Câu hỏi được gắn thẻ «node.js»

Node.js là thời gian chạy I / O không đồng bộ, không chặn, dựa trên sự kiện, sử dụng công cụ JavaScript V8 của Google và thư viện libuv. Nó được sử dụng để phát triển các ứng dụng sử dụng nhiều khả năng chạy JavaScript cả trên máy khách, cũng như phía máy chủ và do đó được hưởng lợi từ việc sử dụng lại mã và thiếu chuyển đổi ngữ cảnh.25
Tìm phiên bản của gói npm đã cài đặt
Làm cách nào để tìm phiên bản của gói node.js / npm đã cài đặt ? Điều này in phiên bản của chính npm: npm -v <package-name> Điều này in một lỗi khó hiểu: npm version <package-name> Điều này in phiên bản gói trên sổ đăng ký (tức là phiên …
2199 node.js  package  npm 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.