Hiển thị kết quả của việc thực hiện 8 lần xáo trộn hoàn hảo của một cỗ bài


17

Giải trình

Một sự xáo trộn hoàn hảo là nơi một cỗ bài được chia chính xác một nửa và các lá bài từ mỗi cọc được xen kẽ nhau. Các thẻ dưới cùng ban đầu và thẻ trên cùng ban đầu phải được bảo quản sau khi xáo trộn hoàn hảo.

Sau 8 lần xáo trộn hoàn hảo, một cỗ bài 52 tiêu chuẩn trở lại trật tự ban đầu.

Thử thách

Viết chương trình hiển thị trạng thái của một cỗ bài khi nó trải qua 8 lần xáo trộn hoàn hảo liên tiếp. Bạn có thể sử dụng bất kỳ đại diện nào có thể đọc được của con người trên một cỗ bài, miễn là nó hiển thị số lượng và bộ đồ của mỗi thẻ trong bộ bài theo thứ tự liên tiếp. Nó phải hiển thị một đại diện của tất cả các thẻ, cho tất cả chín tiểu bang.

Đây là mã golf , vì vậy giải pháp ngắn nhất sẽ thắng.

Ví dụ đầu ra

Đây là một ví dụ đầu ra được tạo bởi triển khai ví dụ này trong Javascript

AS,AC,AD,AH,2S,2C,2D,2H,3S,3C,3D,3H,4S,4C,4D,4H,5S,5C,5D,5H,6S,6C,6D,6H,7S,7C,7D,7H,8S,8C,8D,8H,9S,9C,9D,9H,10S,10C,10D,10H,JS,JC,JD,JH,QS,QC,QD,QH,KS,KC,KD,KH
AS,7D,AC,7H,AD,8S,AH,8C,2S,8D,2C,8H,2D,9S,2H,9C,3S,9D,3C,9H,3D,10S,3H,10C,4S,10D,4C,10H,4D,JS,4H,JC,5S,JD,5C,JH,5D,QS,5H,QC,6S,QD,6C,QH,6D,KS,6H,KC,7S,KD,7C,KH
AS,4C,7D,10H,AC,4D,7H,JS,AD,4H,8S,JC,AH,5S,8C,JD,2S,5C,8D,JH,2C,5D,8H,QS,2D,5H,9S,QC,2H,6S,9C,QD,3S,6C,9D,QH,3C,6D,9H,KS,3D,6H,10S,KC,3H,7S,10C,KD,4S,7C,10D,KH
AS,9S,4C,QC,7D,2H,10H,6S,AC,9C,4D,QD,7H,3S,JS,6C,AD,9D,4H,QH,8S,3C,JC,6D,AH,9H,5S,KS,8C,3D,JD,6H,2S,10S,5C,KC,8D,3H,JH,7S,2C,10C,5D,KD,8H,4S,QS,7C,2D,10D,5H,KH 
AS,5S,9S,KS,4C,8C,QC,3D,7D,JD,2H,6H,10H,2S,6S,10S,AC,5C,9C,KC,4D,8D,QD,3H,7H,JH,3S,7S,JS,2C,6C,10C,AD,5D,9D,KD,4H,8H,QH,4S,8S,QS,3C,7C,JC,2D,6D,10D,AH,5H,9H,KH 
AS,3S,5S,7S,9S,JS,KS,2C,4C,6C,8C,10C,QC,AD,3D,5D,7D,9D,JD,KD,2H,4H,6H,8H,10H,QH,2S,4S,6S,8S,10S,QS,AC,3C,5C,7C,9C,JC,KC,2D,4D,6D,8D,10D,QD,AH,3H,5H,7H,9H,JH,KH 
AS,2S,3S,4S,5S,6S,7S,8S,9S,10S,JS,QS,KS,AC,2C,3C,4C,5C,6C,7C,8C,9C,10C,JC,QC,KC,AD,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,JD,QD,KD,AH,2H,3H,4H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,JH,QH,KH 
AS,AD,2S,2D,3S,3D,4S,4D,5S,5D,6S,6D,7S,7D,8S,8D,9S,9D,10S,10D,JS,JD,QS,QD,KS,KD,AC,AH,2C,2H,3C,3H,4C,4H,5C,5H,6C,6H,7C,7H,8C,8H,9C,9H,10C,10H,JC,JH,QC,QH,KC,KH 
AS,AC,AD,AH,2S,2C,2D,2H,3S,3C,3D,3H,4S,4C,4D,4H,5S,5C,5D,5H,6S,6C,6D,6H,7S,7C,7D,7H,8S,8C,8D,8H,9S,9C,9D,9H,10S,10C,10D,10H,JS,JC,JD,JH,QS,QC,QD,QH,KS,KC,KD,KH 

Mặc dù không phải là một bản sao chính xác, nhưng về cơ bản, đây là khoảng một nửa nhiệm vụ từ Trộn các loại hạt (ít nhất là được thực hiện bởi các câu trả lời hiện tại).
Peter Taylor

1
Là thứ tự bắt đầu của thẻ quan trọng?
Paul Prestidge

@ Sync Không, các thẻ có thể bắt đầu theo bất kỳ thứ tự nào.
Peter Olson

Câu trả lời:


15

J, 66 65 54 52 50 47 43 ký tự

26({.,@,.}.)^:(i.9),{'A23456789TJQK';'SCDH'

Đầu ra:

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│AS│AC│AD│AH│2S│2C│2D│2H│3S│3C│3D│3H│4S│4C│4D│4H│5S│5C│5D│5H│6S│6C│6D│6H│7S│7C│7D│7H│8S│8C│8D│8H│9S│9C│9D│9H│TS│TC│TD│TH│JS│JC│JD│JH│QS│QC│QD│QH│KS│KC│KD│KH│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│AS│7D│AC│7H│AD│8S│AH│8C│2S│8D│2C│8H│2D│9S│2H│9C│3S│9D│3C│9H│3D│TS│3H│TC│4S│TD│4C│TH│4D│JS│4H│JC│5S│JD│5C│JH│5D│QS│5H│QC│6S│QD│6C│QH│6D│KS│6H│KC│7S│KD│7C│KH│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│AS│4C│7D│TH│AC│4D│7H│JS│AD│4H│8S│JC│AH│5S│8C│JD│2S│5C│8D│JH│2C│5D│8H│QS│2D│5H│9S│QC│2H│6S│9C│QD│3S│6C│9D│QH│3C│6D│9H│KS│3D│6H│TS│KC│3H│7S│TC│KD│4S│7C│TD│KH│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│AS│9S│4C│QC│7D│2H│TH│6S│AC│9C│4D│QD│7H│3S│JS│6C│AD│9D│4H│QH│8S│3C│JC│6D│AH│9H│5S│KS│8C│3D│JD│6H│2S│TS│5C│KC│8D│3H│JH│7S│2C│TC│5D│KD│8H│4S│QS│7C│2D│TD│5H│KH│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│AS│5S│9S│KS│4C│8C│QC│3D│7D│JD│2H│6H│TH│2S│6S│TS│AC│5C│9C│KC│4D│8D│QD│3H│7H│JH│3S│7S│JS│2C│6C│TC│AD│5D│9D│KD│4H│8H│QH│4S│8S│QS│3C│7C│JC│2D│6D│TD│AH│5H│9H│KH│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│AS│3S│5S│7S│9S│JS│KS│2C│4C│6C│8C│TC│QC│AD│3D│5D│7D│9D│JD│KD│2H│4H│6H│8H│TH│QH│2S│4S│6S│8S│TS│QS│AC│3C│5C│7C│9C│JC│KC│2D│4D│6D│8D│TD│QD│AH│3H│5H│7H│9H│JH│KH│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│AS│2S│3S│4S│5S│6S│7S│8S│9S│TS│JS│QS│KS│AC│2C│3C│4C│5C│6C│7C│8C│9C│TC│JC│QC│KC│AD│2D│3D│4D│5D│6D│7D│8D│9D│TD│JD│QD│KD│AH│2H│3H│4H│5H│6H│7H│8H│9H│TH│JH│QH│KH│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│AS│AD│2S│2D│3S│3D│4S│4D│5S│5D│6S│6D│7S│7D│8S│8D│9S│9D│TS│TD│JS│JD│QS│QD│KS│KD│AC│AH│2C│2H│3C│3H│4C│4H│5C│5H│6C│6H│7C│7H│8C│8H│9C│9H│TC│TH│JC│JH│QC│QH│KC│KH│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│AS│AC│AD│AH│2S│2C│2D│2H│3S│3C│3D│3H│4S│4C│4D│4H│5S│5C│5D│5H│6S│6C│6D│6H│7S│7C│7D│7H│8S│8C│8D│8H│9S│9C│9D│9H│TS│TC│TD│TH│JS│JC│JD│JH│QS│QC│QD│QH│KS│KC│KD│KH│
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

Tôi đang bị ép buộc ngày càng xa hơn vào các hướng dẫn và hướng dẫn tham khảo của J để luôn ở đây. :-S


Mảng 1 và cuối cùng của bạn giống hệt nhau. Hơn nữa, thẻ 1 của bạn luôn luôn ASvà cuối cùng là tất cả các thời gian KH.
defhlt

1
@ArtemIce Họ được cho là. Đó là yêu cầu trong câu hỏi. Đọc lại đoạn đầu tiên.
Gareth

@Gareth ok xin lỗi
defhlt

9

Haskell, 103

m(a:s,b:t)=a:b:m(s,t);m _=[]
main=mapM_ putStrLn.take 9.iterate(m.splitAt 26)$take 13.enumFrom=<<"🂡🃑🃁🂱"

Đầu ra:

🂡🂢🂣🂤🂥🂦🂧🂨🂩🂪🂫🂬🂭🃑🃒🃓🃔🃕🃖🃗🃘🃙🃚🃛🃜🃝🃁🃂🃃🃄🃅🃆🃇🃈🃉🃊🃋🃌🃍🂱🂲🂳🂴🂵🂶🂷🂸🂹🂺🂻🂼🂽
🂡🃁🂢🃂🂣🃃🂤🃄🂥🃅🂦🃆🂧🃇🂨🃈🂩🃉🂪🃊🂫🃋🂬🃌🂭🃍🃑🂱🃒🂲🃓🂳🃔🂴🃕🂵🃖🂶🃗🂷🃘🂸🃙🂹🃚🂺🃛🂻🃜🂼🃝🂽
🂡🃑🃁🂱🂢🃒🃂🂲🂣🃓🃃🂳🂤🃔🃄🂴🂥🃕🃅🂵🂦🃖🃆🂶🂧🃗🃇🂷🂨🃘🃈🂸🂩🃙🃉🂹🂪🃚🃊🂺🂫🃛🃋🂻🂬🃜🃌🂼🂭🃝🃍🂽
🂡🃇🃑🂷🃁🂨🂱🃘🂢🃈🃒🂸🃂🂩🂲🃙🂣🃉🃓🂹🃃🂪🂳🃚🂤🃊🃔🂺🃄🂫🂴🃛🂥🃋🃕🂻🃅🂬🂵🃜🂦🃌🃖🂼🃆🂭🂶🃝🂧🃍🃗🂽
🂡🃔🃇🂺🃑🃄🂷🂫🃁🂴🂨🃛🂱🂥🃘🃋🂢🃕🃈🂻🃒🃅🂸🂬🃂🂵🂩🃜🂲🂦🃙🃌🂣🃖🃉🂼🃓🃆🂹🂭🃃🂶🂪🃝🂳🂧🃚🃍🂤🃗🃊🂽
🂡🂩🃔🃜🃇🂲🂺🂦🃑🃙🃄🃌🂷🂣🂫🃖🃁🃉🂴🂼🂨🃓🃛🃆🂱🂹🂥🂭🃘🃃🃋🂶🂢🂪🃕🃝🃈🂳🂻🂧🃒🃚🃅🃍🂸🂤🂬🃗🃂🃊🂵🂽
🂡🂥🂩🂭🃔🃘🃜🃃🃇🃋🂲🂶🂺🂢🂦🂪🃑🃕🃙🃝🃄🃈🃌🂳🂷🂻🂣🂧🂫🃒🃖🃚🃁🃅🃉🃍🂴🂸🂼🂤🂨🂬🃓🃗🃛🃂🃆🃊🂱🂵🂹🂽
🂡🂣🂥🂧🂩🂫🂭🃒🃔🃖🃘🃚🃜🃁🃃🃅🃇🃉🃋🃍🂲🂴🂶🂸🂺🂼🂢🂤🂦🂨🂪🂬🃑🃓🃕🃗🃙🃛🃝🃂🃄🃆🃈🃊🃌🂱🂳🂵🂷🂹🂻🂽
🂡🂢🂣🂤🂥🂦🂧🂨🂩🂪🂫🂬🂭🃑🃒🃓🃔🃕🃖🃗🃘🃙🃚🃛🃜🃝🃁🃂🃃🃄🃅🃆🃇🃈🃉🃊🃋🃌🃍🂱🂲🂳🂴🂵🂶🂷🂸🂹🂺🂻🂼🂽


Không biết có bất kỳ sự cố UTF-8 nào quanh đây không, không nên ... đây là kết xuất hex của chương trình

0000000 286d 3a61 2c73 3a62 2974 613d 623a 6d3a
0000010 7328 742c 3b29 206d 3d5f 5d5b 6d0a 6961
0000020 3d6e 616d 4d70 205f 7570 5374 7274 6e4c
0000030 742e 6b61 2065 2e39 7469 7265 7461 2865
0000040 2e6d 7073 696c 4174 2074 3632 2429 6174
0000050 656b 3120 2e33 6e65 6d75 7246 6d6f 3c3d
0000060 223c 9ff0 a182 9ff0 9183 9ff0 8183 9ff0
0000070 b182 0a22               
0000074

và của dòng đầu ra đầu tiên

0000000 9ff0 a182 9ff0 a282 9ff0 a382 9ff0 a482
0000010 9ff0 a582 9ff0 a682 9ff0 a782 9ff0 a882
0000020 9ff0 a982 9ff0 aa82 9ff0 ab82 9ff0 ac82
0000030 9ff0 ad82 9ff0 9183 9ff0 9283 9ff0 9383
0000040 9ff0 9483 9ff0 9583 9ff0 9683 9ff0 9783
0000050 9ff0 9883 9ff0 9983 9ff0 9a83 9ff0 9b83
0000060 9ff0 9c83 9ff0 9d83 9ff0 8183 9ff0 8283
0000070 9ff0 8383 9ff0 8483 9ff0 8583 9ff0 8683
0000080 9ff0 8783 9ff0 8883 9ff0 8983 9ff0 8a83
0000090 9ff0 8b83 9ff0 8c83 9ff0 8d83 9ff0 b182
00000a0 9ff0 b282 9ff0 b382 9ff0 b482 9ff0 b582
00000b0 9ff0 b682 9ff0 b782 9ff0 b882 9ff0 b982
00000c0 9ff0 ba82 9ff0 bb82 9ff0 bc82 9ff0 bd82
00000d0 000a                  
00000d1

( thẻ chơi unicode )


2
Đầu ra là khoảng trắng ...
Peter Olson

1
Erm, không, không phải vậy! Ý anh là gì?
đã ngừng quay ngược chiều

Ok điều này thật thú vị, trực tiếp sau khi chỉnh sửa Stack Exchange cũng cho tôi thấy khoảng trắng. Thật kỳ lạ ... sau khi đăng bình luận này, nó hoạt động trở lại.
đã ngừng quay ngược chiều

3
Bạn thiếu phông chữ để xem các mật mã đáng yêu như 'CHƠI THẺ JACK OF CLUBS' (U + 1F0DB) .
Lars Viklund

8

Python 2, 79 ký tự

d=zip("23456789TJQKA"*4,"CDHS"*13)
exec'print d;d[::2],d[1::2]=d[:26],d[26:];'*9

Đầu ra hơi xấu nhưng tôi tin rằng nó nên được tính.

[('2', 'C'), ('3', 'D'), ('4', 'H'), ('5', 'S'), ('6', 'C'), ('7', 'D'), ('8', 'H'), ('9', 'S'), ('T', 'C'), ('J', 'D'), ('Q', 'H'), ('K', 'S'), ('A', 'C'), ('2', 'D'), ('3', 'H'), ('4', 'S'), ('5', 'C'), ('6', 'D'), ('7', 'H'), ('8', 'S'), ('9', 'C'), ('T', 'D'), ('J', 'H'), ('Q', 'S'), ('K', 'C'), ('A', 'D'), ('2', 'H'), ('3', 'S'), ('4', 'C'), ('5', 'D'), ('6', 'H'), ('7', 'S'), ('8', 'C'), ('9', 'D'), ('T', 'H'), ('J', 'S'), ('Q', 'C'), ('K', 'D'), ('A', 'H'), ('2', 'S'), ('3', 'C'), ('4', 'D'), ('5', 'H'), ('6', 'S'), ('7', 'C'), ('8', 'D'), ('9', 'H'), ('T', 'S'), ('J', 'C'), ('Q', 'D'), ('K', 'H'), ('A', 'S')]
[('2', 'C'), ('2', 'H'), ('3', 'D'), ('3', 'S'), ('4', 'H'), ('4', 'C'), ('5', 'S'), ('5', 'D'), ('6', 'C'), ('6', 'H'), ('7', 'D'), ('7', 'S'), ('8', 'H'), ('8', 'C'), ('9', 'S'), ('9', 'D'), ('T', 'C'), ('T', 'H'), ('J', 'D'), ('J', 'S'), ('Q', 'H'), ('Q', 'C'), ('K', 'S'), ('K', 'D'), ('A', 'C'), ('A', 'H'), ('2', 'D'), ('2', 'S'), ('3', 'H'), ('3', 'C'), ('4', 'S'), ('4', 'D'), ('5', 'C'), ('5', 'H'), ('6', 'D'), ('6', 'S'), ('7', 'H'), ('7', 'C'), ('8', 'S'), ('8', 'D'), ('9', 'C'), ('9', 'H'), ('T', 'D'), ('T', 'S'), ('J', 'H'), ('J', 'C'), ('Q', 'S'), ('Q', 'D'), ('K', 'C'), ('K', 'H'), ('A', 'D'), ('A', 'S')]
[('2', 'C'), ('2', 'D'), ('2', 'H'), ('2', 'S'), ('3', 'D'), ('3', 'H'), ('3', 'S'), ('3', 'C'), ('4', 'H'), ('4', 'S'), ('4', 'C'), ('4', 'D'), ('5', 'S'), ('5', 'C'), ('5', 'D'), ('5', 'H'), ('6', 'C'), ('6', 'D'), ('6', 'H'), ('6', 'S'), ('7', 'D'), ('7', 'H'), ('7', 'S'), ('7', 'C'), ('8', 'H'), ('8', 'S'), ('8', 'C'), ('8', 'D'), ('9', 'S'), ('9', 'C'), ('9', 'D'), ('9', 'H'), ('T', 'C'), ('T', 'D'), ('T', 'H'), ('T', 'S'), ('J', 'D'), ('J', 'H'), ('J', 'S'), ('J', 'C'), ('Q', 'H'), ('Q', 'S'), ('Q', 'C'), ('Q', 'D'), ('K', 'S'), ('K', 'C'), ('K', 'D'), ('K', 'H'), ('A', 'C'), ('A', 'D'), ('A', 'H'), ('A', 'S')]
[('2', 'C'), ('8', 'C'), ('2', 'D'), ('8', 'D'), ('2', 'H'), ('9', 'S'), ('2', 'S'), ('9', 'C'), ('3', 'D'), ('9', 'D'), ('3', 'H'), ('9', 'H'), ('3', 'S'), ('T', 'C'), ('3', 'C'), ('T', 'D'), ('4', 'H'), ('T', 'H'), ('4', 'S'), ('T', 'S'), ('4', 'C'), ('J', 'D'), ('4', 'D'), ('J', 'H'), ('5', 'S'), ('J', 'S'), ('5', 'C'), ('J', 'C'), ('5', 'D'), ('Q', 'H'), ('5', 'H'), ('Q', 'S'), ('6', 'C'), ('Q', 'C'), ('6', 'D'), ('Q', 'D'), ('6', 'H'), ('K', 'S'), ('6', 'S'), ('K', 'C'), ('7', 'D'), ('K', 'D'), ('7', 'H'), ('K', 'H'), ('7', 'S'), ('A', 'C'), ('7', 'C'), ('A', 'D'), ('8', 'H'), ('A', 'H'), ('8', 'S'), ('A', 'S')]
[('2', 'C'), ('5', 'C'), ('8', 'C'), ('J', 'C'), ('2', 'D'), ('5', 'D'), ('8', 'D'), ('Q', 'H'), ('2', 'H'), ('5', 'H'), ('9', 'S'), ('Q', 'S'), ('2', 'S'), ('6', 'C'), ('9', 'C'), ('Q', 'C'), ('3', 'D'), ('6', 'D'), ('9', 'D'), ('Q', 'D'), ('3', 'H'), ('6', 'H'), ('9', 'H'), ('K', 'S'), ('3', 'S'), ('6', 'S'), ('T', 'C'), ('K', 'C'), ('3', 'C'), ('7', 'D'), ('T', 'D'), ('K', 'D'), ('4', 'H'), ('7', 'H'), ('T', 'H'), ('K', 'H'), ('4', 'S'), ('7', 'S'), ('T', 'S'), ('A', 'C'), ('4', 'C'), ('7', 'C'), ('J', 'D'), ('A', 'D'), ('4', 'D'), ('8', 'H'), ('J', 'H'), ('A', 'H'), ('5', 'S'), ('8', 'S'), ('J', 'S'), ('A', 'S')]
[('2', 'C'), ('T', 'C'), ('5', 'C'), ('K', 'C'), ('8', 'C'), ('3', 'C'), ('J', 'C'), ('7', 'D'), ('2', 'D'), ('T', 'D'), ('5', 'D'), ('K', 'D'), ('8', 'D'), ('4', 'H'), ('Q', 'H'), ('7', 'H'), ('2', 'H'), ('T', 'H'), ('5', 'H'), ('K', 'H'), ('9', 'S'), ('4', 'S'), ('Q', 'S'), ('7', 'S'), ('2', 'S'), ('T', 'S'), ('6', 'C'), ('A', 'C'), ('9', 'C'), ('4', 'C'), ('Q', 'C'), ('7', 'C'), ('3', 'D'), ('J', 'D'), ('6', 'D'), ('A', 'D'), ('9', 'D'), ('4', 'D'), ('Q', 'D'), ('8', 'H'), ('3', 'H'), ('J', 'H'), ('6', 'H'), ('A', 'H'), ('9', 'H'), ('5', 'S'), ('K', 'S'), ('8', 'S'), ('3', 'S'), ('J', 'S'), ('6', 'S'), ('A', 'S')]
[('2', 'C'), ('6', 'C'), ('T', 'C'), ('A', 'C'), ('5', 'C'), ('9', 'C'), ('K', 'C'), ('4', 'C'), ('8', 'C'), ('Q', 'C'), ('3', 'C'), ('7', 'C'), ('J', 'C'), ('3', 'D'), ('7', 'D'), ('J', 'D'), ('2', 'D'), ('6', 'D'), ('T', 'D'), ('A', 'D'), ('5', 'D'), ('9', 'D'), ('K', 'D'), ('4', 'D'), ('8', 'D'), ('Q', 'D'), ('4', 'H'), ('8', 'H'), ('Q', 'H'), ('3', 'H'), ('7', 'H'), ('J', 'H'), ('2', 'H'), ('6', 'H'), ('T', 'H'), ('A', 'H'), ('5', 'H'), ('9', 'H'), ('K', 'H'), ('5', 'S'), ('9', 'S'), ('K', 'S'), ('4', 'S'), ('8', 'S'), ('Q', 'S'), ('3', 'S'), ('7', 'S'), ('J', 'S'), ('2', 'S'), ('6', 'S'), ('T', 'S'), ('A', 'S')]
[('2', 'C'), ('4', 'H'), ('6', 'C'), ('8', 'H'), ('T', 'C'), ('Q', 'H'), ('A', 'C'), ('3', 'H'), ('5', 'C'), ('7', 'H'), ('9', 'C'), ('J', 'H'), ('K', 'C'), ('2', 'H'), ('4', 'C'), ('6', 'H'), ('8', 'C'), ('T', 'H'), ('Q', 'C'), ('A', 'H'), ('3', 'C'), ('5', 'H'), ('7', 'C'), ('9', 'H'), ('J', 'C'), ('K', 'H'), ('3', 'D'), ('5', 'S'), ('7', 'D'), ('9', 'S'), ('J', 'D'), ('K', 'S'), ('2', 'D'), ('4', 'S'), ('6', 'D'), ('8', 'S'), ('T', 'D'), ('Q', 'S'), ('A', 'D'), ('3', 'S'), ('5', 'D'), ('7', 'S'), ('9', 'D'), ('J', 'S'), ('K', 'D'), ('2', 'S'), ('4', 'D'), ('6', 'S'), ('8', 'D'), ('T', 'S'), ('Q', 'D'), ('A', 'S')]
[('2', 'C'), ('3', 'D'), ('4', 'H'), ('5', 'S'), ('6', 'C'), ('7', 'D'), ('8', 'H'), ('9', 'S'), ('T', 'C'), ('J', 'D'), ('Q', 'H'), ('K', 'S'), ('A', 'C'), ('2', 'D'), ('3', 'H'), ('4', 'S'), ('5', 'C'), ('6', 'D'), ('7', 'H'), ('8', 'S'), ('9', 'C'), ('T', 'D'), ('J', 'H'), ('Q', 'S'), ('K', 'C'), ('A', 'D'), ('2', 'H'), ('3', 'S'), ('4', 'C'), ('5', 'D'), ('6', 'H'), ('7', 'S'), ('8', 'C'), ('9', 'D'), ('T', 'H'), ('J', 'S'), ('Q', 'C'), ('K', 'D'), ('A', 'H'), ('2', 'S'), ('3', 'C'), ('4', 'D'), ('5', 'H'), ('6', 'S'), ('7', 'C'), ('8', 'D'), ('9', 'H'), ('T', 'S'), ('J', 'C'), ('Q', 'D'), ('K', 'H'), ('A', 'S')]

1
thoải mái product!
gian hàng

6

Python2, 104

Điều này tương tự như giải pháp của Ev_Genus. Tôi đặt bộ đồ trước khi xếp hạng vì nó cho phép tôi cứu một nhân vật.

d=[s+[r,`10`][r>"Q"]for r in'A23456789ZJQK'for s in"SCDH"]
exec'print d;d=sum(zip(d[:26],d[26:]),());'*9

Đầu ra

['SA', 'CA', 'DA', 'HA', 'S2', 'C2', 'D2', 'H2', 'S3', 'C3', 'D3', 'H3', 'S4', 'C4', 'D4', 'H4', 'S5', 'C5', 'D5', 'H5', 'S6', 'C6', 'D6', 'H6', 'S7', 'C7', 'D7', 'H7', 'S8', 'C8', 'D8', 'H8', 'S9', 'C9', 'D9', 'H9', 'S10', 'C10', 'D10', 'H10', 'SJ', 'CJ', 'DJ', 'HJ', 'SQ', 'CQ', 'DQ', 'HQ', 'SK', 'CK', 'DK', 'HK']
('SA', 'D7', 'CA', 'H7', 'DA', 'S8', 'HA', 'C8', 'S2', 'D8', 'C2', 'H8', 'D2', 'S9', 'H2', 'C9', 'S3', 'D9', 'C3', 'H9', 'D3', 'S10', 'H3', 'C10', 'S4', 'D10', 'C4', 'H10', 'D4', 'SJ', 'H4', 'CJ', 'S5', 'DJ', 'C5', 'HJ', 'D5', 'SQ', 'H5', 'CQ', 'S6', 'DQ', 'C6', 'HQ', 'D6', 'SK', 'H6', 'CK', 'S7', 'DK', 'C7', 'HK')
('SA', 'C4', 'D7', 'H10', 'CA', 'D4', 'H7', 'SJ', 'DA', 'H4', 'S8', 'CJ', 'HA', 'S5', 'C8', 'DJ', 'S2', 'C5', 'D8', 'HJ', 'C2', 'D5', 'H8', 'SQ', 'D2', 'H5', 'S9', 'CQ', 'H2', 'S6', 'C9', 'DQ', 'S3', 'C6', 'D9', 'HQ', 'C3', 'D6', 'H9', 'SK', 'D3', 'H6', 'S10', 'CK', 'H3', 'S7', 'C10', 'DK', 'S4', 'C7', 'D10', 'HK')
('SA', 'S9', 'C4', 'CQ', 'D7', 'H2', 'H10', 'S6', 'CA', 'C9', 'D4', 'DQ', 'H7', 'S3', 'SJ', 'C6', 'DA', 'D9', 'H4', 'HQ', 'S8', 'C3', 'CJ', 'D6', 'HA', 'H9', 'S5', 'SK', 'C8', 'D3', 'DJ', 'H6', 'S2', 'S10', 'C5', 'CK', 'D8', 'H3', 'HJ', 'S7', 'C2', 'C10', 'D5', 'DK', 'H8', 'S4', 'SQ', 'C7', 'D2', 'D10', 'H5', 'HK')
('SA', 'S5', 'S9', 'SK', 'C4', 'C8', 'CQ', 'D3', 'D7', 'DJ', 'H2', 'H6', 'H10', 'S2', 'S6', 'S10', 'CA', 'C5', 'C9', 'CK', 'D4', 'D8', 'DQ', 'H3', 'H7', 'HJ', 'S3', 'S7', 'SJ', 'C2', 'C6', 'C10', 'DA', 'D5', 'D9', 'DK', 'H4', 'H8', 'HQ', 'S4', 'S8', 'SQ', 'C3', 'C7', 'CJ', 'D2', 'D6', 'D10', 'HA', 'H5', 'H9', 'HK')
('SA', 'S3', 'S5', 'S7', 'S9', 'SJ', 'SK', 'C2', 'C4', 'C6', 'C8', 'C10', 'CQ', 'DA', 'D3', 'D5', 'D7', 'D9', 'DJ', 'DK', 'H2', 'H4', 'H6', 'H8', 'H10', 'HQ', 'S2', 'S4', 'S6', 'S8', 'S10', 'SQ', 'CA', 'C3', 'C5', 'C7', 'C9', 'CJ', 'CK', 'D2', 'D4', 'D6', 'D8', 'D10', 'DQ', 'HA', 'H3', 'H5', 'H7', 'H9', 'HJ', 'HK')
('SA', 'S2', 'S3', 'S4', 'S5', 'S6', 'S7', 'S8', 'S9', 'S10', 'SJ', 'SQ', 'SK', 'CA', 'C2', 'C3', 'C4', 'C5', 'C6', 'C7', 'C8', 'C9', 'C10', 'CJ', 'CQ', 'CK', 'DA', 'D2', 'D3', 'D4', 'D5', 'D6', 'D7', 'D8', 'D9', 'D10', 'DJ', 'DQ', 'DK', 'HA', 'H2', 'H3', 'H4', 'H5', 'H6', 'H7', 'H8', 'H9', 'H10', 'HJ', 'HQ', 'HK')
('SA', 'DA', 'S2', 'D2', 'S3', 'D3', 'S4', 'D4', 'S5', 'D5', 'S6', 'D6', 'S7', 'D7', 'S8', 'D8', 'S9', 'D9', 'S10', 'D10', 'SJ', 'DJ', 'SQ', 'DQ', 'SK', 'DK', 'CA', 'HA', 'C2', 'H2', 'C3', 'H3', 'C4', 'H4', 'C5', 'H5', 'C6', 'H6', 'C7', 'H7', 'C8', 'H8', 'C9', 'H9', 'C10', 'H10', 'CJ', 'HJ', 'CQ', 'HQ', 'CK', 'HK')
('SA', 'CA', 'DA', 'HA', 'S2', 'C2', 'D2', 'H2', 'S3', 'C3', 'D3', 'H3', 'S4', 'C4', 'D4', 'H4', 'S5', 'C5', 'D5', 'H5', 'S6', 'C6', 'D6', 'H6', 'S7', 'C7', 'D7', 'H7', 'S8', 'C8', 'D8', 'H8', 'S9', 'C9', 'D9', 'H9', 'S10', 'C10', 'D10', 'H10', 'SJ', 'CJ', 'DJ', 'HJ', 'SQ', 'CQ', 'DQ', 'HQ', 'SK', 'CK', 'DK', 'HK')

+1. [r,'10'][r>"Q"]là tiện lợi Tôi không nghĩ rằng bạn cần backticks xung quanh 10. Báo giá sẽ làm tốt.
Steven Rumbalski

@StevenRumbalski, tôi đã sử dụng backticks cho lulz. Báo giá có cùng một không gian.
gian hàng

Nếu nó được cho phép (không phải) để có kết quả theo thứ tự ngược lại, điều này sẽ hoạt động : exec'print d;d=d[::2]+d[1::2];'*9.
Steven Rumbalski

Xấu hổ với tôi Tôi đã quên mất sum.
Ev_genus

6

APL (42)

{↑{⍉2 26⍴⍵}⍣⍵,'A23456789TJQK'∘.,'SCDH'}¨⍳9

Đầu ra là từ trên xuống thay vì trái phải (nhưng nó vẫn có thể đọc được vì vậy tôi đoán nó không trái với quy tắc).

Đầu ra:

 NHƯ NHƯ NHƯ NHƯ NHƯ NHƯ NHƯ NHƯ 
 7D 4C 9S 5S 3S 2S AD 7D 

 AC 7D 4C 9S 5S 3S 2S AD AC 
 7H TH QC KS 7S 4S 2D AH 7H 

 QUẢNG CÁO AC 7D 4C 9S 5S 3S 2S 
 8S 4D 2H 8C JS 6S 3D 2C 8S 

 AH 7H TH QC KS 7S 4S 2D AH 
 8C JS 6S 3D 2C 8S 4D 2H 8C 

 2S AD AC 7D 4C 9S 5S 3S 2S 
 8D 4H 9C JD 6C TS 5D 3C 8D 

 2C 8S 4D 2H 8C JS 6S 3D 2C 
 8H JC QĐ 6H TC QS 6D 3H 8H 

 2D AH 7H TH QC KS 7S 4S 2D 
 9S 5S 3S 2S AD AC 7D 4C 9S 

 2H 8C JS 6S 3D 2C 8S 4D 2H 
 9C JD 6C TS 5D 3C 8D 4H 9C 

 3S 2S AD AC 7D 4C 9S 5S 3S 
 9D 5C 9D 5C 9D 5C 9D 5C 9D 

 3C 8D 4H 9C JD 6C TS 5D 3C 
 9H JH QH KC KD 7C TD 5H 9H 

 3D 2C 8S 4D 2H 8C JS 6S 3D 
 TS 5D 3C 8D 4H 9C JD 6C TS 

 3H 8H JC QĐ 6H TC QS 6D 3H 
 TC QS 6D 3H 8H JC QĐ 6H TC 

 4S 2D AH 7H TH QC KS 7S 4S 
 TD 5H 9H JH QH KC KD 7C TD 

 4C 9S 5S 3S 2S AD AC 7D 4C 
 TH QC KS 7S 4S 2D AH 7H TH 

 4D 2H 8C JS 6S 3D 2C 8S 4D 
 JS 6S 3D 2C 8S 4D 2H 8C JS 

 4H 9C JD 6C TS 5D 3C 8D 4H 
 JC QĐ 6H TC QS 6D 3H 8H JC 

 5S 3S 2S AD AC 7D 4C 9S 5S 
 JD 6C TS 5D 3C 8D 4H 9C JD 

 5C 9D 5C 9D 5C 9D 5C 9D 5C 
 JH QH KC KD 7C TD 5H 9H JH 

 5D 3C 8D 4H 9C JD 6C TS 5D 
 QS 6D 3H 8H JC QĐ 6H TC QS 

 5H 9H JH QH KC KD 7C TD 5H 
 QC KS 7S 4S 2D AH 7H TH QC 

 6S 3D 2C 8S 4D 2H 8C JS 6S 
 Q 6H TC QS 6D 3H 8H JC QĐ 

 6C TS 5D 3C 8D 4H 9C JD 6C 
 QH KC KD 7C TD 5H 9H JH QH 

 6D 3H 8H JC QĐ 6H TC QS 6D 
 KS 7S 4S 2D AH 7H TH QC 

 6H TC QS 6D 3H 8H JC QĐ 6H 
 KC KD 7C TD 5H 9H JH QH KC 

 7S 4S 2D AH 7H TH QC KS 7S 
 KD 7C TD 5H 9H JH QH KC KD 

 7C TD 5H 9H JH QH KC KD 7C 
 KH KH KH KH KH KH KH KH KH KH KH 


5

K, 55 53 51

{$,/(,').`$2 26#x}\[8;,/"A23456789TJQK",/:\:"SCDH"]

Cạo 2 ký tự bằng cách thay đổi từ biểu tượng thành chuỗi

đầu ra

k){$,/(,').`$(2 26)#x}\[8;,/"A23456789TJQK",/:\:"SCDH"]
"AS" "AC" "AD" "AH" "2S" "2C" "2D" "2H" "3S" "3C" "3D" "3H" "4S" "4C" "4D" "4H" "5S" "5C" "5D" "5H" "6S" "6C" "6D" "6H" "7S" "7C" "7D" "7H" "8S" "8C" "8D" "8H" "9S" "9C" "9D" "9H" "TS" "TC" "TD" "TH" "JS" "JC" "JD" "JH" "QS" "QC" "QD" "QH" "KS" "KC" "KD" "KH"
"AS" "7D" "AC" "7H" "AD" "8S" "AH" "8C" "2S" "8D" "2C" "8H" "2D" "9S" "2H" "9C" "3S" "9D" "3C" "9H" "3D" "TS" "3H" "TC" "4S" "TD" "4C" "TH" "4D" "JS" "4H" "JC" "5S" "JD" "5C" "JH" "5D" "QS" "5H" "QC" "6S" "QD" "6C" "QH" "6D" "KS" "6H" "KC" "7S" "KD" "7C" "KH"
"AS" "4C" "7D" "TH" "AC" "4D" "7H" "JS" "AD" "4H" "8S" "JC" "AH" "5S" "8C" "JD" "2S" "5C" "8D" "JH" "2C" "5D" "8H" "QS" "2D" "5H" "9S" "QC" "2H" "6S" "9C" "QD" "3S" "6C" "9D" "QH" "3C" "6D" "9H" "KS" "3D" "6H" "TS" "KC" "3H" "7S" "TC" "KD" "4S" "7C" "TD" "KH"
"AS" "9S" "4C" "QC" "7D" "2H" "TH" "6S" "AC" "9C" "4D" "QD" "7H" "3S" "JS" "6C" "AD" "9D" "4H" "QH" "8S" "3C" "JC" "6D" "AH" "9H" "5S" "KS" "8C" "3D" "JD" "6H" "2S" "TS" "5C" "KC" "8D" "3H" "JH" "7S" "2C" "TC" "5D" "KD" "8H" "4S" "QS" "7C" "2D" "TD" "5H" "KH"
"AS" "5S" "9S" "KS" "4C" "8C" "QC" "3D" "7D" "JD" "2H" "6H" "TH" "2S" "6S" "TS" "AC" "5C" "9C" "KC" "4D" "8D" "QD" "3H" "7H" "JH" "3S" "7S" "JS" "2C" "6C" "TC" "AD" "5D" "9D" "KD" "4H" "8H" "QH" "4S" "8S" "QS" "3C" "7C" "JC" "2D" "6D" "TD" "AH" "5H" "9H" "KH"
"AS" "3S" "5S" "7S" "9S" "JS" "KS" "2C" "4C" "6C" "8C" "TC" "QC" "AD" "3D" "5D" "7D" "9D" "JD" "KD" "2H" "4H" "6H" "8H" "TH" "QH" "2S" "4S" "6S" "8S" "TS" "QS" "AC" "3C" "5C" "7C" "9C" "JC" "KC" "2D" "4D" "6D" "8D" "TD" "QD" "AH" "3H" "5H" "7H" "9H" "JH" "KH"
"AS" "2S" "3S" "4S" "5S" "6S" "7S" "8S" "9S" "TS" "JS" "QS" "KS" "AC" "2C" "3C" "4C" "5C" "6C" "7C" "8C" "9C" "TC" "JC" "QC" "KC" "AD" "2D" "3D" "4D" "5D" "6D" "7D" "8D" "9D" "TD" "JD" "QD" "KD" "AH" "2H" "3H" "4H" "5H" "6H" "7H" "8H" "9H" "TH" "JH" "QH" "KH"
"AS" "AD" "2S" "2D" "3S" "3D" "4S" "4D" "5S" "5D" "6S" "6D" "7S" "7D" "8S" "8D" "9S" "9D" "TS" "TD" "JS" "JD" "QS" "QD" "KS" "KD" "AC" "AH" "2C" "2H" "3C" "3H" "4C" "4H" "5C" "5H" "6C" "6H" "7C" "7H" "8C" "8H" "9C" "9H" "TC" "TH" "JC" "JH" "QC" "QH" "KC" "KH"
"AS" "AC" "AD" "AH" "2S" "2C" "2D" "2H" "3S" "3C" "3D" "3H" "4S" "4C" "4D" "4H" "5S" "5C" "5D" "5H" "6S" "6C" "6D" "6H" "7S" "7C" "7D" "7H" "8S" "8C" "8D" "8H" "9S" "9C" "9D" "9H" "TS" "TC" "TD" "TH" "JS" "JC" "JD" "JH" "QS" "QC" "QD" "QH" "KS" "KC" "KD" "KH"

k)@[a;0]~@[;8]a:{$,/(,').`$(2 26)#x}\[8;,/"A23456789TJQK",/:\:"SCDH"] /8th iteration identical to the first?
1b

Bạn có thể cắt thêm 2 ký tự (và đánh J) bằng cách đổi (2;26)thành2 26
xiên

Thông minh. Tôi đã có một trận chiến đang diễn ra với giải pháp J đó. 65-55-54-53-52-51
tmartin

4

Ruby 1.9 (95 93 87)

a=(0..51).map{|i|:A23456789TJQK[i/4]+:SCDH[i%4]}
9.times{p a;a=a.zip(a.pop 26).flatten}

Đầu ra:

["AS", "AC", "AD", "AH", "2S", "2C", "2D", "2H", "3S", "3C", "3D", "3H", "4S", "4C", "4D", "4H", "5S", "5C", "5D", "5H", "6S", "6C", "6D", "6H", "7S", "7C", "7D", "7H", "8S", "8C", "8D", "8H", "9S", "9C", "9D", "9H", "TS", "TC", "TD", "TH", "JS", "JC", "JD", "JH", "QS", "QC", "QD", "QH", "KS", "KC", "KD", "KH"]
["AS", "7D", "AC", "7H", "AD", "8S", "AH", "8C", "2S", "8D", "2C", "8H", "2D", "9S", "2H", "9C", "3S", "9D", "3C", "9H", "3D", "TS", "3H", "TC", "4S", "TD", "4C", "TH", "4D", "JS", "4H", "JC", "5S", "JD", "5C", "JH", "5D", "QS", "5H", "QC", "6S", "QD", "6C", "QH", "6D", "KS", "6H", "KC", "7S", "KD", "7C", "KH"]
["AS", "4C", "7D", "TH", "AC", "4D", "7H", "JS", "AD", "4H", "8S", "JC", "AH", "5S", "8C", "JD", "2S", "5C", "8D", "JH", "2C", "5D", "8H", "QS", "2D", "5H", "9S", "QC", "2H", "6S", "9C", "QD", "3S", "6C", "9D", "QH", "3C", "6D", "9H", "KS", "3D", "6H", "TS", "KC", "3H", "7S", "TC", "KD", "4S", "7C", "TD", "KH"]
["AS", "9S", "4C", "QC", "7D", "2H", "TH", "6S", "AC", "9C", "4D", "QD", "7H", "3S", "JS", "6C", "AD", "9D", "4H", "QH", "8S", "3C", "JC", "6D", "AH", "9H", "5S", "KS", "8C", "3D", "JD", "6H", "2S", "TS", "5C", "KC", "8D", "3H", "JH", "7S", "2C", "TC", "5D", "KD", "8H", "4S", "QS", "7C", "2D", "TD", "5H", "KH"]
["AS", "5S", "9S", "KS", "4C", "8C", "QC", "3D", "7D", "JD", "2H", "6H", "TH", "2S", "6S", "TS", "AC", "5C", "9C", "KC", "4D", "8D", "QD", "3H", "7H", "JH", "3S", "7S", "JS", "2C", "6C", "TC", "AD", "5D", "9D", "KD", "4H", "8H", "QH", "4S", "8S", "QS", "3C", "7C", "JC", "2D", "6D", "TD", "AH", "5H", "9H", "KH"]
["AS", "3S", "5S", "7S", "9S", "JS", "KS", "2C", "4C", "6C", "8C", "TC", "QC", "AD", "3D", "5D", "7D", "9D", "JD", "KD", "2H", "4H", "6H", "8H", "TH", "QH", "2S", "4S", "6S", "8S", "TS", "QS", "AC", "3C", "5C", "7C", "9C", "JC", "KC", "2D", "4D", "6D", "8D", "TD", "QD", "AH", "3H", "5H", "7H", "9H", "JH", "KH"]
["AS", "2S", "3S", "4S", "5S", "6S", "7S", "8S", "9S", "TS", "JS", "QS", "KS", "AC", "2C", "3C", "4C", "5C", "6C", "7C", "8C", "9C", "TC", "JC", "QC", "KC", "AD", "2D", "3D", "4D", "5D", "6D", "7D", "8D", "9D", "TD", "JD", "QD", "KD", "AH", "2H", "3H", "4H", "5H", "6H", "7H", "8H", "9H", "TH", "JH", "QH", "KH"]
["AS", "AD", "2S", "2D", "3S", "3D", "4S", "4D", "5S", "5D", "6S", "6D", "7S", "7D", "8S", "8D", "9S", "9D", "TS", "TD", "JS", "JD", "QS", "QD", "KS", "KD", "AC", "AH", "2C", "2H", "3C", "3H", "4C", "4H", "5C", "5H", "6C", "6H", "7C", "7H", "8C", "8H", "9C", "9H", "TC", "TH", "JC", "JH", "QC", "QH", "KC", "KH"]
["AS", "AC", "AD", "AH", "2S", "2C", "2D", "2H", "3S", "3C", "3D", "3H", "4S", "4C", "4D", "4H", "5S", "5C", "5D", "5H", "6S", "6C", "6D", "6H", "7S", "7C", "7D", "7H", "8S", "8C", "8D", "8H", "9S", "9C", "9D", "9H", "TS", "TC", "TD", "TH", "JS", "JC", "JD", "JH", "QS", "QC", "QD", "QH", "KS", "KC", "KD", "KH"]

1
Biểu tượng thay vì chuỗi sẽ giúp bạn tiết kiệm 2 ký tựa=(0..51).map{|i|:A23456789TJQK[i/4]+:SCDH[i%4]}
defhlt

@ArtemIce Cuộc gọi tốt, vì một số lý do tôi nghĩ rằng tôi đã thử nó không thành công. Cảm ơn vì tiền hỗ trợ!
Paul Prestidge

1
Không có gì! Một ý tưởng nữa là chúng ta có thể sử dụng popthay vì slice!và lưu 6 ký tự. 9.times{p a;a=a.zip(a.pop 26).flatten}
defhlt

3

Python3, 180 179

from itertools import*;i=list(map("".join,product("A23456789XJQK","SCDH")));exec('print(",".join(i).replace("X","10"));i=list(chain(*zip(islice(i,0,26,1),islice(i,26,52,1))));'*8)

Đầu ra dòng như trong nhiệm vụ.

Định dạng gốc 151

from itertools import*;i=list(map("".join,product("A23456789TJQK","SCDH")));exec('print(i);i=list(chain(*zip(islice(i,0,26,1),islice(i,26,52,1))));'*8)

Đầu ra giống như trong phiên bản Ruby.


1
Tôi nghĩ bạn có thể tiết kiệm một char bằng cách thả khoảng trống giữa import*: ideone.com/kQTbs
Cristian Lupascu

Nếu bạn sử dụng 2.x, bạn sẽ có thể loại bỏ danh sách đầu tiên (), vì map () trả về một danh sách không phải là trình tạo.
Joel Cornett

3

GolfScript, 51 50 46 ký tự

"A23456789TJQK"4*"SCDH"13*]{zip""*2/.p 26/}9*;

Mã GolfScript này mang lại đầu ra sau (xem tại đây ):

["AS" "2C" "3D" "4H" "5S" "6C" "7D" "8H" "9S" "TC" "JD" "QH" "KS" "AC" "2D" "3H" "4S" "5C" "6D" "7H" "8S" "9C" "TD" "JH" "QS" "KC" "AD" "2H" "3S" "4C" "5D" "6H" "7S" "8C" "9D" "TH" "JS" "QC" "KD" "AH" "2S" "3C" "4D" "5H" "6S" "7C" "8D" "9H" "TS" "JC" "QD" "KH"]
["AS" "AD" "2C" "2H" "3D" "3S" "4H" "4C" "5S" "5D" "6C" "6H" "7D" "7S" "8H" "8C" "9S" "9D" "TC" "TH" "JD" "JS" "QH" "QC" "KS" "KD" "AC" "AH" "2D" "2S" "3H" "3C" "4S" "4D" "5C" "5H" "6D" "6S" "7H" "7C" "8S" "8D" "9C" "9H" "TD" "TS" "JH" "JC" "QS" "QD" "KC" "KH"]
["AS" "AC" "AD" "AH" "2C" "2D" "2H" "2S" "3D" "3H" "3S" "3C" "4H" "4S" "4C" "4D" "5S" "5C" "5D" "5H" "6C" "6D" "6H" "6S" "7D" "7H" "7S" "7C" "8H" "8S" "8C" "8D" "9S" "9C" "9D" "9H" "TC" "TD" "TH" "TS" "JD" "JH" "JS" "JC" "QH" "QS" "QC" "QD" "KS" "KC" "KD" "KH"]
["AS" "7S" "AC" "7C" "AD" "8H" "AH" "8S" "2C" "8C" "2D" "8D" "2H" "9S" "2S" "9C" "3D" "9D" "3H" "9H" "3S" "TC" "3C" "TD" "4H" "TH" "4S" "TS" "4C" "JD" "4D" "JH" "5S" "JS" "5C" "JC" "5D" "QH" "5H" "QS" "6C" "QC" "6D" "QD" "6H" "KS" "6S" "KC" "7D" "KD" "7H" "KH"]
["AS" "4S" "7S" "TS" "AC" "4C" "7C" "JD" "AD" "4D" "8H" "JH" "AH" "5S" "8S" "JS" "2C" "5C" "8C" "JC" "2D" "5D" "8D" "QH" "2H" "5H" "9S" "QS" "2S" "6C" "9C" "QC" "3D" "6D" "9D" "QD" "3H" "6H" "9H" "KS" "3S" "6S" "TC" "KC" "3C" "7D" "TD" "KD" "4H" "7H" "TH" "KH"]
["AS" "9S" "4S" "QS" "7S" "2S" "TS" "6C" "AC" "9C" "4C" "QC" "7C" "3D" "JD" "6D" "AD" "9D" "4D" "QD" "8H" "3H" "JH" "6H" "AH" "9H" "5S" "KS" "8S" "3S" "JS" "6S" "2C" "TC" "5C" "KC" "8C" "3C" "JC" "7D" "2D" "TD" "5D" "KD" "8D" "4H" "QH" "7H" "2H" "TH" "5H" "KH"]
["AS" "5S" "9S" "KS" "4S" "8S" "QS" "3S" "7S" "JS" "2S" "6S" "TS" "2C" "6C" "TC" "AC" "5C" "9C" "KC" "4C" "8C" "QC" "3C" "7C" "JC" "3D" "7D" "JD" "2D" "6D" "TD" "AD" "5D" "9D" "KD" "4D" "8D" "QD" "4H" "8H" "QH" "3H" "7H" "JH" "2H" "6H" "TH" "AH" "5H" "9H" "KH"]
["AS" "3D" "5S" "7D" "9S" "JD" "KS" "2D" "4S" "6D" "8S" "TD" "QS" "AD" "3S" "5D" "7S" "9D" "JS" "KD" "2S" "4D" "6S" "8D" "TS" "QD" "2C" "4H" "6C" "8H" "TC" "QH" "AC" "3H" "5C" "7H" "9C" "JH" "KC" "2H" "4C" "6H" "8C" "TH" "QC" "AH" "3C" "5H" "7C" "9H" "JC" "KH"]
["AS" "2C" "3D" "4H" "5S" "6C" "7D" "8H" "9S" "TC" "JD" "QH" "KS" "AC" "2D" "3H" "4S" "5C" "6D" "7H" "8S" "9C" "TD" "JH" "QS" "KC" "AD" "2H" "3S" "4C" "5D" "6H" "7S" "8C" "9D" "TH" "JS" "QC" "KD" "AH" "2S" "3C" "4D" "5H" "6S" "7C" "8D" "9H" "TS" "JC" "QD" "KH"]

1
Vì các thẻ có thể bắt đầu theo bất kỳ thứ tự nào và vì gcd (13, 4) = 1, bạn có thể thay thế {...}%bằng 4*.
Peter Taylor

@PeterTaylor Cảm ơn bạn. Không đọc bình luận "theo thứ tự nào".
Howard

3

Perl, 91 ký tự

Bất kỳ đề xuất về một cách ngắn gọn hơn để xây dựng các sàn ban đầu? Cách tiếp cận của tôi sử dụng 2 sự thay thế để xây dựng $_và sau đó là một trận đấu toàn cầu trong bối cảnh danh sách để khởi tạo@_ .

Sau đó, xáo trộn được thực hiện bằng cách liên tục spliceing @_lên @avà đan xen hai danh sách với maptrở lại @_.

s//A23456789TJQK/,s/(.)/$1S$1C$1D$1H/g,@_=/../g;say@_=map{shift@_,$_}@a=splice@_,26for 0..8

3

Toán học 131 129 120 114 100 86 ký tự

Với sự giúp đỡ từ Mr.Wizard:

NestList[Riffle @@ #~Partition~26 &, # <> "" & /@ Tuples@Characters@
{"A23456789TJQK", "HDCS"}, 8]

Đầu ra:

xáo trộn


MrWizard đề nghị giảm số này xuống còn 86 ký tự nhưNestList[Riffle@@#~Partition~26&,#<>""&/@Tuples@Characters@{"A23456789TJQK","HDCS"},8]
Peter Taylor

Tôi đã làm. Tinh giản rất tốt đẹp. Tôi đặc biệt thích các mẹo để giảm StringJoin.
DavidC

2

CJam, 34 byte

CJam mới hơn câu hỏi, vì vậy câu trả lời này không cạnh tranh cho dấu kiểm màu xanh lá cây, nhưng tôi nghĩ đây sẽ là một vấn đề hay để thử trong CJam.

A,2>s"TJQKA"+"SCDH"m*{_p26/z:~}8*p

Kiểm tra nó ở đây.

Nó in đầu ra như

["2S" "2C" "2D" "2H" "3S" "3C" "3D" "3H" "4S" "4C" "4D" "4H" "5S" "5C" "5D" "5H" "6S" "6C" "6D" "6H" "7S" "7C" "7D" "7H" "8S" "8C" "8D" "8H" "9S" "9C" "9D" "9H" "TS" "TC" "TD" "TH" "JS" "JC" "JD" "JH" "QS" "QC" "QD" "QH" "KS" "KC" "KD" "KH" "AS" "AC" "AD" "AH"]
["2S" "8D" "2C" "8H" "2D" "9S" "2H" "9C" "3S" "9D" "3C" "9H" "3D" "TS" "3H" "TC" "4S" "TD" "4C" "TH" "4D" "JS" "4H" "JC" "5S" "JD" "5C" "JH" "5D" "QS" "5H" "QC" "6S" "QD" "6C" "QH" "6D" "KS" "6H" "KC" "7S" "KD" "7C" "KH" "7D" "AS" "7H" "AC" "8S" "AD" "8C" "AH"]
["2S" "5C" "8D" "JH" "2C" "5D" "8H" "QS" "2D" "5H" "9S" "QC" "2H" "6S" "9C" "QD" "3S" "6C" "9D" "QH" "3C" "6D" "9H" "KS" "3D" "6H" "TS" "KC" "3H" "7S" "TC" "KD" "4S" "7C" "TD" "KH" "4C" "7D" "TH" "AS" "4D" "7H" "JS" "AC" "4H" "8S" "JC" "AD" "5S" "8C" "JD" "AH"]
["2S" "TS" "5C" "KC" "8D" "3H" "JH" "7S" "2C" "TC" "5D" "KD" "8H" "4S" "QS" "7C" "2D" "TD" "5H" "KH" "9S" "4C" "QC" "7D" "2H" "TH" "6S" "AS" "9C" "4D" "QD" "7H" "3S" "JS" "6C" "AC" "9D" "4H" "QH" "8S" "3C" "JC" "6D" "AD" "9H" "5S" "KS" "8C" "3D" "JD" "6H" "AH"]
["2S" "6S" "TS" "AS" "5C" "9C" "KC" "4D" "8D" "QD" "3H" "7H" "JH" "3S" "7S" "JS" "2C" "6C" "TC" "AC" "5D" "9D" "KD" "4H" "8H" "QH" "4S" "8S" "QS" "3C" "7C" "JC" "2D" "6D" "TD" "AD" "5H" "9H" "KH" "5S" "9S" "KS" "4C" "8C" "QC" "3D" "7D" "JD" "2H" "6H" "TH" "AH"]
["2S" "4S" "6S" "8S" "TS" "QS" "AS" "3C" "5C" "7C" "9C" "JC" "KC" "2D" "4D" "6D" "8D" "TD" "QD" "AD" "3H" "5H" "7H" "9H" "JH" "KH" "3S" "5S" "7S" "9S" "JS" "KS" "2C" "4C" "6C" "8C" "TC" "QC" "AC" "3D" "5D" "7D" "9D" "JD" "KD" "2H" "4H" "6H" "8H" "TH" "QH" "AH"]
["2S" "3S" "4S" "5S" "6S" "7S" "8S" "9S" "TS" "JS" "QS" "KS" "AS" "2C" "3C" "4C" "5C" "6C" "7C" "8C" "9C" "TC" "JC" "QC" "KC" "AC" "2D" "3D" "4D" "5D" "6D" "7D" "8D" "9D" "TD" "JD" "QD" "KD" "AD" "2H" "3H" "4H" "5H" "6H" "7H" "8H" "9H" "TH" "JH" "QH" "KH" "AH"]
["2S" "2D" "3S" "3D" "4S" "4D" "5S" "5D" "6S" "6D" "7S" "7D" "8S" "8D" "9S" "9D" "TS" "TD" "JS" "JD" "QS" "QD" "KS" "KD" "AS" "AD" "2C" "2H" "3C" "3H" "4C" "4H" "5C" "5H" "6C" "6H" "7C" "7H" "8C" "8H" "9C" "9H" "TC" "TH" "JC" "JH" "QC" "QH" "KC" "KH" "AC" "AH"]
["2S" "2C" "2D" "2H" "3S" "3C" "3D" "3H" "4S" "4C" "4D" "4H" "5S" "5C" "5D" "5H" "6S" "6C" "6D" "6H" "7S" "7C" "7D" "7H" "8S" "8C" "8D" "8H" "9S" "9C" "9D" "9H" "TS" "TC" "TD" "TH" "JS" "JC" "JD" "JH" "QS" "QC" "QD" "QH" "KS" "KC" "KD" "KH" "AS" "AC" "AD" "AH"]

Giải trình

A,2>s"TJQKA"+"SCDH"m*{_p26/z:~}8*p
A,                 "Get the range from 0 to 9.";
 2>                "Slice off first two elements.";
  s               "Convert to string '23456789'.";
   "TJQKA"+           "Append this string.";
       "SCDH"        "Push the suits.";
          m*       "Take the Cartesian product. This yields the first line.";
           {    }8* "Execute this block 8 times.";
           _p      "Duplicate the last line and print it.";
            26/    "Split the array into halves.";
              z    "Zip, i.e. transpose the array.";
              :~   "Flatten the array.";
                 p "Print the final deck.";

Bạn có thể vui lòng giải thích mã của bạn? Tôi tò mò.
Thrax

@Thrax Xong. Hoàn toàn quên mất điều đó.
Martin Ender

Tốt đẹp, cảm ơn. Giải pháp tuyệt vời, tôi thích A,2>những con số, suy nghĩ tốt!
Thrax

1

R , 97 byte

Đã lưu một vài byte với một bộ không theo thứ tự thuận tiện

d=paste(rep(c(2:10,"A","J","Q","K"),4),quote(S(C,D,H)))
for(i in 1:9)print(d<-c(t(matrix(d,26))))

Hãy thử trực tuyến!


0

/// , 753 byte

/*/\/\///}/S,*'/C,*"/D,*;/H,*b/A'*c/A"*d/A;*e/2}*f/2'*g/2"*h/2;*i/3}*j/3'*k/3"*l/3;*m/4}*n/4'*o/4"*p/4;*q/5}*r/5'*s/5"*t/5;*u/6}*v/6'*w/6"*x/6;*y/7}*z/7'*-/7"*B/7;*+/8}*!/8'*E/8"*F/8;*G/9}*@/9'*I/9"*_/9;*(/10}*L/10'*M/10"*N/10;*O/J}*P/J'*)/J"*R/J;*$/Q}*T/Q'*U/Q"*V/Q;*W/K}*X/K'*Y/K"*{/KH
A}/A}bcdefghijklmnopqrstuvwxyz-B+!EFG@I_(LMNOP)R$TUVWXY{-bBc+d!eEfFgGh@iIj_k(lLmMnNoOpPq)rRs$tTuUvVwWxXyYz{n-NboBOcp+Pdq!)erERfsF$gtGThu@UivIVjw_Wkx(XlyLYmzM{GnT-hNub@oUBiOvcIpV+jPwd_qW!k)xe(rXElRyfLsYFm$zgMt{qGWn!Tk-)hxNeu(br@XoEUlBRiyOfvLcsIYpFVm+$jzPgwMdt_{iqyGOWfnv!LTcks-I)YhpxFNVemu+($bjrz@PXgowEMUdltB_R{eimquy+G(O$Wbfjnrvz!@LPTXcgkosw-EIM)UYdhlptxBF_NRV{cegikmoqsuwy-+EGI(MO)$UWYbdfhjlnprtvxzB!F@_LNPRTVX{bcdefghijklmnopqrstuvwxyz-B+!EFG@I_(LMNOP)R$TUVWXYKH

Hãy thử trực tuyến!

Sử dụng đầu ra ví dụ (nó khá phù hợp cho mục đích này) mà không có dấu cách.


0

05AB1E , 24 byte

2TŸ.•-Ÿ•S«.•ôì•âJ9F=2äζ˜

Sử dụng thẻ chữ thường để lưu 2 byte khi nén, vì bất kỳ đầu ra nào có thể đọc được của con người đều được phép.
Bộ bài bắt đầu / kết thúc là:

['2c','2d','2h','2s','3c','3d','3h','3s','4c','4d','4h','4s','5c','5d','5h','5s','6c','6d','6h','6s','7c','7d','7h','7s','8c','8d','8h','8s','9c','9d','9h','9s','10c','10d','10h','10s','ac','ad','ah','as','jc','jd','jh','js','qc','qd','qh','qs','kc','kd','kh','ks']

Dùng thử trực tuyến (PS: Sử dụng TIO kế thừa vì nó nhanh hơn nhiều .. Tất cả các nội dung được sử dụng trong câu trả lời này đều giống nhau trong cả phiên bản viết lại của Python và Elixir của 05AB1E.)

Giải trình:

2TŸ      # List in the range [2,10]: [2,3,4,5,6,7,8,9,10]
  .•-Ÿ•   # Compressed string "ajqk"
    S   # As a list of characters: ["a","j","q","k"]
     «  # Merge the lists together: [2,3,4,5,6,7,8,9,10,"a","j","q","k"] 
.•ôì•     # Compressed string "cdhs"
   â    # Create each possible pair (cartesian product)
   J    # Join each pair together (now we have our deck of cards)
9F      # Loop 9 times:
 =      # Print the deck with trailing newline, without popping the deck
  2ä     # Split it in two equal parts
   ζ    # Zip it (swap rows/columns)
   ˜    # Flatten the list of lists

Xem 05AB1E mẹo này của tôi (phần Làm thế nào để chuỗi nén không nằm trong từ điển? ) Để hiểu tại sao .•-Ÿ•"ajqk".•ôì•"cdhs".


0

Japt , 31 byte

9o åÈó c}"SCDH"ï"TJQKA"i2ò9 ¬¹w

Thử nó!

Mặc dù Japt có chức năng "xen kẽ hai danh sách" hợp lý, nhưng nó không có tùy chọn "tách thành hai nửa" tuyệt vời. Thay vào đó tôi đã chọn xáo trộn một bộ bài và chỉ hiển thị các bước đó ngược lại.

Giải trình:

9o              ¹   Generate 9 rows, starting with...
     "SCDH"           The suits
        ï           Cartesian product with...
        "TJQKA"        The "special" card values
            i        Concatenated with...
            2ò9 ¬     Digits 2-9 as a string; i.e. "23456789"
  å  }             And getting each subsequent row by "unshuffling":
  Èó                Separate every-other card; e.g. [1,2,3,4,5,6] -> [[1,3,5],[2,4,6]]
    c               and flatten the two lists; e.g. [[1,3,5],[2,4,6]] -> [1,3,5,2,4,6]
               w  Display in reverse order

Tôi có thể lưu 2 byte nếu tôi có thể sử dụng 1 cho aces thay vì A, nhưng không có câu trả lời nào khác làm điều đó


0

Perl 6 , 69 byte

([o] {.say;.[flat ^26 Z 26..*]}xx 9)(«A {2..10} J Q K»X~ <S C D H>)

Hãy thử trực tuyến!

 • { .say; .[flat ^26 Z 26..*] } là một hàm ẩn danh in danh sách đối số của nó, sau đó trả về một shuffle hoàn hảo của danh sách đó
 • xx 9 tạo một danh sách chứa chín bản sao của hàm ẩn danh đó
 • [o] giảm danh sách đó với toán tử thành phần hàm o , tạo ra một hàm gọi hàm ẩn danh ban đầu chín lần, chuyển danh sách xáo trộn xuống từng cấp
 • Cuối cùng, bộ bài không xáo trộn ban đầu được chuyển đến chức năng tổng hợp đó. «A {2..10} J Q K»là một danh sách các cấp bậc, <S C D H>là một danh sách các bộ quần áo và X~tạo ra sản phẩm chéo của các danh sách đó với toán tử nối chuỗi ~.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.