Câu hỏi được gắn thẻ «4.0-ice-cream-sandwich»

Chỉ sử dụng thẻ này khi câu hỏi của bạn thực sự cụ thể đối với Ice Cream Sandwich.2
Khôi phục một phần adb
Các thiết bị ICS hỗ trợ tạo bản sao lưu bằng cách sử dụng adb backupvà khôi phục chúng bằng cách sử dụng adb restore. Sử dụng adb backup, người ta có thể chọn rằng mọi thứ nên được sao lưu hoặc chỉ một gói nhất định. Tuy nhiên, adb …

3
Làm cách nào tôi có thể làm cho âm lượng Samsung Galaxy Nexus của tôi to hơn so với những gì cổ phiếu cho phép?
Tôi thấy âm lượng phương tiện không quá lớn trên Samsung Galaxy Nexus của tôi và muốn bằng cách nào đó "tăng cường" nó vượt xa những gì Android cho phép. Điện thoại của tôi đã được root và đang chạy Ice Cream Sandwich (Android 4.0). Có cách nào để …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.