Làm cách nào tôi có thể đặt vị trí trong Pronterface?


7

Tôi đang trong quá trình xây dựng một máy in 3D và có tất cả các động cơ bước có dây và bộ điều khiển được kết nối với máy tính đang chạy pronterface.

Tôi có thể di chuyển từng trục và cũng gửi mã g đến máy in.

Bây giờ làm thế nào tôi có thể xác định vị trí hiện tại là vị trí 0/0/0? Tôi muốn di chuyển máy in vào một vị trí mà tôi nghĩ nên là vị trí số 0 và xác định nó là như vậy trong pronterface bằng cách nào đó.

Câu trả lời:Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.