Có đồng hồ báo thức nguồn mở Android? Tôi muốn đăng nhập cho dù tôi có bấm báo lại hay không


7

Tôi muốn thêm các tính năng tùy chỉnh vào đồng hồ báo thức theo cách nó ghi nhật ký cho dù tôi có bấm báo lại mỗi ngày hay không. Có một đồng hồ báo thức nguồn mở tốt mà tôi có thể sử dụng làm cơ sở không?


Tôi quan tâm, mã sửa đổi ở đâu? Bạn đã phát hành ứng dụng sửa đổi trên Android Market chưa? Cảm ơn!
Nicolas Raoul

Câu trả lời:Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.