Golf Nhận dạng ngôn ngữ của bạn


58

Nhận dạng là hình ảnh nhỏ của các mẫu hình học đại diện cho giá trị băm của chuỗi. Stack Exchange sử dụng các định danh từ Gravatar làm hình ảnh đại diện mặc định của mỗi người dùng.

Trong thử thách này, chúng tôi cũng sẽ sử dụng các định danh Gravatar để tạo ra một số văn bản để chơi gôn.

Thử thách

Đoạn mã ngăn xếp này (một phiên bản rút gọn của JSFiddle này ) cho phép bạn nhập một chuỗi và trả lại phiên bản đen trắng 100 × 100 pixel của mã nhận dạng của chuỗi đó, cùng với phiên bản văn bản có 1màu đen và 0màu trắng:

<!-- Click "Run code snippet" --> <div style='text-align:center;'> <input id='str' type='text' size='32' value='Python'> <button type='button' onclick='go()'>Go</button><br><br><input id='type1' name='type' type='radio' value='identicon' checked> <label for='type1'>Identicon</label> <input id='type2' name='type' type='radio' value='monsterid'> <label for='type2'>Monster</label> <input id='type3' name='type' type='radio' value='wavatar'> <label for='type3'>Wavatar</label> <input id='type4' name='type' type='radio' value='retro'> <label for='type4'>Retro</label> <br><br><a id='origLink'>original</a><br><canvas id='original' style='border:1px solid gray;'> Your browser does not support the canvas tag. </canvas> <br><br>binary<br><canvas id='binary' style='border:1px solid gray;'> </canvas> <br><br>text</br> <textarea id='text' style='background-color:#eee' readonly></textarea> <br><br>your text</br> <textarea id='userText'></textarea><br><button type='button' onclick='markDiffs()'>Mark Differences With X</button><br><br><span id='diffCount'></span> <br><br><small>(this snippet has only been tested in Chrome and Firefox)</small></div><script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js'></script><script>function rgbDist(t,n){return Math.sqrt((Math.pow((t[0]-n[0])/255,2)+Math.pow((t[1]-n[1])/255,2)+Math.pow((t[2]-n[2])/255,2))/3)}function toBinImg(t,n){for(var r=0;r<t.data.length;r+=4){var e=rgbDist([t.data[r],t.data[r+1],t.data[r+2]],[255,255,255])<n;t.data[r]=t.data[r+1]=t.data[r+2]=e?255:0}}function getText(t){for(var n="",r=0,e=0;SIZE>e;e++){for(var o=0;SIZE>o;o++)n+=t.data[r]?"0":"1",r+=4;e!=SIZE-1&&(n+="\n")}return n}function markDiffs(){var t=0,n=$("#text").val().split("\n"),r=$("#userText").val(),e=new RegExp("(?:[01]{"+SIZE+"}\n){"+(SIZE-1)+"}(?:[01]{"+SIZE+"})\n?");if(!r.match(e))return void $("#diffCount").text("bad input");r=r.split("\n");for(var o="",a=0;SIZE>a;a++){for(var i=0;SIZE>i;i++)r[a][i]!==n[a][i]?(o+="X",t++):o+=r[a][i];o+="\n"}r[r.length-1].length&&(o=o.substring(0,o.length-1)),$("#diffCount").text(t+" differences found"),$("#userText").val(o)}function go(){var t=new Image;t.crossOrigin="anonymous",t.src="https://www.gravatar.com/avatar/"+md5($("#str").val())+"?&s="+SIZE+"&d="+$("input:radio[name=type]:checked").val(),$("#origLink").attr("href",t.src),t.onload=function(){ctxOrig.drawImage(t,0,0);var n=ctxOrig.getImageData(0,0,SIZE,SIZE);toBinImg(n,.05),$("#text").val(getText(n)),ctxBin.putImageData(n,0,0)}}var SIZE=100;$("#str").keyup(function(t){13==t.keyCode&&go()}),$("input[name=type]:radio").change(go),$(function(){var t=$("#original"),n=$("#binary");t.prop({width:SIZE,height:SIZE}),n.prop({width:SIZE,height:SIZE}),$("#text").prop({rows:SIZE+5,cols:SIZE+5}),$("#userText").prop({rows:SIZE+5,cols:SIZE+5}),ctxOrig=t[0].getContext("2d"),ctxBin=n[0].getContext("2d"),go()}),!function(t){"use strict";function n(t,n){var r=(65535&t)+(65535&n),e=(t>>16)+(n>>16)+(r>>16);return e<<16|65535&r}function r(t,n){return t<<n|t>>>32-n}function e(t,e,o,a,i,u){return n(r(n(n(e,t),n(a,u)),i),o)}function o(t,n,r,o,a,i,u){return e(n&r|~n&o,t,n,a,i,u)}function a(t,n,r,o,a,i,u){return e(n&o|r&~o,t,n,a,i,u)}function i(t,n,r,o,a,i,u){return e(n^r^o,t,n,a,i,u)}function u(t,n,r,o,a,i,u){return e(r^(n|~o),t,n,a,i,u)}function c(t,r){t[r>>5]|=128<<r%32,t[(r+64>>>9<<4)+14]=r;var e,c,f,g,d,h=1732584193,s=-271733879,v=-1732584194,I=271733878;for(e=0;e<t.length;e+=16)c=h,f=s,g=v,d=I,h=o(h,s,v,I,t[e],7,-680876936),I=o(I,h,s,v,t[e+1],12,-389564586),v=o(v,I,h,s,t[e+2],17,606105819),s=o(s,v,I,h,t[e+3],22,-1044525330),h=o(h,s,v,I,t[e+4],7,-176418897),I=o(I,h,s,v,t[e+5],12,1200080426),v=o(v,I,h,s,t[e+6],17,-1473231341),s=o(s,v,I,h,t[e+7],22,-45705983),h=o(h,s,v,I,t[e+8],7,1770035416),I=o(I,h,s,v,t[e+9],12,-1958414417),v=o(v,I,h,s,t[e+10],17,-42063),s=o(s,v,I,h,t[e+11],22,-1990404162),h=o(h,s,v,I,t[e+12],7,1804603682),I=o(I,h,s,v,t[e+13],12,-40341101),v=o(v,I,h,s,t[e+14],17,-1502002290),s=o(s,v,I,h,t[e+15],22,1236535329),h=a(h,s,v,I,t[e+1],5,-165796510),I=a(I,h,s,v,t[e+6],9,-1069501632),v=a(v,I,h,s,t[e+11],14,643717713),s=a(s,v,I,h,t[e],20,-373897302),h=a(h,s,v,I,t[e+5],5,-701558691),I=a(I,h,s,v,t[e+10],9,38016083),v=a(v,I,h,s,t[e+15],14,-660478335),s=a(s,v,I,h,t[e+4],20,-405537848),h=a(h,s,v,I,t[e+9],5,568446438),I=a(I,h,s,v,t[e+14],9,-1019803690),v=a(v,I,h,s,t[e+3],14,-187363961),s=a(s,v,I,h,t[e+8],20,1163531501),h=a(h,s,v,I,t[e+13],5,-1444681467),I=a(I,h,s,v,t[e+2],9,-51403784),v=a(v,I,h,s,t[e+7],14,1735328473),s=a(s,v,I,h,t[e+12],20,-1926607734),h=i(h,s,v,I,t[e+5],4,-378558),I=i(I,h,s,v,t[e+8],11,-2022574463),v=i(v,I,h,s,t[e+11],16,1839030562),s=i(s,v,I,h,t[e+14],23,-35309556),h=i(h,s,v,I,t[e+1],4,-1530992060),I=i(I,h,s,v,t[e+4],11,1272893353),v=i(v,I,h,s,t[e+7],16,-155497632),s=i(s,v,I,h,t[e+10],23,-1094730640),h=i(h,s,v,I,t[e+13],4,681279174),I=i(I,h,s,v,t[e],11,-358537222),v=i(v,I,h,s,t[e+3],16,-722521979),s=i(s,v,I,h,t[e+6],23,76029189),h=i(h,s,v,I,t[e+9],4,-640364487),I=i(I,h,s,v,t[e+12],11,-421815835),v=i(v,I,h,s,t[e+15],16,530742520),s=i(s,v,I,h,t[e+2],23,-995338651),h=u(h,s,v,I,t[e],6,-198630844),I=u(I,h,s,v,t[e+7],10,1126891415),v=u(v,I,h,s,t[e+14],15,-1416354905),s=u(s,v,I,h,t[e+5],21,-57434055),h=u(h,s,v,I,t[e+12],6,1700485571),I=u(I,h,s,v,t[e+3],10,-1894986606),v=u(v,I,h,s,t[e+10],15,-1051523),s=u(s,v,I,h,t[e+1],21,-2054922799),h=u(h,s,v,I,t[e+8],6,1873313359),I=u(I,h,s,v,t[e+15],10,-30611744),v=u(v,I,h,s,t[e+6],15,-1560198380),s=u(s,v,I,h,t[e+13],21,1309151649),h=u(h,s,v,I,t[e+4],6,-145523070),I=u(I,h,s,v,t[e+11],10,-1120210379),v=u(v,I,h,s,t[e+2],15,718787259),s=u(s,v,I,h,t[e+9],21,-343485551),h=n(h,c),s=n(s,f),v=n(v,g),I=n(I,d);return[h,s,v,I]}function f(t){var n,r="";for(n=0;n<32*t.length;n+=8)r+=String.fromCharCode(t[n>>5]>>>n%32&255);return r}function g(t){var n,r=[];for(r[(t.length>>2)-1]=void 0,n=0;n<r.length;n+=1)r[n]=0;for(n=0;n<8*t.length;n+=8)r[n>>5]|=(255&t.charCodeAt(n/8))<<n%32;return r}function d(t){return f(c(g(t),8*t.length))}function h(t,n){var r,e,o=g(t),a=[],i=[];for(a[15]=i[15]=void 0,o.length>16&&(o=c(o,8*t.length)),r=0;16>r;r+=1)a[r]=909522486^o[r],i[r]=1549556828^o[r];return e=c(a.concat(g(n)),512+8*n.length),f(c(i.concat(e),640))}function s(t){var n,r,e="0123456789abcdef",o="";for(r=0;r<t.length;r+=1)n=t.charCodeAt(r),o+=e.charAt(n>>>4&15)+e.charAt(15&n);return o}function v(t){return unescape(encodeURIComponent(t))}function I(t){return d(v(t))}function l(t){return s(I(t))}function p(t,n){return h(v(t),v(n))}function E(t,n){return s(p(t,n))}function S(t,n,r){return n?r?p(n,t):E(n,t):r?I(t):l(t)}"function"==typeof define&&define.amd?define(function(){return S}):t.md5=S}(this);//thanks https://github.com/blueimp/JavaScript-MD5/blob/master/js/md5.min.js</script>

(Nó cũng cho phép bạn tải các kiểu Monster, Wavatar và Retro Gravatar, nhưng chúng chỉ để giải trí và không được sử dụng cho thử thách này. Unicornicons không may bị thiếu do các ràng buộc XSS .: /)

Nhiệm vụ của bạn là viết một chương trình mà kết quả đầu ra 100 × 100 khối văn bản nhân vật của 0's và 1' s được tạo ra khi bạn đặt tên ngôn ngữ lập trình của bạn vào hộp đoạn đầu vào.

Ví dụ: nếu nội dung gửi của bạn được viết bằng Python , bạn sẽ nhập Pythonvào đoạn mã ngăn xếp và thấy rằng

Nhận dạng Python

là định danh cho Python và

nhận dạng Python nhị phân

là phiên bản đen trắng (nhị phân) và

0000000000000000000000011111111111111111111111111100000000000000000000000010000000000000000000000000
0000000000000000000001111011111111111111111111111100000000000000000000011110000000000000000000000000
0000000000000000000111111011111111111111111111111100000000000000000001111110000000000000000000000000
0000000000000000011111111011111111111111111111111100000000000000000111111110000000000000000000000000
0000000000000001111111111001111111111111111111111100000000000000001111111110000000000000000000000000
0000000000000111111111111001111111111111111111111100000000000000111111111110000000000000000000000000
0000000000001111111111111000111111111111111111111100000000000111111111111110000000000000000000000000
0000000000000011111111111000111111111111111111111100000000011111111111111110000000000000000000000000
0000000000000000111111111000011111111111111111111100000001111111111111111110000000000000000000000000
0000000000000000001111111000001111111111111111111100000011111111111111111110000000000000000000000000
0000000000000000000011111000001111111111111111111100001111111111111111111110000000000000000000000000
0000000000000000000000111000000111111111111111111101111111111111111111111110000000000000000000000000
0000000000000000000000001000000111111111111111111111111111111111111111111110000001000000000001000000
0000000000000000000000111000000111111111111111111111111111111111111111111110000011000000000001100000
0000000000000000000011111000000011111111111111111111111111111111111111111110000011100000000011100000
0000000000000000001111111000000011111111111111111111111111111111111111111110000111100000000011110000
0000000000000000111111111000000001111111111111111111111111111111111111111110000111110000000111110000
0000000000000011111111111000000001111111111111111111111111111111111111111110001111110000000111111000
0000000000001111111111111000000000111111111111111111111111111111111111111110001111111000001111111000
0000000000000111111111111000000000011111111111111111111111111111111111111110011111111000001111111100
0000000000000001111111111000000000011111111111111111111111111111111111111110011111111100011111111100
0000000000000000011111111000000000001111111111111111111111111111111111111110111111111100011111111110
0000000000000000000111111000000000001111111111111111111111111111111111111110111111111110111111111110
0000000000000000000001111000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111
0000000000000000000000011000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111
0111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111
0111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111
0011111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111
0011111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111
0001111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111
0001111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111
0000111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111
0000011111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111
0000011111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111
0000001111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111111
0000001111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111
0000001111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111
0000000111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111
0000000111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111
0000000011111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111
0000000011111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111
0000000001111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111
0000000000111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111
0000000000111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111
0000000000011111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111
0000000000011111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111
0000000000011111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111
0000000000001111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111000000000000
1111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111100000000000
1111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111100000000000
1111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111110000000000
1111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111110000000000
1111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111000000000
1111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111000000000
1111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111100000000
1111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111100000000
1111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111110000000
1111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111110000000
1111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111000000
1111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111000000
1111111111111111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111100000
1111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111100000
1111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111110000
1111111111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111110000
1111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111000
1111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111000
1111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111100
1111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111100
1111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111110
1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111110
1111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111
1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000001100000000000000000000000
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000001111000000000000000000000
0111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000001111110000000000000000000
0111111111110011111111110111111111111111111111111111111111111111100000000001111111100000000000000000
0011111111100011111111110111111111111111111111111111111111111111100000000001111111111000000000000000
0011111111000001111111100111111111111111111111111111111111111111110000000001111111111110000000000000
0001111111000001111111100111111111111111111111111111111111111111110000000001111111111111000000000000
0001111111000000111111000111111111111111111111111111111111111111111000000001111111111100000000000000
0000111110000000111111000111111111111111111111111111111111111111111000000001111111110000000000000000
0000111110000000011110000111111111111111111111111111111111111111111100000001111111000000000000000000
0000011100000000011100000111111111111111111111111111111111111111111100000001111100000000000000000000
0000011100000000001100000111111111111111111111111111111111111111111110000001110000000000000000000000
0000001000000000001100000111111111111111111111111111111111111111111110000001000000000000000000000000
0000000000000000000000000111111111111111111111111011111111111111111111000001110000000000000000000000
0000000000000000000000000111111111111111111111100011111111111111111111000001111100000000000000000000
0000000000000000000000000111111111111111111110000011111111111111111111100001111111000000000000000000
0000000000000000000000000111111111111111111000000011111111111111111111100001111111110000000000000000
0000000000000000000000000111111111111111100000000011111111111111111111110001111111111100000000000000
0000000000000000000000000111111111111110000000000011111111111111111111110001111111111111000000000000
0000000000000000000000000111111111111000000000000011111111111111111111111001111111111110000000000000
0000000000000000000000000111111111100000000000000011111111111111111111111001111111111000000000000000
0000000000000000000000000111111110000000000000000011111111111111111111111101111111100000000000000000
0000000000000000000000000111111000000000000000000011111111111111111111111101111110000000000000000000
0000000000000000000000000111100000000000000000000011111111111111111111111111111000000000000000000000
0000000000000000000000000110000000000000000000000011111111111111111111111111100000000000000000000000

là đầu ra văn bản tương ứng mà chương trình Python của bạn phải tạo ra.

Tuy nhiên, vì các nhận dạng có thể có nhiều góc độ vụng về và sự raster của chúng như một hình ảnh đen trắng có thể để lại răng cưa , đầu ra của bạn được phép có tới 300 0hoặc 1đối nghịch với những gì chúng được cho là. (Đó là 3% trong tổng số 10000 01của.)

Gần cuối đoạn trích, bạn có thể dán vào đầu ra của chương trình và kiểm tra xem có bao nhiêu 0hoặc 1khác nhau so với những gì họ nên có. Bất kỳ số lượng khác biệt tại hoặc dưới 300 là hợp lệ.

Chấm điểm

Việc gửi với ít byte nhất sẽ thắng. ( Bộ đếm byte tiện dụng. )
Tiebreaker đi đến trình với ít nhất là không chính xác 01.
Nếu vẫn còn hòa, bài nộp trước đó sẽ thắng.

Chi tiết

 • Đầu ra đi đến thiết bị xuất chuẩn hoặc một giải pháp thay thế tương tự nếu ngôn ngữ của bạn không có thiết bị xuất chuẩn.
 • Đầu ra có thể tùy chọn có một dòng mới.
 • Vui lòng bao gồm hình ảnh nhận dạng màu sắc trong bài đăng của bạn cùng với chuỗi chính xác tạo ra nó. Không cần lãng phí không gian và đăng toàn bộ đầu ra văn bản của bạn.
 • Chương trình của bạn sẽ chạy mà không cần kết nối internet. Bạn cần tạo văn bản trong mã của mình, không truy vấn nó từ trang Gravatar.
 • Sử dụng thông thường khi "đặt tên" ngôn ngữ của bạn. Sử dụng tên ngôn ngữ bạn thường sử dụng trên trang web này. Đừng gây phiền nhiễu và tạo ra một cái tên giúp nhận dạng dễ chơi gôn. ví dụ như Python 2là tốt cho Python nhưng python 2.7.2đang kéo dài nó và python 2.7.2 by Guido van Rossumsẽ vô lý.
 • Tôi nhận ra một số ngôn ngữ vốn đã dễ dàng hơn những ngôn ngữ khác vì hình dạng nhận dạng của chúng đơn giản hơn. Đó chỉ là cách nó sẽ xảy ra, đừng quá bất mãn hay cạnh tranh về điều đó. ;)

Có một số loại công thức để tạo ra nhận dạng? Sẽ không quá lâu để viết một kịch bản để tạo ra chúng?
Zach Gates

@ZachGates Vâng, bạn chỉ cần tạo một cái, cụ thể là ngôn ngữ của bạn. Chúng có rất nhiều tính đối xứng nên không quá tệ.
Sở thích của Calvin

7
Tôi dám có người làm " GNU E ".
Sp3000

2
Tôi nghĩ nên có một phần thưởng cho việc không có lỗi. Về cơ bản vì cả hai câu trả lời của tôi đều không có!
CJ Dennis

2
@CJDennis Điều đó sẽ làm tăng sự thiên vị đối với việc có các nhận dạng đẹp, bởi vì một số nhận dạng không đối xứng hoàn hảo do răng cưa như đã nêu trong câu hỏi.
Sp3000

Câu trả lời:


31

CJam, 92 81 79 71 byte, 120 lỗi

Nhận dạng

25:M{'0*MXe[}%2/z:~M,_ff{_)2$)d/2mLz1>@@+38<^}:A.+AM'1*f++_W%z.+N*N1$W%

Có lẽ vẫn còn một số chỗ để chơi gôn này.

Kiểm tra nó ở đây.

Giải trình

Tôi không sử dụng bất kỳ nén nào, nhưng thay vào đó tôi thực sự tính toán các ô riêng lẻ và ghép các kết quả lại với nhau từ các khối đó. Ngói trên cùng bên trái là xấp xỉ có chủ ý. Một vài lỗi khác do hình ảnh nhị phân không đối xứng hoàn toàn xoay. Chúng ta hãy đi qua mã.

Gạch đầu tiên về mặt lý thuyết sẽ trông như thế này:

1111111111111111111111111
1111111111111111111111100
1111111111111111111110000
1111111111111111111000000
1111111111111111100000000
1111111111111110000000000
1111111111111000000000000
1111111111100000000000000
1111111110000000000000000
1111111000000000000000000
1111100000000000000000000
1110000000000000000000000
1111111111111111111111111
1111111111111111111111110
1111111111111111111111000
1111111111111111111100000
1111111111111111110000000
1111111111111111000000000
1111111111111100000000000
1111111111110000000000000
1111111111000000000000000
1111111100000000000000000
1111110000000000000000000
1111000000000000000000000
1100000000000000000000000

Đó là 12 dòng, sau đó 13 dòng điểm giữa 1s và 0s giảm 2 lần. Lưu ý rằng khối thứ nhất có số chẵn 0và khối thứ hai là số lẻ. Chúng ta có thể làm cho mẫu thậm chí đều hơn nếu chúng ta hy sinh độ chính xác ở hàng giữa và biến nó thành 124 0giây. Sau đó, chúng tôi thực sự có một hàng cho mỗi số 0 từ 0 đến 24, xen kẽ giữa các phần trên cùng và dưới cùng. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể tạo chúng theo thứ tự (dưới dạng một tam giác), và sau đó kéo ra mọi dòng khác:

25:M{'0*MXe[}%2/z:~
25:M        e# Push 25 and store it in M for future use.
  {    }%   e# Map this block onto the range [0 ... 24].
   '0*      e# Create a string of i zeroes.
    MXe[    e# Pad to width 25 with 1s from the left.
       2/  e# Group the lines into pairs.
        z  e# Zip the pairs, thereby grouping even and odd lines.
         :~ e# Flatten the two groups so we've got a plain 2D grid again.

Tiếp theo là hình tam giác lạ mắt ở bên phải của ô này:

1100000000000000000000000
1111000000000000000000000
0111110000000000000000000
0111111100000000000000000
0011111111000000000000000
0011111111110000000000000
0001111111111100000000000
0001111111111111000000000
0000111111111111110000000
0000111111111111111100000
0000011111111111111111000
0000011111111111111111110
0000001111111111111111111
0000001111111111111111111
0000000111111111111111110
0000000111111111111111100
0000000011111111111111000
0000000011111111111110000
0000000001111111111100000
0000000001111111111000000
0000000000111111110000000
0000000000111111100000000
0000000000011111000000000
0000000000011110000000000
0000000000001100000000000

Nếu chúng ta xem xét một hệ thống phối hợp với nguồn gốc ở góc trên bên phải và xđi bên phải và yđi xuống, sau đó vùng 1s thỏa mãn 3 bất bình đẳng: x/y ≥ 1/2, x/y ≥ 2, x + y < 38. Chúng ta chỉ có thể tính toán những cái này một cách riêng biệt và đưa ra kết thúc hợp lý. Nó không lưu bất kỳ ký tự nào nhưng làm sạch mã một chút nếu chúng ta kết hợp hai bất đẳng thức đầu tiên:

  1/2 ≤ x/y ≤ 2
=> -1 ≤ log2(x/y) ≤ 1
=> |log2(x/y)| ≤ 1

Cuối cùng, chúng ta sẽ lưu một byte khác bằng cách kiểm tra ngược lại và sử dụng xorthay vì andkết hợp kết quả với bất đẳng thức khác:

M,_ff{_)2$)d/2mLz1>@@+38<^}
M,_             e# Create a range [0 .. 24] and duplicate it.
  ff{          } e# This creates a 25x25 array, where each element is 
              e# determined by executing the block on the pair of its
              e# x and y coordinates.
   _)          e# Copy x and increment.
    2$)         e# Copy y and increment.
      d/        e# Convert to double and divide.
       2mL      e# Get base-2 logarithm.
        z1>     e# Take modulus and check if it's greater than 1.
          @@    e# Get the other two copies of x and y.
           +38<  e# Add them and check that they are less than 38.
             ^ e# Take the XOR with the other condition.

Chúng ta đã có mọi thứ tại chỗ ngay bây giờ - các ô còn lại chỉ là bản sao và xoay của các ô này, cũng như các ô cứng (nhàm chán) ở trung tâm. Vì vậy, hãy kéo mọi thứ lại với nhau:

:A.+AM'1*f++_W%z.+N*N1$W%
:A             e# Store the fancy triangle in A.
 .+            e# Join the two existing tiles horizontally.
  A           e# Push the triangle again.
   M'1*         e# Create a string of 25 ones.
     f+        e# Add it to each line of the triangle.
      +        e# Add these two tiles to the first two tiles, completing
              e# the upper left quadrant.
      _W%z      e# Duplicate the quadrant, reverse the rows, transpose.
              e# These two operations together perform a 90 degree
              e# clockwise rotation.
        .+     e# Join the two quadrants horizontally.
         N*    e# Join the lines together with newline characters.
          N1$  e# Push a newline to separate the two halves and copy the
              e# first half.
            W% e# Reverse the entire string. Since this reverse the string
              e# both vertically and horizontally, this rotates the
              e# half by 180 degrees.

Vào cuối chương trình, CJam chỉ cần in nội dung ngăn xếp ngược lại, tạo ra kết quả mong muốn.


40

Octave 166 164 byte, 0 lỗi

Octave có một bước tiến lớn trong việc xử lý / xây dựng ma trận. Đối với 'kim cương', tôi đã tạo ra một hệ tọa độ xy và sử dụng định mức manhattan để quyết định các mục nhập sẽ là 1 hay 0. Vì các viên kim cương không đối xứng hoàn toàn, tôi phải xoay quanh 'khoảng cách' và tâm điểm, vì vậy với điểm trung tâm (13.1,13.1), nó hoạt động cho cả hai loại hình dạng 'kim cương'.

Sau đó, tôi có thể đặt một phần tư số đó thành 0 để có được các hình chữ C đó. Các hình vuông và phép nối ma trận rất dễ dàng.

Các ký tự Phiên bản -2 mới (hoạt động giống như cũ, nhưng tôi đã lạm dụng cú pháp Octave thậm chí nhiều hơn một chút:

C=ones(25);M=(R=(R=meshgrid(abs(-12.1:12)))+R')>12|R<6.5;S=T=U=V=13.1>R&R>5.8;C(k=8:19,k)=S(f,s)=T(f,f)=U(s,f=1:12)=V(s=14:25,s)=0;[C,U,T,C;U,M,M,T;V,M,M,S;C,V,S,C]

Phiên bản cũ:

C=ones(25);                %corner squares
C(k=8:19,k)=0;              %set the inner squares to 0
X=meshgrid(abs(-12.1:12));        %build coordinate system
R=X+X';                  %R already has the distances to the chosen centerpoint (13.1, 13.1)
M=R>12|R<6.5;               %diamond (for the center)
S=T=U=V=13.1>R&R>5.8;           %diamond (for the edges)
S(f,s)=T(f,f)=U(s,f=1:12)=V(s=14:25,s)=0; %set each one quarter to 0 for the C-shape
[C,U,T,C;U,M,M,T;V,M,M,S;C,V,S,C]     %concatenate and display the big matrix

Đầu ra

nhập mô tả hình ảnh ở đây

1111111111111111111111111000000000000110000000000000000000000011000000000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000000001111000000000000000000000011100000000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000000011111100000000000000000000011110000000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000000111111110000000000000000000011111000000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000001111111111000000000000000000011111100000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000011111111111100000000000000000011111110000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000111111111111110000000000000000011111111000001111111111111111111111111
1111111000000000000111111000001111111011111111000000000000000001111111100001111111000000000000111111
1111111000000000000111111000011111110001111111100000000000000000111111110001111111000000000000111111
1111111000000000000111111000111111100000111111110000000000000000011111111001111111000000000000111111
1111111000000000000111111001111111000000011111111000000000000000001111111101111111000000000000111111
1111111000000000000111111011111110000000001111111100000000000000000111111111111111000000000000111111
1111111000000000000111111111111100000000000111111111111110000000000011111111111111000000000000111111
1111111000000000000111111000000000000000001111111111111111000000000111111111111111000000000000111111
1111111000000000000111111000000000000000011111111001111111100000001111111101111111000000000000111111
1111111000000000000111111000000000000000111111110000111111110000011111111001111111000000000000111111
1111111000000000000111111000000000000001111111100000011111111000111111110001111111000000000000111111
1111111000000000000111111000000000000011111111000000001111111101111111100001111111000000000000111111
1111111000000000000111111000000000000111111110000000000111111111111111000001111111000000000000111111
1111111111111111111111111000000000000111111100000000000011111111111110000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000000000111111000000000000001111111111100000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000000000111110000000000000000111111111000000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000000000111100000000000000000011111110000000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000000000111000000000000000000001111100000000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000000000110000000000000000000000111000000000001111111111111111111111111
0000000000001100000000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000001100000000000
0000000000011110000000000111111111111001111111111111111111111100111111111110000000000001110000000000
0000000000111111000000000111111111110000111111111111111111111000011111111110000000000001111000000000
0000000001111111100000000111111111100000011111111111111111110000001111111110000000000001111100000000
0000000011111111110000000111111111000000001111111111111111100000000111111110000000000001111110000000
0000000111111111111000000111111110000000000111111111111111000000000011111110000000000001111111000000
0000001111111111111100000111111100000100000011111111111110000010000001111110000000000001111111100000
0000011111110111111110000111111000001110000001111111111100000111000000111110000000000000111111110000
0000111111100011111111000111110000011111000000111111111000001111100000011110000000000000011111111000
0001111111000001111111100111100000111111100000011111110000011111110000001110000000000000001111111100
0011111110000000111111110111000001111111110000001111100000111111111000000110000000000000000111111110
0111111100000000011111111110000011111111111000000111000001111111111100000010000000000000000011111111
1111111000000000001111111100000111111111111100000010000011111111111110000001111111000000000001111111
0000000000000000011111111100000011111111111000000110000001111111111100000011111111100000000011111111
0000000000000000111111110110000001111111110000001111000000111111111000000110111111110000000111111110
0000000000000001111111100111000000111111100000011111100000011111110000001110011111111000001111111100
0000000000000011111111000111100000011111000000111111110000001111100000011110001111111100011111111000
0000000000000111111110000111110000001110000001111111111000000111000000111110000111111110111111110000
0000000000001111111100000111111000000100000011111111111100000010000001111110000011111111111111100000
0000000000001111111000000111111100000000000111111111111110000000000011111110000001111111111111000000
0000000000001111110000000111111110000000001111111111111111000000000111111110000000111111111110000000
0000000000001111100000000111111111000000011111111111111111100000001111111110000000011111111100000000
0000000000001111000000000111111111100000111111111111111111110000011111111110000000001111111000000000
0000000000001110000000000111111111110001111111111111111111111000111111111110000000000111110000000000
0000000000001100000000000111111111111011111111111111111111111101111111111110000000000011100000000000
0000000000001100000000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000001000000000000
0000000000011110000000000111111111111001111111111111111111111100111111111110000000000011000000000000
0000000000111111000000000111111111110000111111111111111111111000011111111110000000000111000000000000
0000000001111111100000000111111111100000011111111111111111110000001111111110000000001111000000000000
0000000011111111110000000111111111000000001111111111111111100000000111111110000000011111000000000000
0000000111111111111000000111111110000000000111111111111111000000000011111110000000111111000000000000
0000001111111111111100000111111100000100000011111111111110000010000001111110000001111111000000000000
0000011111110111111110000111111000001110000001111111111100000111000000111110000011111110000000000000
0000111111100011111111000111110000011111000000111111111000001111100000011110000111111100000000000000
0001111111000001111111100111100000111111100000011111110000011111110000001110001111111000000000000000
0011111110000000111111110111000001111111110000001111100000111111111000000110011111110000000000000000
0111111100000000011111111110000011111111111000000111000001111111111100000010111111100000000000000000
1111111000000000001111111100000111111111111100000010000011111111111110000001111111000000000001111111
1111111100000000000000000100000011111111111000000110000001111111111100000011111111100000000011111111
0111111110000000000000000110000001111111110000001111000000111111111000000110111111110000000111111110
0011111111000000000000000111000000111111100000011111100000011111110000001110011111111000001111111100
0001111111100000000000000111100000011111000000111111110000001111100000011110001111111100011111111000
0000111111110000000000000111110000001110000001111111111000000111000000111110000111111110111111110000
0000011111111000000000000111111000000100000011111111111100000010000001111110000011111111111111100000
0000001111111000000000000111111100000000000111111111111110000000000011111110000001111111111111000000
0000000111111000000000000111111110000000001111111111111111000000000111111110000000111111111110000000
0000000011111000000000000111111111000000011111111111111111100000001111111110000000011111111100000000
0000000001111000000000000111111111100000111111111111111111110000011111111110000000001111111000000000
0000000000111000000000000111111111110001111111111111111111111000111111111110000000000111110000000000
0000000000011000000000000111111111111011111111111111111111111101111111111110000000000011100000000000
1111111111111111111111111000000000000110000000000000000000000010000000000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000000001111000000000000000000000110000000000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000000011111100000000000000000001110000000000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000000111111110000000000000000011110000000000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000001111111111000000000000000111110000000000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000011111111111100000000000001111110000000000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000111111111111110000000000011111110000000000001111111111111111111111111
1111111000000000000111111000001111111011111111000000000111111100000000000001111111000000000000111111
1111111000000000000111111000011111110001111111100000001111111000000000000001111111000000000000111111
1111111000000000000111111000111111100000111111110000011111110000000000000001111111000000000000111111
1111111000000000000111111001111111000000011111111000111111100000000000000001111111000000000000111111
1111111000000000000111111011111110000000001111111101111111000000000000000001111111000000000000111111
1111111000000000000111111111111100000000000111111111111110000000000011111111111111000000000000111111
1111111000000000000111111111111110000000000000000011111111000000000111111111111111000000000000111111
1111111000000000000111111011111111000000000000000001111111100000001111111101111111000000000000111111
1111111000000000000111111001111111100000000000000000111111110000011111111001111111000000000000111111
1111111000000000000111111000111111110000000000000000011111111000111111110001111111000000000000111111
1111111000000000000111111000011111111000000000000000001111111101111111100001111111000000000000111111
1111111000000000000111111000001111111100000000000000000111111111111111000001111111000000000000111111
1111111111111111111111111000000111111100000000000000000011111111111110000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000011111100000000000000000001111111111100000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000001111100000000000000000000111111111000000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000000111100000000000000000000011111110000000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000000011100000000000000000000001111100000000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000000001100000000000000000000000111000000000001111111111111111111111111

Nó thật đẹp, nó thực sự khiến tôi nhìn vào những gì Octave nói về.
Marc Đinhena

Cảm ơn, thật tuyệt khi nghe =) (Chào mừng bạn đến với codegolf.SE bằng cách này!) Nếu bạn quan tâm đến việc tính toán với ma trận thì điều này chắc chắn đáng để xem xét!
flawr

23

Brainfuck 9418 2237 byte, 88 lỗi

Chỉnh sửa: Như mbomb007 đã chỉ ra tên 'chính thức' dường như không được viết hoa, điều này không được đề cập trên wikipedia, mà là trên esolang . Điều này làm tôi khó chịu, nhưng gần như không đủ để làm lại điều này;).

Chương trình Brainfuck đầu tiên của tôi!

Bây giờ thực sự sử dụng toán học và logic và công cụ! (với mỗi pixel, nó quyết định 0 hoặc 1 tùy thuộc vào một vài điều kiện). Điều này khá thú vị để làm; điều đó được nói rằng tôi không nghĩ rằng tôi sẽ viết mã lại với Brainfuck trong một thời gian dài .

>>>++[<+>+++++]<-->>++[<+>+++++]<--[->+++++[>+++++<-]<[->+>-[>+>>]>[+[-<+>]>+>>]<<<<<<]>[-<+>]<+<[->>>>>>>+<<<<<<<]>>>>>>>->+++++[>+++++<-]<[->+>-[>+>>]>[+[-<+>]>+>>]<<<<<<]>[-<<<<<<<<+>>>>>>>>]<<<<<<<<+>>>>>>+>>>>>>+<<<<<<[>>+++<<<[>>>-<+<<-]>>[<<+>>-]>[<<->>[-]]<<<[->>+<<]>+>[<->[-<<+>>]]>>>>>]<<<<<<[-<<<<<<+>>>>>>]<<<<<+<[-[->-<>>>>[->>>+>>>>>>>++>>>>>>>>>>>>>>>>>+>>>>>>>++<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]<[->>>>>>>>>>>>>>>>+>>>>>>>++>>>>>>>>>>>>>>>>>+>>>>>>>++<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]<<<<<[->>>>>>>>>>++>>>>>+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>++>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]<[->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>++>>>>>+>>>>>>>++>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]>>>>>>>>>>>+>>>+>>>+>>>+>>>>>>+>>+>>>>+>>++>>>>+>>>++>>>+>>>++>>>+>>++>>>>+<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<[<<<[>+>+<<-]>>[<<+>>-]<<<[>>>+<<<-]>>>[>-]>[<<<<+>>[-]>>->]<+<<[>-[>-]>[<<<<+>>[-]+>>->]<+<<-]>>[-]<[-]<<[-]>>>>>>>>>]<<<<<<<<<<[<<<<<<[<<<<<<[<<<<<<[<+>-]>>>>>>-]>>>>>>-]>>>>>>-]<<<<<<[-]<<<<<<[-]<<<<<<[-]<<<<<<[<<<<<<[<<<<<<[<<<<<<[<+>-]>>>>>>-]>>>>>>-]>>>>>>-]<<<<<<[-]<<<<<<[-]<<<<<<[-]>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>[-<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<[<<<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>>>[-]]<[-]<<<<<<[-]>]>[-<<[[->+<]>-<]>[<<[-]<[->+<]>->>[-]]>>>>>[[->+<]>-<]>[<<[-]<[->+<]->->>[-]]>>>+>>>>++[<++>+++++++]>>+<<<<<<<<<<+<[->+<<<<<++>>>>>>>>>>>+<<<<<<<]<[-]+<<<<+<[->+>>>>>>>++>>>>>+<<<<<<<<<<<<<]>>>>>[<<<[>+>+<<-]>>[<<+>>-]<<<[>>>+<<<-]>>>[>-]>[<<<<+>>[-]>>->]<+<<[>-[>-]>[<<<<+>>[-]+>>->]<+<<-]>>[-]<[-]<<[-]>>>>>>>>>]<<<<<<<<<<[-<<<<<<+>>>>>>]<<<<<<[-<<<<<<+>>>>>>]<<<<<<<+++>[-<->]<[<<<<<+>>>>>[-]]<[-]>>>]<]>[-<<<[->>>>>+>+<<<<<<]>>>>>[->>>>>>>>>>>>>>>+>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]>[->>+>>>>>>>+<<<<<<<<<]>>>>++++[<++++>-]<+>>>+>+++++[>++++++<-]>>>>>+>>>>+++[<++++++>-]<+>>>+>+++++[>++++++<-]>+>>>>+[<<<[>+>+<<-]>>[<<+>>-]<<<[>>>+<<<-]>>>[>-]>[<<<<+>>[-]>>->]<+<<[>-[>-]>[<<<<+>>[-]+>>->]<+<<-]>>[-]<[-]<<[-]<<<]>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>[-<<<<<<+>>>>>>]<<<<<<[-<<<<<<+>>>>>>]<<<<<<[-<<<<<<+>>>>>>]<<<<<<[-<<<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>>>[-]]<[-]<<<<<<[-]<<[-]>>>]<<<<<<<<<+[>+<+++++]>---.[-]>-[->>+<<]>>>+<[>-<[-<<+>>]]>[<<->++[<<+>>+++++]<<-->>>[-]++++++++++.[-]]<<]

tạo ra bitmap của hình ảnh:

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Một phiên bản có một số nhận xét (có thể không hữu ích lắm vì chúng chủ yếu là vì lợi ích của riêng tôi):

>>
>++[<+>+++++]<--
>
>++[<+>+++++]<--      100 100   x y range from 1 to 100 (min is not 0) 

[                      while y
  -                      x    * y_1
  >+++++[>+++++<-]<
  [->+>-[>+>>]>[+[-<+>]>+>>]<<<<<<]      x    * 0   y_1   25_(y_1)%25   (y_1)%25  y//25
  >[-<+>]<+                  x    * y   0    25_(y_1)%25   (y_1)%25  y//25
  <[->>>>>>>+<<<<<<<]>>>>>>>-         0    y    0    25_(y_1)%25   (y_1)%25  y//25    0      * x_1
  >+++++[>+++++<-]<
  [->+>-[>+>>]>[+[-<+>]>+>>]<<<<<<]      0    y    0    25_(y_1)%25   (y_1)%25  y//25    0      * 0   x_1   25_(x_1)%25   (x_1)%25  x//25
  >[-<<<<<<<<+>>>>>>>>]<<<<<<<<+       * x   y    0    25_(y_1)%25   (y_1)%25  y//25    0      0    0    25_(x_1)%25   (x_1)%25  x//25

  >>>>>>+>>>>>>+<<<<<<
  [
    >>+++<<
    <[>>>-<+<<-]
    >>[<<+>>-]
    >[<<->>[-]]               x    y    0    25_(y_1)%25   (y_1)%25  y//25    y//25=3   0    * 0   25_(x_1)%25   (x_1)%25  x//25

    <<<[->>+<<]
    >+>
    [<->[-<<+>>]]              x    y    0    25_(y_1)%25   (y_1)%25  y//25    y//25=0|3  *0   0    25_(x_1)%25   (x_1)%25  x//25

    >>>>>
  ]
  <<<<<<                   x    y    0    25_(y_1)%25   (y_1)%25  y//25    y//25=0|3  0    0    25_(x_1)%25   (x_1)%25  x//25    * x//25=0|3
  [-<<<<<<+>>>>>>]              x    y    0    25_(y_1)%25   (y_1)%25  y//25    p      0    0    25_(x_1)%25   (x_1)%25  x//25    * 0
  <<<<<

  +<
  [
    -
    [  
      ->-<

      ### p == 2 ###           x    y    0    v1       v0     y//25    0      * 0   0    u1       u0     x//25    0

      >>>>
      [->>>+ >>>>>>>++ >>>>>>>>>>>>>>>>>+ >>>>>>>++<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<< <<<]
      <
      [->>>>>>>>>>>>>>>>+ >>>>>>>++ >>>>>>>>>>>>>>>>>+ >>>>>>>++ <<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<]
      <<<<<
      [->>>>>>>>>>++ >>>>>+ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>++ >>>>>+ <<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<< <<<<<<<<<<]
      <
      [->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>++ >>>>>+ >>>>>>>++ >>>>>+ <<<<< <<<<<<< <<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]

      >>>>>>>>
      >>>+
      >>>+>>>+
      >>>+>>>
      >>>+>>+>
      >>>+>>++>
      >>>+>>>++
      >>>+>>>++
      >>>+>>++>
      >>>+<<<
      <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                        x    y    0    0        0      y//25    0      0    0    0        0      x//25    * 0
      [
        <
        <<[>+>+<<-]
        >>[<<+>>-]
        <<<[>>>+<<<-]
        >>>[>-]> [< <<<+ >>[-] > >->]<+<
        <[>- [>-]> [< <<<+ >>[-]+ > >->]<+< <-]
        >>[-]<[-]<<[-]>>>>>>>>>
      ]

      <<<<<<<<<<
      [<<<<<<[<<<<<<[<<<<<<[<+>-]>>>>>>-]>>>>>>-]>>>>>>-]
      <<<<<<[-]<<<<<<[-]<<<<<<[-]
      <<<<<<
      [<<<<<<[<<<<<<[<<<<<<[<+>-]>>>>>>-]>>>>>>-]>>>>>>-]
      <<<<<<[-]<<<<<<[-]<<<<<<[-]
      >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>
      [-<<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< + >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>>]
      <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<
      [<<<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>>>[-]]
      <[-]<<<<<<[-]>
    ]
    >
    [
      -
      ### p == 1 ###           x    y    0    v1       v0     y//25    0      * 0   0    u1       u0     x//25    0
      <<
      [
        [->+<]
        >-<
      ]
      >
      [
        <<[-]<[->+<]
        >->>[-]
      ]                  x    y    0    ~        v      0      * 0     0    0    u1       u0     x//25    0
      >>>>>
      [
        [->+<]
        >-<
      ]
      >
      [
        <<[-]<[->+<]-
        >->>[-]
      ]                  x    y    0    ~        v      0      0      0    0    ~        u      0      * 0
      >>>+>>>
      >++[<++>+++++++]
      >>+<<<
      <<<<<<<+<
      [->+<<<<<++>>>> >>>>>>>+<<<<<<<]
      <[-]+<<<<+<
      [->+>>>>>>>++>>>>>+<<<<<<<<<<<<<]  x    y    0    ~        * 0     v      2u_1    0    0    ~        0      u      2v_1
      >>>>>

      [
        <
        <<[>+>+<<-]
        >>[<<+>>-]
        <<<[>>>+<<<-]
        >>>[>-]> [< <<<+ >>[-] > >->]<+<
        <[>- [>-]> [< <<<+ >>[-]+ > >->]<+< <-]
        >>[-]<[-]<<[-]>>>>>>>>>
      ]                  
      <<<<<<<<<<             x    y    0    ~        0      v~2u_1   0      0    0    0        0      u~2v_1   0
      [-<<<<<<+>>>>>>]<<<<<<
      [-<<<<<<+>>>>>>]<<<<<<
      <+++>
      [-<->]
      <[<<<<<+>>>>>[-]]
      <[-]>>>
    ]
    <
  ]
  >
  [
    -
    ### p = 0 ###
                        x    y    0    v1       v0     y//25    p      * 0   0    u1       u0     x//25

    <<<[->>>>>+>+<<<<<<]          x    y    0    v1       * 0     y//25    p      0    0    v0|u1      v0|u0    x//25
    >>>>>
    [->>>>>>>>>>>>>>>+>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]        x    y    0    v1       0      y//25    p      0    0    * 0       v0|u0    x//25    x y t0 t1 _ _ x y t0 t1 _ _ x y t0 t1 _ _ x y t0 t1 _ _
    >[->>+>>>>>>>+<<<<<<<<<]                    x    y    0    v1       0      y//25    p      0    0    0        *0     x//25    x y t0 t1 _ _ x y t0 t1 _ _ x y t0 t1 _ _ x y t0 t1 _ _
    >>>>++++[<++++>-]<+
    >>>+
    >+++++[>++++++<-]>
    >>>>+
    >>>>+++[<++++++>-]<+
    >>>+
    >+++++[>++++++<-]>+
    >>>>+
    [
      <
      <<[>+>+<<-]
      >>[<<+>>-]
      <<<[>>>+<<<-]
      >>>[>-]> [< <<<+ >>[-] > >->]<+<
      <[>- [>-]> [< <<<+ >>[-]+ > >->]<+< <-]
      >>[-]<[-]<<[-]<<<
    ]
    >>
    >>>>>>
    >>>>>>
    >>>>>>
    [-<<<<<<+>>>>>>]<<<<<<
    [-<<<<<<+>>>>>>]<<<<<<
    [-<<<<<<+>>>>>>]<<<<<<
    [-<<<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>>>[-]]                x    y    0    v1       0      y//25    p      0    0    0        0      x//25    *0

    <[-]<<<<<<[-]<<[-]
    >>>
  ]

  <
  <<<<<
  <<<
  +[>+<+++++]>---.[-]

  >
  -                      decrement x
  [->>+<<]>>>+<
  [
    >-<
    [-<<+>>]
  ]
  >
  [                      if x is 0
    <<-                   decrement y
    >++[<<+>>+++++]<<--           set x to 100
    >>>[-]
    ++++++++++.               output '/n'
    [-]
  ]
  <<
]

1
Tôi nghĩ rằng điều này thực sự không chính xác, vì tên của ngôn ngữ không được viết hoa (mặc dù mọi người vẫn thường làm như vậy), do đó, nhận dạng sẽ khác.
mbomb007

19

Python, 294 273 239 188 179 170 159 154 byte

Đây là phiên bản 158 byte :

I=100*[100*"0"]
for j in range(7500):i=j%25;j/=100;I=map(list,zip(*I[::-1]));I[i][j]=`+[abs(i%12-6)+5<j/2,j>i/2+24,2*i>72-j][j/25]`
for r in I:print"".join(r)

Đây là chương trình chỉ dành cho Python 2, nhưng tôi đang sử dụng định danh cho "Python" (tức là chương trình trong OP). Độ lệch phải là 78 ​​bit.

Bằng cách ném độ chính xác ra khỏi cửa, đây là phiên bản 154 byte :

I=100*[100*"0"]
for j in range(7425):i=j%25;j/=99;I=map(list,zip(*I[::-1]));I[i][j]=`+[~i%12<j/2>i%12,j>i/2+24,2*i>72-j][j/25]`
for r in I:print"".join(r)

trong đó có một khác biệt của 224 bit thay thế.

(-4 byte nhờ Stefan Pochmann)

Giải trình

Đây là phiên bản mở rộng thay thế:

I=100*[100*"0"]

for _ in range(4):
 I=map(list,zip(*I[::-1]))

 for i in range(25):
 for j in range(75):
  I[i][j]=`+[abs(i%12-6)+5<j/2,j>i/2+24,2*i>72-j][j/25]`

for r in I:print"".join(r)

Đối với phiên bản này, chúng tôi coi bộ nhận dạng là một lưới các mẫu 4 x 4. Chúng tôi bắt đầu với lưới 100x100 0 và thực hiện bốn lần sau:

 • Điền vào ba mẫu đầu tiên trên hàng mẫu 1 bằng cách sử dụng các bất đẳng thức
 • Xoay toàn bộ điều theo chiều kim đồng hồ

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Phiên bản gốc tương tự, nhưng thay vì xoay sau khi ba mẫu hoàn tất, chúng tôi xoay mỗi lần chúng tôi sửa đổi một ô . Điều này làm cho chương trình mất vài giây, nhưng đầu ra là như nhau.


Bạn có thể nối các định nghĩa Jrvào một dòng bằng dấu chấm phẩy.
Zach Gates

@ZachGates Tôi không nghĩ rằng thực sự tiết kiệm bất cứ điều gì, bởi vì bạn chỉ cần thay thế một dòng mới bằng dấu chấm phẩy
Sp3000

Điểm tốt. Tôi đã không nghĩ về điều đó.
Zach Gates

1
@ Sp3000 Unles bạn trên Windows, trong đó dòng mới là 2 byte. xD
Kroltan

1
~i%12<j/2>i%12abs(i%12-6)+5<j/2Tôi nghĩ là ngắn hơn 3 nhưng dẫn đến 224 diff tôi nghĩ.
Stefan Pochmann

19

C, 255 245 237 234 byte

Nhận dạng của C là thực sự đối xứng.

C nhận dạng

Golfed: (dòng mới được thêm vào cho "khả năng đọc")

d[100],j,y,i,o[100];
main(c){
for(;i<100;++i){j=i>12?25-i:i,y=j<7?-1u>>63-j:127,d[i]=y<<12-j|y<<(j<7?12:j+6),
o[i]=i<25?(-1<<12|-1u>>76-i|-(i<13))<<25|d[i]:d[i-25]<<25;
for(c=50;c--+50;putchar(o[i<50?i:99-i]>>(c<0?~c:c)&1|48));puts("");}}

Điều này lưu trữ một nửa của mỗi dòng ở nửa trên thành một số nguyên 64 bit, sau đó in 50 bit thấp hơn của số nguyên thích hợp thành nhị phân hai lần, với lần in thứ hai được đảo ngược.

Ints 64-bit được yêu cầu cho điều này để chạy (nếu hệ thống của bạn không sử dụng ints 64-bit, sau đó bạn có thể thêm longhoặc long longtrước d[50], và (long)hoặc (long long)sau o[i-1]=i<26?).

Ungolfed và bình luận:

int diamond[25], j, y, i, out[50];
main(c){
  // generate diamond pattern
  for(i = 0; i < 25; ++i){
    j = i > 12 ? 25 - i : i;
    y = j < 7 ? -1u >> 63 - j : 127;
    diamond[i] = y << 12 - j | y << (j < 7 ? 12 : j + 6);
  }

  // generate top half outputs in reverse order
  for(i = 0; i < 50; ++i){
    if(i < 25)
      // i < 50: out[i] = [diamond] [0 ... x25]
      out[i] = diamond[i] << 25;
    else
      // i < 25: out[i] = [1...x25] [diamond]
      out[i] = (int)(-1 << 12 | -1u >> 27 + i | -(i > 36)) << 25 | diamond[i - 25];
    // i >= 50: use out[100 - i]
  }
  // print rows
  for(i = 50; i-- + 50; putchar('\n')){
    // print last 50 bits of the correct 64-bit integer, then print it reversed
    for(c = 50; c-- + 50; putchar(out[i < 0 ? -i - 1 : i] >> (c < 0 ? -c - 1 : c) & 1 | '0'));
  }
}

Đầu ra có 291 lỗi.

Cảm ơn ace cho mẹo sử dụng puts("")


7
Chỉ có 291? Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã sẵn sàng để vận chuyển!
qwr

1
Thay thế putchar(10)bằng puts("")để tiết kiệm 3 byte.
ace_HongKongInependence

19

C, 224 206 200 176 byte, 243 lỗi

char b[101],i,j,k=1,s,a;main(){for(;i+1;i+=k=i-50?puts(b),k:-1)for(j=0;j<50;j++)s=i-j,a=i+j-49|1,b[j]=b[99-j]=(i/25+j/25?14/a&&s/12&&38/s&&a/6|19/s+s/31:i<13||j<13^i+j>36)+48;}

Để nhân rộng:

C nhận dạng

Đoạn mã trên xuất ra nhị phân tương quan với hình ảnh này, với 243 lỗi:

243 lỗi

Từ những gì tôi có thể nói, tôi sử dụng một phương pháp khá khác với giải pháp của es1024. Phương pháp này có thể được chơi thêm, vì vậy tôi sẽ không giải thích một chút, nhưng đây là trong vinh quang chưa được làm sáng tỏ của nó:

char b[101],i,j,k=1,s,a;
main(){
  for(;i+1;i+=k=i-50?puts(b),k:-1)
    for(j=0;j<50;j++)
      s=i-j,
      a=i+j-49|1,
      b[j]=b[99-j]=(i/25+j/25?14/a&&s/12&&38/s&&a/6|19/s+s/31:i<13||j<13^i+j>36)+48;
}

Về cơ bản, nó sử dụng một tập hợp các bất đẳng thức để xác định các đa giác và phụ thuộc rất nhiều vào tính đối xứng.

Bây giờ là nửa đêm và khả năng đọc mã của tôi đang suy giảm nhanh chóng. Bạn có thể có thể sử dụng một số hằng số để giảm lỗi, nhưng tôi chỉ có thể phá vỡ mọi thứ một cách nhất quán.

Thực tế thú vị, không chỉ đây là phiên bản ngắn nhất mà tôi đã đưa ra, mà gcc ném không có cảnh báo !


Tạo forvòng lặp bên ngoài for(;i+1;i+=k=i-50?puts(b),k:-1)để cắt giảm một dấu chấm phẩy và hai dấu ngoặc nhọn, tiết kiệm 3 byte.
ace_HongKongInependence

@ace Cảm ơn, bắt tốt đẹp! Xuống tới 200 byte.
BrainSteel

Bạn có thể di chuyển k=1để main(k)tiết kiệm 3 byte.
es1024

16

gs2 : 72 byte, 200 lỗi

Chưa thực sự chơi golf này, không chắc chắn tôi sẽ làm. Ghi nhớ:

# Square
abs both1 biggest 6 <= b5
# Left triangle
{ over abs both1 + 13 <= swap 1 < and }
# Diagonal triangle
{ >= @0 double 10 + @4 <= or }
       # ^ 12 gives way more accuracy here but pushing 10 saves a byte.

# Plot each of these
3 make-array
{ pop-a -12 13 crange dup cartesian-product
 dump swap push-a eval show m5
 25 / } map

# Make corner
dump
reverse zip @1 rot zip +
unlines lines

dup reverse transpose zip
dup reverse show reverse m2
+ unlines

Chương trình chính nó:

23 f8 39 16 75 e4 08 45 23 f8 30 01 0d 75 42 11
70 35 09 08 73 a0 2a 1a 30 a4 75 36 09 13 0e 08
cc 02 f4 ff 01 0d 4f 40 83 0e 42 d0 20 52 ec 01
19 33 09 34 0e 20 b0 a1 43 b0 30 2b 2a 40 20 9a
b0 40 20 52 20 e9 30 2b

9

Z80, 194 byte, 0 lỗi

Nhận dạng Z80

Z80, 178 byte, 80 lỗi

Z80 nhận dạng có lỗi

Các lỗi được tô màu xanh lá cây.

Vì đây là CPU trường học cũ, tôi đã sử dụng các quy ước trường học cũ. Tôi đã sử dụng & 8000 cho các giá trị hex thay vì 0x8000 quen thuộc hơn và tôi đã chọn kết thúc mỗi dòng của mẫu bằng "\ r" thay vì "\ n".

Mã nguồn HEX được mã hóa

     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
&8000  69 31 18 00 DB 42 81 E7 21 00 40 11 04 80 0E 04
&8010  06 19 D5 1A F5 C5 E6 03 5F 1A 32 20 80 06 19 18
&8020  00 36 31 23 10 F9 C1 F1 E6 FC 0F 0F 20 E6 36 0D
&8030  23 D1 10 DE 13 0D 20 D8 C9 3E 1A 90 58 C1 C5 D5
&8040  58 47 7B 87 FE 1A 38 02 D6 19 5F 80 FE 1B 28 34
&8050  18 0E 78 C1 C5 5F D5 87 FE 1A 38 02 D6 19 5F 80
&8060  FE 1A 28 20 30 06 90 90 30 1A 18 14 90 90 38 14
&8070  FE 01 38 10 20 0A 7B D6 05 30 FC C6 05 0F 38 04
&8080  36 30 18 02 36 31 D1 43 18 99 58 C1 C5 78 83 FE
&8090  0D 38 26 FE 27 30 22 93 93 30 04 FE F3 30 04 FE
&80A0  0E 30 16 83 83 FE 15 38 14 FE 20 30 10 93 93 30
&80B0  04 FE FB 30 04 FE 06 30 04 36 30 18 02 36 31 43
&80C0  18 C6

Mã nguồn giải thích

Vì Z80 là CPU, nên nó không có bất kỳ đầu ra tiêu chuẩn nào. Như vậy, tôi chỉ đơn giản viết từng ký tự trực tiếp vào bộ nhớ, bắt đầu từ & 4000, và sau đó MEMDUMP'd 10.100 byte để xác minh mẫu chính xác.

Z80 có các thanh ghi như sau:

+-------+
| B / C | 8-bit general purpose B & C or 16-bit general purpose BC
+-------+
| D / E | 8-bit general purpose D & E or 16-bit general purpose DE
+-------+
| H / L | 8-bit general purpose H & L or 16-bit specialised HL
+-------+
| A | F | 8-bit accumulator A (main working register) & Flag register F
+-------+

Thanh ghi Flag đặc biệt chứa các cờ sau : SZ-H-VNC. S ign, Z ero, H alf-carry, O v erflow (cũng được sử dụng như P arity), N egative và C arry. Các vị trí được đánh dấu bởi -không được sử dụng. Các cờ H alf-carry và N egative chỉ được CPU sử dụng bên trong. S ign và O v erflow / P arity lấy thêm byte để sử dụng vì vậy tôi chỉ sử dụng Z ero và C arry được đặt hoặc đặt lại sau mỗi phép tính, nhưng không sử dụng khi di chuyển các giá trị xung quanh.

Có những thanh ghi khác có sẵn nhưng chúng không liên quan đến thử thách chơi gôn khi chúng cần thêm byte để sử dụng.

 • LD l oa d là một giá trị vào một thanh ghi hoặc địa chỉ, ví dụ như LD C, 4C = 4. Giá trị có thể là trực tiếp (một hoặc hai byte bổ sung cho giá trị 8 bit hoặc 16 bit tương ứng) hoặc có thể được sao chép từ một thanh ghi khác. Giá trị của (HL)phương tiện được sao chép đến hoặc từ địa chỉ được chỉ bởiHL .
 • PUSHPOP đẩy (lưu vào) và bật (khôi phục từ) ngăn xếp, chỉ có thể lưu trữ các giá trị 16 bit. Như vậy, AFđược coi là một thanh ghi 16 bit duy nhất mặc dù không có hướng dẫn nào khác sử dụng nó như thế.
 • ANDlà bitwise . Z80 không có hướng dẫn logic boolean, nhưng không có cờ boolean.
 • JR j ump r elative sử dụng offset có ký hiệu một byte. Điều này sử dụng ít hơn một byte so với j um p tuyệt đối JP , nhưng có ít điều kiện hơn có thể được kiểm tra.
 • INCDEC inc rement và dec rement thanh ghi 8 và 16 bit.
 • DJNZ d ecrement và j ump nếu n on- z ero. Điều này không chính xác giống như DEC B; JR NZ, ##;trong một byte ít hơn nhưng chỉ có sẵn cho thanh Bghi.
 • RET nghỉ trở lại vị trí gọi. Nó có thể tùy chọn có điều kiện về nó.
 • ADDSUB thêm và đường dẫn phụ từ thanh ghi 8 bit Ahoặc 16 bitHL .
 • CP c om p được trừ giá trị từ thanh Aghi, đặt cờ là phù hợp nhưng loại bỏ kết quả để lạiA không thay đổi.
 • RRCA r otate r ight c ircular a ccumulator. Xoay tất cả các bit trong Amột lần sang phải, sao chép bit 0 thành bit 7. Nó cũng sao chép bit 0 vào Ccờ Carry ( ), không bị nhầm lẫn với thanh Cghi.

Mọi mẫu nhận dạng có thể được chia nhỏ như vậy:

0451
4885
6887
2673

trong đó 0-3 là các góc, được xoay khi thích hợp, 4-7 là các ô cạnh, được xoay khi thích hợp và 8 là các ô trung tâm (theo như tôi có thể nói) luôn luôn xoay đối xứng.

May mắn thay, Z80 Identicon có thể được đơn giản hóa thành:

3123
1002
2001
3213

Tôi đặt "0" ở giữa để cho phép tôi kiểm tra hiệu quả tình trạng kết thúc. Trong thực tế, để chơi golf mã, nó có ý nghĩa để làm hầu hết mọi thứ ngược!

:Offsetslà một khối gồm bốn giá trị byte mà tôi sử dụng làm giá trị bù cho mẫu cho mỗi khối. Chương trình tìm ra khối nào để chạy sau đó tự thay đổi để nhảy sang đúng mã. Kỳ lạ thay, điều này dường như sử dụng ít byte hơn bằng cách kiểm tra trực tiếp!

:DATA(còn được gọi là dữ liệu ma thuật trong các bình luận!) là thứ tự được mã hóa trong đó các khối cần được hiển thị. Có 16 giá trị, thông thường cần 16 byte nhưng vì mỗi giá trị chỉ dài 2 bit nên tôi có thể đặt 4 thành một byte, tiết kiệm 12 byte! Mã để lưu trữ, khôi phục và giải mã các giá trị này là 6 byte. Ngoài ra, bằng cách tránh sử dụng số 0 trong 2 bit cao nhất, tôi có thể nhân đôi số này làm bộ đếm, tiết kiệm ít nhất 3 byte (2 để khởi tạo, 1 để giảm)! Tổng số byte đã lưu: 12 - 6 + 3 = 9.

Dữ liệu bù phải được lưu trữ tại một vị trí kết thúc bằng 00 hex để hoạt động chính xác. Tôi đã chọn & 8000 vì đây có vẻ là một địa điểm ngoài đường tốt. Điều này có nghĩa là chương trình bắt đầu lúc & 8008. Thật trùng hợp, Intel đã sản xuất một CPU đầu tiên có tên 8008 có thể được coi là ông nội của Z80! Intel cũng sản xuất 8080, mà Zilog dựa trên Z80 của họ, hoàn toàn tương thích. Z80 có một loạt các hướng dẫn mở rộng mà 8080 không có. Tôi đã tránh sử dụng các hướng dẫn mở rộng này vì mỗi hướng dẫn có tiền tố một byte, có nghĩa là chương trình này cũng sẽ tạo ra kết quả tương tự trên 8080!

Vì mẫu cho Khối 3 là tất cả "1" nên tôi đã nhúng nó vào vòng lặp chính, đó là lý do tại sao nó có độ lệch là 00. Điều này giúp tiết kiệm 2 byte bằng cách không phải trả về từ Khối 3! May mắn thay, tôi có thể điều chỉnh các vị trí bắt đầu cho cả bốn khối thành dưới 128 byte. Điều này là tốt vì phạm vi của một bước nhảy tương đối là -128 đến 127 từ vị trí hiện tại, được tính sau khi đọc byte bù. Tức là một JRlệnh đọc hai byte sau đó thực hiện tính toán. JR 00Không lam gi cả. JR 01bỏ qua một byte. JR FFquay trở lại bởi một byte làm cho lệnh tiếp theo là phần bù của lệnh JRvừa thực hiện, điều này thực sự tệ vì lệnh nàyFF không dành cho người yếu tim! JR FE quay trở lại bởi hai byte gây ra một vòng lặp vô hạn, v.v. Tuy nhiên, bước nhảy trở lại từ Block-0 quá xa (nhỏ hơn -128) nên tôi chỉ cần nhảy trở lại vào một khối trước đó, sau đó lại nhảy trở lại!

#### DATA ####
:Offsets (&8000)            # It is important that this address is of the form &XX00
69 (#Block-0, &808A)
31 (#Block-1, &8052)
18 (#Block-2, &8039)
00 (#Block-3, &8021)
:DATA (&8004)
DB 42 81 E7               # Magic data

#### CODE ####
:MAIN (&8008)
21 00 40 ..  LD  HL, &4000      # Start address of pattern output
11 04 80 ..  LD  DE, #DATA (&8004)  # Load DE with data address
0E 04 .. ..  LD  C, 4        # Load C with 4 (outer loop)
:OUTY (&8010)
06 19 .. ..   LD  B, 25        # Load B with 25 (outer loop)
:INRY (&8012)
D5 .. .. ..   ! PUSH DE         # DE -> Stack, Stack = "DE" (save block pattern address)
1A .. .. ..   ! LD  A, (DE)       # Get block mask (ppoonnmm)
:OUTX (&8014)
F5 .. .. ..     PUSH AF         # AF -> Stack, Stack = "DE, AF" (save block mask)
C5 .. .. ..     PUSH BC         # BC -> Stack, Stack = "DE, AF, BC" (save outer loop variables)
E6 03 .. ..     AND  &03         # Get block number (0, 1, 2 or 3). A = 000000XX where each X can be 0 or 1
5F .. .. ..     LD  E, A        # Copy A to E. DE now contains &800X where X is one of (0, 1, 2 or 3)
1A .. .. ..     LD  A, (DE)       # Copy the byte at address pointed to by DE to A
32 20 80 ..     LD  (&8020!), A     # Alter JR instruction in innermost loop with offset of current pattern block
06 19 .. ..     LD  B, 25        # Load B with 25 (inner loop)
:INRX (&801F)
18 00 .. ..      JR  00         # (Relative) Jump to overridden pattern block location (Mock CALL). The second byte of this instruction is at address &8020 (see instruction two above)
:Block-3 (&8021 + &00 = &8021)
36 31 .. ..      LD  (HL), 49      # Write ASCII "1" to address in HL
:RESUME (&8023)
23 .. .. ..      INC  HL         # Move pointer to next (8 bit) memory location
10 F9 .. ..      DJNZ #INRX (&801F)    # Repeat B times (end of inner B loop)
&8026
C1 .. .. ..     POP  BC         # Stack -> BC, Stack = "DE, AF"
F1 .. .. ..     POP  AF         # Stack -> AF, Stack = "DE"
E6 FC .. ..     AND  &FC         # Zero out current block number: A = XXXXXX00 where each X can be 0 or 1
0F .. .. ..     RRCA           # Rotate Right A. (rotate bits to the right by one place. Bit 0 is copied into bit 7)
0F .. .. ..     RRCA           # Rotate Right A again. The next pattern block is now in bits 1 & 0.
20 E6 .. ..     JR  NZ, #OUTX (&8014)  # If A is Non-Zero (Relative) Jump (Repeat until pattern is empty)
&802E
36 0D .. ..    LD (HL), 0D        # Write "\r"
23 .. .. ..    INC HL          # Move pointer
D1 .. .. ..    POP DE          # Stack -> DE, Stack = ""
10 DE .. ..    DJNZ #INRY (&8012)    # Repeat B times (end of outer B loop)
&8034
13 .. .. ..   INC  DE         # Move DE to next pattern of blocks
0D .. .. ..   DEC  C          # Decrement C (end of outer C loop)
20 D8 .. ..   JR  NZ, #OUTY (&8010)  # If C is Non-Zero (Relative) Jump (Repeat C times)
&8038
C9 .. .. ..  RET            # Return

:Block-2 (&8039)
3E 1A .. ..  LD  A, 26        # A = 26
90 .. .. ..  SUB  A, B        # A = 26 - x
58 .. .. ..  LD  E, B        # Copy B to E, E = x
C1 .. .. ..  POP  BC         # Restore B (& C), B = y
C5 .. .. ..  PUSH BC         # Save B (& C) again
D5 .. .. ..  PUSH DE         # Save (D &) E
58 .. .. ..  LD  E, B        # E = y
47 .. .. ..  LD  B, A        # B = 26 - x
7B .. .. ..  LD  A, E        # A = y
87 .. .. ..  ADD  A, A        # A = 2 * y
FE 1A .. ..  CP  26         # A - 26 (compare)
38 02 .. ..  JR  C, 2        # if Carry, skip next instruction
D6 19 .. ..   SUB  A, 25        # A = 2 * y % 25
5F .. .. ..  LD  E, A        # Copy A to E, E = 2 * y % 25, B = 26 - x
80 .. .. ..  ADD  A, B        # A = 2 * y % 25 + 26 - x
:Extra-1s
FE 1B .. ..  CP  27         # A - 27 (compare)
28 34 .. ..  JR  Z, #Bl1-1      # if Zero, (Relative) Jump to Block-1 "1"
:End-Extra-1s
18 0E .. ..  JR  #BL1a        # (Relative) Jump to Block-1a

:Block-1 (&8052)
78 .. .. ..  LD  A, B        # A = x
C1 .. .. ..  POP  BC         # Restore B (& C), B = y
C5 .. .. ..  PUSH BC         # Save B (& C) again
5F .. .. ..  LD  E, A        # Save A (copy of B) in E, E = x
D5 .. .. ..  PUSH DE         # Save (D &) E
87 .. .. ..  ADD  A, A        # A = 2 * x
FE 1A .. ..  CP  26         # A - 26 (compare)
38 02 .. ..  JR  C, 2        # if Carry, skip next instruction
D6 19 .. ..   SUB  A, 25       # A = 2 * x % 25
5F .. .. ..  LD  E, A        # Copy A to E, E = 2 * x % 25, B = y
80 .. .. ..  ADD  A, B        # A = 2 * x % 25 + y
:BL1a                  # From this point on until character written to memory, swap x and y in comments if from Block-2
FE 1A .. ..  CP  26         # A - 26 (compare)
28 20 .. ..  JR  Z, #Bl1-1      # if Zero, (Relative) Jump to Block-1 "1"
30 06 .. ..  JR  NC, #BL1b      # if Non-Carry, (Relative) Jump to Block-1b
90 .. .. ..  SUB  A, B        # A = 2 * x % 25
90 .. .. ..  SUB  A, B        # A = 2 * x % 25 - y
30 1A .. ..  JR  NC, #Bl1-1     # if Non-Carry, (Relative) Jump to Block-1 "1"
18 14 .. ..  JR  #Bl1-0       # (Relative) Jump to Block-1 "0"
:BL1b
90 .. .. ..  SUB  A, B        # A = 2 * x % 25
90 .. .. ..  SUB  A, B        # A = 2 * x % 25 - y
38 14 .. ..  JR  C, #Bl1-1      # if Carry, (Relative) Jump to Block-1 "1"
FE 01 .. ..  CP  1          # A - 1 (compare)
38 10 .. ..  JR  C, #Bl1-1      # if Carry, (Relative) Jump to Block-1 "1"
:Jaggies
20 0A .. ..  JR  NZ, #Bl1-0     # if Non-Zero, (Relative) Jump to Block-1 "0"
7B .. .. ..  LD  A, E        # A = 2 * x % 25
:MOD5
D6 05 .. ..  SUB  A, 5        # A = A - 5
30 FC .. ..  JR  NC, MOD5      # if Non-Carry (A >= 0), (Relative) Jump to #MOD5
C6 05 .. ..  ADD  5          # A = 2 * x % 5. A was [-5,-1], needed to add 5 for positive mod 5
0F .. .. ..  RRCA           # Rotate Right A. Bit 0 is copied into Carry flag
38 04 .. ..  JR  C, #Bl1-1      # if Carry, (Relative) Jump to Block-1 "1"
:End-Jaggies
36 30 .. ..  LD  (HL), 0       # Write "0"
18 02 .. ..  JR  #B1-end       # Skip next instruction
36 31 .. ..  LD  (HL), 1       # Write "1"
:B1-end
D1 .. .. ..  POP  DE         # Restore (D &) E, E = x
43 .. .. ..  LD  B, E        # Restore B from E
18 99 .. ..  JR  #RESUME (&8023)   # (Relative) Jump back into inner loop

:Block-0 (&808A)
58 .. .. ..  LD  E, B        # Copy B to E, E = x
C1 .. .. ..  POP  BC         # Restore B (& C), B = y
C5 .. .. ..  PUSH BC         # Save B (& C) again
78 .. .. ..  LD  A, B        # A = y
83 .. .. ..  ADD  A, E        # A = y + x
FE 0D .. ..  CP  13         # A - 13 (compare)
38 26 .. ..  JR  C, #Bl0-0      # if Carry, (Relative) Jump to Block-0 "0"
FE 27 .. ..  CP  39         # A - 39 (compare)
30 22 .. ..  JR  NC, #Bl0-0     # if Non-Carry, (Relative) Jump to Block-0 "0"
93 .. .. ..  SUB  A, E        # A = y
93 .. .. ..  SUB  A, E        # A = y - x
30 04 .. ..  JR  NC, 4        # if Non-Carry (A >= 0), skip next two instructions
FE F3 .. ..  CP  -13         # A - -13 (compare)
30 04 .. ..  JR  NC, 4        # if Non-Carry, skip next two instructions
FE 0E .. ..  CP  14         # A - 14 (compare)
30 16 .. ..  JR  NC, #Bl0-0     # if Non-Carry, (Relative) Jump to Block-0 "0"
83 .. .. ..  ADD  A, E        # A = y
83 .. .. ..  ADD  A, E        # A = y + x
FE 15 .. ..  CP  21         # A - 21 (compare)
38 14 .. ..  JR  C, #Bl0-1      # if Carry, (Relative) Jump to Block-0 "1"
FE 20 .. ..  CP  32         # A - 32 (compare)
30 10 .. ..  JR  NC, #Bl0-1     # if Non-Carry, (Relative) Jump to Block-0 "1"
93 .. .. ..  SUB  A, E        # A = y
93 .. .. ..  SUB  A, E        # A = y - x
30 04 .. ..  JR  NC, 4        # if Non-Carry, skip next two instructions
FE FB .. ..  CP  -5         # A - -5 (compare)
30 04 .. ..  JR  NC, #Bl0-0     # if Non-Carry, (Relative) Jump to Block-0 "0"
FE 06 .. ..  CP  6          # A - 6
30 04 .. ..  JR  NC, #Bl0-1     # if Non-Carry, (Relative) Jump to Block-0 "1"
:Bl0-0 (&80B9)
36 30 .. ..  LD  (HL), 30      # Write "0"
18 02 .. ..  JR  2          # Skip next instruction
:Bl0-1 (&80BD)
36 31 .. ..  LD  (HL), 31      # Write "1"
43 .. .. ..  LD  B, E        # Restore B from E
18 C6 .. ..  JR  -39!=&8041     # (Relative) Jump back into inner loop
&80C2

Chắc chắn có chỗ để chơi golf này một chút nữa. Phiên bản làm việc đầy đủ đầu tiên của tôi là 239 byte. Có thể lưu 4 byte bằng cách xóa phần "Extra-1s" với 48 lỗi và có thể lưu thêm 12 byte bằng cách xóa phần "Jaggies" với chi phí là 32 lỗi.


8

Haskell, 201 190 byte, 44 lỗi

main=mapM_ putStrLn$h++map v(v h)
h=[[b$p i j|p<-q,j<-x]|q<-[[a,r,d,a],[r,w,w,d]],i<-x]
a i j=abs i+abs j>13
d i j=i>0&&abs j+i<12
r=flip d
w _ _=1<3
v=reverse
x=[-12..12]
b x|x='0'|1<3='1'

Haskell

Sử dụng một ma trận các hàm cho mỗi hình dạng khác nhau: a(kim cương); u, d, l, r(Hình tam giác đối mặt với mỗi hướng) và w(trắng), và áp dụng từng đến một mạng lưới 25x25 với tọa độ [-12..12]. Các hình dạng kim cương và hình tam giác được tính toán bằng định mức Manhattan, tương tự như giải pháp Octave của flawr .

Trên thực tế chỉ tạo ra nửa trên, mà chỉ cần a, w, d, và r. Sản xuất nửa dưới thông qua phản chiếu ( map reverse . reverse).


2
Tôi thích cách flipthực sự thực hiện một vòng quay hình học ở đây.
ballesta25

Bạn có thể thả _trong mapM_. Ngoài ra, nếu bạn xóa định nghĩa lvà thay thế ma trận bằng : [[a,r,d,a],[r,w,w,d],[u,w,w,flip u],[a,u,u,a]], bạn có thể lưu một vài byte và thêm một vài lỗi.
Lynn

Ngoài ra, abs j+i+1<13chỉ làabs j+i<12
Lynn

8

C # - 423 byte, lỗi 237

c # nhận dạng

Chỉ chồng chất bất bình đẳng. Hầu hết các lỗi là do tôi thay thế t (= 25) ở những nơi nên sử dụng 24.

using System;class A{static void Main(string[]a){for(int t=25,k,l,i,j=0;j<100;j++){for(i=0;i<100;i++){Console.Write((((i>12&&i<87&&j>12&&j<87)||Math.Abs(i-49.5)+Math.Abs(j-49.5)<63)&&!((i>36&&i<63)||(j>36&&j<63)||(i>11&&i<88&&j>t&&j<75)||(j>11&&j<88&&i>t&&i<75)))||(i>t&&i<75&&j>t&&j<75&&(((k=i%t)*2<(l=j%t)&&k*-2+t>l)||(l*2<k&&l*-2+t>k)||((k=t-k)*2<(l=t-l)&&k*-2+t>l)||(l*2<k&&l*-2+t>k)))?"0":"1");}Console.WriteLine();}}}

Đây là một nỗ lực để hình dung cách thức hoạt động của nó:

quá trình trực quan hóa

Mã dễ đọc hơn:

using System;
class A
{
  static void Main(string[]a)
  {
    for(int t=25,k,l,i,j=0;j<100;j++){for(i=0;i<100;i++){
    Console.Write(
    (((i>12&&i<87&&j>12&&j<87) //big square
    ||Math.Abs(i-49.5)+Math.Abs(j-49.5)<63) //big diamond
    &&!((i>36&&i<63)||(j>36&&j<63)||(i>11&&i<88&&j>t&&j<75)||(j>11&&j<88&&i>t&&i<75))) //subtract four central rects
    ||(i>t&&i<75&&j>t&&j<75 //add the central square
    &&(((k=i%t)*2<(l=j%t)&&k*-2+t>l) //stars: subtract left sides
    ||(l*2<k&&l*-2+t>k) //stars: subtract top sides
    ||((k=t-k)*2<(l=t-l)&&k*-2+t>l) //stars: subtract right sides
    ||(l*2<k&&l*-2+t>k)) //stars: subtract bottom sides
    )
    ?"0":"1");
    }Console.WriteLine();}
  }
}

Có lẽ có thể đánh gôn parens và toán tử logic một chút, nhưng tôi đang nhận được hồi tưởng Lisp.


Nhận dạng đó có vẻ thách thức! Công việc tốt đẹp.
DLosc

Yêu sự hình dung tiến triển
Jeremy Weirich

8

Perl 186 184 181 151 147 byte, 0 lỗi

Nhận dạng Perl

for$y(@i=0..99){$l=24-($k=$_%25-$y%25)-$y%25*2,$c=!($_/25%3)+!($y/25%3),print$c-2?abs$k>5|abs$l>5&&$c:$k<0^$l>0^$_>49^$y>49|!$k|!$l,'
'x/99/ for@i}

gần như đơn giản như hình ảnh! Tôi có thể giảm thêm hai byte nữa bằng cách bắt đầu với một dòng mới thay vì kết thúc với nó nhưng về mặt kỹ thuật thì nó không xác nhận mà không có lỗi. đến mức tôi gặp khó khăn trong việc hiểu nó!


Tôi đã chơi với giải pháp của bạn và nhận được tới 151 byte: ideone.com/HPgN11 hoặc cờ 141 + 1: ideone.com/sJcjNq Ngoài ra, trong điều kiện in EOL phiên bản của bạn có thể chỉ đơn giản x/99$/.
nutki

@nutki Vì phiên bản cờ tiết kiệm 10 byte nhưng bản thân cờ chiếm 10 byte tôi đã dùng cho giải pháp khác của bạn!
CJ Dennis

7

JavaScript (ES6), 239 byte, 99 khác nhau

f=(c,n=50)=>Array(n).fill().map(c)
a=f((e,y)=>f((_,x)=>+((x+y>48&(x+y<68|x+y>80|x<y-6|x>y+6))|x>y-13&x<13&y>11)))
f((e,i)=>f((g,j)=>a[i].push(a[49-j][i])))
f((e,i)=>a.push(f((g,j)=>a[49-i][99-j],100)))
alert(a.map(e=>e.join('')).join(`
`))

Điều này sử dụng sự bất bình đẳng để tạo ra các hình dạng cho một góc phần tư và phần còn lại của mã xoay nó để điền vào các hình khác.

Các văn bản chỉ là JavaScript. Đây là một nhận dạng khá đơn giản:

Nhận dạng JavaScript

Sử dụng đoạn mã dưới đây để xác minh, vì nó sử dụng JavaScript được hỗ trợ tốt hơn và các đầu ra trong một phông chữ đơn cách. Có lẽ bạn sẽ phải nhấp vào "Toàn trang" để xem tất cả.


6

Python 3, 975 963 byte

nhận dạng trăn

Z,L,J=zip,list,''.join;y=[134217727,520093695,2130706431,8573157375,34334572543,137413787647,274848546815,68690116607,17148411903,4262461439,1041235967,235405311,34078719,235405311,1040449535,4261675007,17146445823,68686053375,274844418047,137405431807,34326216703,8556396543,2113945599,503332863,100671487,1125899873288192,562949919866880,562949919866880,562949919866880,281474943156224,281474943156224,140737454800896,140737454800896,70368710623232,35184338534400,35184338534400,17592152489984,17592152489984,17592152489984,8796059467776,8796059467776,4398012956672,4398012956672,2198989701120,1099478073344,1099478073344,549722259456,549722259456,549722259456,274844352512];C=[L(n) for n in map(lambda j:'0'*(50-len(j[2:]))+j[2:],[bin(i) for i in y])];U=L(Z(*C[::-1]));Q=L(Z(*U[::-1]));Y=L(Z(*Q[::-1]));Y=[J(i) for i in Y];Q=[J(i) for i in Q];U=[J(i) for i in U];C=[J(i) for i in C];H=[i+j for i,j in Z(C,U)];R=[i+j for i,j in Z(Y,Q)];r='\n'.join(H+R);print(r)

Chuỗi được in là "Python"975 byte với 30 lỗi.

Cho "Python 3"tôi sử dụng

Z,L,J=zip,list,''.join;y=[206183596032,515427532800,1082364788736,2190466744320,4393785065472,8793979084800,17591145854976,35046429810176,69887472902016,139672235548640,279293098729464,558560492658686,1117108092018687,1121510446079998,560768075440120,280409723903968,140256217079680,70230801899008,35183331899392,17590072107008,8791831576576,4389489999872,2181876416512,1065183346688,481061502976,844424930131968,1055531162664960,1108307720798208,1121501860331520,1124800395214848,1125625028935680,1125831187369984,1125607849080832,1123971466558464,1117377618050560,1090990144356096,985437229547392,563224798298048,985437229547456,1090990144356224,1117377618050816,1123971466558976,1125607849081856,1125831187372032,1125625028935680,1124800395214848,1121501860331520,1108307720798208,1055531162664960,844424930131968];C=[L(n) for n in map(lambda j:'0'*(50-len(j[2:]))+j[2:],[bin(i) for i in y])];U=L(Z(*C[::-1]));Q=L(Z(*U[::-1]));Y=L(Z(*Q[::-1]));Y=[J(i) for i in Y];Q=[J(i) for i in Q];U=[J(i) for i in U];C=[J(i) for i in C];H=[i+j for i,j in Z(C,U)];R=[i+j for i,j in Z(Y,Q)];r='\n'.join(H+R);print(r)

Điều này sẽ mang lại tới 1104 byte với 124 lỗi, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ kiên quyết "Python"trừ khi OP yêu cầu.


Vì các hàm (bao gồm các hàm thành viên) là các đối tượng hạng nhất trong Python, bạn chỉ có thể thực hiện J=''.joinvà lưu 12 ký tự trên lambda.
DLosc

Thật tuyệt vời, cảm ơn! @DLosc
Zach Gates

Tiết kiệm khác: 1) Viết lại một số hiểu biết danh sách với map; 2) lưu một vài byte bằng cách định nghĩa R=lambda x:L(Z(*x[::-1])); 3) không cần khoảng trắng sau khi đóng dấu ngoặc đơn.
DLosc

5

HTML - 223 210 193 191 byte, 0 lỗi

Nhận dạng HTML

<!DOCTYPE html><title>A</title><script>D=document;M=Math.abs;for(y=0;b=y%75/25&3,y<100;D.write('<br>'),++y)for(x=0;a=x%75/25&3,x<100;++x)D.write(+!(a+b?a*b:M(x%25-12)+M(y%25-12)>13))</script>

HTML hợp lệ 100%. Cả HTML và JavaScript đều khá dài dòng nên mặc dù tính đơn giản của mã nhận dạng, mã vẫn rất dài.


Bạn có thể tiết kiệm 1 byte bằng cách thay thế document.write()bằng document.write(c?2-c/2:+(Math.abs(i)+Math.abs(j)<14)),++x);. Ngoài ra, nếu bạn nhấp vào biểu tượng với <>, bạn có thể tạo một ngăn xếp để hiển thị mã của mình.
Ismael Miguel

Đây là một giải pháp dài 210 byte : <!DOCTYPE html><title>A</title><script>for(W=document.write,y=0,A=25;b=y/A&3,j=y%A-12,y<100;W('<br>'),++y)for(x=0;a=x/A&3,c=a*(3-a)+b*(3-b),i=x%A-12,x<100;W(c?2-c/2:+(Math.abs(i)+Math.abs(j)<14)),++x);</script>.
Ismael Miguel

@IsmaelMiguel Tôi không thể chạy nó. Fireorms nói "TypeError: 'write' được gọi trên một đối tượng không triển khai giao diện HTMLDocument." Tuy nhiên, bằng cách sử dụng ý tưởng của bạn, tôi vẫn cố gắng cắt giảm xuống còn 210 byte!
CJ Dennis

Nó đã làm việc với tôi trên Notepad ++ (plugin Preview HTML). Có lẽ đó là một sự cố hoặc một lỗi và việc làm mới đã không xảy ra như bình thường. Tôi rất thích upvote nó một lần nữa!
Ismael Miguel

1
<p style=font-size:25px>◆■■◆<br>■  ■<br>■  ■<br>◆■■◆</p>
Adám

5

PowerShell 2.0, 448 399 392 374 349 byte, 49 lỗi

nhập mô tả hình ảnh ở đây

đây chỉ là in một dòng tại một thời điểm, với một số biểu thức thay thế / biểu thức ưa thích để chơi gôn

filter a{switch($_){1{"1"*13;"0"*12}2{"0"*12;"1"*13}3{"1"*25}4{"0"*25}6{"1"*$b;"0"*(25-2*$b);"1"*$b}7{$b--;"0"*$b;"1"*(25-2*$b);"0"*$b}}}$a='1164132c6417dd3317c26317116313164441d847717d3771163441162443d827737d27741624441132362c7236dd7233c27246113246';$x='$($a[$d++])';0..17|%{iex "`"0x$x..0x$x|%{```$b=```$_;```$($x|a;$x|a;$x|a;$x|a)-join''}`""}|iex

vô dụng:

filter a
{
  switch($_)
  {
    1 { "1"*13; "0"*12 }
    2 { "0"*12; "1"*13 }
    3 { "1"*25 }
    4 { "0"*25 }
    6 {    "1"*$b; "0"*(25-2*$b); "1"*$b }
    7 { $b--; "0"*$b; "1"*(25-2*$b); "0"*$b }
  }
}
$a='1164132c6417dd3317c26317116313164441d847717d3771163441162443d827737d27741624441132362c7236dd7233c27246113246';
$x='$($a[$d++])';
0..17|%{iex "`"0x$x..0x$x|%{```$b=```$_;```$($x|a;$x|a;$x|a;$x|a)-join''}`""}|iex

đây là những gì cuối cùng được dẫn đến iex:

0x1..0x1|%{$b=$_;$(6|a;4|a;1|a;3|a)-join''}
0x2..0xc|%{$b=$_;$(6|a;4|a;1|a;7|a)-join''}
0xd..0xd|%{$b=$_;$(3|a;3|a;1|a;7|a)-join''}
0xc..0x2|%{$b=$_;$(6|a;3|a;1|a;7|a)-join''}
0x1..0x1|%{$b=$_;$(6|a;3|a;1|a;3|a)-join''}
0x1..0x6|%{$b=$_;$(4|a;4|a;4|a;1|a)-join''}
0xd..0x8|%{$b=$_;$(4|a;7|a;7|a;1|a)-join''}
0x7..0xd|%{$b=$_;$(3|a;7|a;7|a;1|a)-join''}
0x1..0x6|%{$b=$_;$(3|a;4|a;4|a;1|a)-join''}
0x1..0x6|%{$b=$_;$(2|a;4|a;4|a;3|a)-join''}
0xd..0x8|%{$b=$_;$(2|a;7|a;7|a;3|a)-join''}
0x7..0xd|%{$b=$_;$(2|a;7|a;7|a;4|a)-join''}
0x1..0x6|%{$b=$_;$(2|a;4|a;4|a;4|a)-join''}
0x1..0x1|%{$b=$_;$(3|a;2|a;3|a;6|a)-join''}
0x2..0xc|%{$b=$_;$(7|a;2|a;3|a;6|a)-join''}
0xd..0xd|%{$b=$_;$(7|a;2|a;3|a;3|a)-join''}
0xc..0x2|%{$b=$_;$(7|a;2|a;4|a;6|a)-join''}
0x1..0x1|%{$b=$_;$(3|a;2|a;4|a;6|a)-join''}

và lỗi này là 471 byte, 104 lỗi, sử dụng logic xoay

filter x($x,$y){1..$_|%{$t=49-$x;$x=$y;$y=$t};$x;$y}0..9999|%{$i=$_;$x=$i%100;$y=[math]::floor($i/100);if($x-ge50){$x-=50;if($y-ge50){$y-=50;$x,$y=2|x $x $y}else{$x,$y=1|x $x $y}}else{if($y-ge50){$y-=50;$x,$y=3|x $x $y}}if($x-ge25){$x-=25;if($y-ge25){$y-=25;[int]([math]::abs(13-$x)+[math]::abs(12-$y)-lt7)}else{[int]($y-gt11)}}else{if($y-ge25){$y-=25;[int]($y-gt11)}else{[int](($y-le$x-or$y-le24-$x)-and($y-ge$x-or$y-ge24-$x))}}}|%{if($i%100){$s+=$_}else{$s;$s="$_"}};$s

(tương đối) vô danh:

function rotate($x, $y, $n)
{
  1..$n|%{
    $t = 49-$x
    $x = $y
    $y = $t
  }
  $x
  $y
}

$s=''
0..9999|%{
  $i=$_
  $x = $i%100
  $y = [math]::floor($i/100)
  if ($x -ge 50)
  {
    $x-=50
    if ($y -ge 50)
    {
      # bottom right
      $y -= 50
      $x,$y = rotate $x $y 2
    }
    else
    {
      # top right
      $x,$y = rotate $x $y 1
    }
  }
  else {if ($y -ge 50)
  {
    # bottom left
    $y -= 50
    $x,$y = rotate $x $y 3
  }}

  if ($x -ge 25)
  {
    $x-=25
    if ($y -ge 25)
    {
      $y-=25
      # bottom right
      [int]([math]::abs(13-$x)+[math]::abs(12-$y) -lt 7)
    }
    else
    {
      # top right
      [int]($y -gt 11)
    }
  }
  else
  {
    if ($y -ge 25)
    {
      $y-=25
      # bottom left
      [int]($y -gt 11)
    }
    else
    {
      # top left
      [int](($y -le $x -or $y -le 24-$x) -and ($y -ge $x -or $y -ge 24-$x))
    }
  }
}|%{if ($i%100){$s+=$_}else{$s;$s="$_"}};$s

4

Python 2, 712 711 byte

Chương trình này tạo ra mảng bit cho 'Python' bằng cách sử dụng mã hóa độ dài chạy và lưu trữ chạy dưới dạng ký tự.

a=":>;$ 8'$;8' 6)$;6) 4+$;4+ 2-%:3, 0/%:1. /0&9.1 1.&9,3 3,'8*5 5*(7)6 7((7'8 9&)6$; ;$)O)$.$ 9&)O(%.% 7(*N(&,& 5**N'',' 3,+M'(*( 1.+M&)*) /0,L&*(* 0/-K%+(+ 2--K%,&, 4+.J$-&- 6).J$.$. 8'.V$ :%/ #<m $;j $;h $;f %:e %:c &9` &9^ '8\ (7[ (7Y )6V )6U )6U *5U *5U +4U +4U ,3U -2U -2U .1U .1U .1U /0U #<U0 #<U1 #<U1 #<U2 #<U2 #<U3 #<U3 #<U4 #<U4 #<U5 #<U5 #<U6 #<U6 #;V7 #9X7 #7Z8 #5\8 #3^9 #1`9 #/b: #-d: #+f; #)h; #'j #%l #b/% #c.' $.$V.) $.%-$K-+ %,&-$K-- %+(+%L,/ &*(+%L,0 &*))&M+. '(*)&M+, '(+''N** (&,&(N*( (&-%(O)& )$.%(O)$ <;$7(& <9&7(( <7(8'* <5*8', <3,9&. <1.9&0 </0:%/ <-2:%- <+4;$+ <)6;$) <'8@ <%:>".split()
for b in[[ord(c)-35for c in L]for L in a]:print''.join(c*n for c,n in zip('01'*8,b+[100-sum(b)]))

Trước khi người chơi tự động, nó trông (khá giống!) Như:

ctext = ":>;$ 8'$;8' 6)$;6) 4+$;4+ 2-%:3, 0/%:1. /0&9.1 1.&9,3 3,'8*5 5*(7)6 7((7'8 9&)6$; ;$)O)$.$ 9&)O(%.% 7(*N(&,& 5**N'',' 3,+M'(*( 1.+M&)*) /0,L&*(* 0/-K%+(+ 2--K%,&, 4+.J$-&- 6).J$.$. 8'.V$ :%/ #<m $;j $;h $;f %:e %:c &9` &9^ '8\ (7[ (7Y )6V )6U )6U *5U *5U +4U +4U ,3U -2U -2U .1U .1U .1U /0U #<U0 #<U1 #<U1 #<U2 #<U2 #<U3 #<U3 #<U4 #<U4 #<U5 #<U5 #<U6 #<U6 #;V7 #9X7 #7Z8 #5\8 #3^9 #1`9 #/b: #-d: #+f; #)h; #'j #%l #b/% #c.' $.$V.) $.%-$K-+ %,&-$K-- %+(+%L,/ &*(+%L,0 &*))&M+. '(*)&M+, '(+''N** (&,&(N*( (&-%(O)& )$.%(O)$ <;$7(& <9&7(( <7(8'* <5*8', <3,9&. <1.9&0 </0:%/ <-2:%- <+4;$+ <)6;$) <'8@ <%:>".split()

for seq in [[ord(c)-35 for c in L] for L in ctext] :
  print ''.join(c*n for c,n in zip('01'*8, seq + [100 - sum(seq)]))

Phương pháp RLE này sẽ dẫn đến không có lỗi.

Mảng nhận dạng cho 'python' trông dễ dàng hơn nhiều, nhưng tôi nghĩ nó sẽ gian lận nếu tôi sử dụng nó.


Sự thay đổi có lẽ là do tôi đã sửa đổi chuyển đổi b / w một chút để làm cho một số dòng ít bị lởm chởm.
Sở thích của Calvin

Cảm ơn. Tôi đã cập nhật câu trả lời dựa trên mảng bit mới không có lỗi.
Logic Knight

Thật thú vị khi người chơi golf của bạn chọn bắt đầu một dòng mới thay vì thêm khoảng trắng giữa inzip. Nó dường như đã bỏ lỡ không gian giữa 35formặc dù.
Sp3000

@ Sp3000, Dòng mới được chèn có lẽ là lỗi của tôi trong thao tác sao chép / dán. Tôi đã thêm một quy tắc mới để tối ưu hóa các 35 forchuỗi loại (cẩn thận giữ khoảng trống nếu số nhận dạng sau bắt đầu bằng một e!). Cảm ơn lời khuyên của bạn.
Logic Knight

Tôi nghĩ rằng các phiên bản gần đây của Python đã sửa lỗi định danh bắt đầu bằng e. Có thể thử cập nhật và thử nghiệm? (để tham khảo tôi đã thử vào ngày 2.7.9)
Sp3000

4

IDL, 472 byte, 290 lỗi

Ừ Điều này sẽ ngắn hơn nhiều nếu tôi có thể lưu trữ các hàm dưới dạng biến hoặc thực hiện nhiều thay thế chuỗi cùng một lúc, v.v.

v=execute(repstr(repstr(repstr("n=25&a=12&b=24&r='IDLanROI'&x=rebin([0:b],n,n,/s)&y=#x,4)&w=.5*(x-1)&h=(y ge w@y lt b-.5*x)@~(y ge a-w@y lt a+w@x lt a)&i=reform((obj_new(r,[0,a,13,b,b,18,a,6,a,a,11,0],[a,0,0,11,a,a,6,a,18,b,b,a^,n,n)&j=reform(~((obj_new(r,[a,7,a,13,17,17,a],[7,a,17,17,13,a,7^),n,n)&print,string([[h,i,#i,1),#h,1)],[i,j,j,#i,1)],[#i,3),j,j,#i,2)],[#h,3),#i,3),#i,2),#h,2)]],'(100I1)')",'@',' and '),'#','rotate('),'^','])).containspoints(x,y)<1'))

nhập mô tả hình ảnh ở đây

1100000000000000000000000000000000000110000000000000000000000010000000000000111111111111111111111111
1111000000000000000000000000000000001111000000000000000000000111000000000000111111111111111111111111
1111110000000000000000000000000000011111100000000000000000001111100000000000011111111110111111111110
1111111100000000000000000000000000111111110000000000000000011111110000000000011111111110011111111110
1111111111000000000000000000000001111111111000000000000000111111111000000000001111111100011111111100
1111111111110000000000000000000011111111111100000000000001111111111100000000001111111100001111111100
1111111111111100000000000000000111111111111110000000000011111111111110000000000111111000001111111000
1111111111101111000000000000001111111011111111000000000111111101111111000000000111111000000111111000
1111111110001111110000000000011111110001111111100000001111111000111111100000000011110000000111110000
1111111000001111111100000000111111100000111111110000011111110000011111110000000011110000000011110000
1111100000001111111111000001111111000000011111111000111111100000001111111000000001100000000011100000
1110000000001111111111110011111110000000001111111111111111000000000111111100000001100000000001100000
1100000000001111111111110111111100000000000111111111111110000000000011111110000000111111111111000000
1111000000001111111111000011111110000000000000000000000000000000000111111110000000111111111111000000
1111110000001111111100000001111111000000000000000000000000000000001111111100000000011111111110000000
1111111100001111110000000000111111100000000000000000000000000000011111111000000000011111111110000000
1111111111001111000000000000011111110000000000000000000000000000111111110000000000001111111100000000
1111111111111100000000000000001111111000000000000000000000000001111111100000000000001111111100000000
1111111111110000000000000000000111111100000000000000000000000011111111000000000000000111111000000000
1111111111000000000000000000000011111100000000000000000000000011111110000000000000000111111000000000
1111111100000000000000000000000001111100000000000000000000000011111100000000000000000011110000000000
1111110000000000000000000000000000111100000000000000000000000011111000000000000000000011110000000000
1111000000000000000000000000000000011100000000000000000000000011110000000000000000000001100000000000
1100000000000000000000000000000000001100000000000000000000000011100000000000000000000001100000000000
0000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000
0000000000001100000000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000001000000000000
0000000000011110000000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000011100000000000
0000000000111111000000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000111110000000000
0000000001111111100000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000001111111000000000
0000000011111111110000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000011111111100000000
0000000111111111111000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000111111111110000000
0000001111111111111100000111111111111111111111111111111111111111111111111110000001111111111111000000
0000011111110111111110000111111111111011111111111111111111111101111111111110000011111110111111100000
0000111111100011111111000111111111110001111111111111111111111000111111111110000111111100011111110000
0001111111000001111111100111111111100000111111111111111111110000011111111110001111111000001111111000
0011111110000000111111110111111111000000011111111111111111100000001111111110011111110000000111111100
0111111100000000011111111111111110000000001111111111111111000000000111111111111111100000000011111110
1111111000000000001111111111111100000000000111111111111110000000000011111111111111000000000001111111
0111111100000000000000000111111110000000000111111111111111000000000011111110000000000000000011111111
0011111110000000000000000111111111000000001111111111111111100000000111111110000000000000000111111110
0001111111000000000000000111111111100000011111111111111111110000001111111110000000000000001111111100
0000111111100000000000000111111111110000111111111111111111111000011111111110000000000000011111111000
0000011111110000000000000111111111111001111111111111111111111100111111111110000000000000111111110000
0000001111111000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000001111111100000
0000000111111000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000001111111000000
0000000011111000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000001111110000000
0000000001111000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000001111100000000
0000000000111000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000001111000000000
0000000000011000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000001110000000000
0000000000011000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000001100000000000
0000000000011000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000001100000000000
0000000000111000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000001100000000000
0000000001111000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000001110000000000
0000000011111000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000001111000000000
0000000111111000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000001111100000000
0000001111111000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000001111110000000
0000011111111000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000001111111000000
0000111111110000000000000111111111111011111111111111111111111101111111111110000000000000111111100000
0001111111100000000000000111111111110001111111111111111111111000111111111110000000000000011111110000
0011111111000000000000000111111111100000111111111111111111110000011111111110000000000000001111111000
0111111110000000000000000111111111000000011111111111111111100000001111111110000000000000000111111100
1111111100000000000000000111111110000000001111111111111111000000000111111110000000000000000011111110
1111111000000000001111111111111100000000000111111111111110000000000011111111111111000000000001111111
0111111100000000011111111111111110000000000111111111111111000000000011111111111111100000000011111110
0011111110000000111111100111111111000000001111111111111111100000000111111110111111110000000111111100
0001111111000001111111000111111111100000011111111111111111110000001111111110011111111000001111111000
0000111111100011111110000111111111110000111111111111111111111000011111111110001111111100011111110000
0000011111110111111100000111111111111001111111111111111111111100111111111110000111111110111111100000
0000001111111111111000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000011111111111111000000
0000000111111111110000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000001111111111110000000
0000000011111111100000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000111111111100000000
0000000001111111000000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000011111111000000000
0000000000111110000000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000001111110000000000
0000000000011100000000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000111100000000000
0000000000001000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000011000000000000
0000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000
0000000000011000000000000000000000011100000000000000000000001110000000000000000000000000000000000011
0000000000011000000000000000000000111100000000000000000000011110000000000000000000000000000000001111
0000000000111100000000000000000001111100000000000000000000111110000000000000000000000000000000111111
0000000000111100000000000000000011111100000000000000000001111110000000000000000000000000000011111111
0000000001111110000000000000000111111100000000000000000011111110000000000000000000000000001111111111
0000000001111110000000000000001111111100000000000000000111111110000000000000000000000000111111111111
0000000011111111000000000000011111111000000000000000001111111100000000000000000000000011111111111111
0000000011111111000000000000111111110000000000000000011111111000000000000000000000001111001111111111
0000000111111111100000000001111111100000000000000000111111110000000000000000000000111111000011111111
0000000111111111100000000011111111000000000000000001111111100000000000000000000011111111000000111111
0000001111111111110000000111111110000000000000000011111111000000000000000000001111111111000000001111
0000001111111111110000000111111100000000000111111111111110000000000011111110111111111111000000000011
0000011000000000011000000011111110000000001111111101111111000000000111111110111111111111000000000111
0000011100000000011000000001111111000000011111110000111111100000001111111000001111111111000000011111
0000111100000000111100000000111111100000111111100000011111110000011111110000000011111111000001111111
0000111110000000111100000000011111110001111111000000001111111000111111100000000000111111000111111111
0001111110000001111110000000001111111011111110000000000111111101111111000000000000001111011111111111
0001111111000001111110000000000111111111111100000000000011111111111110000000000000000011111111111111
0011111111000011111111000000000011111111111000000000000001111111111100000000000000000000111111111111
0011111111100011111111000000000001111111110000000000000000111111111000000000000000000000001111111111
0111111111100111111111100000000000111111100000000000000000011111110000000000000000000000000011111111
0111111111110111111111100000000000011111000000000000000000001111100000000000000000000000000000111111
1111111111111111111111110000000000001110000000000000000000000111000000000000000000000000000000001111
1111111111111111111111110000000000000100000000000000000000000010000000000000000000000000000000000011

4

PHP - 417 414 413 410 byte, 0 lỗi, ( 2 0 cảnh báo!)

Nhận dạng PHP

<?eval(preg_replace(['/[&|]/','/[a-z]/'],['$0$0','$$0'],"FOR(y=0,r=49+s=1+t=99;y<s;++y,PRINT'
')FOR(x=0;u=2*x-y,v=2*x+y,w=x-2*y,z=x+2*y,x<s;++x)ECHO-(w<-150&z<198|u>0&v<49|w>51&z>t|u<t&v>249|x<50&(w>26&z>49|z>74&(w>1|x<25&(w>-49|z>t&w>-74)))|y<50&(v>224&u<r|u<124&(v>199|y<25&(v>r|v>124&u<t)))|y>49&(v<74&u>-50|u>-25&(v<t|y>74&(v<r|v<174&u>0)))|x>49&(z<248&w<-125|z<223&(w<-s|x>74&(w<-50|w<-25&z<198))))+1;"));

Yêu cầu PHP> = 5,4.

PHP cho phép các từ khóa của nó là bất kỳ trường hợp nào vì vậy tôi đã sử dụng chữ hoa cho từ khóa và chữ thường cho các biến trong mã golf. preg_replacechỉ được sử dụng để mã hóa mã và evalchạy nó. Tôi đã loại bỏ $khỏi tất cả các biến và xác nhận lại chúng bằng biểu thức chính quy. Tôi cũng thay đổi mỗi trường hợp của &&||để &|và tăng gấp đôi chúng với một regex. Tôi không thể thực hiện cùng một mẹo ++vì tôi cũng sử dụng +rằng tôi không muốn nhân đôi. Tôi đã cố gắng đảo ngược logic để loại bỏ -ngay sau echođó nhưng nó đã thay đổi quá nhiều 99s thành 100s. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng tránh sử dụng một không gian duy nhất!

Tôi đã có thể áp dụng đề xuất của Ismael Miguel cho bộ {}niềng răng khác cho forvòng lặp, tuy nhiên, tôi phải sử dụng printthay vì echo. printecholà cả hai cấu trúc ngôn ngữ (từ khóa "ma thuật" không cần dấu ngoặc đơn ()) và do đó không được phép trong phần forkhai báo. Tuy nhiên, vì printcó giá trị trả về giống như hàm, nên nó được phép bên trong for. Bằng cách di chuyển các bài tập biến từ phần thứ ba sang phần thứ hai, tôi cũng có thể loại bỏ các cảnh báo!


Tôi đã giảm 3 byte từ câu trả lời của bạn. Đây là một pastebin: pastebin.com/12JRtgGW (chỉ cần bỏ qua các cảnh báo)
Ismael Miguel

Cảm ơn @IsmaelMiguel! Tôi cũng đã giảm số lỗi xuống chỉ còn 2 bằng cách sắp xếp lại logic.
CJ Dennis

2
Bạn có thể bao gồm hình ảnh nhận dạng màu sắc? Và có lẽ loại bỏ văn bản đầu ra cồng kềnh trừ khi bạn thực sự muốn nó. :)
Sở thích của Calvin

1
@IsmaelMiguel Tôi đã nói sai, ý tôi là cảnh báo, không phải lỗi! Tập tin của tôi ban đầu có \r\nkết thúc dòng nhưng tôi đã thay đổi nó thành chỉ \nđể lưu một byte như bạn đề xuất.
CJ Dennis

1
Các câu trả lời như thế này, cải thiện và vượt quá giới hạn ngôn ngữ, nên có nút tăng gấp đôi.
Ismael Miguel

3

Pip , 116 byte (96 lỗi)

Nhận dạng Pip

Các dòng mới chỉ dành cho mục đích định dạng và không có hiệu lực đối với mã:

l:24-_*2
b:1X25RL25
t:0Xl.1X25-lM,13
tAL:t@>1
g:(b@<13AL(1X12-_RL2J0X2*_+1M,12)).tALt.b
Fi,50Fj,50g@i.:(g50-j-1i)
PgJ:n
RVg

Hơi vô duyên với ý kiến:

l: 24-_*2                Lambda function for use in calculating t
b: (1 X 25) RL 25            25x25 block of 1s
t: (0 X l).(1 X (25-l)) M ,13      One of the skinny white triangles
t AL: t@>1               Append t[1:] to t, so as to have two triangles
w: (1 X 12-_) RL 2 J (0 X 2*_+1) M ,12 The white wedge shape
g: (b@<13 AL w).t AL t.b        Build top left quadrant
Fi ,50
 Fj ,50
 g@i .: g@(50-j-1)@i          Copy, rotating, and add as top right quadrant
P(g J: n)                Join on newline and print as top half
RV g                  Reverse top half for bottom half (auto-printed)

Mã xây dựng định danh như một danh sách các chuỗi. Khi bạn biết đó Xlà phép nhân chuỗi, RLlà danh sách lặp lại, ALnối thêm danh sách và Jtham gia, nó khá dễ đọc (IMHO). Các biến b, tw(trong phiên bản ungolfed) tương ứng với các phần sau của identicon:

Phần 1 Phần 2 Phần 3

Góc phần tư phía trên bên trái được ghép lại với nhau như vậy:

Wt
tb

trong đó Wđại diện cho 13 dòng bđược đặt trên đầu trang w. Sau đó chúng tôi xoay và đảo ngược để có được phần còn lại của hình.

Các lỗi xuất phát từ cách chúng ta tạo ra các hình tam giác màu trắng mỏng (mảnh thứ hai ở trên). Chúng không cùng kích thước - một cái có số pixel trắng lẻ và cái kia có số chẵn - nhưng coi chúng là như nhau (sans hàng trên cùng của cái dưới cùng, tổng cộng 25 hàng) tiết kiệm một vài byte. Đây là phiên bản 122 byte thực hiện chính xác các bậc thang lẻ lẻ (0 lỗi):

f:25
l:23-_*2+f*(_>12)
b:1XfRLf
t:(0Xl.1Xf-l)@<fM,f
g:(b@<13AL(1X12-_RL2J0X2*_+1M,12)).tALt.b
Fi,50Fj,50g@i.:(g50-j-1i)
PgJ:nRVg

Và, chỉ để cho vui, một bản dịch Python của bản gốc (không được đánh gôn):

l = lambda a: 24 - a * 2
b = ["1" * 25] * 25
t = list(map(lambda a: "0"*l(a) + "1"*(25-l(a)), range(13)))
t += t[1:]
w = list(map(lambda a: ("0"*(2*a+1)).join(["1"*(12-a)]*2), range(12)))
g = list(map(str.__add__, b[:13] + w, t)) + list(map(str.__add__, t, b))
for i in range(50):
  for j in range(50):
    g[i] += g[50-j-1][i]
g = "\n".join(g)
print(g)
print(g[::-1])

3

Ruby, 324 byte, lỗi 216

nhận dạng cho Ruby

Nhận dạng sử dụng chuỗi Ruby, và tôi loại như thế. Hình học thuần túy + ​​đối xứng. Phương trình cạnh cho tam giác, xoay 45 ゜ cho các hình chữ nhật để làm cho chúng thẳng hàng với trục. Khoảng 100 lỗi đã được hy sinh cho một vài byte ít hơn.

A=[]
5.times{|b|0.upto(49){|j|b<2&&A<<[0]*50&&next
0.upto(49){|i|A[99-j][i]=A[j][99-i]=A[i][j]=A[99-i][99-j]=A[i][j]
i<25&&j>24?0:next
A[i][j]=2*j-i<50?0:j>37&&i>13&&j-i+2<26?0:1
b<3&&A[j-13][24-i]=A[i][j]
A[i+=25][j-25]=A[i-25][j]
x=i-j
y=i+j
A[i][j]=x>-7&&x<7&&y>67&&y<81||x<-12||x>12||y<63||y>86?1:0}}}
puts A.map(&:join)

3

/// , 1319 byte, 0 lỗi

nhập mô tả hình ảnh ở đây

/=/gD//_/QPG//-/NAN//)/N0M//(/M0F//*/LCL//&/GTQ//%/GRG//$/GIG//#/DPK//@/BcQ//!/BH//z/BAQ//y/CI//x/AP//w/ALOK//v/ALIL//u/NRM//t/CR//s/SRS//r/NPN//q/MIM//p/GcG//o/DAAD//n/CP//m/C0//l/1AFK//k/CT//j/CE//i/FAF//h/CH//g/CO//f/AO//e/FMHFM//d/FD//c/AH//b/FF//a/QH1HQ//Z/LHBHL//Y/KHGHK//X/DHMHD//W/1HSH1//V/BHKHB//U/JA//T/EE//S/F1//R/E0//Q/B1//P/IE//O/I0//N/G1//M/GD//L/DD//K/D1//J/CA//I/AE//H/A0//G/BD//F/BB//E/00//D/11//C/AAA//B/11111//A/00000/bBAIFKUbB
sfdUs
ifdUi
qxSUq
rxSUr
pCFUp
aCFUa
VmMUV
ZmMUZ
YjNUY
XjNUX
WtGUW
lnGUlH
WkQgKHSH1
XkQhQHMHD
YJBkMHGHK
ZJBjdH!L
VhLCFV
ahLfFNH1HQ
pyKcFScG
ryKPbLPN
q=IbGIM
i=Abi
sn1RbFKRS
d0dn10bFQ0d
AIFL=g1U
fd0DkK0DkKU
fd0*E*JH
xSE@R@JH
xSE$T$JI
CFRuAuJI
CFReJO
mMT)I)JO
mMT%O%JP
jNAzPzJP
jNvAvCC
tGH#c#CC
tGt1n1Cm
kQHocoJOD
kQwAwJHL
JBA!BP!BgQ
JBT&O&hN
hLTNENINENtF
hLRemd
yKR(A(fFL
yKE-T-cFQ
=E_R_OFN
=0BfBEBf!b
n10KjL0KjLRbD
nKhLhD0bL
bQ==n
bKRDkK0DkLn
FSA*E*0Dg
FMO@R@0Dg
FGAA$T$EKy
FBfuAuEKy
FKCeRLh
St)I)RLh
MJ%O%TBJ
GgzPzTBJ
BULILAvAQk
KJO#c#AQk
1CJI1n1HGt
CmocoAGt
CCLOKAwANj
CC!BP!BTNj
JP&O&TMm
JPNENINEum
JOeRFC
JO(A(EFC
JI-T-ESx
JI_R_0Sx
JHBfBEBfB0df
JHKjL0KjFQf
UDhLhFBAI
bbSnbB
SRbFLE1ns
FAbSTDgi
MIbNHDgq
NPbBOKyr
GcbDAAKyp
QH1HFMAILha
!KHFQxLhV
LH!FKmBJZ
KHGHFtBJY
DHMHGJQkX
1HSHLyQkW
lH1nGtlH
WUGtW
XUNjX
YUNjY
ZUMmZ
VUMmV
aUFCa
pUFCp
rUSxr
qUSxq
iUdfi
sUdfs
d0dUFKAId0d

Hãy thử trực tuyến!

Điều này khiến tôi mất khoảng 2 giờ để thực hiện, bởi vì tôi đã tự thay thế công cụ. Điều lớn nhất tôi đã làm trong ///.

Có lẽ tôi có thể chơi gôn thêm vài byte.

Ngoài ra, hãy xem câu trả lời của Erik the Golfer trong /// (ngắn hơn 4 byte so với của tôi).


Tôi đã sử dụng một phương pháp khác nhau ở đây .
Erik the Outgolfer 6/10/2016

2

Fortran, 214 byte, 200 lỗi

Nhận dạng cho chuỗi "Fortran"

Fortran có thể không phải là lựa chọn đầu tiên cho môn đánh gôn, nhưng nhận dạng của nó trông đơn giản đến mức tôi nghĩ rằng tôi sẽ thử. Trong thực tế, tôi không thể cạnh tranh với một số ngôn ngữ khác, nhưng sử dụng các biến ẩn và các thứ khác như vậy (ví dụ: -tăng gấp đôi xor), điều đó không tệ lắm - tôi đã giảm xuống còn 214 byte:

logical A(-12:87,-12:87)
do 1 r=-12,12
do 1 s=-12,12
x=abs(r)
y=abs(s)
l=x+y<6
k=(x<y/2+7.and.y<x/2+7)-l
A((/r+25,r+50/),(/s,s+75/))=k
A((/r,r+75/),(/s+25,s+50/))=k
1A((/r,r+75/),(/s,s+75/))=l
print'(100I1)',-A
end

Lưu ý: Điều này sẽ không làm việc với gfortran. Nó biên dịch với ifortnếu bạn cung cấp cho tệp một .f90phần mở rộng (điều này kích hoạt nguồn biểu mẫu miễn phí).


2

Perl - 3244 3188 1609 1387 byte, 0 13 66 78 lỗi

Phải mất một lúc tôi mới nhận ra, nhưng biểu tượng là đối xứng. Ngoài ra, tôi chỉ có thể in một dòng mới sau mỗi 100 ký tự thay vì mã hóa cứng.

@i=qw(1;76 0;24 1;77 0;21 1;2 1;78 0;22 1;79 0;21 0;4 1;17 0;4 1;55 0;20 1;81 0;13 1;6 0;6 1;13 0;6 1;57 0;11 1;7 0;7 1;11 0;7 1;12 0;1 1;45 0;9 1;8 0;8 1;9 0;8 1;11 0;3 1;22 0;3 1;20 0;7 1;9 0;9 1;7 0;9 1;10 0;5 1;20 0;5 1;20 0;5 1;10 0;10 1;5 0;10 1;9 0;7 1;18 0;7 1;20 0;3 1;11 0;11 1;3 0;11 1;8 0;9 1;16 0;9 1;20 0;1 1;12 0;12 1;1 0;12 1;7 0;11 1;14 0;11 1;32 0;11 1;3 0;11 1;8 0;9 1;16 0;9 1;33 0;10 1;5 0;10 1;9 0;7 1;18 0;7 1;20 0;3 1;11 0;9 1;7 0;9 1;10 0;5 1;20 0;5 1;20 0;5 1;10 0;8 1;9 0;8 1;11 0;3 1;22 0;3 1;20 0;7 1;9 0;7 1;11 0;7 1;12 0;1 1;24 0;1 1;20 0;9 1;8 0;6 1;13 0;6 1;57 0;11 1;7 0;5 1;15 0;5 1;56 0;13 1;6 0;4 1;17 0;4 1;55 0;15 1;5 0;3 1;19 0;3 1;54 0;17 1;4 0;2 1;21 0;2 1;53 0;19 1;3 0;1 1;23 0;1 1;52 0;21 1;2 1;76 0;23 1;1 1;25 0;50 1;25 1;25 0;50 1;25 1;25 0;50 1;25 1;25 0;50 1;25 1;25 0;50 1;25 1;25 0;50 1;25 1;25 0;50 1;25 1;12 0;1 1;12 0;50 1;12 0;1 1;12 1;11 0;3 1;11 0;50 1;11 0;3 1;11 1;10 0;5 1;10 0;50 1;10 0;5 1;10 1;9 0;7 1;9 0;50 1;9 0;7 1;9 1;8 0;9 1;8 0;50 1;8 0;9 1;8 1;7 0;11 1;7 0;50 1;7 0;11 1;7 1;8 0;9 1;8 0;50 1;8 0;9 1;8 1;9 0;7 1;9 0;50 1;9 0;7 1;9 1;10 0;5 1;10 0;50 1;10 0;5 1;10 1;11 0;3 1;11 0;50 1;11 0;3 1;11 1;25 0;50 1;25 1;25 0;50 1;25 1;25 0;50 1;25 1;25 0;50 1;25 1;25 0;50 1;25 1;25 0;50 1;25 1;25 0;50 1;25 1;25 0;50 1;25);$n=0;for(@i,reverse@i){@p=split';';$n+=$p[1];print $p[0]x int($p[1]);if($n>=100){print"\n";$n=0}}

Tạo văn bản cho việc này:

Perl


Một số tiết kiệm dễ dàng: bạn không cần $n=0cũng không int(); if($n>=100){print"\n";$n=0}$n>99and$n=!print"\n"; @pcó thể được thay thế bởi /(.*);(.*)/;$n+=$2;print$1x$2.
xebtl

2

/// , 1315 byte, 0 lỗi

///

/-/\/\///O/00000-I/11111-o/OOO-i/11-@/000-!/II-8/O0-|/Ii-*/O@-+/0|-_/i1-=/oO-#/ii-$/I1-%/|i-^/!1-&/*0-2/+1-3/=O-4/I8_8I-5/!!-6/#8I8#-7/$818$-9/18^81-A/_8|8_-B/i8%8i-C/o@-D/O8-d/o8-E/o0-F/|1-g/+i-H/O*-h/o*-j/!%8!%-k/!i-l/!O!-m/#80#-n/0_-p/1O!_-q/^@^-r/iOOi-s/0$-t/
=-u/%8g-v/o&-w/|D|-x/
F*2-y/#*_O-z/#o#0-Z/0IHI-Y/E0/5i_D0!_35I
qHk3q
lHk3l
uO&^3uxO&^3F*2
wo!3w
7o!37
4og34
6og36
AE23A
BE23B
9C|39
ph+3p8
9Csh_8^81
BCsd$8%8i
A=ICg8|8_
6=IYk8I8#
4d#o!4
7d#H!F818$
wdnD!^D|xdn&5#*2
uhi805|8g
lhiO5l
qv1@5!_@^
k0kv105!$0k
D0!#hih13
Hk0iCn0iCn3
Hk0z0#o#=8
O&^00ID$@ID$=8
O&^0+8+@+8+=80
o!@F@%OF@%=80
o!@j=*
og@2g82g=*
og@+@|*|@|=&
E2OIO$&IO$=&
E2OmOOmoo
C|8i&_Di&_oo
C|C1v1oE
Cs8rDr=*i
CsOyO#*_=8#tIOI8I&I8Ih$tI@+@s*|@sdF
d#@2028202C!
d#@jEk
dn@%0!O%0!H!#
dn02OF@2OFD!$
hi0s*+@$*+*!F
hiZ0Z85
v1nY#nY#@5i
v_d#di05#
5$hihiv
5_@iCn0iC0#v
!^Oz0zih
!%*ID$@ID$0ih
!|OO|8+@+8+0nd0
!IHF@%OF@%0nd0
!_oj@#d
^CFg82g@#d
%=|@|*|@|@0I=
|hIO$&IO$@0I=
I3mOOmO$C0
_=*i&_Di&_O$C0
1o=801v18|C
oErDrO|C
ooyOyFY
ooI8I&I8I@2Yt*+@s*|@s@gEt*2028202@%Et*j@!ot*%0!O%0!00!ot82OF@2OF00^O&t8s*+@$*+0^O&t8IHI0Z0kHt8_Y#nY!$H
3id#d!ID0
55^v5I
^@5!#001vq
!O5^@0ihl
%805F8ihu
F&5I*_d2*2
|D5iOO_d+D|
$818!%D0#d7
I8_8!$O&#d4
#8I8!_EI=6
_8|8!CI=A
i8%8|=$C0B
18^8#dsC09
p81h+Cp8
93|C9
B3FYB
A3FYA
63%E6
43%E4
73!o7
w3!owx3^H2*2
u3^Hg8g
l3kHl
q3kHq
k0k3!_D0k0k

Hãy thử trực tuyến!

Đây là định danh cho ///. Đó có thể là điều lớn nhất tôi từng làm trong ///!


1

IDL 8.4, 333 byte, 105 lỗi

Điều này mang lại một nhận dạng khác và tôi có thể đánh gôn nó nhiều hơn bằng cách sử dụng một phương pháp hoàn toàn khác.

IDL 8.4 nhận dạng

b=byte('AKMLOJMLPIMLQHMLRGMLSFMLTEMLUDMLVCMLWBMLXAMLfLfLNKBWOJCVPIDUQHETRGFSSFGRTEHQUDIPVCJOWBKNXALMfLMLfLfLfLfLfLfLfLTLFLTLFLTLFLTLFLTLFLTLFLTLFLTLFLTLFLTLFLTLFLTLFLfLfLfLfLfLf')-64
f=[]
for i=1,169 do f=[f,replicate(i mod 2,b[i-1])]
f=reform(f,50,50)
print,[[rotate(f,4),rotate(f,5)],[rotate(f,7),rotate(f,6)]],format='(100I1)'
end

Đầu tiên, chuyển đổi các ký tự trong dòng 1 thành giá trị byte và trừ 64 (sao cho A = 1, B = 2, v.v.). Sau đó, dán nhiều số 1 và 0 liên tiếp đó thành một mảng và cải tổ nó thành 50x50 (tức là góc phần tư phía trên bên trái, nhưng được hoán vị). Sau đó, hoán chuyển & xoay nó 4 lần, khâu chúng lại với nhau và in nó.

1111111111111111111111111000000000000000000000000011111111111110000000000001111111111111000000000001
0111111111111011111111111000000000000000000000000011111111111110000000000001111111111111000000000011
0011111111111001111111111000000000000000000000000011111111111110000000000001111111111111000000000111
0001111111111000111111111000000000000000000000000011111111111110000000000001111111111111000000001111
0000111111111000011111111000000000000000000000000011111111111110000000000001111111111111000000011111
0000011111111000001111111000000000000000000000000011111111111110000000000001111111111111000000111111
0000001111111000000111111000000000000000000000000011111111111110000000000001111111111111000001111111
0000000111111000000011111000000000000000000000000011111111111110000000000001111111111111000011111111
0000000011111000000001111000000000000000000000000011111111111110000000000001111111111111000111111111
0000000001111000000000111000000000000000000000000011111111111110000000000001111111111111001111111111
0000000000111000000000011000000000000000000000000011111111111110000000000001111111111111011111111111
0000000000011000000000001000000000000000000000000011111111111110000000000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000001111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000011000000000001
1111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000111000000000011
1111111111111001111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000001111000000000111
1111111111111000111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000011111000000001111
1111111111111000011111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000111111000000011111
1111111111111000001111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000001111111000000111111
1111111111111000000111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000011111111000001111111
1111111111111000000011111111111111111111111111111111111111111110000000000000000111111111000011111111
1111111111111000000001111111111111111111111111111111111111111110000000000000001111111111000111111111
1111111111111000000000111111111111111111111111111111111111111110000000000000011111111111001111111111
1111111111111000000000011111111111111111111111111111111111111110000000000000111111111111011111111111
1111111111111000000000001111111111111111111111111111111111111110000000000001111111111111111111111111
0000000000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000
0000000000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000
0000000000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000
0000000000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000
0000000000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000
0000000000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000
0000000000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000
0000000000000000000000000111111100000000000011111111111100000000000011111111111111111111000000000000
0000000000000000000000000111111100000000000011111111111100000000000011111111111111111111000000000000
0000000000000000000000000111111100000000000011111111111100000000000011111111111111111111000000000000
0000000000000000000000000111111100000000000011111111111100000000000011111111111111111111000000000000
0000000000000000000000000111111100000000000011111111111100000000000011111111111111111111000000000000
1111111111111111111111111111111100000000000011111111111100000000000011111111111111111111000000000000
1111111111111111111111111111111100000000000011111111111100000000000011111111111111111111000000000000
1111111111111111111111111111111100000000000011111111111100000000000011111111111111111111000000000000
1111111111111111111111111111111100000000000011111111111100000000000011111111111111111111000000000000
1111111111111111111111111111111100000000000011111111111100000000000011111111111111111111000000000000
1111111111111111111111111111111100000000000011111111111100000000000011111111111111111111000000000000
1111111111111111111111111111111100000000000011111111111100000000000011111111111111111111000000000000
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000
0000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
0000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
0000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
0000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
0000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
0000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
0000000000001111111111111111111100000000000011111111111100000000000011111111111111111111111111111111
0000000000001111111111111111111100000000000011111111111100000000000011111111111111111111111111111111
0000000000001111111111111111111100000000000011111111111100000000000011111111111111111111111111111111
0000000000001111111111111111111100000000000011111111111100000000000011111111111111111111111111111111
0000000000001111111111111111111100000000000011111111111100000000000011111111111111111111111111111111
0000000000001111111111111111111100000000000011111111111100000000000011111111111111111111111111111111
0000000000001111111111111111111100000000000011111111111100000000000011111111111111111111111111111111
0000000000001111111111111111111100000000000011111111111100000000000011111110000000000000000000000000
0000000000001111111111111111111100000000000011111111111100000000000011111110000000000000000000000000
0000000000001111111111111111111100000000000011111111111100000000000011111110000000000000000000000000
0000000000001111111111111111111100000000000011111111111100000000000011111110000000000000000000000000
0000000000001111111111111111111100000000000011111111111100000000000011111110000000000000000000000000
0000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000000
0000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000000
0000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000000
0000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000000
0000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000000
0000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000000
0000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000000
1111111111111111111111111000000000000111111111111111111111111111111111111111000000000001111111111111
1111111111101111111111110000000000000111111111111111111111111111111111111111100000000001111111111111
1111111111001111111111100000000000000111111111111111111111111111111111111111110000000001111111111111
1111111110001111111111000000000000000111111111111111111111111111111111111111111000000001111111111111
1111111100001111111110000000000000000111111111111111111111111111111111111111111100000001111111111111
1111111000001111111100000000000000000111111111111111111111111111111111111111111110000001111111111111
1111110000001111111000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111000001111111111111
1111100000001111110000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111100001111111111111
1111000000001111100000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111110001111111111111
1110000000001111000000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111001111111111111
1100000000001110000000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111
1000000000001100000000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111000000000000111111111111100000000000000000000000001000000000001100000000000
1111111111101111111111111000000000000111111111111100000000000000000000000001100000000001110000000000
1111111111001111111111111000000000000111111111111100000000000000000000000001110000000001111000000000
1111111110001111111111111000000000000111111111111100000000000000000000000001111000000001111100000000
1111111100001111111111111000000000000111111111111100000000000000000000000001111100000001111110000000
1111111000001111111111111000000000000111111111111100000000000000000000000001111110000001111111000000
1111110000001111111111111000000000000111111111111100000000000000000000000001111111000001111111100000
1111100000001111111111111000000000000111111111111100000000000000000000000001111111100001111111110000
1111000000001111111111111000000000000111111111111100000000000000000000000001111111110001111111111000
1110000000001111111111111000000000000111111111111100000000000000000000000001111111111001111111111100
1100000000001111111111111000000000000111111111111100000000000000000000000001111111111101111111111110
1000000000001111111111111000000000000111111111111100000000000000000000000001111111111111111111111111

1

Bubblegum, 535 byte, 0 lỗi

nhập mô tả hình ảnh ở đây

0000000: bd96 410a 4431 0843 f739 4d73 ffcb cdf2 ..A.D1.C.9Ms....
0000010: 93a1 0f2a 04b3 ab22 b1ad 1acf 07fb c489 ...*..."........
0000020: 70ee 7006 9f0f 0207 b31c 60b1 33d4 3792 p.p.......`.3.7.
0000030: b033 4b24 03b9 dbc9 2220 2796 6b36 9f31 .3K$...." '.k6.1
0000040: c3fe 49d2 8a2c 904e d8fc 2149 d288 2c90 ..I..,.N..!I..,.
0000050: 4f98 9c01 1f49 da90 0512 0a8b 131f 0914 O....I..........
0000060: 275c 3e8e 61a0 0756 384e 00be 9148 8da5 '\>.a..V8N...H..
0000070: a25b ae09 4adc cea3 b1e8 75e2 cc2c f080 .[..J.....u..,..
0000080: 71a2 f655 1e91 056a 210e 0822 4938 0e63 q..U...j!.."I8.c
0000090: 346f 7208 d53f 2174 ab0b 50ed 1342 b5e3 4or..?!t..P..B..
00000a0: 01dd d905 e84e 6142 554f 0855 6524 5435 .....NaBUO.Ue$T5
00000b0: 1ed0 dd56 086a ee5d 04b9 0666 d7a1 801a ...V.j.]...f....
00000c0: 8b2d fedf 128b 6d71 a54e c1ed 2cee b939 .-....mq.N..,..9
00000d0: a8d5 c4d3 630c 9c37 e239 3806 4e4e e144 ....c..7.98.NN.D
00000e0: e752 6307 6880 509b b80c d801 696a aeb2 .Rc.h.P.....ij..
00000f0: 7387 705c 635e e4e0 2b8a 0629 ab2c 39f8 s.p\c^..+..).,9.
0000100: b384 230e 6b85 1c8c ed9b f4ff 64b1 ba16 ..#.k.......d...
0000110: fa64 a1e3 7766 d7f2 145e d093 0565 5cd0 .d..wf...^...e\.
0000120: f89d 6d65 67ef 424f 11b2 6b1c 87ec c2df ..meg.BO..k.....
0000130: 9a03 6b48 5877 7360 3708 3b68 0eec 6be1 ..kHXws`7.;h..k.
0000140: 2c98 0327 94e6 628a c059 abb1 98b2 0355 ,..'..b..Y.....U
0000150: 4363 3165 07ea 9f8a 2a8b 4aae b198 b203 Cc1e....*.J.....
0000160: 7712 8dc5 941d b85d 692c a6ec c03d 71fd w......]i,...=q.
0000170: 26fd 3f59 acae 853e 59e8 f89d d9b5 3c85 &.?Y...>Y.....<.
0000180: 17f4 6441 1917 347e 655b d9d9 bb0e 61cc ..dA..4~e[....a.
0000190: 1e01 7162 129b cccc 11a9 bc91 98ac cc11 ..qb............
00001a0: f77d 2331 199d a056 7b23 c150 e4c8 9f7b .}#1...V{#.P...{
00001b0: 2331 999c 8068 bf91 982c c891 ee37 1293 #1...h...,...7..
00001c0: 0139 d2fb 4662 38a7 01a3 fd40 3250 5988 .9..Fb8....@2PY.
00001d0: f61b 89e9 7198 2315 9349 5865 b161 21da ....q.#..IXe.a!.
00001e0: f218 3ce0 e624 cd9b d0b8 2bff 896f a857 ..<..$....+..o.W
00001f0: d795 a3de 2737 8e7e c73b 519f 5d10 d29e ....'7.~.;Q.]...
0000200: c270 f9b2 9ef0 bfb6 9531 2f58 d678 20ef .p.......1/X.x .
0000210: 6e2b e0e8 ee5d 3f            n+...]?

Được nén bằng zopfli ( --deflate --i10000). Hãy thử trực tuyến.

Khá đơn giản; Tôi có thể thử nghiệm thêm một số lỗi sau.


0

Lực lượng, 2749 2499 2495 byte

Không soạn thảo, ngôn ngữ hoãn lại câu hỏi.

def S set
S W io.writeln
S R string.rev
S a ""+0x6D79F82328EA3DA61E0701C9182D91DDE8B1C71C7
S b ""+0x786C90F379CE770387732B1CDC3135DC3CE1C71C6
S c ""+0x7984D36EB5187CC012312A961B9A27CB5BF9C71BC
S d ""+0x79A0DA14A16CB0862210C8BE24D40F55C1D5C7158
S e ""+0x79A3A78B9F751C1A0472203FA900BFF60DEBC6D70
S f ""+0x79A3EF4AB8DC5A0FFC9CDC4D56BD69F1DBBAC4660
S g ""+0x79A3F6776E99E049FE5189BC60823AF3FB1C2BFC0
S h ""+0x79A3F72F1A60079DE42E0BC3623C9CC0D0A4F7D80
S i ""+0x79A3F741785A41CCDA794C67E9EBDAB9EAC2CE700
S j ""+0x79A3F7434E8CFFB9AC2E70DEA901D141036760600
S k ""+0x79A3F7437D9343C8FBEF208311B066CF95614BC00
S l ""+0x79A3F7438253021069541D3C0D7DBD353F18E9800
S m ""+0x79A3F74382CB60F176B1C1A99D8D000C45AA51000
W a+a
W b+b
W c+c
W d+d
W e+e
W f+f
W g+g
W h+h
W i+i
W j+j
W k+k
W l+l
W m+m
W l+l
W k+k
W j+j
W i+i
W h+h
W g+g
W f+f
W e+e
W d+d
W c+c
W b+b
W a+a
W S n ""+0x2082FAED7A3F16F730463D6FB0529164157A6772E72577EC590ADCDD251957F2BC21BCECCEDA1000001
W S o "0"+0x3404C4AF29FE8B251A078D51F3422C44257DE9CCEE48C93AB6DDD70037D6F058EF1E96AE389780000B
W S p "00"+0x533AD44B766411D4F4ED5F3E08CDC08896ADBCDC1213E71D9792DAFE2655B4B0D387777F349C0006F
W S q "000"+0x852AED458A39B62094B066CF194EDEE006289DFD2093DCC403A9A369F588AB436E4125B928600457
W S r "0000"+0xD5117BA276C2BC68EEC80E4BF8D5C1A068B3ABB7496F715789D4298974E6B48DA0883E68B702B67
W S s "00000"+0x154E8C5D0BE0401A871156A755E768D3BEF3334F8FA7C61A4F116CE6907EB4964CFA6EB1559B207
W S t "000000"+0x221746FB462FE3C989A43900F01111A46D39389143FAB11D7C222D858D8B7420DC570C3CCCF447
W S u "0000000"+0x368BA4C53AC7AFE49E5162CA0DA3D0B1C8CDBE64A8195738CB712D2038B74223F9C849AEF8AC7
W S v "00000000"+0x5745D46D515CD860B238C63288EE96F8425A28BBF8CE27A5F060FE9F8B742263237710A66BC7
W S w "000000000"+0x8BA2EC93C7B8B205605DCC1242ACE73FE320C62A60CEC941E4474B78B742266B0F5F107B5C7
W S x "0000000000"+0xDF6A832B1C8B32B27AA702FBBFD960651EAB9E37CE30AD4E093DA78B7422670BEB558DD9C7
W S y "00000000000"+0x1651C9F6F18C5FB47C580D61E4F69EB8CFDD04644901F0B5CFB5078B742267151AEC7761C7
W S z "000000000000"+0x202C1796B182D85E5704E2B93930E38C74A50C6F9CC338492A1C78B7422671603C11C71C7
W y
W x
W w
W v
W u
W t
W s
W r
W q
W p
W o
W n
W R n
W R o
W R p
W R q
W R r
W R s
W R t
W R u
W R v
W R w
W R x
W R y
W R z
W R y
W R x
W R w
W R v
W R u
W R t
W R s
W R r
W R q
W R p
W R o
W R n
W S a R a+a
W S b R b+b
W S c R c+c
W S d R d+d
W S e R e+e
W S f R f+f
W S g R g+g
W S h R h+h
W S i R i+i
W S j R j+j
W S k R k+k
W S l R l+l
W R m+m
W l
W k
W j
W i
W h
W g
W f
W e
W d
W c
W b
W a
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.