Câu hỏi được gắn thẻ «file-transfer»

Hành động di chuyển một tập tin hoặc một tập hợp các tập tin từ thiết bị này sang thiết bị khác thông qua việc sử dụng các kỹ thuật phổ biến như USB, WiFi, Bluetooth, v.v.


19
Làm cách nào tôi có thể chuyển ảnh sang thiết bị Android Jelly Bean trong khi duy trì dấu thời gian ban đầu?
Gần đây tôi đã mua một chiếc Nexus 4 và tôi muốn chuyển ảnh của mình về thiết bị trước đây của mình sang nó. Điện thoại Android trước đây của tôi đã sử dụng bộ lưu trữ dung lượng lớn USB tiêu chuẩn, có 0 vấn đề để sao …
1
Kéo adb đệ quy
Làm cách nào để sao chép toàn bộ thư mục (và tất cả nội dung của nó theo cách đệ quy) qua USB bằng adb pull? Ví dụ để sao lưu thẻ SD. Cố gắng: $ adb pull /sdcard backup failed to copy '/sdcard' to 'backup': Is a directory


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.