+j*j)/35))])end.

Không phải là nhân vật rất ấn tượng, vì tôi phải sử dụng đơn vị Toán học để liên kết trong hàm Min (). Ngoài ra, ReadLn () bằng cách nào đó không đọc số nguyên và chuỗi trong một cuộc gọi, do đó cũng khá tốn kém. Dòng mới cũng cần rất nhiều nhân vật. Ngoài ra, Delphi cần khá nhiều khoảng trắng xung quanh các từ khóa của nó. Không tự hào về điều này.

Dù sao, đầu ra của mẫu 4 cho tôi:

!+#-,|><87654210ZYWVUTRQPONLKJIHFEDCBzyxwutsrqonmlkjhgfedcbbbcdefghjkl
!+#-,|><87654210ZYWVUTRQPONLKJIHFEDCAzyxwutsrqonmljihgfdcba abcdfghijl
!+#-,|><87654210ZYWVUTRQPONLKJIHFEDCBzyxwutsrqonmlkjhgfedcbbbcdefghjkl
!+#-,|><97654310ZYXVUTSQPONMKJIHGEDCBAyxwvutrqponmkjihgffeedeeffghijkm
$+#-.|><98654320ZYXWUTSRQONMLKIHGFEDBAzyxwutsrqponmlkjihhggggghhijklmn
$!#-.,|<987643210YXWVUSRQPONLKJIHGEDCBAzywvutsrqponmllkjjjiiijjjkllmno
$!+#.,|><87654210ZYXVUTSRQONMLKJHGFEDCBAzywvutsrrqponnmmlllllllmmnnopq
%!+#-.|><987543210YXWVUTRQPONMLJIHGFEDCBAzyxwvutsrrqppooonnnnnoooppqrr
%$!+-.,|><87654310ZYXWVTSRQPONMLJIHGFEDCBAzyxxwvuttssrrqqqqqqqqqrrsstt
&%!+#-.,><987643210ZYXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzyyxwvvuutttssssssstttuuvv
&%$!+#.,|><986543210ZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDDCBAzzyyxwwwvvvuuuuuvvvwwwxy
/&%$!#-.,|><976543210ZYXVUTSRQPONMLKKJIHGFEEDCBBAAzzyyyxxxxxxxxxyyyzzA
(/&%!+#-.,|><876543210ZYXWVUTSRQPONMLKJJIHGGFEEDCCBBBAAAzzzzzzzAAABBBC
)(/%$!+#-.,|><876543210ZYXWVUTSRQPPONMLKKJIIHGGFFEEDDDCCCCCCCCCCCDDDEE
=)(&%$!+#-.,|><986543210ZYYXWVUTSRQPPONMMLKKJIIHHGGGFFFEEEEEEEEEFFFGGG
?=)(&%$!+#-.,|><9876543210ZYXWVVUTSRRQPOONMMLLKJJJIIIHHHHHHHHHHHHHIIIJ
*?=)(/%$!+#-.,|><98765432210ZYXWWVUTSSRQQPOONNMMLLLKKKJJJJJJJJJJJKKKLL
'*?=)(/&%$!+#-.,|><98765432110ZYXXWVUUTSSRRQPPOOONNNMMMMMLLLLLMMMMMNNN
_'*?=)(/&%$!+#-.,|><988765432210ZYYXWWVUUTTSSRRQQQPPPOOOOOOOOOOOOOPPPQ
:_'*?=)(/&%$!+##-.,|><9877654332100ZYYXXWVVUUTTTSSSRRRRQQQQQQQQQRRRRSS
;;:_'*?=)(/&%$!+#-.,,|><98876554322100ZZYYXXWWVVVUUUTTTTTTTTTTTTTTTUUU
;;;:_'*?=)(/&&%$!+#-.,,|><9987665443321100ZZYYYXXXWWWWVVVVVVVVVVVWWWWX
;;;;;:_'*?=)(/&%$$!+#-..,|>><9887665544322211000ZZZYYYYYYYYYYYYYYYYYZZ
;;;;;;:_'*??=)(/&%%$!+##-.,,|><<99877665544333222111100000000000001111
;;;;;;;;:_'*?==)(/&&%$!++#--.,,|>><<9887766655544433333322222223333334

Nếu bạn chấp nhận đầu ra thụt lề, phiên bản này ngắn hơn một chút bằng cách thay đổi dòng mới thành một thụt lề dẫn đến gói 80 ​​ký tự (mô phỏng một dòng mới trên bảng điều khiển 80x25 tiêu chuẩn):

uses Math;var G:string;X,Y,l,i,j:Int16;begin ReadLn(X,Y);ReadLn(G);l:=Length(G);for j:=-y to 24-y do for i:=-x to 70-x do Write(g[Min(l,1+Trunc(l*sqrt(i*i/4+j*j)/35))]:11*Ord(i=-x))end.

(điều này lưu 15 ký tự, với tổng số 185 ký tự). Đầu ra của "0 0 XXXX" là:

     XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
     XXXXXXXX............XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
     XXXXXX.............XXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX
     ..................XXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXX
     ................XXXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXXX
     ...............XXXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXX
     ............XXXXXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXX..........XXXXXXXXXXXX
     .........XXXXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.............XXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXXXXXXXXXX..............XXXXXXXXXXXX...........XXXXXXXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXXXXXXX................XXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXXX..................XXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXXXX
     ...........................XXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXXXXXX
     ........................XXXXXXXXXXXXXXX............XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     ......................XXXXXXXXXXXXXXX.............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     ..................XXXXXXXXXXXXXXXXX.............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     .............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     XXXXXXXXXXXXXX......................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(Bạn có thể thấy vết lõm không?! ;-))


7

APL (74)

{L←⍴⊃C Y X⎕IO←⍞⎕⎕0⋄⎕←{C[⊃⌊L⌊35÷⍨L×.5*⍨+/2*⍨1 2÷⍨⍵-Y X]}¨⍳⍵}25 70

Lý do nó được bao bọc trong một chức năng là việc sửa đổi ⎕IOkhông áp dụng cho phần còn lại của hệ thống.

Giải trình:

 • L←⍴⊃C Y X⎕IO←⍞⎕⎕0: Đặt ⎕IOthành 0(tạo mảng dựa trên 0 thay vì dựa trên 1), đặt X thành (đọc dòng đầu tiên), đặt Y thành (đọc dòng thứ hai), đặt C thành (đọc dòng thứ ba, không định dạng) và đặt L đến chiều dài ( ) của C.
 • 25 70: kích thước của ma trận.
 • ¨⍳⍵: cho mỗi phần tử trong ma trận trong đó mỗi phần tử là tọa độ riêng của nó ...
 • ⍵-Y X: sự khác biệt giữa điểm hiện tại và điểm trung tâm
 • 1 2÷⍨: chia tọa độ X cho 2 (vì một char rộng bằng một nửa so với chiều cao)
 • .5*⍨+/2*⍨: lấy căn bậc hai của tổng bình phương
 • 35÷⍨: chia cho 35
 • ⌊L⌊: lấy tối thiểu số lượng ký tự và giá trị hiện tại và làm tròn nó xuống
 • ,/: Các giá trị vẫn được gói trong một danh sách (chỉ có một phần tử) và điều này sẽ tạo khoảng cách trong đầu ra, do đó, 'miễn phí' các giá trị từ danh sách của chúng.
 • C[... ]: sử dụng giá trị chúng tôi tìm thấy dưới dạng chỉ mục vào danh sách ký tự
 • ⎕←: bây giờ chúng ta có một ma trận trong đó mỗi phần tử (x, y) là ký tự cho (x, y), do đó xuất ra ma trận.

6

Perl 5.10, 103 ký tự

$x=<>;$y=<>;@C=<>=~/./g;for$j(-$y..24-$y){print+(map$C[@C/35*sqrt$_**2/4+$j**2]//$C[-1],-$x..69-$x),$/}

Cảm ơn @JB về thủ thuật hay tại codegolf.stackexchange.com/questions/678/ dọa
ninjalj

Cũng cảm ơn @gnibbler vì thủ thuật "cơ chế được xác định trước trong phạm vi".
ninjalj

Bạn có một dòng trống trước khi đầu ra. Vì vậy, hiện tại điều này được tính là không hợp lệ.
Joey

@Joey: đã sửa ...
ninjalj

Vẫn thất bại một trường hợp thử nghiệm của tôi, ở đây, mặc dù. Tôi đã thêm nó vào câu hỏi (Mẫu 4). Bằng cách nào đó, các số 0 trong đầu ra được thay thế bằng dấu chấm phẩy.
Joey

5

Perl, 120 ký tự

$x,$y=<>,<>;@C=split'',<>;for$j(0..24){print+(map$C[($c=$#C/35*sqrt(($x/2-$_/2)**2+($y-$j)**2))<$#C?$c:$#C-1],0..69),$/}

thất bại trên các ví dụ đầu tiên và thứ ba. abslà có lý do.
ninjalj

1
Squared xóa dấu hiệu bằng mọi giá, tôi không thấy abs sẽ thay đổi bất cứ điều gì
kẻ hèn nhát ẩn danh

1
Ôi! Bạn hoàn toàn đúng. Những gì không thành công trên hệ thống của tôi là $x,$y=<>,<>;.
ninjalj

4

Windows PowerShell, 157

Không có gì đáng chú ý. Bị đánh đến chết:

$x,$y,$c=@($input)
$l=$c.Length
$c+=(""+$c[-1])*90
0..24|%{$r=$_
-join(0..69|%{$c[[math]::truncate([math]::sqrt(($x-$_)*($x-$_)+4*($y-$r)*($y-$r))*$l/70)]})}

2

C, 176

Đây là bản dịch của giải pháp Delphi của tôi sang C, lưu 24 ký tự:

X,Y,l,i,j,t;char G[99];main(){scanf("%d\n%d\n",&X,&Y);gets(G);l=strlen(G);for(j=-Y;j<25-Y;j++)for(i=-X-1;i<70-X;)t=floor(l*sqrt(i*i++/4+j*j)/35),putchar(!i+X?10:G[t<l?t:l-1]);}

Bạn có thể kiểm tra mã này tại đây: http://www.ideone.com/oTvHt


3
Bạn có thể đặt khai báo các biến int trong danh sách đối số của main()tôi đoán và lưu dấu chấm phẩy theo cách đó.
Joey

2

Lisp thông thường, 173 ký tự

(let*((c(read))(v(read))(g(read-line))(l(length g)))(dotimes(y 25)(dotimes(x 70)(princ(elt g(min(floor(*(sqrt(+(expt(/(- c x)2)2)(expt(- v y)2)))l)35)(1- l)))))(princ #\
)))

Thủ thuật thực sự duy nhất tôi sử dụng ở đây là sử dụng

#\[actual newline]

như một nhân vật mới


1

scala 223 (204 không có App-Wrapper)

object C extends App{
import math._
def r=readInt
val p=r
val q=r
val m=readLine
(1 to 70)map(x=>(0 to 25)map(y=>{
printf("%c[%d;%dH%s",27,y,x,m(({
val a=abs(p-x)
val b=abs(q-y)
sqrt(a*a+2*b*b)
}*(m.size-1)/74).toInt))}
))}

Có cols và hàng (70, 25) được đặt động sẽ cho phép chuyển màu màn hình.


1

C # 311

Nghĩ rằng tôi sẽ thực hiện một chương trình dài để làm cho những người khác cảm thấy tốt hơn:

using System;class P{static void Main(){Func<string>r=Console.ReadLine;int x=int.Parse(r()),y=int.Parse(r());var c=r();for(int j=0;j<25;j++){for(int i=0;i<70;i++){var l=c.Length;Console.Write(c[(int)Math.Min(l*Math.Sqrt(Math.Pow(Math.Abs(x-i)/2.0,2)+Math.Pow(Math.Abs(y-j),2))/35,l-1)]);}Console.Write("\n");}}}

Đầu vào được lấy từ bàn điều khiển, mỗi dòng một dòng (hai dòng cho tọa độ và một dòng cho ký tự gradient).

Cảm ơn Joey cho lời khuyên.

Mẫu 1: http://ideone.com/X0jIZ

Mẫu 2: http://ideone.com/RvICt


@Jey Phải. Tôi đã sửa nó và nhận ra tại sao thử cái này trong C # là một ý tưởng khá tệ. Đó là niềm vui mặc dù. :-)
Cristian Lupascu

@ Bạn đúng, cả lớp và phương thức đều không cần được đánh dấu là công khai
Cristian Lupascu

@Joey nếu chúng ta sử dụng intthay vì float, các biểu thức x-iy-jtrở thành loại int. Do đó, `int Math.Abs ​​(int value) sẽ được gọi thay vì float, dẫn đến mất một số độ chính xác. Tôi đã thử nó và nhận được một số góc
Cristian Lupascu

@Joey Phải, abs không ảnh hưởng đến độ chính xác, nhưng nó trả về một int, khi chia cho 2 sẽ mất độ chính xác, trái ngược với float.
Cristian Lupascu

Xin lỗi, tôi đã quên một sửa đổi sẽ hoạt động theo cách bạn muốn (chi phí hai ký tự, nhưng ints sẽ tiết kiệm hơn;)). Oh, và *.5chi phí chỉ có một char.
Joey
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.