Những lợi thế của mạng lưới thần kinh có giá trị phức tạp là gì?


11

Trong quá trình nghiên cứu, tôi đã vấp phải "mạng nơ ron có giá trị phức tạp", đó là mạng nơ ron hoạt động với đầu vào có giá trị phức tạp (có lẽ cũng có trọng lượng). Những lợi thế (hoặc đơn giản là các ứng dụng) của loại mạng thần kinh này so với các mạng thần kinh có giá trị thực là gì?

Câu trả lời:


8

Theo bài báo này , các ANN có giá trị phức tạp (C-ANN) có thể giải quyết các vấn đề như XOR và phát hiện đối xứng với số lớp nhỏ hơn so với ANN thực (đối với cả hai lớp C-ANN 2 lớp này, trong khi cả 3 lớp R-ANN là bắt buộc).

Tôi tin rằng đây vẫn là một câu hỏi mở về việc kết quả này hữu ích như thế nào trong thực tế (ví dụ: liệu nó có thực sự giúp tìm ra cấu trúc liên kết phù hợp dễ dàng hơn không), vì vậy hiện tại lợi thế thực tế quan trọng của C-ANN là khi chúng là mô hình gần gũi hơn cho miền vấn đề.

Các lĩnh vực ứng dụng sau đó là nơi phát sinh các giá trị phức tạp một cách tự nhiên, ví dụ như trong quang học, xử lý tín hiệu / FFT hoặc kỹ thuật điện.


Điều gì ngăn cản các ứng dụng trong các lĩnh vực nơi các giá trị phức tạp không phát sinh "tự nhiên"?
dynrepsys

@dynrepsys Theo hiểu biết tốt nhất của tôi, không có gì, mặc dù có đầu vào phức tạp trong một miền có giá trị thực sự có vẻ là một lựa chọn thiết kế kỳ quặc.
NietzscheanAI

Chúng có thể được sử dụng trong trọng lượng mà không được sử dụng làm đầu vào?
dynrepsys

@dynrepsys Tôi tin là như vậy.
NietzscheanAI

Chỉ cần một lưu ý phụ - thực hiện các trọng số và kích hoạt có giá trị phức tạp là một số nền tảng và ngôn ngữ nhất định có thể gây khó xử, vì nhiều người thiếu hỗ trợ cho các loại dữ liệu có giá trị phức tạp. Trong một số, chẳng hạn như C #, VB.net, T-SQL và các loại khác mà tôi quen thuộc, các cách giải quyết khác nhau có sẵn như sử dụng cấu trúc, lớp và loại do người dùng xác định (UDT) nhưng thường không giống như đã xây dựng trong hỗ trợ kiểu dữ liệu. Cá nhân tôi thấy việc mô hình hóa các trọng số và kích hoạt phức tạp dễ dàng hơn bằng cách sử dụng hai (hoặc nhiều hơn) các loại dữ liệu có giá trị thực, một loại cho mỗi trục. Mặc dù vậy, YMMV, tùy thuộc vào ứng dụng ...
SQLServerSteve
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.