Câu hỏi được gắn thẻ «contacts»

Ứng dụng tích hợp để quản lý Danh bạ (tên, số điện thoại, địa chỉ, e-mail). Một số nhà sản xuất cung cấp phiên bản tùy chỉnh riêng của họ.
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.