Android

Q & A dành cho những người đam mê và sử dụng năng lượng của hệ điều hành Android


6
Có bất kỳ rủi ro để root thiết bị?
Tôi thấy rất nhiều hướng dẫn cho tôi biết cách root điện thoại của mình (Motorola Droid), nhưng không ai trong số họ đề cập đến bất kỳ "tác dụng phụ" tiềm năng nào. Ngoài một vài vấn đề tương đối nhỏ dường như cần phải root máy để khắc ...
138 rooting 


Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.