Ý nghĩa của một mũi tên trong sơ đồ điều khiển


7

Tôi không thể hiểu mũi tên đi qua khối "mô hình nội bộ" nghĩa là gì? Làm thế nào tôi có thể giải thích những gì nó làm? Sự khác biệt so với bất kỳ mũi tên "bình thường" khác là gì?


(nguồn: cam.ac.uk )

Câu trả lời:


9

Một quy ước là các mũi tên bình thường biểu thị luồng dữ liệu và mũi tên 'thông qua hộp' biểu thị việc thay đổi các thuộc tính của hộp. (Một chút giống như mũi tên gạt nước trong một điện trở hoặc tụ điện thay đổi, hoặc một nhiệt điện trở (NTC).)

Tất nhiên, đây có thể được coi là một loại đầu vào dữ liệu khác, nhưng nó thường được sử dụng để chỉ ra một đầu vào có tác dụng 'cơ bản' hơn, như thay đổi các tham sốPID nhanh chóng hoặc cập nhật mạng thần kinh.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.