Hashiwokakero: Xây cầu!


19

Hashiwokakero ("xây cầu" trong tiếng Nhật) là một câu đố trong đó bạn có nhiệm vụ kết nối một nhóm đảo với những cây cầu. Các quy tắc là:

 1. Cầu phải chạy dọc hoặc ngang giữa hai hòn đảo.
 2. Cầu có thể không giao nhau.
 3. Một cặp đảo có thể được kết nối bằng nhiều nhất là hai cây cầu song song.
 4. Mỗi hòn đảo được đánh dấu bằng một số từ 1 đến 8, bao gồm. Số lượng cầu nối với một hòn đảo phải khớp với số trên đảo đó.
 5. Các cây cầu phải kết nối các đảo thành một nhóm kết nối duy nhất.

Nhiệm vụ của bạn là viết một chương trình sẽ giải các câu đố của Hashiwokakero.

Bạn có thể cho rằng bất kỳ câu đố nào cũng có thể giải được và chỉ có một giải pháp.

Chương trình nên có hiệu quả hợp lý. Ví dụ: giải câu đố 25x25 dưới đây không nên mất hơn 10 phút trên một PC trung bình và nó không nên sử dụng nhiều hơn một gigabyte bộ nhớ. Việc giải các câu đố nhỏ hơn như 7x7 sẽ mất vài giây.

Đầu vào:

Câu đố sẽ được đưa ra dưới dạng bản đồ 2D của các nhân vật, với các chữ số 1để8 đại diện cho các hòn đảo và không gian đại diện cho nước. Các dòng sẽ được đệm bằng khoảng trắng nếu cần thiết để làm cho tất cả chúng có cùng chiều dài.

Quần đảo sẽ luôn được phân tách theo chiều ngang và chiều dọc bởi ít nhất một ô vuông nước để có chỗ đặt cây cầu tiềm năng giữa chúng. Sẽ luôn có ít nhất hai hòn đảo trong một câu đố.

Chương trình của bạn tốt nhất nên đọc bản đồ câu đố từ đầu vào tiêu chuẩn, nhưng bạn có thể chỉ định một phương thức nhập thay thế nếu ngôn ngữ lập trình của bạn yêu cầu.

Đầu ra:

Đầu ra phải giống như đầu vào, ngoại trừ không gian được thay thế bằng cầu khi cần thiết. Các cây cầu nên được vẽ bằng các ký tự vẽ hộp Unicode (U + 2500), (U + 2502), (U + 2550) và (U + 2551) để thể hiện các cầu đơn và đôi ngang và dọc.

Nếu các ký tự Unicode là một vấn đề, bạn có thể sử dụng các ký tự ASCII -, |, =H thay thế.

Tiêu chí chiến thắng:

Đây là mã golf. Các giải pháp chính xác ngắn nhất và hợp lý hiệu quả chiến thắng.

Ví dụ:

Câu đố (7x7):

2 2 1 
 1 4 3
3 2  
  4 
 3 2 3
1   
 3 4 2

Dung dịch:

2─2──1
│1──4─3
3──2║ ║ 
│ │4 ║
│3─2║ 3
1║ ║ │
 3──4─2

Câu đố (25x25):

2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
      1 3 5 4 4 2 
2 2 4 5 5 4 2 2 1  3 
 2  1 1 3 3 2    2 
  3 4 4 4 4 5 4 3 2 3 
2 4 5 4      2  3 
 2 1  4 2 4 3  1 1 2 
2 1 3   1 1 6 4  2 
 3 2 4 3 6 3     2 
2 2 3 3 2   5 2 4 3 
 2 1        1  2 
 1 3 3 3 3 5 8 7 6 5 4 
2 3  1 1 2       
 1  1 5 1  4 5 6 3 1 2 
1  1 2  2    3 4 
 3 5 4 4 3 3 8 7 5 1 2 
2   3 1 2 2   1 1 
 2   2 2 2 5 7 6 3 3 
3 3 6 3 5 3 2  2 2 3 
 2      1 2 3 2  2 
3 4 6 4 5 5 3 3 5 1  
 2  1  2 2 1  1 3 
2  1  1 2 3 6 5 2 2 
 2 3 4 4 4 2     1 
2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 

Dung dịch:

2─2─2──2 1 1─2─2──2──2─2
│   │ │1─3═5══4══4─2│
2 2─4─5══5═4═2│2──1 │ │3
│ 2│ ║1│ 1─3═3─2│  │ 2║
│ ║3═4│4══4─4═5─4─3──2 │3
2 4═5─4│ │ │ ║ │ │2───3│
│2─1║ ║4─2│ 4─3 │ 1│ 1 │2
2│1─3 ║║ │1 ║1──6══4 │ 2│
│3─2──4║ 3══6─3 ║ │ │ │2
2│2═3 │3──2 │ ║ 5─2│ 4─3│
│2─1│ │  │ │ ║ ║ │1 ║ │2
│ 1─3─3─3─3─5═8═7═6──5═4│
2──3───1│1─2│ ║ │ ║  ││
 1 │ 1──5─1││ 4─5─6─3─1│2
1│ │1──2║ │2 │ ║ ║ │3═4│
│3─5═4 │4──3│ 3═8═7═5│1│2
2│ │ ║ 3│ 1│2──2║ │ ║1│1│
│2 │ ║ ║2 │2──2│5═7═6─3─3
3│ 3─6─3│ 5═3 │2│ ║2│2─3│
║2 │ ║ │ ║ │ 1│2─3║2│ ║2
3│ 4═6──4─5─5──3─3─5││1║│
│2 │ │1 │ │2║2──1│ ║1││3│
2│ │ 1│ │ 1║2│3══6═5─2││2
│2─3──4═4──4─2│ │  │1│
2─2──2─2──2─2─2 1 1─3─2

Câu đố bổ sung có thể được tìm thấy ở đây .


Có một lựa chọn mà đầu vào là không thể giải quyết?
Hauleth

@Hauleth: Bạn có thể cho rằng bất kỳ câu đố nào cũng có thể giải được và chỉ có một giải pháp.
hammar

À, tôi chưa thấy điều đó. Lỗi của tôi.
Hauleth

Có kích thước câu đố tối thiểu hoặc số lượng nút, hoặc chúng ta cần phải lo lắng về các trường hợp kỳ lạ như 1 1là đầu vào?
captncraig

@CMP: Không có mức tối thiểu rõ ràng, mặc dù các quy tắc ngụ ý rằng không có câu đố nào nhỏ hơn 1 1, đó là một câu đố hợp lệ và nó cần được xử lý chính xác.
hammar

Câu trả lời:


10

Haskell, 1074 ký tự

main=interact$unlines.(\f@(l:_)->let a=(length l,length f)in head.filter(網(0,0)a).計(0,0)a$f).lines
橋=結"─═"数;結=zip;網 置@(右,下) 域@(幅,高) 地|下>=高=實|右>=幅=網(0,下+1)域 地|目 置 地`含`島
 =折((&&).折((&&).not.(`含`島))實)實(潔 置 域 地)|實=網(右+1,下)域 地
導=[(種,動)|動<-[1,-1],種<-"─═│║"];潔 置 域 地=折(拡 置 域)(換 地 置 '0')導
拡 置 域(種,動)地|([地],置)<-続(行 置 種 動)域 種 動 種 地=潔 置 域 地|實=地
計 置@(右,下)域@(幅,高)地|下>=高=[地]|右>=幅=計(0,下+1)域 地|[価]<-目 置 地`価`島
 =見込(価-環 置 域 地)>>=折(\種->(fst.続(行 置 種 1)域 種 1' '=<<))[地]>>=計(右+1,下)域
 |實=計(右+1,下)域 地;見込 価|価<0=[]|価>4=[]|實=[[""],["─","│"],["─│","║","═"],["─║","═│"],["═║"]]!!価
続 置 域 種 動 空 地|存 置 域=建 置 域 種 動 空 地|實=([],置)
建 置 域 種 動 空 地|目 置 地`含`島=([地],置)|目 置 地==空=続(行 置 種 動)域 種 動 空(換 地 置 種)
 |實=([],置);存(右,下)(幅,高)|右>=0,幅>右,0<=下=高>下|實=not 實;環 置 域 地=折(環行 置 域 地)0導
環行 置 域 地(種,動)数|置<-行 置 種 動,存 置 域,事<-目 置 地,事==種,[価]<-事`価`(橋++桥)=数+価|實=数
行(右,下)種 数|種`含`橋=(右+数,下)|實=(右,下+数);目(右,下)地=地!!下!!右;島=結"12345678"数
換 地(右,下)事|(上に,線:下に)<-捌 下 地,(左,古:右)<-捌 右 線=上に++(左++(事:右)):下に
折=foldl.flip;捌 0覧=([],覧);捌 数(物:覧)|(一覧,他)<-捌(数-1)覧=(物:一覧,他);實=1>0;数=[1..]
価 _[]=[];価 事((物,数):覧)|事==物=[数]|實=価 事 覧;含 事 覧|[_]<-価 事 覧=實|實=1<0;桥=結"│║"数


Ban đầu, tôi thậm chí còn có tiếng Nhật thuần túy hơn bằng cách thực hiện các chức năng nguyên thủy về mặt kết hợp mẫu đơn giản và kết hợp danh sách:

Haskell, 1192

main=interact$unlines.(\f@(l:_)->let a=(length l,length f)in head.filter(網(0,0)a).計(0,0)a$f).lines
橋=結合"─═"数;結合 []_=[];結合(事:覧)(物:一覧)=(事,物):結合 覧 一覧
網 置@(右,下) 域@(幅,高) 地|下>=高=實|右>=幅=網(0,下+1)域 地|目 置 地`含`島
 =折る((&&).折る((&&).反対.(`含`島))實)實(潔 置 域 地)|實=網(右+1,下)域 地
導=[(種,動)|動<-[1,-1],種<-"─═│║"];潔 置 域 地=折る(拡 置 域)(換 地 置 '0')導
拡 置 域(種,動)地|([地],置)<-続(行 置 種 動)域 種 動 種 地=潔 置 域 地|實=地
計 置@(右,下)域@(幅,高)地|下>=高=[地]|右>=幅=計(0,下+1)域 地|[価]<-目 置 地`価`島
 =見込(価-環 置 域 地)>>=折る(\種->(一.続(行 置 種 1)域 種 1' '=<<))[地]>>=計(右+1,下)域
 |實=計(右+1,下)域 地;見込 価|価<0=[]|価>4=[]|實=[[""],["─","│"],["─│","║","═"],["─║","═│"],["═║"]]!!価
続 置 域 種 動 空 地|存 置 域=建 置 域 種 動 空 地|實=([],置)
建 置 域 種 動 空 地|目 置 地`含`島=([地],置)|目 置 地==空=続(行 置 種 動)域 種 動 空(換 地 置 種)
 |實=([],置);存(右,下)(幅,高)|右>=0,幅>右,0<=下=高>下|實=反対 實;環 置 域 地=折る(環行 置 域 地)0導
環行 置 域 地(種,動)数|置<-行 置 種 動,存 置 域,事<-目 置 地,事==種,[価]<-事`価`結 橋 桥=数+価|實=数
行(右,下)種 数|種`含`橋=(右+数,下)|實=(右,下+数);一(第,第二)=第;目(右,下)地=地!!下!!右;島=結合"12345678"数
換 地(右,下)事|(上に,線:下に)<-捌 下 地,(左,古:右)<-捌 右 線=結 上に(結 左(事:右):下に);変 関[]=[]
変 関(物:覧)=関 物:変 関 覧;折る 関 物[]=物;折る 関 物(事:覧)=折る 関(関 事 物)覧;捌 0覧=([],覧)
捌 数(物:覧)|(一覧,他)<-捌(数-1)覧=(物:一覧,他);實=1>0;反対 真|真=1<0|實=實;数=[1..];結=(++)
価 _[]=[];価 事((物,数):覧)|事==物=[数]|實=価 事 覧;含 事 覧|[_]<-価 事 覧=實|實=1<0;桥=結合"│║"数$ make ;  def0 +RTS -M1g < test-25x25.txt
ghc -o bin/def0 golfed0.hs -rtsopts -O2
[1 of 1] Compiling Main       ( golfed0.hs, golfed0.o )
Linking bin/def0 ...
2─2─2──2 1 1─2─2──2──2─2
│   │ │1─3═5══4══4─2│
2 2─4─5══5═4═2│2──1 │ │3
│ 2│ ║1│ 1─3═3─2│  │ 2║
│ ║3═4│4══4─4═5─4─3──2 │3
...

chạy trong ≈3 phút trên i5 của tôi .


Phiên bản đã bình luận:

type Board = [[Char]]
type Location = (Int,Int)
type BoardDimensions = (Int,Int)

main=interact$unlines.(\f@(l:_)
 ->let a=(length l,length f) -- dimensions of the field from the input
   in head.filter(網(0,0)a)  --  ↙−  determine all possible ways to build bridges
 {-        ↑   -}  .計(0,0)a $ f                     ).lines
   -- and use the first that is simply connected. 


 -- islands,      bridges
島=結合"12345678"数; 橋=結合"─═"数; 桥=結合"│║"数;        数=[1..]
 -- each with the associated "value" from the natural numbers _↗   -- plan & commit the building of bridges
計 :: Location -> BoardDimensions -> Board -> [Board]
計  置@(右,下)  域@(幅,高)     地
 |下>=高=[地]    -- Walk over the board until every location was visited.
 |右>=幅=計(0,下+1)域 地
 |[価]<-目 置 地`価`島   -- When there is an island, read it's "value" 価
  =見込(価-環 置 域 地) -- substract the value of the already-built bridges; fetch the ways to build bridges with the remaining value
   >>=折る(\種->(一.続(行 置 種 1)域 種 1' '=<<))[地] -- for each of these ways, try to build a bridge.
   >>=計(右+1,下)域  -- for every possibility where that was successful, go on with the resultant board.
 |實=計(右+1,下)域 地

 -- Ways to build bridges with value 価:
見込 :: Int -> [[Char]]
見込  価
 |価<0=[]  -- not possible to build bridges with negative value
 |価>4=[]  -- nor with value >4 (we're always building south- / eastwards)
 |實=[ [""]   -- value 0
   ,["─","│"] -- value 1
   ,["─│","║","═"],["─║","═│"],["═║"]]!!価 -- ... and so on

 -- continue, if Location is on the board, with the building of a bridge of type 種
続 :: Location -> BoardDimensions -> Char -> Int -> Char -> Board -> ([Board],Location)
続  置     域         種   動   空   地
 |存 置 域=建 置 域 種 動 空 地
 |實=([],置)

   -- build that bridge, 
建 :: Location -> BoardDimensions -> Char -> Int -> Char -> Board -> ([Board],Location)
建  置     域         種   動   空   地
 |目 置 地`含`島=([地],置) -- but if we've reached an island we're done
 |目 置 地==空 -- if we're in water or what else (空, can also take on the value of 種 if we only want to check if the bridge is already there)
  =続(行 置 種 動)域 種 動 空(換 地 置 種) -- place (換) the bridge and go (行く) to the next location
 |實=([],置) -- if we've reached something else (i.e. crossing bridges), return no result.

   -- number of connections present at location 置
環 :: Location -> BoardDimensions -> Board -> Int
環 置 域 地=折る(環行 置 域 地)0導 -- for all neighbouring positions
環行 置 域 地(種,動)数
 |置<-行 置 種 動,存 置 域  -- if they're on the board
 ,事<-目 置 地,事==種  --  and there's a bridge in the correct direction
 ,[価]<-事`価`結 橋 桥=数+価 -- check its value and sum it to the previous ones
 |實=数  -- if there's no bridge there, don't sum anything


導=[(種,動)|動<-[1,-1],種<-"─═│║"]   -- directions to go

--   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --

   -- test for connectedness:
網 :: Location -> BoardDimensions -> Board -> Bool
網  置@(右,下)   域@(幅,高)     地   -- Walk over the board until an island is
 |下>=高=實                  -- found. 潔 marks all islands connected to
 |右>=幅=網(0,下+1)域 地            -- that island; then check if any unmarked
 |目 置 地`含`島=折る((&&).折る((&&).反対.(`含`島))實)實(潔 置 域 地) -- islands are left in the
 |實=網(右+1,下)域 地                             -- result.

     -- mark islands connected to the one at 置:
潔 :: Location -> BoardDimensions -> Board -> Board
潔  置      域         地  =折る(拡 置 域)(換 地 置 '0')[(種,動)|動<-[1,-1],種<-"─═│║"]
 -- mark the island at 置 with '0', then, for all the possible ways to go...
   -- Proceed with the marking in some direction
拡 :: Location -> BoardDimensions -> (Char,Int) -> Board -> [[Char]]
拡 置 域(種,動)地   -- if an island is found in the given direction, give control to 潔 there
 |([地],置)<-続(行 置 種 動)域 種 動 種 地=潔 置 域 地
 |實=地  -- if none is found (i.e. there was no bridge), just return the board without further marking


--   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
-- Primitives:

存 :: Location -> BoardDimensions -> Bool
存(右,下)(幅,高)|右>=0,幅>右,0<=下=高>下|實=反対 實 -- check if (右,下) is on the board

行 :: Location -> Char->Int -> Location
行(右,下)種 数|種`含`橋=(右+数,下)|實=(右,下+数)  -- go in some direction (determined by where 種 leads to)

目 :: Location -> Board -> Char
目(右,下)地=地!!下!!右     -- lookup what's at location (右,下)

  -- replace what's at (右,下) with 事
換 :: Board -> Location -> Char -> Board
換 地(右,下)事|(上に,線:下に)<-捌 下 地,(左,古:右)<-捌 右 線=結 上に(結 左(事:右):下に)
変 :: (a -> b) -> [a] -> [b]
変 関[]=[]            -- Standard Haskell map function (just noticed I didn't actually use it at all)
変 関(物:覧)=関 物:変 関 覧

折る :: (b -> a -> a) -> a -> [b] -> a
折る 関 物[]=物              -- equivalent 折る=foldl.flip
折る 関 物(事:覧)=折る 関(関 事 物)覧

捌 0覧=([],覧)
捌 数(物:覧)|(一覧,他)<-捌(数-1)覧=(物:一覧,他)  -- splitAt

實=1>0      --true

反対 真|真=1<0|實=實 -- not


結=(++)   -- list linking

一(第,第二)=第  -- fst

価 :: Eq a => a -> [(a,b)] -> [b]
価 _[]=[]               -- lookup function
価 事((物,数):覧)|事==物=[数]|實=価 事 覧

含 :: Eq a => a -> [(a,b)] -> Bool
含 事 覧|[_]<-価 事 覧=實|實=1<0   -- equivalent 含 x = elem x . map fst


結合 []_=[]             -- zip
結合(事:覧)(物:一覧)=(事,物):結合 覧 一覧

1
Ồ Quan tâm để giải thích những gì người Trung Quốc là tất cả về?
captncraig

1
@CMP: thực ra nó được coi là tiếng Nhật ... thực ra không phải vậy, tôi chỉ tìm kiếm những thứ dường như có ý nghĩa gần đúng tại Wiktionary. - Được rồi, thêm một phiên bản nhận xét của mã.
đã ngừng quay ngược chiều

5

Python, 1079 ký tự

import sys,re,copy
A=sys.stdin.read()
W=A.find('\n')+1
r=range
V={}
E=[]
for i in r(len(A)):
 if'0'<A[i]<'9':V[i]=int(A[i])
 for d in(1,W):m=re.match('[1-8]( +)[1-8]',A[i::d]);E+=[[i,i+len(m.group(1))*d+d,d,r(3)]]if m else[]
def S(E):
 q,t=0,1
 while q!=t:
 for e in E:
  if any(d[0]and e[3][0]==0and any(i in r(a+c,b,c)for i in r(e[0]+e[2],e[1],e[2]))for a,b,c,d in E):e[3]=[0]
 for i in V:
  m=sum(min(e[3])for e in E if i in e[:2]);n=sum(max(e[3])for e in E if i in e[:2])
  if m>V[i]or n<V[i]:return
  for e in E:
  if m+2>V[i]and i in e[:2]:e[3]=e[3][:V[i]-m+1]
  if n-2<V[i]and i in e[:2]:e[3]=e[3][V[i]-n-1:]
 t=q;q=sum(len(e[3])for e in E)
 Q=[min(V)]
 i=0
 while Q[i:]:
 x=Q[i];i+=1
 for e in E:
  if x in e[:2]:
  if sum(e[3]):
   for y in e[:2]:
   if y not in Q:Q+=[y]
 if len(Q)!=len(V):return
 U=[e for e in E if e[3][1:]]
 if U:
 for w in U[0][3]:U[0][3]=[w];S(copy.deepcopy(E))
 else:
 B=A
 for a,b,c,d in E:
  if d[0]:
  for i in r(a+c,b,c):B=B[:i]+[{1:'─',W:'│'},{1:'═',W:'║'}][d[0]-1][c]+B[i+1:]
 print(B)
 sys.exit(0)
S(E)

Mã này thực hiện một tìm kiếm toàn diện khá đơn giản S, sử dụng một số lan truyền ràng buộc để làm cho nó chạy trong một thời gian hợp lý. Eđại diện cho tập hợp các cạnh hiện tại, theo định dạng [từ, đến, delta, các trọng số có thể] . từđến là định danh đảo và delta là 1 cho các cạnh ngang hoặc W (= chiều rộng của các dòng) cho các cạnh dọc. trọng lượng có thể là một danh sách con của [0,1,2] mã hóa trạng thái đã biết hiện tại của cạnh đó (0 = không có cầu, 1 = cầu đơn, 2 = cầu đôi).

Slàm ba điều. Đầu tiên, nó truyền bá thông tin, như nếu một cạnh không còn có trọng số 0 như một khả năng, thì tất cả các cạnh vượt qua nó sẽ bị loại bỏ (trọng số có thể của chúng được đặt thành [0]). Tương tự, nếu tổng trọng lượng tối thiểu cho các sự cố cạnh trên một hòn đảo bằng trọng lượng của hòn đảo, thì tất cả các cạnh đó được đặt ở mức tối thiểu.

Thứ hai, S kiểm tra xem đồ thị vẫn được kết nối bằng các cạnh không [0] ( Qtính toán).

Cuối cùng, S chọn một cạnh vẫn chưa được xác định đầy đủ và tự gọi nó một cách đệ quy, đặt cạnh đó thành một trong những khả năng còn lại của nó.

Mất khoảng 2 phút cho ví dụ lớn nhất.


bạn có thể mất một số ký tự bằng cách sử dụng các tab thay vì khoảng trắng ở một số nơi và kết hợp một số thứ thành một dòng (nhưprint(B);sys.exit(0)
Blazer

Tôi đã hack nó và giảm xuống còn 1041 ký tự, vẫn hoạt động
Blazer

3

C # - 6601 5661 2225

using System;using System.Collections.Generic;using Google.OrTools.ConstraintSolver;
using System.Linq;namespace A{class N{public int R,C,Q;public bool F;public N(int r,
int c,int q){R=r;C=c;Q=q;}}class E{private static int i;public N A,B;public int I;
public E(N a,N b){A=a;B=b;I=i++;}}class H{public void G(string i){var o=P(i);var g=
new List<E>();foreach(var m in o){var r=o.Where(x=>x.R==m.R&&x.C>m.C).OrderBy(x=>x.C)
.FirstOrDefault();if(r!=null){g.Add(new E(m,r));}var d=o.Where(x=>x.C==m.C&&x.R>m.R)
.OrderBy(x=>x.R).FirstOrDefault();if(d!=null){g.Add(new E(m,d));}}var s=new Solver("H")
;int n=g.Count;var k=s.MakeIntVarArray(n,0,2);foreach(var j in o){var w=j;var y=g.Where
(x=>x.A==w||x.B== w).Select(x=>k[x.I]).ToArray();s.Add(s.MakeSumEquality(y,j.Q));}
foreach(var u in g.Where(x=>x.A.R==x.B.R)){var e=u;var v=g.Where(x=>x.A.R<e.A.R&&x.B.R
>e.A.R&&x.A.C>e.A.C&&x.A.C< e.B.C);foreach (var f in v){s.Add(s.MakeEquality(k[e.I]*k[f.
I],0));}}if(o.Count>2){foreach(var e in g.Where(x=>x.A.Q==2&&x.B.Q==2)){s.Add(k[e.I]<=1)
;}foreach(var e in g.Where(x=>x.A.Q==1&&x.B.Q==1)){s.Add(k[e.I]==0);}}var z=s.MakePhase
(k,0,0);s.NewSearch(z);int c=0;while(s.
NextSolution()){if(C(k,o,g)){N(k,o,g);Console.WriteLine();c++;}}Console.WriteLine(c);}
bool C(IntVar[]t,List<N>d,List<E>g){var a=d[0];a.F=true;var s=new Stack<N>();s.Push(a);
while(s.Any()){var n=s.Pop();foreach(var e in g.Where(x=>x.A==n||x.B==n)){var o=e.A==n?
e.B:e.A;if(t[e.I].Value()>0&&!o.F){o.F=true;s.Push(o);}}}bool r=d.All(x=>x.F);foreach
(var n in d){n.F=false;}return r;}void N(IntVar[]t,IList<N>n,List<E>e){var l=new 
List<char[]>();for(int i=0;i<=n.Max(x=>x.R);i++){l.Add(new string(' ',n.Max(x=>x.C)+1)
.ToCharArray());}foreach(var o in n){l[o.R][o.C]=o.Q.ToString()[0];N d=o;foreach(var 
g in e.Where(x=>x.A==d)){var v=t[g.I].Value();if(v>0){char p;int c;if(g.B.R==o.R){p=v==1
?'─':'═';c=o.C+1;var r=l[o.R];while(c<g.B.C){r[c]=p;c++;}}else{p=v==1?'│':'║';c=o.R+1;
while(c<g.B.R){l[c][o.C]=p;c++;}}}}}foreach(var r in l){Console.WriteLine(new string(r))
;}}List<N>P(string s){var n=new List<N>();int r=0;foreach(var l in s.Split(new[]{'\r',
'\n'},StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)){for(int c=0;c<l.Length;c++){if(l[c]!=' '
){n.Add(new N(r,c,l[c]-'0'));}}r++;}return n;}}}

Không đặc biệt chơi golf. Sử dụng thư viện lập trình ràng buộc từ google hoặc các công cụ. Xây dựng các ràng buộc cho tổng số cạnh và để loại bỏ các cây cầu băng qua, nhưng khó hơn một chút để xác định các ràng buộc để đảm bảo tất cả chúng đều được kết nối. Tôi đã thêm logic để cắt các thành phần 2 = 2 và 1-1, nhưng tôi vẫn phải đi qua danh sách cuối cùng (39 trên danh sách lớn) và loại bỏ những thành phần không được kết nối đầy đủ. Hoạt động khá nhanh. Chỉ mất một vài giây trên ví dụ lớn nhất. Ung dung:

using System;
using System.Collections.Generic;
using Google.OrTools.ConstraintSolver;
using System.Linq;
namespace Hashi
{
  public class Node
  {
    public int Row, Col, Req;
    public bool Flag;

    public Node(int r, int c, int q)
    {
      Row = r;
      Col = c;
      Req = q;
    }
  }
  public class Edge
  {
    private static int idx = 0;
    public Node A, B;
    public int Index;
    public Edge(Node a, Node b)
    {
      A = a;
      B = b;
      Index = idx++;
    }
  }
  public class HashiSolver
  {
    public void Go(string input)
    {
      IList<Node> nodes = Parse(input);
      var edges = new List<Edge>();
      //add edges between nodes;
      foreach (var node in nodes)
      {
        var r = nodes.Where(x => x.Row == node.Row && x.Col > node.Col).OrderBy(x => x.Col).FirstOrDefault();
        if (r != null)
        {
          edges.Add(new Edge(node, r));
        }
        var d = nodes.Where(x => x.Col == node.Col && x.Row > node.Row).OrderBy(x => x.Row).FirstOrDefault();
        if (d != null)
        {
          edges.Add(new Edge(node, d));
        }
      }
      var solver = new Solver("Hashi");
      int n = edges.Count;
      var toSolve = solver.MakeIntVarArray(n, 0, 2);
      //add total node edge total constraints
      foreach (var node in nodes)
      {
        var node1 = node;
        var toConsider = edges.Where(x => x.A == node1 || x.B == node1).Select(x => toSolve[x.Index]).ToArray();
        solver.Add(solver.MakeSumEquality(toConsider, node.Req));
      }
      //add crossing edge constraints
      foreach (var ed in edges.Where(x => x.A.Row == x.B.Row))
      {
        var e = ed;
        var conflicts = edges.Where(x => x.A.Row < e.A.Row &&
                         x.B.Row > e.A.Row &&
                         x.A.Col > e.A.Col &&
                         x.A.Col < e.B.Col);
        foreach (var conflict in conflicts)
        {
          solver.Add(solver.MakeEquality(toSolve[e.Index] * toSolve[conflict.Index], 0));
        }
      }
      if (nodes.Count > 2)
      {
        //remove 2=2 connections
        foreach (var e in edges.Where(x => x.A.Req == 2 && x.B.Req == 2))
        {
          solver.Add(toSolve[e.Index] <= 1);
        }
        //remove 1-1 connections
        foreach (var e in edges.Where(x => x.A.Req == 1 && x.B.Req == 1))
        {
          solver.Add(toSolve[e.Index] == 0);
        }
      }
      var db = solver.MakePhase(toSolve, Solver.INT_VAR_DEFAULT, Solver.INT_VALUE_DEFAULT);
      solver.NewSearch(db);
      int c = 0;
      while (solver.NextSolution())
      {
        if (AllConnected(toSolve, nodes, edges))
        {
          Print(toSolve, nodes, edges);
          Console.WriteLine();
          c++;
        }
      }
      Console.WriteLine(c);
    }
    private bool AllConnected(IntVar[] toSolve, IList<Node> nodes, List<Edge> edges)
    {
      var start = nodes[0];
      start.Flag = true;
      var s = new Stack<Node>();
      s.Push(start);
      while (s.Any())
      {
        var n = s.Pop();
        foreach (var edge in edges.Where(x => x.A == n || x.B == n))
        {
          var o = edge.A == n ? edge.B : edge.A;
          if (toSolve[edge.Index].Value() > 0 && !o.Flag)
          {
            o.Flag = true;
            s.Push(o);
          }
        }
      }
      bool r = nodes.All(x => x.Flag);
      foreach (var n in nodes)
      {
        n.Flag = false;
      }
      return r;
    }
    private void Print(IntVar[] toSolve, IList<Node> nodes, List<Edge> edges)
    {
      var l = new List<char[]>();
      for (int i = 0; i <= nodes.Max(x => x.Row); i++)
      {
        l.Add(new string(' ', nodes.Max(x => x.Col) + 1).ToCharArray());
      }
      foreach (var node in nodes)
      {
        l[node.Row][node.Col] = node.Req.ToString()[0];
        Node node1 = node;
        foreach (var edge in edges.Where(x => x.A == node1))
        {
          var v = toSolve[edge.Index].Value();
          if (v > 0)
          {
            //horizontal
            if (edge.B.Row == node.Row)
            {
              char repl = v == 1 ? '─' : '═';
              int col = node.Col + 1;
              var r = l[node.Row];
              while (col < edge.B.Col)
              {
                r[col] = repl;
                col++;
              }
            }
            //vertical
            else
            {
              char repl = v == 1 ? '│' : '║';
              int row = node.Row + 1;
              while (row < edge.B.Row)
              {

                l[row][node.Col] = repl;
                row++;
              }
            }
          }
        }
      }
      foreach (var r in l)
      {
        Console.WriteLine(new string(r));
      }
    }
    private IList<Node> Parse(string s)
    {
      var n = new List<Node>();
      int row = 0;
      foreach (var line in s.Split(new[] { '\r', '\n' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries))
      {
        for (int col = 0; col < line.Length; col++)
        {
          if (line[col] != ' ')
          {
            n.Add(new Node(row, col, line[col] - '0'));
          }
        }
        row++;
      }
      return n;
    }

  }
}
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.