Câu hỏi được gắn thẻ «kernel»

Kernel là thành phần trung tâm của hầu hết các hệ điều hành máy tính. Nó hoạt động như cầu nối giữa các ứng dụng và phần cứng và cũng quản lý tài nguyên của hệ thống.


1
Android dựa trên phân phối linux nào?
Google đã sử dụng một số bản phân phối hiện có (Debian, Red Hat, v.v.) để tạo Android hay họ đã sử dụng các yếu tố cần thiết (kernel, hệ thống tệp và một số tệp bắt buộc)?
74 linux  kernel 

2
Cho rằng mỗi ứng dụng chạy như một người dùng riêng biệt, điều gì xảy ra khi bạn muốn thêm tài khoản người dùng mới?
Theo đó , mọi ứng dụng trong Android đều chạy như một người dùng cấp hạt nhân riêng biệt, với ID người dùng và ID nhóm duy nhất. Vậy, điều gì xảy ra dưới mui xe khi bạn thêm người dùng mới (ví dụ: vào máy tính bảng dùng chung …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.