Câu hỏi được gắn thẻ «linux»

Sử dụng thẻ này khi sự cố của bạn liên quan đến máy tính xách tay / PC Linux hoặc giải quyết các chủ đề cụ thể về Linux của thiết bị Android. (Lưu ý rằng việc chạy các bản phân phối Linux trên Android là không có chủ đề.) Trong trường hợp sau, hãy xem xét các thẻ khác như 'dòng lệnh' hoặc 'shell' có thể phù hợp hơn không. Xem wiki thẻ đầy đủ để biết thêm chi tiết và gợi ý.

1
Android dựa trên phân phối linux nào?
Google đã sử dụng một số bản phân phối hiện có (Debian, Red Hat, v.v.) để tạo Android hay họ đã sử dụng các yếu tố cần thiết (kernel, hệ thống tệp và một số tệp bắt buộc)?
74 linux  kernel Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.