Chúng ta không xa lạ gì với môn đánh gôn, bạn biết luật chơi, và tôi cũng vậy


252

Viết chương trình ngắn nhất in toàn bộ lời bài hát "Never Gonna Give You Up" của Rick Astley.

Quy tắc:

 • Phải xuất lời bài hát chính xác như chúng xuất hiện trong pastebin ở trên *. Đây là bãi chứa thô: http://pastebin.com/raw/wwvdjvEj
 • Không thể dựa vào bất kỳ tài nguyên bên ngoài nào - tất cả lời bài hát phải được tạo bởi / được nhúng trong mã.
 • Không sử dụng các thuật toán nén hiện có (ví dụ gzip / bzip2) trừ khi bạn bao gồm thuật toán đầy đủ trong mã của mình.
 • Sử dụng bất kỳ ngôn ngữ, mã ngắn nhất sẽ thắng.

Cập nhật, ngày 1 tháng 6 năm 2012:
Đối với các giải pháp có chứa văn bản không phải ASCII, kích thước của giải pháp của bạn sẽ được tính bằng byte, dựa trên mã hóa UTF-8. Nếu bạn sử dụng các điểm mã không thể được mã hóa trong UTF-8, giải pháp của bạn sẽ không được đánh giá là hợp lệ.

Cập nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2012:
Cảm ơn tất cả các giải pháp tuyệt vời của bạn! Tôi sẽ chấp nhận câu trả lời ngắn nhất vào chiều mai. Ngay bây giờ, câu trả lời GolfScript của Peter Taylor đang chiến thắng, vì vậy hãy bẻ khóa một số cải tiến nếu bạn muốn đánh bại anh ta! :)

* Có một lỗi đánh máy trong Pastebin (dòng 46, "biết" nên được "biết"). Bạn có thể sao chép nó hoặc không theo ý của bạn.


4
@ w0lf Bạn đã đúng. Tôi chỉ quét lời bài hát để xác minh tính chính xác của chúng, tôi phải bỏ qua bài hát đó. Tôi sẽ chấp nhận "biết" hoặc "đã biết".
Đa thức

10
26k + lượt xem chỉ sau 3 ngày. Ôi ...
Gaffi

9
Làm thế nào trên thế giới này đã tạo ra rất nhiều lượt xem và bình chọn? Bất cứ điều gì anh ấy làm, tôi sẽ đảo ngược nó.
PhiNotPi

39
@PhiNotPi Chúc may mắn kỹ thuật đảo ngược "Jeff Atwood tweet bạn".
hộp bánh mì

9
Hạn chế với UTF-8 không có ý nghĩa. Điều gì xảy ra nếu mã của tôi ngắn hơn khi được mã hóa dưới dạng UTF-16 hoặc Latin-1? Bạn nên đếm số byte hoặc số lượng ký tự, nhưng để lại mã hóa cho tác giả.
Timwi

Câu trả lời:


81

Ruby 576 557 556 (552) ký tự && PHP 543 ký tự

Một giải pháp tìm kiếm và thay thế. Lưu ý rằng hình thức giải pháp này về cơ bản là Mã nén dựa trên ngữ pháp http://en.wikipedia.org/wiki/Grammar-basing_code Kiểm tra http://www.cs.washington.edu/education/cifts/csep590a/07au /lectures/lecture05small.pdf cho một ví dụ nén dễ hiểu.

Tôi đã viết các quy tắc thay thế để ký tự bắt đầu cho mỗi lần thay thế được tính toán (chúng theo thứ tự ASCII tuần tự); nó không cần phải có mặt trong dữ liệu chuyển tiếp.

i=44
s="We; n7trangMsL8loT63Ke rules5s8d8I
AJull commit4nt'sChatFKink: of6CHldn'tRetKisJrom<ny@Ruy-/A= if?<sk 42DS'tLE 4?;Lo8bli=L7ee..
O,R1)O,R001)/-.."
"
I justCannaLE?2Gotta >u=Msta=.|
Ng1Nlet? downNrun<rH=5desMt?N>cryNsayRoodbyeNtE< lie5hurt?|

We'T3n each@Jor s8lSg6r hear9<ch: but6;Lo7hyL7BInsideCe both3Cha9Ro: S
We3KeRa45we;QplB|1)O)NgiT, nPgiT
(G|iT? up| howFJeel:
| know|me|<= |
YH|8s|o |t's been|ing|'re| a|nd|make? | yH| othM|A|ay it
| w|D|ell| I'm|G|ou|I| f|Lh| t|er|
NP|
(Ooh|eTrQ|RSna | g|on|ve".scan(/[^|]+/){s.gsub!((i+=1).chr,$&)}
puts s

ghi chú thực hiện

 • Giải pháp trên dài 556 ký tự, nhưng điểm 552 với việc loại bỏ các dòng mới khỏi mã nguồn. Nó là điểm tốt hơn một chút so với giải pháp 556 char ban đầu mà tôi đã đạt được 554 điểm.
 • Tôi sử dụng "đã biết" thay vì "biết"; điều này làm cho sự lặp lại câu thơ giống hệt nhau và sẽ làm cho việc nén tốt hơn
 • Ban đầu tôi đã tối ưu hóa các quy tắc bằng cách liên tục tìm kiếm sự thay thế sẽ làm giảm kích thước mã hiện tại nhiều nhất. Tuy nhiên, tôi thấy rằng các quy tắc thay thế của RiderOfGiraffe tốt hơn một chút so với quy tắc của tôi, vì vậy tôi hiện đang sử dụng một phiên bản sửa đổi các quy tắc của mình.
 • Tôi đã dành thời gian sắp xếp lại các quy tắc để một lần thay thế duy nhất có thể giải nén mọi thứ.
 • Do ký tự ban đầu được tính trong quy tắc thay thế, danh sách quy tắc của tôi có quy tắc cho mọi ký tự trong phạm vi ASCII liền kề. Tôi thấy rằng có một số quy tắc thay thế "giả" tốt hơn cho kích thước mã hơn là có tất cả các quy tắc thực và mã hóa một sự thay thế sửa lỗi văn bản cuối cùng.
 • Ví dụ này đủ nhỏ để bạn có thể viết thành công một chương trình để tìm bộ quy tắc tối ưu (ít nhất là tổng chi phí). Tôi không mong đợi làm điều này sẽ mang lại việc giảm kích thước hơn một vài byte.

thực hiện cũ

Việc triển khai cũ hơn này có 576 ký tự và bắt đầu với các quy tắc thay thế từ việc thực hiện bash / sed của ugoren. Bỏ qua việc đổi tên biến thay thế, 28 thay thế đầu tiên của tôi hoàn toàn giống với các thay thế được thực hiện trong chương trình của ugoren. Tôi đã thêm một vài chi tiết để giảm tổng số byte. Điều này là có thể bởi vì các quy tắc của tôi được thể hiện hiệu quả hơn so với các quy tắc triển khai của ugoren.

i=44
puts"WeM noHtraLersB loJ;6 C rules=so do $
& full commitment'sGhat<thinkDof;Gouldn'tKet this fromFny oCrKuy.
-&E if9ask me1~on't @ me:MBo bliEBHee//

3300-.//|
We'J6n each oCr forHo loL;r hear2FchDbut;MBoHhyBH7$nsideGe both6Gha2ADon
We6 CKame=weM>pl7|
$ justGanna @:1#otta 8uEerstaE/|
5?9up5let9down5runFrouE=desert:58cry5sayAodbye5@F lie=hurt:|(Ooh)5?, nI>?
(#4| how<feeliL
|t's been|(Ooh,K4|iJ9up)
|
NI>| know|ay it
|make9|: | you|
You| $'m |FE |Anna |giJ|tell|Ko| to|the|iL |nd| a| w| s|eJr|ve| g|ng|'re".split("|").inject{|m,o|m.gsub((i+=1).chr,o)}.tr('&~#$',"ADGI")

Tôi đã không cố gắng tối ưu hóa các quy tắc thay thế trong cái này.

ghi chú cuộc thi

Lược đồ giải nén tìm kiếm và thay thế hoạt động tốt cho cuộc thi này vì hầu hết các ngôn ngữ đều có các thói quen được xây dựng sẵn có thể thực hiện điều này. Với một lượng nhỏ văn bản được tạo ra, các sơ đồ giải nén phức tạp dường như không phải là người chiến thắng khả thi.

Tôi chỉ sử dụng văn bản ASCII và cũng tránh sử dụng các ký tự ASCII không thể in được. Với những hạn chế này, mỗi ký tự trong mã của bạn chỉ có thể thể hiện tối đa 6,6 bit thông tin; điều này rất khác so với các kỹ thuật nén thực sự khi bạn sử dụng tất cả 8 bit. Về mặt nào đó, không công bằng khi so sánh với kích thước mã gzip / bzip2 vì các thuật toán đó sẽ sử dụng tất cả 8 bit. Một thuật toán giải nén fancier có thể khả thi nếu bạn có thể bao gồm ASCII không thể in theo truyền thống trong các chuỗi của bạn VÀ mỗi ký tự không thể in được vẫn được ghi trong mã của bạn dưới dạng một byte.

Giải pháp PHP

<?=str_replace(range('-',T),split(q,"
I justCannaLE?2Gotta >u=Msta=.q
Ng1Nlet? downNrun<rH=5desMt?N>cryNsayRoodbyeNtE< lie5hurt?q

We'T3n each@Jor s8lSg6r hear9<ch: but6;Lo7hyL7BInsideCe both3Cha9Ro: S
We3KeRa45we;QplBq1)O)NgiT, nPgiT
(GqiT? upq howFJeel:
q knowqmeq<= q
YHq8sqo qt's beenqingq'req aqndqmake? q yHq othMqAqay it
q wqDqellq I'mqGqouqIq fqLhq tqerq
NPq
(OohqeTrQqRSna q gqonqve"),"We; n7trangMsL8loT63Ke rules5s8d8I
AJull commit4nt'sChatFKink: of6CHldn'tRetKisJrom<ny@Ruy-/A= if?<sk 42DS'tLE 4?;Lo8bli=L7ee..
O,R1)O,R001)/-..");

Giải pháp trên lấy PHP từ "một anh chàng buồn" và kết hợp nó với các quy tắc thay thế của tôi. Câu trả lời PHP hóa ra có mã giải nén ngắn nhất. Xem http://ideone.com/XoW5t


sedGiải pháp của tôi chắc chắn không thể đánh bại nó. Tôi đang làm việc trên một cái gì đó hy vọng có cơ hội - bạn có 75 byte chi phí, có thể tôi sẽ cắt nó xuống (không phải trong Ruby).
ugoren

Tôi tìm thấy 555 byte trong chương trình của bạn (không có dòng mới).
res

1
Phương pháp tính điểm của OP là loại trừ các dấu tách dòng mới trong mã nguồn ascii, vì vậy có vẻ như điều này sẽ đạt 554 điểm .
res

Giải pháp tuyệt vời! :)
Đa thức

Có vẻ như mã giải nén ngắn nhất là trong PHP. Đây là giải pháp 543 byte (quy tắc của tôi, sử dụng đoạn mã từ "a dude sad") ideone.com/XoW5t
Ed H.

73

Bash / Sed, 705 650 588 582 ký tự

Logic :
Ý tưởng cơ bản là thay thế đơn giản. Thay vì viết, ví dụ Never gonna give you up\nNever gonna let you down, tôi viết Xgive you up\nXlet you downvà thay thế tất cả Xbằng Never gonna.
Điều này đạt được bằng cách chạy sedvới một bộ quy tắc, theo mẫu s/X/Never gonna /g.
Thay thế có thể được lồng nhau. Ví dụ, Never gonnalà phổ biến, nhưng gonnatrong các bối cảnh khác cũng vậy. Vì vậy, tôi có thể sử dụng hai quy tắc: s/Y/ gonna/gs/X/NeverY/g.
Khi thêm quy tắc, các phần của văn bản bài hát được thay thế bằng các ký tự đơn, do đó, nó sẽ ngắn hơn. Các quy tắc trở nên dài hơn, nhưng nếu chuỗi thay thế là dài và thường xuyên, nó đáng giá.
Bước tiếp theo là loại bỏ sự lặp lại từ chính sedcác lệnh. Trình tự s/X/something/gkhá lặp đi lặp lại.
Để làm cho nó ngắn hơn, tôi thay đổi các lệnh sed để trông như thế nào Xsomething. Sau đó, tôi sử dụng sedđể chuyển đổi này thành một sedlệnh bình thường . Các mã sed 's#.#s/&/#;s#$#/g;#làm điều đó.
Kết quả cuối cùng là một sedlệnh, có đối số được tạo bởi một sedlệnh khác , trong dấu ngoặc kép.
Bạn có thể tìm thấy một lời giải thích chi tiết hơn trong liên kết này .

Mã số:

sed "`sed 's#.#s/&/#;s#$#/g#'<<Q
LMWe'veKn each o!r for-o longPr hearHzchJbutP're2o-hy2-@Insidexe bothKxhaHCJonMWeK ! game+we'reZpl@
TMI justxanna _UFGotta QuXerstaXR
RM~Squp~letqdown~runzrouX+desertU~Qcry~sayCodbye~_z lie+hurtU
E(Ooh)~S, neverZSM(GV
F how=feelingM
Ht's been
%(Ooh, gV
Vivequp)M
~MNeverZ
K know
@ay itM
Qmakeq
qU 
U you
PMYou
= I'm 
+zX 
ZCnna 
Sgive
_tell
C go
2 to
!the
Jing 
Xnd
z a
x w
- s
M\n`"<<_
We're no-trangers2 lovePK ! rules+so do I
A full commitment'sxhat=thinkJofPxouldn't get this fromzny o!r guyT
LAX ifqask meFDon't _ meU're2o bliX2-eeRRMM%%EELTRR

Ghi chú:
Công cụ giải nén chỉ dài 40 ký tự. 543 khác là bảng dịch và văn bản nén. bzip2nén bài hát xuống 500 byte (dĩ nhiên không có động cơ), do đó phải có chỗ để cải thiện (mặc dù tôi không thấy cách tôi thêm mã hóa Huffman hoặc thứ gì đó đủ rẻ như thế này).
<<Q(hoặc <<_) được sử dụng để đọc cho đến khi một ký tự nhất định. Nhưng kết thúc của kịch bản (hoặc biểu thức backquote) là đủ tốt. Điều này đôi khi gây ra một cảnh báo.

Giải pháp cũ hơn và đơn giản hơn, 666 ký tự:

sed "
s/L/ MWe'veKn each other for so longMYour heart's been aching butMYou're too shy to say itMInside we bothK what's been going onMWeK the game+we'reZplay itM/;
s/T/MI just wanna tellU how I'm feelingMGotta makeU understandR/;
s/R/M ~giveU up~letU down~run around+desertU~makeU cry~say goodbye~tell a lie+hurtU/g;
s/E/(Ooh)~give, neverZgiveM(GV/g;
s/V/iveU up)M/g;
s/U/ you/g;
s/+/ and /g;
s/K/ know/g;
s/~/MNeverZ/g;
s/Z/ gonna /g;
s/M/\n/g
"<<Q
We're no strangers to love
YouK the rules+so do I
A full commitment's what I'm thinking of
You wouldn't get this from any other guyT
LAnd ifU ask me how I'm feeling
Don't tell meU're too blind to seeRRM M(Ooh, gV(Ooh, gVEEL TRR

Điều này thật tuyệt, nhưng đầu ra của bạn chứa một ký tự khoảng trắng thừa trên các dòng trống. Đó có thể là một vấn đề với việc cắt và dán từ pastebin? Ngoài ra, bạn sẽ có thể lưu một byte bằng cách thay thế \0bằng &.
hộp bánh mì

Đây là cả hai ngắn nhất cho đến nay, và yêu thích của tôi. Tôi đã tự hỏi sẽ mất bao lâu trước khi ai đó đưa ra giải pháp sed :)
Đa thức

@breadbox, Cắt và dán thực sự mang lại không gian này. Tôi gỡ nó ra, lưu lại 4 ký tự. Với bạn, &nó làm 5.
ugoren

2
@res, thêm một lời giải thích tốt hơn.
ugoren

1
Cảm ơn, đặc biệt là liên kết "giải thích chi tiết hơn"; o))))
res

72

Khoảng trắng - 33115 ký tự

StackExchange đã trả lời câu trả lời của tôi, đây là nguồn: https://gist.github.com/lucaspiller/2852385

Không tuyệt vời ... Tôi nghĩ rằng tôi có thể thu nhỏ nó xuống một chút mặc dù.

(Nếu bạn không biết Whitespace là gì: http://en.wikipedia.org/wiki/Whitespace_(programming_lingu) )


2
Tôi đoán bạn đã sử dụng một số công cụ để biên dịch nó thành khoảng trắng?
evilcandybag

53
+1 để tạo giải pháp dài nhất tôi từng thấy trên CodeGolf.
Đa thức

6
(+1) Tôi có thể giảm xuống còn 27.493 byte (hoặc xuống còn 25.623 byte nếu sử dụng một trong các trình thông dịch WS ít nghiêm ngặt hơn) chỉ bằng cách sử dụng xử lý ký tự trực tiếp theo ký tự - về cơ bản là 1.943 câu lệnh "đẩy và xuất" , không có bước nhảy, không vòng lặp, không có chương trình con, không lưu trữ / truy xuất các giá trị để sử dụng lại - vì vậy độ dài vẫn có thể giảm đáng kể.
res

39

JavaScript, 590 588 byte

f="WeP nTstrangersZTloMX^Zhe rules[sTdTIqA fuFcommitment'sEhat I'mZhinkQofXEouldn'tJetZhis from anyRguy{Sn}AH ifCask me_Don'tZeFmexPZoTbliHZTsee~~qU,J`)U,Jzz`)S}{~~~q|g`|letCdown|run arouH[desertx|Lcry|sayJoodbye|teFa lie[hurtx} eachRfor sTlongXr hearVachQbutXPZoTshyZTsKInsideEe both^EhaVgoQonqWe^ZheJame[weP]plK|qNeMr]{qI justEannaZellx_Gotta LuHerstaH~z`)U)|giM, neMr]giMq(GCyouq\n`iMCup_ how I'm feelingq^ know]Jonna [ aH Z tXqYouVt's been Uq(OohTo SqqWe'M^R other Qing P'reMveLmakeCKay itqJ gHndFll E wCx ";for(i in g="CEFHJKLMPQRSTUVXZ[]^_`qxz{|}~")e=f.split(g[i]),f=e.join(e.pop())

Tùy thuộc một chút vào cách chuỗi được "in".

https://gist.github.com/2864108


1
Thực sự rực rỡ.
Jim Blackler

Vòng lặp for có thể phá vỡ nó trong bảng điều khiển do các chức năng là thành viên phụ của g. Thêm if(g.indexOf(g[i])!=-1)trước e=để sửa nó.
Tesserex

3
Tôi thậm chí không có ý tưởng nhỏ nhất về cách thức hoạt động của nó ... Chúng ta có thể giải thích không?
Spedwards

1
sử dụng with(f.split(g[i]))f=join(pop())trong for..invòng lặp sẽ tiết kiệm một byte
Oki

2
@Spedwards có thể được thực hiện với chương trình này từ js1k js1k.com/2012-love/demo/1189
Oki

21

C # 879 816 789 ký tự

Lần thử đầu tiên tại CodeGolf vì vậy chắc chắn không phải là người chiến thắng, khá chắc chắn rằng nó hợp lệ mặc dù nó không ổn.

string e="N£give, n£give",f="(Give ! up)",g="(Ooh)",h=@"I just wanna tell ! how I'm feeling
Gotta make ! understand",i="(Ooh, give ! up)",j="N£",k=@"We've known each other for so long
Your heart's been aching but
You're too shy to say it
Inside we both know what's been going on
We know the game and we're gonna play it",l="",a=String.Join("\n"+j,l,"give ! up","let ! down","run around and desert !","make ! cry","say goodbye","tell a lie and hurt !"),b=String.Join("\n",@"We're no strangers to love
You know the rules and so do I
A full commitment's what I'm thinking of
You wouldn't get this from any other guy",h,a,l,k,@"And if ! ask me how I'm feeling
Don't tell me !'re too blind to see",a,a,l,i,i,g,e,f,g,e,f,l,k,l,h,a,a,a).Replace("!","you").Replace("£","ever gonna ");

2
+1 "chắc chắn không phải là người chiến thắng" -> chỉ vì bạn sử dụng C # bạn đã là người chiến thắng với tôi. Đó là một ngôn ngữ tuyệt vời! :) BTW: bạn có thể lưu một số ký tự bằng cách xóa các khoảng trắng xung quanh các dấu bằng.
Cristian Lupascu

3
Ngoài ra: thay vì một cái gì đó như var s1="a";var s2="b";thử sử dụng string s1="a",s2="b"; nếu bạn có hơn 2 tờ khai thì nó ngắn hơn.
Cristian Lupascu

Bạn có thể loại bỏ rất nhiều nhân vật bằng cách đặt một không gian hàng đầu !và đưa nó ra khỏi mọi nơi khác.
Stackstuck

17

Python, 597 589 byte

Có thể vắt kiệt một vài byte:

d="""ellU wTay it
S otherRConna Qmake4 PveMndL aK'reJingHt's beenFo E gC
(OohB
Youz txKL q know9
N28 how I'm feelH
7iM4 up66)B)8giM, n2giM
(G5 you4
I justTannaxU47Gotta PuLerstaL03eMrQ2

We'M9n eachR for sElongzr hearFKchH butzJxoEshyxEsSInsideTe both9ThaFCoH on
We9xheCameqweJQplS1
8g68let4 down8runKrouLqdesert48Pcry8sayCoodbye8tUK lieqhurt40WeJ nEstrangersxEloMz9xhe rulesqsEdEI
A full commitment'sThat I'mxhinkH ofzTouldn'tCetxhis fromKnyRCuy31AL if4Ksk me7Don'txU me4JxoEbliLxEsee00
B,C6)B,C556)1300"""
for s in'UTSRQPMLKJHFECBzxq9876543210':a,b=d.split(s,1);d=b.replace(s,a)
print d

2
(+1) Rất đẹp. BTW, tôi tìm thấy 588 byte không có dòng mới.
res

17

BrainFuck - 9905

++++++++++[>+>+++>++++>+++++++>+++++++++>++++++++++>+++++++++++>++++++
+++++>++++++++++++<<<<<<<<<-]>>>>>---.>+.<<<-.>>>>>++++.<<.<<<<++.>>>>
>.+.<<<<<.>>>>>>+.+.--.<<----.>-.<++++++.--.>>.+.<<<<<<.>>>>>>+.<+.<<<
<<.>>>>>---.+++.>++.<<.<<<<<.>>>>++.>>.>-.<<<<<<.>>>>>----.+++.+.>>-.<
<<<<<<.>>>>>>-.<<+++.---.<<<<.>>>>>>--.+++.<---.<.>>--.<<<<<<.>>>>----
.>++.<+++.<<<<.>>>>>>.<+.<<<<<.>>>>.>.<<<<<.>>+++.<<<.>>>--------.<<.>
>>>++.>>++.<---..<<<<<.>>>>---.>+++.--..<++++++.>>-.<.<----.>+.>.<<<<<
.>>>>>-.<<<<<<.>>>>>>>.<<<+++.-------.>>+.<<<<<<.>>++++++++.<.>>>>-.<<
<<<.>>>>>>.<<+++++++.+.>+.---.<.>+++.<--.<<<<.>>>>>+.<-.<<<<<.>>>>.>>.
>+.<<<<<<.>>>>>>>.<<.>.<---.<--.>++.<<<<.>>>>>-.<<<<<<.>>>>+++.--.>>.<
<<<<<.>>>>>>.<<+++.+.>>-.<<<<<<.>>>>---.>>-.<+.--.<<<<<.>>>>-----.>+.>
>++.<<<<<<<.>>>>>+.>++.<<+++++++.---.>>--.<<<<<<.>>>>++.>>+++.>.<<<<<<
<<.>>>.<<.>>>>>-----.>.--.+.<<<<<<.>>>>>>>--.<<<------.>++++..<.<<<<.>
>>>>>.<<++++.>--..<<<<<.>>>>>>>++.<<+++.>+.<<<<<<.>>>>+++.>.>>--.<<<<<
<<.>>.<.>>>>--.<<<<<.>>>>--.-..>-.<++++.>++.<--.<<<<<.>>>--.>>>+.>-..<
<------.<<<<.>>>>>--.<.>--.<++++.<<<<.>>>>>>>++.<<++++.>+.<<<<<<.>>>>>
>.<-.<-.+.>>---.+.+.<<----.>.<+++.<<<<<..>>>+++++++.>>+.>>++.<<.>>----
.<<<<<<.>>>>++.>+.-..<------.<<<<.>>>>++++++.++.>>++++.<<----.<<<<.>>>
>>>>.<<+.>-.<<<<<<.>>>>>>.<+.<<<<<<.>>>.>>.>>+.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++
.>-.-..<------.<<<<.>>>>>--.<++++.>>++.<<<<<<.>>>>>>>.<<+++.>+.<<<<<<.
>>>>-.>.>>--.<<-.<<<<<<.>>>.>>+.>>+.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>+.-..<---
---.<<<<.>>>>>>.+++.<.<<<<<.>>>>.>>---.<+.>+++.<-.<+++.<<<<.>>>>---.>.
<+++.<<<<.>>>>.+.>>--.<<.>>-.++.<<<<<<.>>>>>>>++.<<+.>+.<<<<<<<.>>>.>>
.>>+.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>.-..<------.<<<<.>>>>>-.<.>--.<++++.<<<<
.>>>>>>>.<<++++.>+++.<<<<<<.>>>>--.>>---.>.<<<<<<<<.>>>.>>++.>>++++.<<
.>>----.<<<<<<.>>>>++.>.-..<------.<<<<.>>>>>>+.<<.>>>.<<<<<<<.>>>>+++
+++.>+..<---.--.>>>.<<<+++.<<<<<.>>>.>>.>>+++.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.
>.-..<------.<<<<.>>>>>>++.<<++++.>--..<<<<<.>>>>----.<<<<.>>>>>.<++++
++++.----.<<<<.>>>>----.>++.<+++.<<<<.>>>>++++.>>+.---.++.<<<<<<.>>>>>
>>.<<+.>+.<<<<<<<..>>>>--.>---.<<<.>>>>>+.<<.<<<<.>>>>>----.+++.+.>>--
.<<-.<<<<<.>>>>.----.++.+++++.<<<<.>>>>>+.>--.<<.---.>>--.<<<<<<.>>>>+
.>.>.<<<<<<.>>>>>>+.<.<<<<<.>>>>>---.+++.-.<+.<<<<<.>>>>++.>>+.>++.---
.<<<<<<.>>>>+.---.----.>>.++.<<<<<.>>>>>-.<<<<<<.>>>>+.+++..>-.<<<<<.>
>>>----.++.+++++.+.>.<--.<<<<.>>>>-----.>>++.-.<<<<<<<.>>>>.>>+.>+.<<<
<<.>>>>>---.<<+++.<<<<.>>>>>>++.<..<<<<<.>>>>>>-.<<+++.>>>++.<<<<<<<.>
>>>>>+.<.<<<<<.>>>>>>-.<<-------.>>>.<<<<<<<.>>>>++++++++.>>+.<<<<<<<.
>>>-----.>>>-.>-.<<.-----.+.<<<<.>>>>>>>--.<<<.<<<<.>>>>---.>+.>+.<<++
++++.<<<<.>>>>>----.+++.+.>>.<<<<<<<.>>>>>>>.<<<.-------.>>.<<<<<.>>>>
>-.<<<<<<.>>>>+.+++..>-.<<<<<.>>>>++.>+.<++.>-.<--.<<<<.>>>>>+.-.<<<<<
<.>>>>--.>--.<<<<.>>>>>---.+++.+.>>.<<<<<<<.>>>>>>+.<<+++.---.<<<<.>>>
>++.------.>--.<++++.<<<<.>>>>----.>+.<+++.<<<<.>>>>>>>.<<<+.<<<.>>>>>
--.<<.<<<<.>>>>++.>+.-..<------.<<<<.>>>>>++.----.<.>>>++.<<<<<<<.>>>>
++++++++.>>++.<<<<<<<.>>>--------.>>>++.<-----.<<<<.>>>>+++++.---.<<<<
.>>>>>>>.<<+.>+.<<<<<<.>>>>-----.>>--.<----.<<<<<.>>>>>++.<++++.<<<<.>
>>>+++.>++.>>--.<<<<<<<.>>++++++++.<.>>>>--.<<<<<.>>>>--.-..>-.<++++.>
++.<--.<<<<<.>>>-----.>>>+.-.<<<<.>>>>>+.<<<<<<.>>>>>>.<<--.>--..<<<<<
.>>>>>+.<.<<<<.>>>>>>>++.<<++.>+.<<<<<.>>>>>---.<<.<<<<.>>>>>>++.<..<<
<<<.>>>>---.>---.<+++++++.>++.<-----.<<<<.>>>>>>.<+.<<<<<.>>>>>>-.<<+.
.<<<<<..>>>++++++++++.>>.>>+++.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>.-..<------.<<
<<.>>>>++++++.++.>>++++.<<----.<<<<.>>>>>>>.<<+.>-.<<<<<<.>>>>>>.<+.<<
<<<<.>>>.>>.>>+.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>-.-..<------.<<<<.>>>>>--.<++
++.>>++.<<<<<<.>>>>>>>.<<+++.>+.<<<<<<.>>>>-.>.>>--.<<-.<<<<<<.>>>.>>+
.>>+.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>+.-..<------.<<<<.>>>>>>.+++.<.<<<<<.>>>
>.>>---.<+.>+++.<-.<+++.<<<<.>>>>---.>.<+++.<<<<.>>>>.+.>>--.<<.>>-.++
.<<<<<<.>>>>>>>++.<<+.>+.<<<<<<<.>>>.>>.>>+.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>.
-..<------.<<<<.>>>>>-.<.>--.<++++.<<<<.>>>>>>>.<<++++.>+++.<<<<<<.>>>
>--.>>---.>.<<<<<<<<.>>>.>>++.>>++++.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>.-..<---
---.<<<<.>>>>>>+.<<.>>>.<<<<<<<.>>>>++++++.>+..<---.--.>>>.<<<+++.<<<<
<.>>>.>>.>>+++.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>.-..<------.<<<<.>>>>>>++.<<++
++.>--..<<<<<.>>>>----.<<<<.>>>>>.<++++++++.----.<<<<.>>>>----.>++.<++
+.<<<<.>>>>++++.>>+.---.++.<<<<<<.>>>>>>>.<<+.>+.<<<<<<<..>>>.>>---.>>
+.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>.-..<------.<<<<.>>>>++++++.++.>>++++.<<---
-.<<<<.>>>>>>>.<<+.>-.<<<<<<.>>>>>>.<+.<<<<<<.>>>.>>.>>+.<<.>>----.<<<
<<<.>>>>++.>-.-..<------.<<<<.>>>>>--.<++++.>>++.<<<<<<.>>>>>>>.<<+++.
>+.<<<<<<.>>>>-.>.>>--.<<-.<<<<<<.>>>.>>+.>>+.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.
>+.-..<------.<<<<.>>>>>>.+++.<.<<<<<.>>>>.>>---.<+.>+++.<-.<+++.<<<<.
>>>>---.>.<+++.<<<<.>>>>.+.>>--.<<.>>-.++.<<<<<<.>>>>>>>++.<<+.>+.<<<<
<<<.>>>.>>.>>+.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>.-..<------.<<<<.>>>>>-.<.>--.
<++++.<<<<.>>>>>>>.<<++++.>+++.<<<<<<.>>>>--.>>---.>.<<<<<<<<.>>>.>>++
.>>++++.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>.-..<------.<<<<.>>>>>>+.<<.>>>.<<<<<
<<.>>>>++++++.>+..<---.--.>>>.<<<+++.<<<<<.>>>.>>.>>+++.<<.>>----.<<<<
<<.>>>>++.>.-..<------.<<<<.>>>>>>++.<<++++.>--..<<<<<.>>>>----.<<<<.>
>>>>.<++++++++.----.<<<<.>>>>----.>++.<+++.<<<<.>>>>++++.>>+.---.++.<<
<<<<.>>>>>>>.<<+.>+.<<<<<<<..>>+.>+.>>>.<.<<<++++.<.>>>>-.++.>>+.<<---
-.<<<<.>>>>>>>.<<.>-.<<<<<<.>>>>>>.<+.<<<<---.<<.>>-.>.>>>-.<+++.<<<++
++.<.>>>>-.++.>>+.<<----.<<<<.>>>>>>>.<<.>-.<<<<<<.>>>>>>.<+.<<<<---.<
<.>>-.>.>>>-.<+++.<<<+.<<.>>>-.>>---.>>+.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>.-..
<------.<<<<.>>>>++++++.++.>>++++.<<----.<<<+++.<.>>>>>.<.>>.<<.>>----
.<<<<<<.>>>>++.>+.-..<------.<<<<.>>>>++++++.++.>>++++.<<----.<<<<<.>>
----.>-------.>>++++.>>.<<----.<<<<.>>>>>>>.<<+.>-.<<<<<<.>>>>>>.<+.<<
<<+.<<.>>-.>++++++++.>>>-.<+++.<<<+.<<.>>>-.>>---.>>+.<<.>>----.<<<<<<
.>>>>++.>.-..<------.<<<<.>>>>++++++.++.>>++++.<<----.<<<+++.<.>>>>>.<
.>>.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>+.-..<------.<<<<.>>>>++++++.++.>>++++.<<
----.<<<<<.>>----.>-------.>>++++.>>.<<----.<<<<.>>>>>>>.<<+.>-.<<<<<<
.>>>>>>.<+.<<<<+.<<..>>>>.>.<<<--.>>>>>+.<<.<<<<.>>>>>-----.+++.+.>>--
.<<<<<<<.>>>>.----.++.+++++.<<<<.>>>>>.>--.<<.---.>>--.<<<<<<.>>>>+.>.
>.<<<<<<.>>>>>>+.<.<<<<<.>>>>>---.+++.-.<+.<<<<<.>>>>++.>>+.>++.---.<<
<<<<.>>>>+.---.----.>>.++.<<<<<.>>>>>-.<<<<<<.>>>>+.+++..>-.<<<<<.>>>>
----.++.+++++.+.>.<--.<<<<.>>>>-----.>>++.-.<<<<<<<.>>>>.>>+.>+.<<<<<.
>>>>>---.<<+++.<<<<.>>>>>>++.<..<<<<<.>>>>>>-.<<+++.>>>++.<<<<<<<.>>>>
>>+.<.<<<<<.>>>>>>-.<<-------.>>>.<<<<<<<.>>>>++++++++.>>+.<<<<<<<.>>>
++.>>>-.>-.<<.-----.+.<<<<.>>>>>>>--.<<<.<<<<.>>>>---.>+.>+.<<++++++.<
<<<.>>>>>----.+++.+.>>.<<<<<<<.>>>>>>>.<<<.-------.>>.<<<<<.>>>>>-.<<<
<<<.>>>>+.+++..>-.<<<<<.>>>>++.>+.<++.>-.<--.<<<<.>>>>>+.-.<<<<<<.>>>>
--.>--.<<<<.>>>>>---.+++.+.>>.<<<<<<<.>>>>>>+.<<+++.---.<<<<.>>>>++.--
----.>--.<++++.<<<<.>>>>----.>+.<+++.<<<<.>>>>>>>.<<<+.<<<.>>>>>--.<<.
<<<<.>>>>++.>+.-..<------.<<<<.>>>>>++.----.<.>>>++.<<<<<<<.>>>>++++++
++.>>++.<<<<<<<..>>>.<<.>>>>>--.>+.--.+.<<<<<<.>>>>>>>--.<<<--------.>
++++..<.<<<<.>>>>>>.<<++++.>--..<<<<<.>>>>>>>++.<<+++.>+.<<<<<<.>>>>++
+.>.>>--.<<<<<<<.>>.<.>>>>--.<<<<<.>>>>--.-..>-.<++++.>++.<--.<<<<<.>>
>--.>>>+.>-..<<------.<<<<.>>>>>--.<.>--.<++++.<<<<.>>>>>>>++.<<++++.>
+.<<<<<<.>>>>>>.<-.<-.+.>>---.+.+.<<----.>.<+++.<<<<<..>>>+++++++.>>+.
>>++.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>+.-..<------.<<<<.>>>>++++++.++.>>++++.<
<----.<<<<.>>>>>>>.<<+.>-.<<<<<<.>>>>>>.<+.<<<<<<.>>>.>>.>>+.<<.>>----
.<<<<<<.>>>>++.>-.-..<------.<<<<.>>>>>--.<++++.>>++.<<<<<<.>>>>>>>.<<
+++.>+.<<<<<<.>>>>-.>.>>--.<<-.<<<<<<.>>>.>>+.>>+.<<.>>----.<<<<<<.>>>
>++.>+.-..<------.<<<<.>>>>>>.+++.<.<<<<<.>>>>.>>---.<+.>+++.<-.<+++.<
<<<.>>>>---.>.<+++.<<<<.>>>>.+.>>--.<<.>>-.++.<<<<<<.>>>>>>>++.<<+.>+.
<<<<<<<.>>>.>>.>>+.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>.-..<------.<<<<.>>>>>-.<.
>--.<++++.<<<<.>>>>>>>.<<++++.>+++.<<<<<<.>>>>--.>>---.>.<<<<<<<<.>>>.
>>++.>>++++.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>.-..<------.<<<<.>>>>>>+.<<.>>>.<
<<<<<<.>>>>++++++.>+..<---.--.>>>.<<<+++.<<<<<.>>>.>>.>>+++.<<.>>----.
<<<<<<.>>>>++.>.-..<------.<<<<.>>>>>>++.<<++++.>--..<<<<<.>>>>----.<<
<<.>>>>>.<++++++++.----.<<<<.>>>>----.>++.<+++.<<<<.>>>>++++.>>+.---.+
+.<<<<<<.>>>>>>>.<<+.>+.<<<<<<<..>>>.>>---.>>+.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++
.>.-..<------.<<<<.>>>>++++++.++.>>++++.<<----.<<<<.>>>>>>>.<<+.>-.<<<
<<<.>>>>>>.<+.<<<<<<.>>>.>>.>>+.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>-.-..<------.
<<<<.>>>>>--.<++++.>>++.<<<<<<.>>>>>>>.<<+++.>+.<<<<<<.>>>>-.>.>>--.<<
-.<<<<<<.>>>.>>+.>>+.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>+.-..<------.<<<<.>>>>>>
.+++.<.<<<<<.>>>>.>>---.<+.>+++.<-.<+++.<<<<.>>>>---.>.<+++.<<<<.>>>>.
+.>>--.<<.>>-.++.<<<<<<.>>>>>>>++.<<+.>+.<<<<<<<.>>>.>>.>>+.<<.>>----.
<<<<<<.>>>>++.>.-..<------.<<<<.>>>>>-.<.>--.<++++.<<<<.>>>>>>>.<<++++
.>+++.<<<<<<.>>>>--.>>---.>.<<<<<<<<.>>>.>>++.>>++++.<<.>>----.<<<<<<.
>>>>++.>.-..<------.<<<<.>>>>>>+.<<.>>>.<<<<<<<.>>>>++++++.>+..<---.--
.>>>.<<<+++.<<<<<.>>>.>>.>>+++.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>.-..<------.<<
<<.>>>>>>++.<<++++.>--..<<<<<.>>>>----.<<<<.>>>>>.<++++++++.----.<<<<.
>>>>----.>++.<+++.<<<<.>>>>++++.>>+.---.++.<<<<<<.>>>>>>>.<<+.>+.<<<<<
<<..>>>.>>---.>>+.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>.-..<------.<<<<.>>>>++++++
.++.>>++++.<<----.<<<<.>>>>>>>.<<+.>-.<<<<<<.>>>>>>.<+.<<<<<<.>>>.>>.>
>+.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>-.-..<------.<<<<.>>>>>--.<++++.>>++.<<<<<
<.>>>>>>>.<<+++.>+.<<<<<<.>>>>-.>.>>--.<<-.<<<<<<.>>>.>>+.>>+.<<.>>---
-.<<<<<<.>>>>++.>+.-..<------.<<<<.>>>>>>.+++.<.<<<<<.>>>>.>>---.<+.>+
++.<-.<+++.<<<<.>>>>---.>.<+++.<<<<.>>>>.+.>>--.<<.>>-.++.<<<<<<.>>>>>
>>++.<<+.>+.<<<<<<<.>>>.>>.>>+.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>.-..<------.<<
<<.>>>>>-.<.>--.<++++.<<<<.>>>>>>>.<<++++.>+++.<<<<<<.>>>>--.>>---.>.<
<<<<<<<.>>>.>>++.>>++++.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>.-..<------.<<<<.>>>>
>>+.<<.>>>.<<<<<<<.>>>>++++++.>+..<---.--.>>>.<<<+++.<<<<<.>>>.>>.>>++
+.<<.>>----.<<<<<<.>>>>++.>.-..<------.<<<<.>>>>>>++.<<++++.>--..<<<<<
.>>>>----.<<<<.>>>>>.<++++++++.----.<<<<.>>>>----.>++.<+++.<<<<.>>>>++
++.>>+.---.++.<<<<<<.>>>>>>>.<<+.>+.

Khá chắc chắn rằng tôi có thể trở nên tốt hơn một chút bằng cách điều chỉnh nó, nhưng hiện tại điều này khá tốt. Giả sử bạn không có vấn đề gì với điều này lớn hơn nhiều so với văn bản gốc.


Tôi nghĩ rằng bạn có thể chơi golf một chút bằng cách sử dụng Unary thay thế.
Roman Gräf

Điều này có vẻ như có thể chơi được ...
MilkyWay90

16

Scala, 613 byte

print(("""We'r%e %n&o &strangers9 t&9lo#ve#4
You47 know7 [th[%rules0 aZndZ 0s&d&I
A full commitment's what1 I'm 1[ink=ing= of4 wouldn't get [is from any! o[er !guy>
I just wanna <tell<]- ]you-3 how1feel=
3Gotta _make]_uZerstaZ@>
.
Ne#r$./$ gonna /g2i#]up2$let]down$run arouZ0desert-$_cry$say goodbye$< a lie0hurt-@?

We'#7n each!for s&long4r hear;t's been ;ach= but4:'r%to&:shy9say8 it
8Insid%w%bo[7 wha;going on
We7 [%game0we're/play8?AZ if]ask me3Don't < me-:bliZ9see@@

5(Ooh, g2)
556(Ooh)$gi#, ne#r/gi#^
6(G2)^^?>@@
"""/:("!#$%&Z[]^_"++('-'to'@'))){(x,c)=>val y=x.split(c);y(0)+y(1)+y.drop(2).mkString(y(1))}

Đây là một thuật toán giải nén văn bản, áp dụng đệ quy quy tắc ~stuff~ blah ~ ~ nên được chuyển đổi thành stuff blah stuff stuff(tức là lần đầu tiên bạn nhìn thấy một cặp biểu tượng lạ, nó sẽ phân định những gì cần sao chép; sau đó, bạn điền vào giá trị khi bạn nhìn thấy nó).

Lưu ý: có thể có một sự trở lại vận chuyển thêm vào cuối, tùy thuộc vào cách bạn đếm. Nếu điều này không được phép, bạn có thể bỏ đoạn cuối vào trích dẫn (lưu một ký tự) và thay đổi phần tách thành split(" ",-1)(dành 3 ký tự), cho 615 byte.


Rất đẹp. Việc nén tốt hơn một chút so với giải pháp của tôi - đối với Nsự lặp lại về độ dài L, bạn sử dụng L+N+1ký tự, trong khi tôi sử dụng L+N+2. Nhưng mã giải nén của bạn là 102 ký tự, trong khi của tôi là 40.
ugoren

@ugoren - Thật vậy; Scala quá dài dòng về vấn đề đó, và không có> 62 sự thay thế sản xuất để thực hiện. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đây là một cách tiếp cận thú vị (như của bạn).
Rex Kerr

Thú vị, nhưng không hoạt động với tôi trong REPL. Cần một vòng kết thúc vòng cuối cùng; nhưng sau đó nó hoạt động.
người dùng không xác định

14

589, C (chỉ có chức năng thư viện là putar)

c,k;main(n){char*s="&-P;nDstrKgQsLlove>@rules<sDdD-i7Rfull commitUnMVtASTkEof> wWldNget Sis from Ky?guy10-XifYask U6doNF U5OblTdLseeG//G442201//&383letYdown3run arWnd<desQt53Bcry3sZ[odbye3F Rlie<hurt5G&7P've:n each?for sDlong>r hear=achEbut>OshyLsH7Tside P boS: V=[Eon7P@gaU<P;CplHG&7i just wKnRF56[ttRBundQstKdG/&J)3I, 9IG(-8)G&79&J, 8)G& yW& howAfeelTg7&G-&IYup&nevQ C& know&'re & X&Mbeen &7yW& oSQ &: Se & -i'm &makeY&[nnR&o &Tg &tell&\n&Zit&give&(-ooh&an& tD&t's &n't &;toD&we&er&a &th&in&me&wha&ou&Kd &5 &ay &go";for(k|=32*!n;c=*s++;c-38?n?0:c-45>48U?k=!putchar(c-k):main(c-45):n--);}
 • Bảng quy tắc thay thế trong đó các ký tự trong phạm vi -.._ (45..90) chỉ định quy tắc nào sẽ được áp dụng, do đó, một số quy tắc 48 (45, c-45> U48 trong mã), các ký tự khác sẽ được in

 • quy tắc được phân cách bằng ký tự '&' (mã 38, n được giảm cho đến khi số 0 và do đó s trỏ đến quy tắc chính xác)

 • quy tắc 0 chỉ ra rằng ký tự tiếp theo nên được viết hoa (bằng cách đặt k = 32 trong mã), điều này giải phóng thêm không gian để thêm phạm vi ký tự liên tục lớn hơn cho quy tắc

 • main (..) được gọi với 1 (theo quy ước chương trình C đối số 0) và do đó quy tắc 1 là quy tắc gốc

Sự phát triển của mã

 • cạo thêm 9 byte nhờ đề xuất của ugoren

 • loại bỏ 36 byte khác bằng cách tạo bảng theo thuật toán thay vì bằng tay và thông qua mẹo "'"

 • đã loại bỏ 15 byte khác bằng cách thay đổi bảng từ char * [] thành một chuỗi trong đó '&' phân định các phần

 • cạo thêm 19 byte nhờ vào nhiều lời khuyên từ ugoren

 • cạo 31 byte bằng cách thêm nhiều quy tắc, tạo quy tắc đặc biệt để viết hoa, do đó cho phép nhiều không gian hơn cho các chỉ mục quy tắc.

 • đã loại bỏ 10 byte nhờ có thêm lời khuyên từ khẩn cấp và điều chỉnh quy tắc một chút


1
*p>>4^3?putchar(*p):e(r[*p-48])
ugoren

Ah! cảm ơn bạn, bây giờ bao gồm trong mã.
thỏ con

Ngoài ra, "\'"bản dịch không cần thiết. "We're"là một chuỗi hợp lệ. inglà một ứng cử viên tốt hơn.
ugoren

Sự thay đổi tốt đẹp. Một số thủ thuật đánh golf tiêu chuẩn có thể được áp dụng: d(int n)-> d(n). Đổi *s=='~'thành *s-'~' and reverse the ?: , also saving parenthesis around ! N? ..: 0 . Using 126 instead of '~' `là vô dụng, nhưng tại sao ~?
ugoren

Ngoài ra, bạn không cần hai chức năng - thực hiện mainđệ quy. Cuộc gọi ban đầu là main(1)thay vì d(0), nhưng nó có thể bị xử lý (có thể là một lãnh đạo ~trong s). Ngoài ra, thay thế tốt nhất ~là một tab (ascii 9 - một chữ số).
ugoren

14

Perl, 724 714 883 byte

Vì vậy, việc thay đổi các quy tắc xử phạt việc sử dụng loại Latin-1 đã giết chết giải pháp của tôi. Tuy nhiên, đây là một cách tiếp cận đủ khác mà tôi ghét chỉ xóa nó, vì vậy đây là phiên bản giới hạn chỉ sử dụng ASCII 7 bit, theo quy tắc mới, với kích thước tăng rất lớn .

sub d{($d=$d{$_})?d(@$d):print for@_}sub r{%d=map{chr,($d=pop)&&[$d,pop]}0..96,113..127;&d}r"We^P nEstraKersPElo~^_-SP< 5lesMsEdEI
A3ull commitment's#hat I'mPhink9 of^_#}ldn't^?/Phis3romVny %<r^?uy
I just#azP6UhS I'm3eH9
G%ta +JTerstaT^HX5^D  1^@^U^F^CXt^E^Y^X

We'~-; each %<r3or sEloK^_r <aL's=ee8ch9=ut^_^PPoEshyPE& it
Insi.#e=%h-S#hat's=een|9 on
We-SP<^?am7we^Px pl? it
ARif]Vsk me hS I'm3eH9
Don'tP6 me]^PPoEb*RtE1e^HX5^D  1^@^U^F^CXt^E^Y^X^HX5^D 1^@^U^F^CXt^E^Y^X

(Ooh,FB)
(Ooh,FB)
(Ooh)4, n^F
(GQB)
(Ooh)4, n^F
(GQB)

We'~-; each %<r3or sEloK^_r <aL's=ee8ch9=ut^_^PPoEshyPE& it
Insi.#e=%h-S#hat's=een|9 on
We-SP<^?am7we^Px pl? it

I just#azP6UhS I'm3eH9
G%ta +JTerstaT^HX5^D  1^@^U^F^CXt^E^Y^X^HX5^D 1^@^U^F^CXt^E^Y^X^HX5^D 1^@^U^F^CXt^E^Y^X
g evuoo^?nna{0z|000000xry q~_e}`0^N[
0 Z0a ]dnwo T~it 00RVtrgnuU0le0Q^? o0]LpJ00yaamb ehnSekKiVnMelHurFZf k es0teedn20:>il000?sto0w 0}Y0!
+XXy}rB4Cu7*^ZhdUr'|&bdMT^[
U^^e^V^QC^W/X^R;^N^Ll0.^S^K^MV6^To ^G^\8ey^]r^Bc^A^O"=~/./gs

Tất nhiên, các ký tự điều khiển vẫn được đọc ở đây, vì vậy bạn vẫn muốn sử dụng mã hóa base64:

c3ViIGR7KCRkPSRkeyRffSk/ZChAJGQpOnByaW50IGZvckBffXN1YiByeyVkPW1hcHtjaHIsKCRk
PXBvcCkmJlskZCxwb3BdfTAuLjk2LDExMy4uMTI3OyZkfXIiV2UQIG5Fc3RyYUtlcnNQRWxvfh8t
U1A8IDVsZXNNc0VkRUkKQTN1bGwgY29tbWl0bWVudCdzI2hhdCBJJ21QaGluazkgb2YfI31sZG4n
dH8vUGhpczNyb21WbnkgJTxyf3V5CkkganVzdCNhelA2VWhTIEknbTNlSDkKRyV0YSArSlRlcnN0
YVQIWDUECTEAFQYDWHQFGRgKCldlJ34tOyBlYWNoICU8cjNvciBzRWxvSx9yIDxhTCdzPWVlOGNo
OT11dB8QUG9Fc2h5UEUmIGl0Ckluc2kuI2U9JWgtUyNoYXQncz1lZW58OSBvbgpXZS1TUDx/YW03
d2UQeCBwbD8gaXQKQVJpZl1Wc2sgbWUgaFMgSSdtM2VIOQpEb24ndFA2IG1lXRBQb0ViKlJ0RTFl
CFg1BAkxABUGA1h0BRkYCFg1BAkxABUGA1h0BRkYCgooT29oLEZCKQooT29oLEZCKQooT29oKTQs
IG5eRgooR1FCKQooT29oKTQsIG5eRgooR1FCKQoKV2Unfi07IGVhY2ggJTxyM29yIHNFbG9LH3Ig
PGFMJ3M9ZWU4Y2g5PXV0HxBQb0VzaHlQRSYgaXQKSW5zaS4jZT0laC1TI2hhdCdzPWVlbnw5IG9u
CldlLVNQPH9hbTd3ZRB4IHBsPyBpdAoKSSBqdXN0I2F6UDZVaFMgSSdtM2VIOQpHJXRhICtKVGVy
c3RhVAhYNQQJMQAVBgNYdAUZGAhYNQQJMQAVBgNYdAUZGAhYNQQJMQAVBgNYdAUZGApnIGV2dW9v
f25uYXswenwwMDAwMDB4cnkgcX5fZX1gMF5OWwowIFowYSAgXWRud28gVH5pdCAwMFJWdHJnbnVV
MGxlMFF/IG8wXUxwSjAweWFhbWIgZWhuU2VrS2lWbk1lbEh1ckZaZiBrIGVzMHRlZWRuMjA6Pmls
MDAwP3N0bzB3IDB9WTAhCitYWHl9ckI0Q3U3KhpoZFVyJ3wmYmRNVBsKVR5lFhFDFy9YEjsODGww
LhMLDVY2FG8gBxw4ZXkdcgJjAQ8iPX4vLi9ncw==

Bởi vì tôi nghĩ nó vẫn có thể nhìn thấy được mặc dù là DQ'd, đây là giải pháp ban đầu:

sub d{($d=$d{$_})?d(@$d):print for@_}sub r{%d=map{chr,[pop,pop]}45..63,122..255;&d}r" ¯:ç5raâ08/þ; Ölesì|dçI
AÌull comm°6ntŒ3èhink1fÍýldn'tÿÙèhisÌromðny4ÿuy ju5Íaú=î9GÐ Ëäï0ï
'þœn ea}4Ìo|/â-aêÔ}ÜÚut.shy8ÎnsiÞÍeÚÐhœ3nü1n;ÿamÓwe¯ù plá
Aíifôðsk 6 9Don't= 6ô.bÕítçÏe
,ã2,ã2)Û,:õã¶Gé2)Û,:õã¶Gé
'þœ ea}4Ìo|/â-aêÔ}ÜÚut.shy8ÎnsiÞÍeÚÐhœ3nü1n;ÿamÓwe¯ù plá
 ju5Íaú=î9GÐ Ëäï0ï
g evuooÿnnaûúürþýyøeùö÷ N
õó òa dn ô ïíðwotrþit oleôêuîéÿgnyalæpäedkaâiãòb teënØkurilðnìeeheÝtoesásw f ÑmÖñY
r'bdhÓÏÞÕ tñìïñåîÙëdÎñ× s'oüyrÁÅeyÄð(

åÞŸºrÔlñtieÈàŽý²Æ·Â­¬®Ë¹À±šßÊnuª¥Çcîµ€£©eW³¡«»¢ýÉŠ¿§ÛoOI
° I )ßee¶ rhm'Úat 
oèÜæçŒrÒÐtaÒèëo hcçseÌ
hz{àèreœn >?çèhÍemts 7~Üs<ol¯Ò"=~/./gs

Mã hóa base64 của tập lệnh:

c3ViIGR7KCRkPSRkeyRffSk/ZChAJGQpOnByaW50IGZvckBffXN1YiByeyVkPW1hcHtjaHIsW3Bv
cCxwb3BdfTQ1Li42MywxMjIuLjI1NTsmZH1yIqCvOuc1cmHiMDgv/ps7INZsZXPsfGTnSQpBzHVs
bCBjb21tsDZudLwzjOhoaW5rMWabzf1sZG4ndP/Z6Ghpc8xyb23wbnk0/3V5lSBqdTXNYfo97jlH
0Iogy+TvMIrvCpeJJ/69biBlYX00zG+PfC/imy1h6oXUfdzadXSbLnNoeTjOlJVuc2nezWXa0Gi9
M4Vu/DFuiTv/YW3Td2Wv+SBwbOGUCkHtaWb08HNrIDYgOURvbid0PSA29C5i1e10589lCn+OLOMy
LOMyKdssOvXjtkfpMinbLDr147ZH6ZIKiSf+vSBlYX00zG+PfC/imy1h6oXUfdzadXSbLnNoeTjO
lJVuc2nezWXa0Gi9M4Vu/DFuiTv/YW3Td2Wv+SBwbOGUCpUganU1zWH6Pe45R9CKIMvk7zCK7wp/
l2cgZXZ1b2//bm5h+/r8cv79efhl+fb3IE4K9fMg8mEgZG4g9CDv7fB3b3Ry/ml0ICBvbGX06nXu
6f9nbnlhbOZw5GVka2HiaePyYiB0Zetu2Gt1cmls8G7sZWVoZd10b2Vz4XN3IGYg0W3W8VkKcidi
ZGjTz97VIHTx7O/x5e7Z62TO8dcgcydv/HlywcVlecTwKAoK5cO4vrpy1GzxdGllyOC0/bLGt8Kt
rK7LucCxqN/KbnWqpcdj7rWko6llV7Ohn6u7nqKd/cmmv5yap9uZmG9PSQqwIEkgKd9lZZa2IHJo
kG0njZOR2mF0oApv6Nzm54iLvHLShNB0YdLojOuXl28gaGPnc2XMCoeAaHp74OhyZYG9biA+P+fo
aM1lbXRzgyCCN46SftxzPG9shq/SjyI9fi8uL2dz

1
@ w0lf Đó là 724 byte, có nghĩa là 644 ký tự UTF-8. Tôi không chắc cái nào được tính, thực sự.
Đa thức

1
@Polynomial Tôi cũng không biết, nhưng hy vọng ai đó sẽ biết và khai sáng cho chúng tôi.
Cristian Lupascu

5
Trong trường hợp này tôi nghĩ nó phải là byte, vì đó là những gì chuỗi bao gồm. (Hoàn toàn ngẫu nhiên nếu bytestream hoàn toàn gồm các chuỗi UTF-8 hợp lệ.)
Breadbox

11
Điều này có vẻ dễ đọc hơn so với kịch bản Perl trung bình!
Agos

2
(Bạn biết đấy, tôi sẽ không phàn nàn nếu APL bị tàn tật khi phải đếm byte thay vì ký tự ....)
Breadbox

11

Trăn 781 731 605 579 Chars

Có rất nhiều câu trả lời hay hơn và tốt hơn từ khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy điều này, nhưng tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian cho kịch bản python của mình vì vậy tôi sẽ đăng nó bằng mọi cách, thật tuyệt vời khi thấy các đề xuất để rút ngắn hơn nữa,

Chỉnh sửa: nhờ các gợi ý của Ed H, 2 ký tự được cắt nhỏ, để đi xa hơn tôi có thể phải cơ cấu lại rất nhiều thứ ở đây sẽ mất một thời gian

s="e |nd|-We| a|-(Ooh|N| what|ive| go|ay it-|I|er|G|o |make5 |D| th| othH |A| tF|ing |nna |tell|'s been|'rS|-You|-N4| know|L5 up|PR | you|evHK>| how I'm feeling-|O, g7)|O)9gL, n4gL-(G7)|-I just wa>=53Gotta EuRHstaR-.|Q've8n eachBfor sFlong:r heart<Pch?but:;toFshy@sJInsidSwSboth8M<K?onQ8CSgame6we;go>plJ|9g79let5 down9runProuR6desHt59Ecry9sayKodbye9=P lie6hurt5-|\n|Q;nFstrangHs@love:8CSrules6sFdFI-A full commitment'sM I'mCink?of: wouldn't getCis fromPnyBguy0/AR if5Psk me3Don't = me5;toFbliR@see-..2211-/0..";i=83
exec"x,s=s.split('|',1);s=s.replace(chr(i),x);i-=1"*39
print s

Sau lần đầu tiên tôi tự sản xuất chuỗi (rất tẻ nhạt), tôi đã viết một hàm để tìm đệ quy mô hình thay thế có lợi nhất (ở bước đó), cho tôi một giải pháp nhưng hóa ra lại tăng kích thước lên 10 ký tự

Vì vậy, tôi đã làm cho thuật toán của mình bớt tham lam hơn một chút bằng cách thay vì chỉ xếp hạng cuối cùng trên 'ký tự giảm', xếp hạng theo chức năng 'giảm ký tự', 'chiều dài mẫu' và 'số mẫu'

chiều dài mẫu = đếm chiều dài = đếm

rank = [(length-1)*count - length - 2] + lengthWeight * length + countWeight * count

Sau đó, tôi yêu cầu máy tính xách tay nghèo của tôi chạy vô hạn, gán các giá trị ngẫu nhiên cho lengthWeightcountWeight và có được kích thước nén thức khác nhau, và lưu trữ dữ liệu cho kích thước nén tối thiểu trong một file

Trong nửa giờ hoặc lâu hơn, nó đã xuất hiện chuỗi trên (tôi đã cố gắng sửa lại nó để xem liệu tôi có thể rút ngắn mã không), và nó sẽ không giảm nữa, tôi đoán tôi đang thiếu một cái gì đó ở đây.

Đây là mã của tôi cho nó, cũng max_patternrất chậm (Lưu ý: mã tạo ra một chuỗi tương tự như trong phiên bản giải pháp trước đây của tôi, tôi đã làm việc thủ công thông qua nó để có được hình thức hiện tại, theo cách thủ công, theo cách thủ công trong vỏ python)

import itertools

global pretty
global split
split = False
pretty = False

# try to keep as much visibility as possible
def prefrange():
  return range(32,127) + ([] if pretty else ([10, 9, 13] + [x for x in range(32) if x not in (10, 9, 13)] + [127]))

def asciichr():
  return [chr(x) for x in prefrange()]

def max_pattern(s, o, lenw, numw):
  l = len(s)
  patts = []
  for c in range(l/2+1,1,-1):
    allsub = [s[i:i+c] for i in range(0, l, c)]
    subcounts = [[a, s.count(a)] for a in allsub if len(a) == c]
    repeats = [(x, y, ((c-o)*y - o*2 - c)) for x, y in subcounts if y > 1]
    ranks = [(x, y, (z + lenw*c + numw*y)) for x,y,z in repeats if z > 0]
    patts = patts + ranks
  try:
    return sorted(patts, key=lambda k: -k[2])[0]
  except:
    return None

def sep():
  return '~~' if pretty else chr(127) + chr(127)

def newcharacter(s):
  doable = [x for x in asciichr() if x not in s]
  if len(doable) == 0:
    doable = list(set(x+y for x in asciichr() for y in asciichr() if x+y not in s and x+y != sep()))
    if len(doable) == 0:
      return None
  return doable[0]

def joined(s, l):
  one = [x for x in l if len(x)==1]
  two = [x for x in l if len(x)==2]
  return ''.join(reversed(two)) + sep() + ''.join(reversed(one)) + sep() + s

def compress(s, l=[], lenw=0, numw=0):
  newchr = newcharacter(s)
  if newchr == None:
    if not l:
      return s
    return joined(s,l)
  else:
    ptn = max_pattern(s, len(newchr), lenw, numw)
    if ptn == None:
      if not l:
        return s
      return joined(s, l)
    s = s.replace(ptn[0], newchr)
    s = ptn[0] + newchr + s
    l.append(newchr)
    return compress(s, l, lenw, numw)

def decompress(s):
  lst2, lst, s = s.split(sep(),2)
  li = [lst2[i:i+2] for i in xrange(0, len(lst2), 2)]+list(lst)
  for c in li:
    x, s = s.split(c, 1)
    s = s.replace(c, x)
  return s


def test(times):
  import random
  rnd = random.random
  tested = {(1001, 1001): (10000, 10, False),}
  org = open('text').read()
  minfound = 1000
  for i in xrange(times):
    l,n = 1001,1001
    while (l,n) in tested:
      # i guess this would be random enough  
      xr = lambda: random.choice((rnd(), rnd()+rnd(), rnd()-rnd(), rnd()*random.choice((10,100,1000)), -1*rnd()*random.choice((10,100,1000)),))
      n = xr()
      l = xr()
    sm = compress(org, l=[], lenw=l, numw=n)
    try:
      dc = decompress(sm)
    except:
      tested[l,n] = (len(sm), len(sm)/float(len(org)), 'err')
      continue
    tested[l,n] = (len(sm), len(sm)/float(len(org)), dc==org)

    if len(sm) < minfound:
      minfound = len(sm)
      open('min.txt','a').write(repr(tested[l,n])+'\n')
      print '~~~~~~~!!!!!!! New Minimum !!!!!!!~~~~'
  return tested

if __name__ == '__main__':
  import sys
  split = False
  try:
    if sys.argv[2] == 'p':
      pretty = True
  except:
    pretty = False
  org = open(sys.argv[1]).read()
  try:
    l=float(sys.argv[3])
    n=float(sys.argv[4])
  except:
    l,n=0,0
  sm = compress(org,lenw=l,numw=n)
  print 'COMPRESSED -->'
  print sm, len(sm)
  #open('new.py','w').write(sm)
  print len(sm)/float(len(org))
  print 'TRYING TO REVERT -->'
  dc = decompress(sm)
  #print dc
  print dc==org

1. Một biến phụ cho \nsẽ tốn 5 ký tự và tiết kiệm 9. 2. Thêm không gian trong in (g,l..). 3. join(..)hoạt động tốt như join([..])(ít nhất là trong 2.7).
ugoren

Ít ký tự hơn 126, đây là niềm vui
Optimus

Chương trình của bạn dường như chỉ dài 587 byte (định dạng unix) - ít hơn một câu trả lời là 588.
res

cảm ơn vì đã chỉ ra nó, thực sự vim của tôi thêm dòng cuối vào cuối tập tin python
Optimus

Tôi đã thêm một số Thông tin về cách tôi nhận được giải pháp của mình, tôi phải làm gì đó sai ở đâu đó, tối thiểu bị mắc kẹt tại một số điểm nhưng rõ ràng là Ed. H đã làm tốt hơn nên có phạm vi để cải thiện.
Optimus

11

Malbolge, 12735 byte

D'`N^?o!6}{FW1gSSR2PO)oo98[H('3}C#"?xwO*)L[Zp6WVlqpih.lkjihgI&^F\a`Y^W{[ZYX:Pt7SRQPOHGkK-CHA@d>C<;:9>=6Z:9876v43,+Op.',%*#G'&}$#"y?}_uts9qvo5sUTpong-NMib(fedFEa`_X|\[T<RQVOsSRQP2HlLKJCgAFE>=aA@">76;:9870Tu-2+*)Mn,+*#"!Efe{z!x>|utyxwpo5Vlqpih.fed*ba`&^c\[`Y}@\[TSXQuUTMLQPOHl/EDIHAeED=BA@?8\<|438765.R,r*)(L,+$j"'~D${c!x>_uzyrq7XWsl2ponmfN+LKgf_^c\"Z_^]VzZYX:VOsSRQ3IHGk.JCBAeEDCB;:9]~<5Yzy705432+0/(L,l$H('&feB"yxw={zsxq7Xnsrkjoh.lkdiba'eGcba`Y}@VUySXQPONMqQ3IHlLEJIBA@d'=BA:?87[;:z870T4-2+O/.'&JIj"'&}Cd"!x>|uzyxqpo5slk10nPf,jLKa'_dcb[!_X@VzZ<XQPOsSRQJImMFEJCBAeED=<;_?>=6|:32V05432+0)M-&+*#Gh~}|Bc!x>_{tyr8vutsrTpoh.lkjihgI&^F\[`_X|VUZSRWVOs6LQJImGLEJIBAeED&B;_?!=654X87wv4-Q1qp('&Jk)"!&}C#zb~wv{t:[qpotsrk1oQPlkd*hgfe^]#aZB^]V[ZSwWP8TSLpJ2NGkE-IBA@dDCBA:^!~654Xy705.-Q1*/.'&%Ij('&}C#"!~}|ut:[wvonm3qpongO,jLKa'eGc\[!_A@VzZYX:Pt7SRQPImM/KJIBAe?'=<;_9>=<5492V6/43,P0/('&+*#G'&feBzb~}|uts9wYXn4rqpoQPlkd*hJIe^$ba`Y}WV[Tx;:PONrLKJONGkE-IBAe(D=<A@?>7[;{z810/S-,+0/('&J$j(!E}|#z!x>|{t:xqYo5slTpingf,jLba`&^Fb[`_X|\UTx;WPUTMqQPO1GkE-IBA@dD=B;:?8\<;4981U5432+*)Mn,%Ij('~}|Bc!x}|ut:9wYunmrk1onmfN+LKa'edFEa`_X|?Uyx;WPUTMqQ3ONMFjJIHA@d'CB;:?8\6|:32V65ut,P0po'&+$#(!E%|#"y?w|{tyr8vutsrTpoh.lkjihgI&^F\[`_X|VUZSRWVOsS5QPIHGkEJIHAed>&<`@9>=<;4X876/.3210)(Lm+*#G'~}$#zy~w=u]sxq7Xtmlkji/POe+*hg`Hd]#DZ_^]Vz=SXQVUNrR43ImMLKJIH*@d>C<`#"8=<;:3Wx05.3,P0po'&+$#(!E%$#"yx>|uts9wYonm3Tpinglkd*hJIedcb[!_X@VzT<RQVOsSRQP2HlL.JIBf)?DCB;@?>7[;43Wx0/43,P0/.-m%*#GF&f${A!awv{zs9wpunsrkj0hgfejiba'eG]b[`Y}@VUy<;WVUTMqQJ2NGkKJIHA@dc&BA@?>=<5Y9216543,Pqp(Lm%I)i!~}C{cy?}v{tyr8vuWmrqji/mlejihgf_^]#a`BA]\[Tx;WPUTMqQP2NGFEiIHA)?c&<;@98\};:3W76/u3,+*N.',+$H(!g%${A!~}vu;sxwpun4rqjRnmf,MLbgf_dc\"`BXWVzyYXWP8NrRQ32NMLEDhHGF?>C<`@9876Z4321U5432+*)M-,+*ji!E}|{"y?w|utyr8potsrk1onmlkdiba'eGcba`Y}]?>ZYXQuOTSLpPIHMLEDCg*@?>=a$@9]=<;{z876/S3210/o-&J*j"!~D|{z@awv{zyr8pXn4rqjoh.-kjchgf_%cE[`Y}]\[ZSRWVOsS54JnNML.DhHA@EDCB;_"!=<5Y3y165.-Q1*/.-&Jk#"'~D|#z@x}vut:rwpun4rqjih.lkjihJI_%F\aZ_^W{>=YXWPOs65KJOHlL.JIHG@dDCB$@?>=<5Y98x6543,P0)(-,%$#(!E%|#"!x>_{tyr8vuWmrqji/mlejihgf_^]#a`BA]\[TxR:u8NSRQJImG/EJCHAeE'=B;@?>7[;49870T4t2+*)M-,+*#"!E}|{"y~w={]\xqpo5srqjoh.-kjchgf_%cE[`Y}]\>=SwWP8NrLKPOHGkKJ,HG@d'=BA:?87[|{98765.R210).'K+k#G'&feB"!x}v{zs9wYXn4rTSoh.lNjibg`&G]#aC_X|?>ZYXWPt7MLKJImMFEDCgGFEDCB;_?>=<5{3W165.R2r0/.'KJ$#('~%|Bcb~w|u;yxq7utVrkji/Pledihg`&dcba`Y}W?UZYRQuONMLQJOHlkKJI+AeED=%;_?!~<5Y98x6543,P0/.-m%*#G'&f${A!awv{zs9wpunsrkj0hgfejiba'eG]b[`Y}@VUy<;WVUTMqQJ2NGkKJIHA@dc&BA@?>=<5Y9216543,P0po'&%I)(!g%${Aya}|u;:rwpun4rqjih.fN+cha`_^$ba`BX|\[ZYX:Pt7SRQPOHGkKJ,HAF?>bB$:?8=6Z:3y76/St,+O).',%$#G'~f$#"!x>|{z\xwp6tsrkpong-kjihgfH%cbDCYXW{>=YXQu8NMLpJINGLEJIBfeE'=<;:9]=<;{z870T.-2+*/.-&J*)(!~}C{cy?}v{tyr8YXnml2ji/glkdcb(f_dcbaZ~^]\U=SwQVOTMRQJImG/EJCHAe(D=B;@?>7[|:9876/.3,Pqp(',+*#G'&feBzy~w={]yxwvo5mrqj0hmlejiba'eG]b[`Y}@VUySXWPUTMqQJ2NGkEJCHA@dDCB;_987<;:9810Tu3,10).'K+$j"'~D|dz@~}_{t:xqpon4rqjRnmf,jchaf_%]Ea`_^]VzZYXQ9UNr54JnH0LKDhHGFEDCB;_?!~<;:981U/u3,+*N.-,%k)"Fg%$#"!x>v{tyrq7Xtmrk1oQPfejc)gfH%]baZ_^W{[TSwv9OTMLp3ONMLEDhBGFEDC<;_"!7[|{9870T43,+Op.-&+$)"F&f$#zy~w=^]sxqpo5srqpoQg-Njchafedc\"`_X]VzZYR:u87SLKJnNM/KDhBGF?>=aA@?!~6;:3W7wv.-2+O/o-&J$j"'~D${c!x>|{tyxq76nsrkpi/gfkdiba'HGcb[!_^@VUTx;WPUTMqQPONM/EiCHG@dDCB;_987<;:9810T.-,10)M',%$)"F&feB"!a}|u;\xqputm3qpRQ.fkdcbg`&dFEaZ~A@\[TxXQ9UTMqQPINMFjJ,HG@d'=BA:?87[;:z8765.R210/o-&J$j"'~D$dc!x>|uzyxqpo5Vlqping-kdchg`_%cE[`Y}]?>ZSRWVOsM5KoOHMFjJCHGF?cCB;@?87[;:z8765.R,1*/.-&%Ij('~}|Bc!x>_utsxqpo5mlk1onmfN+iKg`_^$E[!~^]\U=SwQVOTMRQJImMLKD,HAe?DCBA@?>7[|{92V6/.3210)(Lm+*#G'&feBzy~w={ts9wvXnm3kSohglkjiha'e^]\a`Y}@VUyYX:POTMqQJ2NMLKDhHA@dD=<`#"8=<;:3W7654-Q10/('K+$)(!EfeBzb~wv{t:[wpon4Ukji/Plkjchgf_^$bDZ_^]VzZ<Rv9OTMLpPON0/KJIHAeE>=B;:9]~654X270T.-2+*/.-&J*j"!~D${cy?}v{tyr8vuWsrqpi/mleMihgf_^]#aZ_XWVzyYXWP8NrRQ32NMLEDhHA)?cCB$@987[5{321U5u32+O)o'&J*ji'~D${c!x>_{tsrwvun4lTjih.lkjihJI_%F\aZ_^W{>=YXWPOsS54PIm0/KJCBAe(>=<A@?>=<;4Xyx65.R210).'K+k#G'&feB"b~}v<zsxwp6Wmrqping-kdcha'e^F\[`_X|\[ZYX:Pt7SRQPOHGkE-CHA@d>C<;:9>=6Z:z8765.R210)o'&J$)"!~%${A!~`v{zyr8pXnslk1onmfN+Lbgfe^]#aC_X|{[ZSXWVOsMRKoONML.DhHA)E>bB;:9]=6|49810/.R2r*).-&J*)(!&}C#c!x}v<]\xqputm3qponmfN+LKa'edFEa`_X|?Uyx;WPUTMqQJnH0FKJCHAe?>CBA:?87[|{98765.R210).'K+k#G'gfC{cy~}vu;yxwvXWsl2ponmfN+LKa'_^$#DZ_^]Vz=<XWPtT65QJn1GLEDhHGF(>C<A@9]=<;:3y76/St,+Opo'&%Ij(!~%|Bz@a}|{t:[wvun43qpRQ.-Ndcha'edFEa`_X|?>ZYXWPt7MLKJImMFEDCgGFEDCB;_?>=<5{3W165.R2r0/.'KJ$#('~%|Bcb~w|u;yxqYo5srTSihg-kMc)J`e^]#DZ_^]VzTSRQVONMqQJOHlF.JIBf)d'CB;:?8\<;492Vw5.-,+O/('&J$j(!E%e{zy?}|^]yxq7XWsrkji/mfN+ihg`H^$b[Z_^W\UySRQPtsSR43ImM/KJIBAeE>&<`@9876Z4321U5432+*)M-,+*ji!E}|{"y?w|utyr8potsrk1onmlkdiba'eGcba`Y}]?>ZYXQuOTSLpPIHMLEDCg*@?>=a$@9]=<;{z876/S3210/o-&J*j"!~D|{z@awv{zyr8pXn4rqjoh.-kjchgf_%cE[`Y}]\[ZSRWVOsS54JnNML.DhHA@EDCB;_"!=<5Y3y165.-Q1*/.-&Jk#"'~D|#z@x}vut:rwpun4rqjih.lkjihJI_%F\aZ_^W{>=YXWPOs65KJOHlL.JIHG@dDCB$@?>=<5Y98x6543,P0)(-,%$#(!E%|#"!x>_{tyr8vuWmrqji/mlejihgf_^]#a`BA]\[TxR:u8NSRQJImG/EJCHAeE'=B;@?>7[;49870T4t2+*)M-,+*#"!E}|{"y~w={]\xqpo5srqjoh.-kjchgf_%cE[`Y}]\>=SwWP8NrLKPOHGkKJ,HG@d'=BA:?87[|{98765.R210).'K+k#G'&feB"!x}v{zs9wYXn4rTSoh.lNjibg`&G]#aC_X|?>ZYXWPt7MLKJImMFEDCgGFEDCB;_?>=<5{3W165.R2r0/.'KJ$#('~%|Bcb~w|u;yxq7utVrkji/Pledihg`&dcba`Y}W?UZYRQuONMLQJOHlkKJI+AeED=%;_?!~<5Y98x6543,P0/.-m%*#G'&f${A!awv{zs9wpunsrkj0hgfejiba'eG]b[`Y}@VUy<;WVUTMqQJ2NGkKJIHA@dc&BA@?>=<5Y9216543,P0po'&%I)(!g%${Aya}|u;:rwpun4rqjih.fN+cha`_^$ba`BX|\[ZYX:Pt7SRQPOHGkKJ,HAF?>bB$:?8=6Z:3y76/St,+O).',%$#G'~f$#"!x>|{z\xwp6tsrkpong-kjihgfH%cbDCYXW{>=YXQu8NMLpJINGLEJIBfe(>=a$@9]=<;{z876/S3210/o-&J*j"!~D|{z@awv{zyr8pXn4rqjoh.-kjchgf_%cE[`Y}W?UZYRQuUTS54PImGLKJIHGF?cCB$#9]=6|:32V0/432+Op.'K+k#G'&feBzb~w=^]srqpo5srqpRQ.fejiha'edFEa`_X|?>ZYXWPt7MLKJImMFEDCgGFEDCB;_?>=<5{3W165.R2r0/.'KJ$#('~%|Bcb~w|u;y[qvotsrk1inmle+LKa'eGc\[!_^@VUTxXQ9UNr54JnH0LKJIBAe?'CBA@9]~65:9870Tut,+0/(Lm+*)"!&%${Aya}|{ts9ZYotmrk1Rnglkdihg`&d]\a`_^]\UTxX:Pt7MRKJIHlLE-IBAe(D=<A:^>~6549270T432r0/.'KJ$#('~%|Bcb~w|u;yxwYXn4rqpohg-kjiba'eGc\[!_^]\[Z<Rv9UTMRKPOHlF.DhBGF?>=a;:?8=6Z:3y76/St,+O/('&%$Hi!&}${Ab~}vut:rwpun4lTpi/Plkjchgf_^$ba`_A@\[TxX:Pt7MRKJIHlL.JIBf)dDCBA#9]~65:9870T4-2+O/.-m%*#G'&f${A!awv{zs9wpunsrkj0hgfejiba'eG]b[`Y}@VUy<;WVUTMqQJ2NGkKJIHA@dc&BA@?>=<5Y9216543,P*).-,%Ij('~}|B"!~`|u;yxwvXWsl2ponmfN+LKgf_%cba`YX|\[ZSRvVOTSLQPImMLKDhB*F?>CB;_?8=<5Y9y765.-,+O/('&J$j(!E%e{zy?}|^]yxq7XWsrkji/mfN+ihg`H^$b[Z_^W\UySRQPtsSR43ImM/KJIBAeED=<;_"!=<5Y9yx65.R210)o'&J*j('~}${A!~}_{t:9wpXtsl2poQg-NMiba`&dFEa`_X|\[ZYR:u8NSRQJImG/EJCHAeE'=B;@?>7[;49870T4t2+*)M-,+*#"!E}|{"y~w={]\xqpo5srqjoh.-kjchgf_%cE[`Y}]\U=YXWPt7MLKJImGLKDCHAed>=B;_"!=<5Y9216543,P*)('&J*ji'~D${cy?}v{tyr8vutVrkji/mlkjihJI_%F\aZ_^W{>=YXWPOsSRQP2NGLEDhBGF?c=B;_?>~}5Y9876v43,+O/o',+$)"Fg%|{"y?w|utyr8vXnm32poQ.lkdib(feGcba`Y}]?UTYRvPOTSRKo2NGFjD,HAeED&B;_?>~<;:3W165.-,P0)o'&J*ji!E}|{"y?w|utyr8potsrk1ongOkd*hgfe^F\"C_^W\UyYR:uOTMqQP2NGLEiIHGF?>CB;_?!~<;:981U/43,10/.-&J$j"'~De#"!~w={tyrwpun4rqpRh.Okdihgf_^$bDZ_^]VzTSRQVONMqQJOHlF.JIBf)d'CB;:?8\<;492V0vS-s+*NonK+k)('~De{z!x>_uzyrq7Xtsrkpi/POedchg`&G]#aC_X|?>ZYXWPt7MLKJImMFEDCgGFEDCB;_?>=<5{3W165.R2r0/.'KJ$#('~%|Bcb~w|u;yxqYo5srTSihg-kMc)J`e^]#aCBXW{>=YXWPOsM5Ko2HMFKJIHAeE'=B;@?>7[;49870T4t2+*)M-,+*#"!E}|{"y~w={]\xqpo5srqjoh.-kjchgf_%cE[`Y}W?UZYRQuUTS54PImGLKJIHGF?cCB$#9]=<|49870Tut21*)M'&%*)(!E%$#"y?}|{zyxwpo5Vlqpih.fN+LKgf_%cba`YX|\[ZSRvVOTSLQPImMF.JIBf)(DCB;_?!~6;:981U54-s+*NonK+k)('~De{z!x>_uzyrq7Xtsrkpi/POedchg`&G]#aC_X|?>ZYXWPt7MLKJImMFEDCgGFEDCB;_?>=<5{3W165.R2r0/.'KJ$#('~%|Bcb~w|u;yxqYo5srTSihg-kMc)J`e^]#aCBXW{>=YXWPOsM5Ko2HMFKJIHAeE'=B;@?>7[;49870T4t2+*)M-,+*#"!E}|{"y~w={]\xqpo5srqjoh.-kjchgf_%cE[`Y}W?UZYRQuUTS54PImGLKJIHGF?cCB$#9]=<|49870Tut21*)M'&%*)(!E%$#"y?}|{zyxwpo5Vlqpih.fN+LKgf_%cba`YX|\[ZSRvVOTSLQPImMF.JIBf)(DCB;_?!~6;:981U54-s+*NM-ml*)(!E%${cy?`v{zyr8putsrkj0hgfejiba'eGc\[!_^W{U=SwQ9UNr5QPIHMFjJ,BAe?'C<;@9]~<5Y3876/.3,Pqp(',+*#G'&feBzy~w={]yxwvo5mrqj0hmlejiba'eG]b[`Y}@VUySXWPUTMqQJ2NGkEJCHA@dDCB;_987<;:9810Tu3,10).'K+$j"'~D|dz@~}_{t:xqpon4rqjRnmf,jchaf_%]Ea`_^]VzZYXQ9UNr54JnH0LKDhHGFEDCB;_?!~<;:981U/u3,+*N.-,%k)"Fg%$#"!x>v{tyrq7Xtmrk1oQPfejc)gfH%]baZ_^W{[TSwv9OTMLp3ONMLEDhBGFEDC<;_"!7[|{9870T43,+Op.-&+$)"F&f$#zy~w=^]sxqpo5srqpoQg-Njchafedc\"`_X]VzZYR:u87SLKJnNM/KDhBGF?>=aA@?!~6;:3W7wv.-2+O/o-&J$j"'~D${c!x>|{tyxq76nsrkpi/gfkdiba'HGcb[!_^@VUTx;WPUTMqQPONM/EiCHG@dDCB;_987<;:9810T.-,10)M',%$)"F&feB"!a}|u;\xqputm3qpRQ.fkdcbg`&dFEaZ~A@\[TxXQ9UTMqQPINMFjJ,HG@d'=BA:?87[;:z8765.R210/o-&J$j"'~D$dc!x>|uzyxqpo5Vlqping-kdchg`_%cE[`Y}]?>ZSRWVOsM5KoOHMFjJCHGF?cCB;@?87[;:z8765.R,1*/.-&%Ij('~}|Bc!x>_utsxqpo5mlk1onmfN+iKg`_^$E[!~^]\U=SwQVOTMRQJImMLKD,HAe?DCBA@?>7[|{92V6/.3210)(Lm+*#G'&feBzy~w={ts9wvXnm3kSohglkjiha'e^]\a`Y}@VUyYX:POTMqQJ2NMLKDhHA@dD=<`#"8=<;:3W7654-Q10/('K+$)(!EfeBzb~wv{t:[wpon4Ukji/Plkjchgf_^$bDZ_^]VzZ<Rv9OTMLpPON0/KJIHAeE>=B;:9]~654X270T.-2+*/.-&J*j"!~D${cy?}v{tyr8vuWsrqpi/mleMihgf_^]#aZ_XWVzyYXWP8NrRQ32NMLEDhHA)?cCB$@987[5{321U5u32+O)o'&J*ji'~D${c!x>_{tsrwvun43qpohgf,jihgfH%cba`_A@\Uy<;QPONMqQP2HlL.JIBf)dD=BA@9>7[5{321U/.3,10/(LKl*)"F&feBc!x>|^]yxq7utVlkj0/mfN+LKgf_%cba`YX|\[ZSRvVOTSLQPImGLEDIBAe(D=<A@?>7[;43W76v43,+O/(n,%I)('gfCd"!xw|{zs9wvutm3qponmlkdcb(f_^$#[`_^]VzTYRv9OTMLpP21GkKD,BG@d>CBA:^>~6549270T.3,1*)ML,%k)"F&feB"!~w=^]s9wYXnml2ponmlkjiba'eGc\[!_^@VUTxXQ9UNr54JnH0LKJIBAeEDCBA:^>=<54X8x6/S3,10/.-&J*j"!~D|#zyx>v{zs9qvutsrk1Rngfkd*hJIedcb[!_A]\UZSwvPUNSLp3INGFjJI+*F?cCB$#9]~}5:32V6v43,+O/o-,+*#G'~f|{"y?}|{zsxq76tVrkji/mfN+ihg`H^$b[`Y}@VUTxX:Pt7SRQPOHGk.JCBGF?cC<A:^>=<5:3W76v43,+Op.'&%Iji!&}$#z@a`|{zsxq7uWsrkj0QPlejchg`&d]\a`_^]\UTxX:Pt7MRKJIHlLE-IBAe(D=<A:^>~6549270T432r0/.'KJ$#('~%|Bcb~w|u;y[qvotsrk1inmle+LKa'eGc\[!_^@VUTxXQ9UNr54JnH0LKJIBAe?'CBA@9]~65:9870Tut,+0/(Lm+*)"!&%${Aya}|{ts9ZYotmrk1Rnglkdihg`&d]\a`_^]\UTxX:Pt7MRKJIHlLE-IBAe(D=<A:^>~6549270T432r0/.'KJ$#('~%|Bcb~w|u;yxwYXn4rqpohg-kjiba'eGc\[!_^]\[Z<Rv9UTMRKPOHlF.DhBGF?>=a;:?8=6Z:3y76/St,+O/('&%$Hi!&}${Ab~}vut:rwpun4lTpi/Plkjchgf_^$ba`_A@\[TxX:Pt7MRKJIHlL.JIBf)dDCBA#9]~65:9870T4-2+O/.-m%*#G'&f${A!awv{zs9wpunsrkj0hgfejiba'eG]b[`Y}@VUy<;WVUTMqQJ2NGkKJIHA@dc&BA@?>=<5Y9216543,P*).-,%Ij('~}|B"!~`|u;yxwvXWsl2ponmfN+LKgf_%cba`YX|\[ZSRvVOTSLQPImMLKDhB*F?>CB;_?8=<5Y9y765.-,+O/('&J$j(!E%e{zy?}|^]yxq7XWsrkji/mfN+ihg`H^$b[Z_^W\UySRQPtsSR43ImM/KJIBAeED=<;_"!=<5Y9yx65.R210)o'&J*j('~}${A!~}_{t:9wpXtsl2poQg-NMiba`&dFEa`_X|\[ZYR:u8NSRQJImG/EJCHAeE'=B;@?>7[;49870T4t2+*)M-,+*#"!E}|{"y~w={]\xqpo5srqjoh.-kjchgf_%cE[`Y}]\U=YXWPt7MLKJImGLKDCHAed>=B;_"!=<5Y9216543,P*)('&J*ji'~D${cy?}v{tyr8vutVrkji/mlkjihJI_%F\aZ_^W{>=YXWPOsSRQP2NGLEDhBGF?c=B;_?>~}5Y9876v43,+O/o',+$)"Fg%|{"y?w|utyr8vXnm32johg-Njchgf_^$\a`Y^]\UTxX:Pt7MRKJIHlLE-IBAe(D=<A:^>~6549270T432r0/.'KJ$#('~%|Bcb~w|u;yxqYo5srTSihg-kMc)J`e^]#DZ_^]VzTSRQVONMqQJOHlF.JIBf)d'CB;:?8\<;492Vw5.-,+O/('&J$j(!E%e{zy?}|^]yxq7XWsrkji/mfN+ihg`H^$b[Z_^W\UySRQPtsSR43ImM/KJIBAeE>&<`@9876Z4321U5432+*)M-,+*ji!E}|{"y?w|utyr8potsrk1onmlkdiba'eGcba`Y}]?>ZYXQuOTSLpPIHMLEDCg*@?>=a$@9]=<;{z876/S3210/o-&J*j"!~D|{z@awv{zyr8pXn4rqjoh.-kjchgf_%cE[`Y}]\[ZSRWVOsS54JnNML.DhHA@EDCB;_"!=<5Y3y165.-Q1*/.-&Jk#"'~D|#z@x}vut:rwpun4rqjih.lkjihJI_%F\aZ_^W{>=YXWPOs65KJOHlL.JIHG@dDCB$@?>=<5Y98x6543,P0)(-,%$#(!E%|#"!x>_{tyr8vuWmrqji/mlejihgf_^]#a`BA]\[TxR:u8NSRQJImG/EJCHAeE'=B;@?>7[;49870T4t2+*)M-,+*#"!E}|{"y~w={]\xqpo5srqjoh.-kjchgf_%cE[`Y}]\>=SwWP8NrLKPOHGkKJ,HG@d'=BA:?87[|{98765.R210).'K+k#G'&feB"!x}v{zs9wYXn4rTSoh.lNjibg`&G]#aC_X|?>ZYXWPt7MLKJImMFEDCgGFEDCB;_?>=<5{3W165.R2r0/.'KJ$#('~%|Bcb~w|u;yxq7utVrkji/Pledihg`&dcba`Y}W?UZYRQuONMLQJOHlkKJI+AeED=%;_?!~<5Y98x6543,P0/.-m%*#G'&f${A!awv{zs9wpunsrkj0hgfejiba'eG]b[`Y}@VUy<;WVUTMqQJ2NGkKJIHA@dc&BA@?>=<5Y9216543,P0po'&%I)(!g%${Aya}|u;:rwpun4rqjih.fN+cha`_^$ba`BX|\[ZYX:Pt7SRQPOHGkKJ,HAF?>bB$:?8=6Z:3y76/St,+O).',%$#G'~f$#"!x>|{z\xwp6tsrkpong-kjihgfH%cbDCYXW{>=YXQu8NMLpJINGLEJIBfe(>=a$@9]=<;{z876/S3210/o-&J*j"!~D|{z@awv{zyr8pXn4rqjoh.-kjchgf_%cE[`Y}W?UZYRQuUTS54PImGLKJIHGF?cCB$#9]=6|:32V0/432+Op.'K+k#G'&feBzb~w=^]srqpo5srqpRQ.fejiha'edFEa`_X|?>ZYXWPt7MLKJImMFEDCgGFEDCB;_?>=<5{3W165.R2r0/.'KJ$#('~%|Bcb~w|u;y[qvotsrk1inmle+LKa'eGc\[!_^@VUTxXQ9UNr54JnH0LKJIBAe?'CBA@9]~65:9870Tut,+0/(Lm+*)"!&%${Aya}|{ts9ZYotmrk1Rnglkdihg`&d]\a`_^]\UTxX:Pt7MRKJIHlLE-IBAe(D=<A:^>~6549270T432r0/.'KJ$#('~%|Bcb~w|u;yxwYXn4rqpohg-kjiba'eGc\[!_^]\[Z<Rv9UTMRKPOHlF.DhBGF?>=a;:?8=6Z:3y76/St,+O/('&%$Hi!&}${Ab~}vut:rwpun4lTpi/Plkjchgf_^$ba`_A@\[TxX:Pt7MRKJIHlL.JIBf)dDCBA#9]~65:9870T4-2+O/.-m%*#G'&f${A!awv{zs9wpunsrkj0hgfejiba'eG]b[`Y}@VUy<;WVUTMqQJ2NGkKJIHA@dc&BA@?>=<5Y9216543,P*).-,%Ij('~}|B"!~`|u;yxwvXWsl2ponmfN+LKgf_%cba`YX|\[ZSRvVOTSLQPImMLKDhB*F?>CB;_?8=<5Y9y765.-,+O/('&J$j(!E%e{zy?}|^]yxq7XWsrkji/mfN+ihg`H^$b[Z_^W\UySRQPtsSR43ImM/KJIBAeED=<;_"!=<5Y9yx65.R210)o'&J*j('~}${A!~}_{t:9wpXtsl2poQg-NMiba`&dFEa`_X|\[ZYR:u8NSRQJImG/EJCHAeE'=B;@?>7[;49870T4t2+*)M-,+*#"!E}|{"y~w={]\xqpo5srqjoh.-kjchgf_%cE[`Y}]\U=YXWPt7MLKJImGLKDCHAed>=B;_"!=<5Y9216543,P*)('&J*ji'~D${cy?}v{tyr8vutVrkji/mlkjihJI_%F\aZ_^W{>=YXWPOsSRQP2NGLEDhBGF?c=B;_?>~}5Y9876v43,+O/o',+$)"Fg%|{"y?w|utyr8%

Hãy thử trực tuyến.

Được tạo bằng các công cụ ở đây.


Ái chà! Một câu trả lời Malbolge? Tuyệt vời!
MilkyWay90

10

JavaScript 666 byte

Lấy cảm hứng từ tkazec giải pháp .

Kiểm tra bài viết trên blog tôi đã viết về nó, nó chứa tất cả các nguồn và giải thích cách tôi xây dựng mã đó.

Bạn có thể sao chép và dán mã vào bảng điều khiển của trình duyệt. Hoặc dùng thử tại http://jsfiddle.net/eike/Sws4g/1/

t="We're no strangers to love|YouSrules;so do I|A full commitment's what?think7f|You wouldn't get this from anyLguy^zQnqAnd if:ask me[Don'tEme yRblind=ee{HUH_]|Qq^{x<br>{zxz||xxZKVlet:downVrun around;deseBVMcryVsay goodbyeV8a liFhuB||q eachLfor so long|Your hearPaching but|YRshy=@Inside we bothCwhaPgo7n|WeSgamFwe'reJpl@_U]^|I just wannaEyou[Gotta Munderstand](Ooh)|Z, nX|(GU[ how?feeling|ZNXXTgiveV|NTUiveK)|TeverJSCthe Rou're too QWe've9Pt's been Mmake:L other K:upJ gonna H(Ooh, gFe;E 8C9 Brt you@ay it|? I'm = to s; and : you 9 know8tell 7ing o";c="|{zxq_^][ZXVUTSRQPMLKJHFECB@?=;:987".split("");while(l=c.pop()){t=t.split(l);t=t.join(t.pop())}document.write(t)

9

Perl, 584 578 577 576 575 571 564 554 553 540

Giải pháp này tuân theo cách tiếp cận cơ bản giống như hầu hết các phương pháp khác: đưa ra một chuỗi ban đầu, thực hiện thay thế lặp đi lặp lại các phần lặp lại của văn bản.

Các quy tắc thay thế được chỉ định bởi một ký tự, tốt nhất là không xuất hiện trong văn bản đầu ra, do đó, quy tắc độ dài L và xuất hiện N lần sẽ tiết kiệm khoảng N * LNL-1 (N * L là độ dài ban đầu của tất cả các lần xuất hiện, nhưng ký tự thay thế xảy ra N lần và văn bản chữ có độ dài L và các quy tắc được phân tách bằng một ký tự phân tách.) Nếu các ký tự thay thế được chỉ định rõ ràng, thì mức tiết kiệm được giảm xuống N * LNL-2. Cho rằng hầu hết các ngôn ngữ có thể tính toán một ký tự với mã chr () hoặc mã ngắn tương tự, cách tiếp cận đầu tiên có xu hướng vượt trội.

Có một số nhược điểm khi tính toán ký tự thay thế, đáng kể nhất là sự cần thiết phải có một loạt các ký tự ASCII liên tục. Đầu ra sử dụng hầu hết các chữ cái viết thường, nhưng có đủ chữ cái viết hoa và dấu chấm câu để yêu cầu thay thế một ký tự bằng chính nó, ánh xạ lại một vài ký tự trong giai đoạn sửa lỗi sau đó hoặc ra lệnh cho các quy tắc thay thế bằng các ký tự có vấn đề xảy ra trước đó. Sử dụng ngôn ngữ thay thế bằng cách sử dụng biểu thức chính quy cũng có nghĩa là có các biểu tượng cho các ký tự có ý nghĩa đặc biệt trong biểu thức chính:. + * \ ?

Cách tiếp cận ban đầu của tôi có 63 byte trong bộ giải mã và 521 trong các quy tắc. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để tối ưu hóa các quy tắc, có thể khó khăn đặc biệt với các quy tắc ngắn vì chúng có thể chồng chéo lên nhau. Tôi đã giải mã xuống còn 55 byte và các quy tắc xuống còn 485 bằng cách gian lận công thức một chút. Thông thường, quy tắc 2 ký tự xảy ra 3 lần hoặc quy tắc 3 ký tự xảy ra hai lần sẽ không thực sự tiết kiệm bất kỳ độ dài nào, nhưng có một lỗ hổng - cũng cho phép tạo ra các từ không phải là một phần của đầu ra; - ).

Tôi sử dụng các ký tự điều khiển trong giải pháp này, vì vậy giải pháp được cung cấp ở đây được mã hóa base64.

cz09AhpuCnRyYQ8QcxIHbG8OGRwVBHJ1bGVzDRRzB2QHSQFBE3VsbCBjb21taXQIbnQXcxFoYXQs
FWluaxtvZhkRC2xkbhd0BWV0FWlzE3JvbQ1ueR8FdXkuJ0EUaWYYDXNrIAgtRG9uF3QgHiAIGBp0
bwdibGkUdAoDKysBKSkoKCcuKys9OyRjPWNociQ9LS0sczpbJGNdOigiCldlZWVlICBnb3RvIG1l
b3cHc291bmQgYXZlbmdlciB3IHQgZgwgEmhpDiciPX4vLj9cRC9nLHNwbGl0CjAsJyB5CzABWQsw
F3IEMGkPIDAga24JMG5uYSAwdGVsbDAgBmgQMCAwFhggdXAwZQ5yBW8dMHQXcyBiA24gMGF5IGl0
ATABTiIwAShPb2gwAQECFw4cbiBlYWNoHxNvciBzB2xvDxlyIGhlYXIjYWNoG2J1dBkadG8KaHkS
CiRJbnNpZGURBGIGaBwRaGEjZ28bb24BAhwVBGdhCA0Ud2UaZ28dcGwkMCYpJWcWLCBuImcWAShH
ISkwJiwFISkwbWFrZRggMAElZyElbGV0GCBkCW4lcnVuDXILFGEUZGVzEHQYJSpjcnklc2F5BW9v
ZGJ5ZSUeDSBsaWUNFGh1cnQYMCBJF20wIGgJLBMDbGkPATABSSBqdXN0EWEdHhgtRwZ0YSAqdQwQ
c3RhDCsnKVskPV06ZWd3aGlsZSQ9O3ByaW50

Và đây là phiên bản dễ đọc hơn (nhưng ít thực thi hơn).

s==^B^Zn
tra^O^Ps^R^Glo^N^Y^\^U^Drules^M^Ts^Gd^GI^AA^Sull commit^Hnt^Ws^Qhat,^Uink^[of^Y^Q^Kldn^Wt^Eet^Uis^Srom^Mny^_^Euy.'A^Tif^X^Msk ^H-Don^Wt ^^ ^H^X^Zto^Gbli^Tt
^C++^A))(('.++=;$c=chr$=--,s:[$c]:("
Weeee goto meow^Gsound avenger w t f^L ^Rhi^N'"=~/.?\D/g,split
0,' y^K0^AY^K0^Wr^D0i^O 0 kn^I0nna 0tell0 ^Fh^P0 0^V^X up0e^Nr^Eo^]0t^Ws b^Cn 0ay it^A0^AN"0^A(Ooh0^A^A^B^W^N^\n each^_^Sor s^Glo^O^Yr hear#ach^[but^Y^Zto
hy^R
$Inside^Q^Db^Fh^\^Qha#go^[on^A^B^\^U^Dga^H^M^Twe^Zgo^]pl$0&)%g^V, n"g^V^A(G!)0&,^E!)0make^X 0^A%g!%let^X d^In%run^Mr^K^Ta^Tdes^Pt^X%*cry%say^Eoodbye%^^^M lie^M^Thurt^X0 I^Wm0 h^I,^S^Cli^O^A0^AI just^Qa^]^^^X-G^Fta *u^L^Psta^L+')[$=]:egwhile$=;print

Tuy nhiên, tôi nghi ngờ đây vẫn không phải là mức tối thiểu, vì Ed H. chỉ ra rằng giải mã php là ngắn nhất với 44 byte và tôi đã thấy có chỗ để cải thiện các quy tắc mà anh ta đang sử dụng. Tôi có bộ giải mã 52 byte trong Perl nhưng tôi không thể sử dụng nó cho giải pháp này vì tôi cần phải chạy qua phạm vi ngược lại.


8

PHP 730 707 ký tự

<? $ l = 'bạn'; $ n = 'Sẽ không bao giờ'; $ z = "đưa $ l lên"; $ m = "
$ n $ z
$ n hãy để $ l xuống
$ n chạy vòng quanh và sa mạc $ l
$ n làm cho $ l khóc
$ n nói lời tạm biệt
$ n nói dối và làm tổn thương $ l

"; $ o ="
Chúng tôi đã biết nhau rất lâu
Trái tim bạn đang đau nhưng
Bạn quá ngại nói
Bên trong cả hai chúng tôi đều biết chuyện gì đang xảy ra
Chúng tôi biết trò chơi và chúng tôi sẽ chơi nó
"; $ p =" (Ooh, $ z) "; $ r =" ($ z) "; $ g =" tôi cảm thấy thế nào "; $ s =" $ n cho, $ n cho "; $ t = "Tôi chỉ muốn nói với $ l $ g
Phải làm cho $ l hiểu "; echo" Chúng ta không xa lạ gì với tình yêu
Bạn biết các quy tắc và tôi cũng vậy
Một cam kết đầy đủ là những gì tôi nghĩ về
Bạn sẽ không nhận được điều này từ bất kỳ chàng trai khác
$ t
$ m $ o
Và nếu $ l hỏi tôi $ g
Đừng nói với tôi là tôi quá mù để xem
$ m $ m
$ p
$ p
(Ôi)
$ s
$ r
(Ôi)
$ s
$ r
$ o
$ t
$ m $ m $ m ";

1
Bạn có thể làm điều này ngắn hơn bằng cách đặt "Bạn" và "bạn" vào các biến.
Đa thức

@PeterTaylor, đó là một lỗi đánh máy để thông báo.
l0n3sh4rk

@Polynomial, xong!
l0n3sh4rk

$s="Never gonna give...có thể rút ngắn với $n.
Ông Llama

1
Đề nghị làm "cho" một biến là tốt. Nó được sử dụng ở 5 nơi.
Glen Solsberry

8

Perl - 589 588 583 579 576 byte

Mỗi quy tắc bao gồm 1 đầu char, cơ thể và dấu gạch dưới. Miễn là các quy tắc có thể được cắt ra từ đầu, phần đầu của quy tắc được thay thế bằng phần thân của nó trong phần còn lại của Văn bản. Đầu của quy tắc đầu tiên được đưa ra, các đầu của tất cả các quy tắc sau được tạo từ biến $ i.

Vì phần đầu cho quy tắc tiếp theo được đặt ở phần đầu của văn bản theo quy tắc trước đó, quy tắc cuối cùng sẽ tạo ra một ký tự sẽ không bị xóa nữa. Tôi đã phải chọn một loạt các tên trong đó tên cuối cùng sẽ là "W", vì vậy tôi có thể loại bỏ "W" ban đầu khỏi phần đầu của lời bài hát và thay thế nó bằng thay thế quy tắc.

Việc mã hóa được thực hiện bởi một tập lệnh Python bằng thuật toán Hillclimbing đơn giản.

Đây là mã Perl:

$_="qou_on_er_Hh_ w_
(Ooh_ell_ a_ay it
_'reHoC_g0na _makeR _ve_ oth1 _ing_e ___A_t's been _o _D_4, gP)_
Yq_G_ t_I_ know_
NT_nd _ how I'm feel=
_N_O_i;R up_4)Kgi;, nTgi;
(GP)_ yq_
I just3annaH5RMGotta :und1stand
V_e;r 9_
We';Jn each<for sCl0gFr hearBach= butF8shyHCs7Insid>w>bothJ3haBgo= 0
WeJ2>gam>aLwe'r>9pl7_KgPKletR downKrun6rqLaLdes1tRK:cryKsay goodbyeKt56 li>aLhurtR
_e'r>nCstrang1sHClo;FJ2>rules6LsCdCI
A full commitment's3hat I'm2ink= ofF3qldn't get2is from6ny<guySUALifR6sk meMD0'tH5 meR8bliLtCsee
VVEEQQ
USVV";$i=48;eval"s/$1/$2/g"while s/(.)(.*?)_/chr($i++)/se;print

(Tôi thấy đáng chú ý là Văn bản nén có chứa "HearBach": D)

Và đây là mã Python tạo ra nó:

import collections, sys
text = sys.stdin.read().replace('\r\n','\n')
text = text[1:]
names = list(["q"] + map(chr, xrange(ord('0'), ord('W'))))
done = False
name = ""
while not done:
  done = True
  best = (0, None)
  for m in xrange(1, len(text) / 2 + 1):
    counter = collections.Counter()
    for i in xrange(0, len(text) - m + 1):
      snippet=text[i:i+m]
      if not '_' in snippet:
        counter[snippet] += 1
    for snippet in counter:
      n = counter[snippet]
      gain = n * m - n - (m + 1)
      if gain > best[0]:
        actual_gain = len(text) - len(text.replace(snippet,"")) - n - (m + 1)
        if actual_gain > best[0]:
          best=(actual_gain, snippet)
          done=False
  if not done:
    snippet = best[1]
    try:
      lastname = name
      name = names.pop()
      while name in 'ADGION':
        text = name + '_' + text
        name = names.pop()
      while name in '?@':
        text = '_' + text
        name = names.pop()
    except:
      sys.stderr.write('Warning: out of names.\n')
      lastname = "0"
      break
    text = snippet + '_' + text.replace(snippet, name)
sys.stdout.write('$_="')
sys.stdout.write(name + text)
sys.stdout.write('";$i=' + str(ord(lastname)) + ';eval"s/$1/$2/g"while s/(.)(.*?)_/chr($i++)/se;print')

Điều này thật ấn tượng! Nhưng bạn thực sự nên chơi gôn Perl. Trong đoạn trích ngắn đó, bạn đã có ít nhất năm ký tự có thể giảm (parens không cần thiết và tương tự).
hộp bánh mì

5 ký tự? Tôi có một cái để sử dụng for-loop, 2 cho eval-parens và 1 cho regex-modifier không sử dụng, nhưng bây giờ tôi bị kẹt. (vẫn đi trước Optimus một lần nữa: D)
quasimodo

Hãy thử sử dụng dạng hậu tố của whilevòng lặp; điều này cho phép bạn từ bỏ niềng răng cũng như dấu ngoặc đơn. Một ý tưởng khác: tìm ra cách sử dụng saythay vì printlàm đầu ra.
hộp bánh mì

@quasimodo không còn nữa bạn ạ. Chỉ muốn nói điều đó một lần: P
Optimus

2
Nó rất nhiều niềm vui, vâng. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi thực sự nên dừng lại ở đây, tôi không muốn nghĩ về tất cả những giờ tôi đã lãng phí cho việc này: D
quasimodo

8

Python 2.7, 975 803 byte

Không phải là lớn nhất - tôi (bây giờ) muốn con trăn đã định dạng mở rộng như vậy. Than ôi không.

Chỉnh sửa: Mở rộng mô phỏng với cú pháp định dạng thay thế (sắp xếp ..)

print("""We're no strangers to love
You know the rules and so do I
A full commitment's what I'm thinking of
You wouldn't get this from any other guy
{10}{8}
{11}

%s
{13}
And if you ask me{8}
Don't tell me you're too blind to see

%s
%s
{0}, {2})
{0}, {2})
{0})
{1}{12}
{9}
{0})
{1}{12}
{9}

{13}

{10}{8}
{11}

%s
%s
%s"""%tuple(['{1}{2}\n{1}{3}\n{1}{4}\n{1}{5}\n{1}{6}\n{1}{7}']*6)).format(*"(Ooh|Never gonna |give you up|let you down|run around and desert you|make you cry|say goodbye|tell a lie and hurt you\n| how I'm feeling|(Give you up)|I just wanna tell you|Gotta make you understand|give, never gonna give|We've known each other for so long\nYour heart's been aching but\nYou're too shy to say it\nInside we both know what's been going on\nWe know the game and we're gonna play it".split('|'))

7

Clojure

720 byte / ký tự:

(Được sao chép ở đây với khoảng trắng thêm để bạn có thể xem định dạng)

(let [r{\&" and "\Y"You"\0"\n"\1" you"\2" gonna"\3"give"\5" up"\6"ever"\F" how I'm feeling"\T" to"}
   s str 
   n"0N62 "
   c(s n"315"n"let1 down"n"run around&desert1"n"make1 cry"n"say goodbye"n"tell a lie&hurt10")
   p"0(Ooh, 315)"
   g"0(Give15)"
   q(s n "3, n62 3")
   o"0(Ooh)"
   w(s "0We've known each other for so long0Yr heart's been aching but0Y'reTo shyT say it0Inside we both know what's been going on0We know the game&we're2 play it0")
   u(s "I just wanna tell1F0Gotta make1 understand0")
   v"We're no strangersT love0Y know the rules&so do I0A full commitment's what I'm thinking of0Y wouldn't get this from any other guy0"
   R(s v u c w"And if1 ask meF0Don't tell me1'reTo blindT see0"c c p p o q g o q g\0 w\0 u c c c)]
 (apply s(map #(r% %)R)))   

Phiên bản byte tối thiểu này là gì?
Máy

7

C # - 605 ký tự | T-SQL - 795 ký tự | C # - 732 ký tự | C # - 659 ký tự

Cảm hứng cho điều này đến từ ví dụ sed. Sự thay đổi lớn duy nhất tôi đã thực hiện từ đó là làm cho việc tra cứu các ký tự ASCII liên tiếp để chúng không phải được khai báo. Thật không may, đó là C #, vì vậy tôi không biết làm thế nào để làm cho nó nhỏ hơn. Tôi đã lấy cùng một văn bản thay thế và thực hiện mã trong T-SQL bằng cách sử dụng bảng tạm thời.

var f='#';Debug.Print("HWe've0n each o=F forCo long5r hear+@ch>but5E<oChy<C1InsideBe bo=0Bha+;o>onHWe0 =e;ame7weE8pl1|HI justBanna :4*Gotta 2u?Fsta?%|H/93up/let3down/run@rou?7desFt4/2cry/say;oodbye/:@ lie7hurt4|(Ooh)/9,nevF89H(G.|'|(|)| how6feelingH|t's been|, |(Ooh,g.|ive3up)H|HNevF8| know|ay itH|make3|4 | you|HYou| I'm |@? |;onna |give|tell| g| to|th|ing |nd| a|A| w| s|D|'re|er|G|\n"
.Split('|').Aggregate("WeE noCtrangFs< love50 =e rules7so do IHA full commitment'sBhat6=ink>of5Bouldn't;et =is from@ny o=F;uy$H#A? if3ask me*Don't : me4E<o bli?<Cee%%HH--&&#$%%",(x,t)=>x.Replace(f++.ToString(),t)));

T-SQL

CREATE TABLE #t(i int IDENTITY(35,1),t varchar(1000) COLLATE Latin1_General_CS_AS) 
DECLARE @s varchar(4000)
SET @s = REPLACE(REPLACE('
INSERT #t SELECT ''We"ve0n each o=F forCo long5r hear+@ch>but5E<oChy<C1InsideBe bo=0Bha+;o>on
We0 =e;ame7weE8pl1|
I justBanna :4*Gotta 2u?Fsta?%|
/93up/let3down/run@rou?7desFt4/2cry/say;oodbye/:@ lie7hurt4|(Ooh)/9,nevF89
(G.|"|(|)| how6feeling
|t"s been|, |(Ooh,g.|ive3up)
|
NevF8| know|ay it
|make3|4 | you|
You| I"m |@? |;onna |give|tell| g| to|th|ing |nd| a|A| w| s|D|"re|er|G'''
,'"',''''''),'|','''
INSERT #t SELECT ''')
EXEC(@s)
SET @s = 'WeE noCtrangFs< love50 =e rules7so do I
A full commitment''sBhat6=ink>of5Bouldn"t;et =is from@ny o=F;uy$
#A? if3ask me*Don"t : me4E<o bli?<Cee%%

--&&#$%%'
SELECT @s = REPLACE(@s, CHAR(#t.i), #t.t) FROM #t
PRINT @s

C # - Thử lần thứ hai Đây là thử ở một cách tiếp cận khác. Việc nén được thực hiện hoàn toàn bởi máy tính tìm kiếm sự thay thế tốt nhất. Việc tra cứu là tuần tự và được sắp xếp theo kích thước, do đó không cần phải tra cứu phân định, tuy nhiên, mã để thực hiện tra cứu kém hiệu quả hơn tôi nghĩ vì vậy cuối cùng tổng chi phí là 127 ký tự! Sống và học hỏi.

static void Main()
{
var o="6Gn/tr7g0s,+lo-FJrules.Ds+d+}$z8ull commit9nKLtR1ink:ofF23ldn't4et1is8rom.nyUguy]Xn_zDifC.sk 9[\"5't,I 9CM+bliDt/;^^$N<N\\<X_]^^";
for(char z='\0',y;z<12;z++)
{y='_';for(int i=0,f=333,k=65;i<z;k=y-"'?MRTQNL@(} "[i++]){
for(;y>"^]\\[ZVROB) y"[i];){
f-=k;
o=o.Replace(y--.ToString(),"AWGINODY\n,&'()e o tve a+ser,h wou gon{ean fmeH eeS)tCowaDr oti- y3nd $~P$#3'r*ingellQ1*t's2haGtoT%4ache-@V kn> }'mBC up$(!oh Ah0 g5na K b;n $$6'-QmakeC ay it$ h>R8;lH$<T)EgB% nPgB$(|$} just27na,IC[|Ata Yund0st7d^$EgSEle= d>nErun.r3D?des0=EYcryEsay4oodbyeEtI. li*?hur= eOUfo@s+l5gF@hearWO:butFM/hy,/Z}nsid*w*bAhQLWgo:5$6Jgam*?weGVplZ".Substring(f,k));
if(y==' '){y='~';i++;}}}}
Console.WriteLine(o);
}

Lần thử thứ 3 tại C #. Lần này tôi hết hạn với các ký tự \ b, \ r, \ t. Bạn có thể sử dụng \ rN \ n để thay thế ký tự đầu tiên trên dòng bằng chữ N viết hoa, nhưng nó không thực sự lưu ký tự. Tôi đã tạo \ b bí danh để di chuyển con trỏ trở lại và sau đó viết lên văn bản hiện có. Nhưng không ai trong số này tiết kiệm không gian và cuối cùng tôi vẫn còn tệ hơn là một chiến lược tìm kiếm và thay thế đơn giản.

static void Main()
{
  var f='*';
  Console.Write("C04EC0let8downEC0run arouKJdes>t8EC06cryEC0say goodbyeEC0tePa lie Jhurt8E|CWe'veQn each=for sLlongC7r hear?<achFbutC75HoLshyHLs;Inside we bothQ wha?<goFonCWe3ga@ Jwe51pl;|,|CI just wannaHell82CGotta 6und>stJC|(Ooh)C0:, 91:EC(4)R(GC|(Ooh, 4)C|91| gonna |how I'm feelF|QHhe |:8up|'re|make8|You| you |nev>|give|ay itC|been | oth> |er|t's |me|A|EC0|\n|D|RN|ing |G| t|I|aK|nd |o |n't |N|O|ll | know|\r"
  .Split('|')
  .Aggregate(
    "We5 nLstrang>sHLloveC73rules JsLdLICA fuPcommit@n?what I'mHhinkFofC7 wouldMgetHhis from any=guy-*C+AKif8ask @ 2CDoMteP@8\b5HoLbliKtLseeC*C*CC//..+-*C*C*",
    (x,t)=>x.Replace(f++.ToString(),t)));
}

Tôi thích REPLACEcách tiếp cận thông minh , đặc biệt là với SQL động, nhưng có rất nhiều cách để chơi golf hơn: Sử dụng @làm biến thay vì@s , biến nó thành một bảng vĩnh viễn tthay vì #t(bạn không phải tự dọn dẹp), thoát khỏi câu lệnh THU LẬP 29 ký tự và chỉ cần yêu cầu nó được chạy trên máy chủ / cơ sở dữ liệu với sự đối chiếu thích hợp, sử dụng varchar(999)hoặc varchar(max), hàng tấn khoảng trắng không cần thiết xung quanh bằng dấu và dấu phẩy, v.v.
BradC

587 - liên kết là đến pastbin do giới hạn độ dài bình luận.
dana

7

PHP, 591 585 568 564 byte

<?=strtr(ucwords(str_replace(range('-',a),split(q,"/3/let@d_n/runxarouPxBdese5/?cry/sayxKodbye/7VliLBhu5
q;)/4,x04
 3)q
0qneOUCq;,x3)q
ixju[TNnax7J6KttV?uPR[Nd
q4@upqgiOqrZJqxh_If`lA
qtellxq
S'O=nxeach<foUsMlXg>UheartDachAxbut>HshyEsG\sidLwLboY=FDKAxX
S:gamLB9CplGqS'rLq=QhLq
 oohqxoYRxqxkn_q
Jqmake@qxJxq\gqNdxqgXnVq'^b`nxqQMqThatqayxit
q'rLtoMqxz'mxqyouq".join(q,str_split(goexoxanvendxterwexwrxaxmeonthtxstinulsxoweea,2))),"9nM[rNgRsEloO>:r]e^BsMdMz
Vf]lxcommitWnt'sFIY\kAxof>To]dn'ZgetxYi^fromxNy<guy2-8Bif@askxW6dX'tx7mLJHbliPEs`
--11..
82---")),'x z',' (I');

Tôi nghĩ rằng bạn có thể đang thiếu một cái gì đó trong mã; nó dường như gây ra lỗi: ideone.com/WxIpG
Cristian Lupascu

Đây là PHP 5.4. Đối với các phiên bản cũ hơn, thay thế [z => xx] bằng mảng (z => xx) (và nhận được 590 byte)
một anh chàng buồn bã

vâng, ideone.com/o8hdU hoạt động. Đẹp, +1!
Cristian Lupascu

1
Một giải pháp PHP ngắn hơn (sử dụng các quy tắc từ mã ruby ​​của tôi): ideone.com/XoW5t
Ed H.

Vâng, hãy đoán "LOWERCASE MỌI THỨ!" là một ý tưởng tồi sau tất cả) tốt đẹp!
một anh chàng buồn bã

7

Ruby, 1014 byte

Tôi chỉ đang học lập trình, vì vậy tôi sẽ không phá vỡ bất kỳ kỷ lục nào ở đây. Nhưng, đây là một nhiệm vụ thú vị.

def c
 wonts = ['give you up', 'let you down', 'run around and desert you', 'make you cry', 'say goodbye', 'tell a lie and hurt you']
 wonts.each do |w|
  puts "Never gonna #{w}"
 end
 b
end

def b
 puts "\n"
end

def never
 puts "Never gonna give, never gonna give
(Give you up)"
end

def v1
puts "We're no strangers to love
You know the rules and so do I
A full commitment's what I'm thinking of
You wouldn't get this from any other guy
I just wanna tell you how I'm feeling
Gotta make you understand"
b
end

def v2
 puts "We've known each other for so long
Your heart's been aching but
You're too shy to say it
Inside we both know what's been going on
We know the game and we're gonna play it"
end

def s1
puts "And if you ask me how I'm feeling
Don't tell me you're too blind to see"
end

def s2
b
puts "I just wanna tell you how I'm feeling
Gotta make you understand"
b
end

def soul
2.times {puts "(Ooh, give you up)"}
puts "(Ooh)"
never
puts "(Ooh)"
never
end

v1
c
v2
s1
b
c
c
soul
b
v2
s2
c
c
c

2
Một số mẹo: Thay đổi mỗi tên biến thành tên một ký tự, xóa thụt lề và xóa khoảng trắng xung quanh toán tử
TuxCrafting

6

GolfScript (511 byte)

Điều này sử dụng một sự thay đổi cơ sở để đóng gói các bit, vì vậy nó bao gồm các ký tự không có trong ASCII. Tuy nhiên, không phù hợp để chấm điểm các ký tự đó bằng mã hóa UTF-8 của họ vì trình thông dịch coi chương trình là ISO-8859-1. Vì lý do này, tôi đã chỉ định độ dài tính bằng byte thay vì ký tự.

Mã hóa cơ sở 64:

J4w1DTwkp317WvYq88CFQym52dINzC36obopJBLKCGZZHq1S+tpz79e4/JdDYS2cdIlm+LUARZ1w
wpJyGDhagRfmNaJWjOt8yZIiIFai/7cMAeKucCTyZpkYmCb/7ogGRwfR1dV0z9wEOoIFo0dudezp
ERmcWcJ7X1CUcUsVz17ScmG7T2SbTnooFFINjz7y1yW9i7k9iFTM/afWhI4A/wuqo6jPRezucfGQ
g1xcvmEsidxT+jKCaYv3Gh4lvcfMdklUNqqeQG/tMDVrk0pUQjz5CVFcJ5uYRLAPzfwQI5sUKHzO
rBZrx/hAC9MPISJPKAQLP4dU3Yy14zL/djogoBxkG1DNRMoPEtwHIZmEPwaELWshCTdS+vF+zI6X
ei7BL5bqVhXZdKGqPFjHS0+rQfHUDUfggt/AkIGfV/focklq9IXmqINpS4eroTqzCMLJQpiZiTXm
7jdu1xqm1hftTPEr/VteBOCqKIsx596o+/ZaGRi/opjley/l2bnZi4Z6L+TZsqUqyj4Pfhf4JFiw
9a/kcBffIu2yWmQGgSOeHwcyllCMvL27qtw1+CEKtuya5ITI1oRWUasTSdBWin3XBQePAWEW7dp7
qoiP1osWiicyNTZiYXNlIDE1M2Jhc2VbMF0vKDMwLHtcWzEkKV0vXDIkPSp9L1wsKXstfSslKw==

Kết xuất hex (đầu ra từ xxd):

0000000: 278c 350d 3c24 a77d 7b5a f62a f3c0 8543 '.5.<$.}{Z.*...C
0000010: 29b9 d9d2 0dcc 2dfa a1ba 2924 12ca 0866 ).....-...)$...f
0000020: 591e ad52 fada 73ef d7b8 fc97 4361 2d9c Y..R..s.....Ca-.
0000030: 7489 66f8 b500 459d 70c2 9272 1838 5a81 t.f...E.p..r.8Z.
0000040: 17e6 35a2 568c eb7c c992 2220 56a2 ffb7 ..5.V..|.." V...
0000050: 0c01 e2ae 7024 f266 9918 9826 ffee 8806 ....p$.f...&....
0000060: 4707 d1d5 d574 cfdc 043a 8205 a347 6e75 G....t...:...Gnu
0000070: ece9 1119 9c59 c27b 5f50 9471 4b15 cf5e .....Y.{_P.qK..^
0000080: d272 61bb 4f64 9b4e 7a28 1452 0d8f 3ef2 .ra.Od.Nz(.R..>.
0000090: d725 bd8b b93d 8854 ccfd a7d6 848e 00ff .%...=.T........
00000a0: 0baa a3a8 cf45 ecee 71f1 9083 5c5c be61 .....E..q...\\.a
00000b0: 2c89 dc53 fa32 8269 8bf7 1a1e 25bd c7cc ,..S.2.i....%...
00000c0: 7649 5436 aa9e 406f ed30 356b 934a 5442 vIT6..@o.05k.JTB
00000d0: 3cf9 0951 5c27 9b98 44b0 0fcd fc10 239b <..Q\'..D.....#.
00000e0: 1428 7cce ac16 6bc7 f840 0bd3 0f21 224f .(|...k..@...!"O
00000f0: 2804 0b3f 8754 dd8c b5e3 32ff 763a 20a0 (..?.T....2.v: .
0000100: 1c64 1b50 cd44 ca0f 12dc 0721 9984 3f06 .d.P.D.....!..?.
0000110: 842d 6b21 0937 52fa f17e cc8e 977a 2ec1 .-k!.7R..~...z..
0000120: 2f96 ea56 15d9 74a1 aa3c 58c7 4b4f ab41 /..V..t..<X.KO.A
0000130: f1d4 0d47 e082 dfc0 9081 9f57 f7e8 7249 ...G.......W..rI
0000140: 6af4 85e6 a883 694b 87ab a13a b308 c2c9 j.....iK...:....
0000150: 4298 9989 35e6 ee37 6ed7 1aa6 d617 ed4c B...5..7n......L
0000160: f12b fd5b 5e04 e0aa 288b 31e7 dea8 fbf6 .+.[^...(.1.....
0000170: 5a19 18bf a298 e57b 2fe5 d9b9 d98b 867a Z......{/......z
0000180: 2fe4 d9b2 a52a ca3e 0f7e 17f8 2458 b0f5 /....*.>.~..$X..
0000190: afe4 7017 df22 edb2 5a64 0681 239e 1f07 ..p.."..Zd..#...
00001a0: 3296 508c bcbd bbaa dc35 f821 0ab6 ec9a 2.P......5.!....
00001b0: e484 c8d6 8456 51ab 1349 d056 8a7d d705 .....VQ..I.V.}..
00001c0: 078f 0161 16ed da7b aa88 8fd6 8b16 8a27 ...a...{.......'
00001d0: 3235 3662 6173 6520 3135 3362 6173 655b 256base 153base[
00001e0: 305d 2f28 3330 2c7b 5c5b 3124 295d 2f5c 0]/(30,{\[1$)]/\
00001f0: 3224 3d2a 7d2f 5c2c 297b 2d7d 2b25 2b  2$=*}/\,){-}+%+

Như hầu hết các giải pháp tốt nhất, phương pháp này sử dụng cách tiếp cận dựa trên ngữ pháp với các phân tách chuỗi và nối để mở rộng ngữ pháp. Ngữ pháp có 30 quy tắc và được tìm thấy bởi một tìm kiếm tham lam.


6

JavaScript, 854 ký tự (đã thêm dòng mới cho "khả năng đọc")

var a="We're no strangers to love:You know the rules and so do I:A full commitment's what I'm thinking of:You wouldn't get this from any other guy:I just wanna tell you how I'm feeling:Gotta make you understand:Never gonna give you up:Never gonna let you down:Never gonna run around and desert you:Never gonna make you cry:Never gonna say goodbye:Never gonna tell a lie and hurt you:We've known each other for so long:Your heart's been aching but:You're too shy to say it:Inside we both know what's been going on:We know the game and we're gonna play it:And if you ask me how I'm feeling:Don't tell me you're too blind to see:6:7:8:9:10:11:6:7:8:9:10:11:(Ooh, give you up):31:(Ooh):Never gonna give, never gonna give:(Give you up):33:34:35:12:13:14:15:16:4:5:6:7:8:9:10:11:6:7:8:9:10:11:6:7:8:9:10:11".split(':'),
i=0,x;
while(x=a[i++])console.log(a[x]||x)


5

Naive sh / echo - 810 byte

#!/bin/sh
A="ever gonna"
D=" you"
B="ive$D up"
C="$A give"
echo "We're no strangers to love
You know the rules and so do I
A full commitment's what I'm thinking of
You wouldn't get this from any other guy
I just wanna tell$D how I'm feeling
Gotta make$D understand"
f(){
echo "
N$C$D up
N$A let$D down
N$A run around and desert$D
N$A make$D cry
N$A say goodbye
N$A tell a lie and hurt$D"
}
f
g(){
echo "
We've known each other for so long
Your heart's been aching but
You're too shy to say it
Inside we both know what's been going on
We know the game and we're gonna play it"
}
g
echo "And if$D ask me how I'm feeling
Don't tell me$D're too blind to see"
f
f
echo "
(Ooh, g$B)
(Ooh, g$B)
(Ooh)
N$C, n$C
(G$B)
(Ooh)
N$C, n$C
(G$B)"
g
echo
echo "I just wanna tell$D how I'm feeling
Gotta make$D understand"
f
f
f

5

JavaScript 789 ký tự

Javascript của tôi (in bằng "document.write ()"):

eval('f="18927993248999".replace(/1/g,"Were no strangers to love4You6тe rules and so do I4A full commitmentжs what Iжm тinking of4You wouldnжt get тis from any oтer guy4ю8/g,"I just wanna tellйhow Iжm feeling4Gotta makeйunderstand44ю9/g,"Neverгgiveйupвгletйdownвгrun around and desert youвгmakeйcryвгsay goodbyeвгtell a lie and hurt you44ю2/g,"Weжve known each oтer for so long4Your heartжs been aching but4Youжre too shy to say it4Inside we boт6whatжs been going on4We6тe game and weжreгplay it4ю7/g,"And ifйask me how Iжm feeling4Donжt tell me youжre too blind to see44ю3/g,"ц, gяц, gяц)вгgive, neverгgive4(Gяц)вгgive, neverгgive4(Gя4 ют/g,"thюя/g,"iveйup)4юй/g," you юв/g,"4Neverю4/g,"</br>юц/g,"(Oohю6/g," know юг/g," gonna юж/g,"\'");document.write(f);'.replace(/ю/g,"\").replace(/"))

Tôi thay đổi một số từ và cụm từ phổ biến bằng các chữ cái Cyrilic và sau đó thay đổi chúng trở lại với hàm thay thế ().

Sau khi tôi rút ngắn lời bài hát, tôi rút ngắn chương trình của mình với cùng một phương thức và thực thi mã bằng eval ().


5

Ruby, 741 678 657 627 619 byte

_="12/3400/5/3/200"
28.times{|i|_.gsub!'120=34589%#^*&@!/?><[]|{}:;~'[i],"We? n{strangers] love/>& the rules!s{d{I/A full commitment's}hat:thinking of/>}ouldn't~et this from;ny<guy/+I just}anna [*@/Gotta make* understand/0+=g#=let* down=run;round!desert*=make* cry=say~oodbye=[; lie!hurt*/+/N^+We've&n each<for s{long/>r heart's been;ching but/>?]{shy] say it/Inside}e both&}hat's been~oing on/We& the~ame!we?|play it/+And if*;sk me@/Don't [ me*?]{blind] see/+8899+(Ooh,~#)/+(Ooh)/N%, n%/(G#)/+^give+ive* up+ever|+ you+ know+ how:feeling+;nd +\n+'re+You+ other +tell+ to+~onna +o + w+ I'm + a+ g".split('+')[i]}
puts _

Đây là một mở rộng biểu tượng lặp đi lặp lại. Đối với mỗi trong số 28 ký tự của chuỗi trong đối số đầu tiên gsub!, tất cả các lần xuất hiện của ký tự đó _được thay thế bằng phần thích hợp của chuỗi thứ hai (được phân tách bằng các +ký tự).


5

Python, 573 ký tự

sedGiải pháp của tôi sẽ không đi xa hơn nữa và nó đã bị nhiều người đánh bại, vì vậy tôi đã tìm kiếm một cách tiếp cận mới.
Thật không may, nó chỉ đủ tốt cho 2 vị trí thứ 3 (tính đến nay) - Ed H. vẫn còn nhiều ở phía trước của tôi .

x="WM n=straQRsF=loB7Erules3s=d=IXA full commitSnt'sKhatVFhink;of7KTldn'tUetFhis fromLny9guy.-AC if?Lsk S1Don'tFP S?<bliCF=see//X82)8002)-.//"
i=45
for r in"XXW'BHn each9for s=loQ7r hear6ach;but7<shyF=s@InsideKe bothHKha6go;onXWEgaS3weM:pl@|XI justKannaFP?1Gotta >uCRstaC/|X4g24let? down4runLrTC3desRt?4>cry4sayUoodbye4tPL lie3hurt?|2)J)4giB, n5giBX(G| howV feeliQX|iB? up|LC |XN5|eBr:|t's been |XYT|J,U| othR |Uonna |iQ |MFo=|o |make? | yT|ay itX|A|ve|nd|D|HFhe | t|G| know|I|X(Ooh| w| a|'re|N|O|ell|ng|er|me|ou| g| I'm|We|\n".split("|"):x=x.replace(chr(i),r);i+=1
print x

Ghi chú :

 1. Ý tưởng chính được mượn từ Ed H. - sử dụng các ký tự liên tiếp để thay thế, thay vì chỉ định chúng trong mỗi quy tắc thay thế.

 2. Cách của tôi để đối phó với các nhân vật tồn tại trong bài hát khác với Ed - Tôi chỉ đơn giản là đảm bảo dịch từng từ cho riêng mình (và nếu nó luôn được theo sau bởi một cái gì đó, hãy thêm nó, chỉ hoạt động cho W).

 3. Mã được tạo bởi một tập lệnh tìm kiếm các bản dịch tốt. Lúc đầu, tôi đã sử dụng một thuật toán tham lam, chỉ đơn giản là lấy một thuật toán mang lại mức giảm tốt nhất. Sau đó, tôi thấy rằng việc điều chỉnh nó để thích các chuỗi dài hơn sẽ cải thiện nó một chút. Tôi đoán nó vẫn chưa tối ưu.


Tôi cũng đã cố gắng tạo ra chuỗi thông qua một thuật toán tham lam, cuối cùng đã thêm 11 ký tự. Tôi đã nhận thấy rằng tất cả các giải pháp python đều hội tụ đến một hình thức tối ưu tương tự ít nhiều giống nhau. Tôi đoán nó đi với "cách duy nhất để làm điều đó".
Optimus

Trước đây, đôi khi tôi thấy nó hoạt động để sửa đổi các tập lệnh như vậy để sử dụng thuật toán chủ yếu là tham lam, thay vào đó, thêm một chút trượt để cho phép lựa chọn thứ hai hoặc thứ ba một cách ngẫu nhiên, và sau đó chạy liên tục tìm kiếm sự cải tiến (Hoặc nếu tôi đủ động lực, hãy viết mã tìm kiếm heuristic như mô phỏng ủ.)
Breadbox

Tôi đã chạy một mô phỏng đơn giản sửa đổi thứ hạng thuật toán tham lam của mình trên một biểu thức với các hệ số biến đổi theo chiều dài của mẫu và số lượng đếm, chỉ thực hiện khoảng 100000 mô phỏng (tìm mẫu lớn nhất là rất chậm) với các giá trị ngẫu nhiên cho các hệ số (giữa -100 và 100 với phân phối Gaussian quanh 0), nó đã tìm thấy một cặp cung cấp ít hơn 15 ký tự so với chuỗi được bẻ khóa thủ công của tôi làm giảm giải pháp của tôi xuống còn 59 ký tự. Tôi đoán tôi sẽ để nó chạy qua đêm để xem nó có mang lại điều gì tốt hơn không.
Optimus

@Optimus, tôi nghĩ rằng hai bản dịch đầu tiên là rõ ràng và bạn có thể mã hóa chúng. Điều này tăng tốc logic tìm kiếm của tôi đáng kể. Logic của tôi rất chậm - ~ 30 giây cho một lần chạy - vì vậy nó không hữu ích cho việc mô phỏng. Tôi có thể cố gắng tối ưu hóa nó.
ugoren

@ugoren Tôi đã đăng mã mô phỏng của mình trong câu trả lời của mình, nó chạy trong khoảng ~ 0,5 giây mỗi lần chạy và vâng tôi đã thực hiện mã hóa cứng trong 3-4 bước đầu tiên giúp giảm khoảng 30 ký tự, dường như không thể vượt qua mức tối thiểu, có thể vượt qua mức tối thiểu bạn hãy xem và đề nghị một cái gì đó.
Optimus

5

Golf, 708 702 699 691 byte

"Never gonna ":g;
"I just wanna tell you how"" I'm feeling":i"
Gotta make you understand"++:j;
{n"give you up
let you down
run around and desert you
make you cry
say goodbye
tell a lie and hurt you"n/{n g@}%}:^;"

We've known each other for so long
Your heart's been aching but
You're too shy to say it
Inside we both know what's been going on
We know the game and we're gonna play it
":_;
"We're no strangers to love
You know the rules and so do I
A full commitment's what I'm thinking of
You wouldn't get this from any other guy
"j
^
_
"And if you ask me how"i"
Don't tell me you're too blind to see"
^^
n
n
"(Ooh, give you up)
"."(Ooh)
"g"give, never gonna give
(Give you up)"++.n\_
j
^^^

Tôi có thể đang thiếu một cái gì đó, nhưng tôi không thấy lý do cho các khối. Bạn không thể sử dụng ví dụ " I'm feeling":i;?
Peter Taylor

@PeterTaylor Bạn hoàn toàn đúng; các khối chỉ cần thiết khi tôi gán nhiều chuỗi cho một biến. Cảm ơn rất nhiều! Điều này loại bỏ 6 ký tự và chỉ cho tôi một ý tưởng khác mà tôi có thể thử.
Cristian Lupascu

Đúng, nó đã làm việc! Thay vì gán một khối cho biến j, tôi đã gán ba chuỗi được nối (đã xóa {}, nhưng được thêm vào ++để nối). Điều này cho phép tôi khai báo inội tuyến, khi soạn nội dung của j.
Cristian Lupascu

Tôi nghĩ bạn có thể tiết kiệm thêm một chút bằng cách kéo một dòng mới hàng đầu vào gvà cho đoạn điệp khúc bằng cách sử dụng một chuỗi với dòng mới và sau đón/g*
Peter Taylor

Ý tưởng tuyệt vời! Tôi không thể thay đổi gvì nó cũng được sử dụng cho đến cuối (thực tế là có thể, nhưng cuối cùng sẽ tốn thêm 1 char nữa). Tuy nhiên, cách tiếp cận chia / gập để chèn g ở đầu mỗi dòng là một trình tiết kiệm ký tự tuyệt vời.
Cristian Lupascu

5

Java, 858 byte

interface a{static void main(String[]A){String b="I just wanna tell you how I'm feeling\nGotta make you understand\n\n",B="Never gonna give you up\nNever gonna let you down\nNever gonna run around and desert you\nNever gonna make you cry\nNever gonna say goodbye\nNever gonna tell a lie and hurt you\n\n",c="We've known each other for so long\nYour heart's been aching but\nYou're too shy to say it\nInside we both know what's been going on\nWe know the game and we're gonna play it\n",C="(Ooh, give you up)\n",d="(Ooh)\nNever gonna give, never gonna give\n(Give you up)\n";System.out.print("We're no strangers to love\nYou know the rules and so do I\nA full commitment's what I'm thinking of\nYou wouldn't get this from any other guy\n"+b+B+c+"And if you ask me how I'm feeling\nDon't tell me you're too blind to see\n\n"+B+B+C+C+d+d+"\n"+c+"\n"+b+B+B+B);}}

Ồ Tôi đã không thực sự nghĩ rằng tôi có thể nén khó khăn này.

Ungolfed ở dạng người có thể đọc được:

interface a {
  static void main(String[] A) {
    String b = "I just wanna tell you how I'm feeling\n"+
          "Gotta make you understand\n\n";

    String B = "Never gonna give you up\n"+
          "Never gonna let you down\n"+
          "Never gonna run around and desert you\n"+
          "Never gonna make you cry\n"+
          "Never gonna say goodbye\n"+
          "Never gonna tell a lie and hurt you\n\n";

    String c = "We've known each other for so long\n"+
          "Your heart's been aching but\n"+
          "You're too shy to say it\n"+
          "Inside we both know what's been going on\n"+
          "We know the game and we're gonna play it\n";

    String C = "(Ooh, give you up)\n";

    String d = "(Ooh)\n"+
          "Never gonna give, never gonna give\n"+
          "(Give you up)\n";

    System.out.print(
      "We're no strangers to love\n"+
      "You know the rules and so do I\n"+
      "A full commitment's what I'm thinking of\n"+
      "You wouldn't get this from any other guy\n"+
      b+
      B+
      c+
      "And if you ask me how I'm feeling\n"+
      "Don't tell me you're too blind to see\n\n"+
      B+
      B+
      C+
      C+
      d+
      d+
      "\n"+
      c+
      "\n"+
      b+
      B+
      B+
      B
    );
  }
}

Tôi đã đánh bại 14 câu trả lời với điều này. Tôi có thực sự giỏi chơi golf ở Java không, hay chỉ vì lời bài hát này dễ nén một cách đáng ngạc nhiên?
dorukayhan

Bạn không thể chỉ định các biến như Chuỗi a = "1", b = "2"; thay vì cách trên? Lưu một vài byte: P
Mario Ishac

@MarDev Tôi đã tạo ra các chuỗi như thế trong chương trình chơi gôn. Tuy nhiên, làm như vậy làm tổn thương khả năng đọc, vì vậy tôi đã làm chúng như String foo; String bar;khi không biết.
dorukayhan

Tất cả những thứ "Không bao giờ" cũng có thể được tối ưu hóa bằng cách trích xuất nó thành một biến
masterX244


4

JavaScript, 1428 1451 883 * ký tự

Chắc chắn không phải là giải pháp ngắn nhất, nhưng ở đây nó đi.

d="(Give you up):(Ooh):(Ooh, give you up):A full commitment's what I'm thinking of:And if you ask me how I'm feeling:Don't tell me you're too blind to see:Gotta make you understand:I just wanna tell you how I'm feeling:Inside we both know what's been going on:Never gonna give you up:Never gonna give, never gonna give:Never gonna let you down:Never gonna make you cry:Never gonna run around and desert you:Never gonna say goodbye:Never gonna tell a lie and hurt you:We know the game and we're gonna play it:We're no strangers to love:We've know each other for so long:We've known each other for so long:You know the rules and so do I:You wouldn't get this from any other guy:Your heart's been aching but:You're too shy to say it:".split(/:/);"hk3l76o9bdcefojmn8g45o9bdcefo9bdcefo221a01a0oimn8go76o9bdcefo9bdcefo9bdcef".split("").map(function(i){return d[parseInt(i,25)]}).join("\n")

Giải pháp logic khá đơn giản:

d="dictionary:of:uniqe:lines".split("/:/");
"012345".split("").map(function(i){return d[parseInt(i,25)]}).join("\n")

* Tất nhiên giải pháp trở nên ngắn hơn rất nhiều khi lấy các dòng duy nhất thay vì các từ duy nhất.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.