Làm cách nào để phát triển .NET Micro Framework trên Linux?


7

Có IDE nào cho phép tôi phát triển cho .net Micro Framework trên Linux không?

Có lẽ MonoDevelop ?


1
Ý bạn là: Có IDE nào, cho phép tôi phát triển với .net Micro Framework trên Linux không? Hay bạn có nghĩa là: Có thể sử dụng .net Micro Framework trong Linux không?
A-mốt

@Amos tùy chọn đầu tiên
Jader Dias

Chỉnh sửa câu hỏi để làm cho điều này rõ ràng hơn.
A-mốt

Câu trả lời:


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.