Câu hỏi được gắn thẻ «data-transfer»

Sử dụng thẻ này nếu vấn đề của bạn là với bất kỳ loại dữ liệu nào được truyền giữa các thiết bị Android (ví dụ: danh bạ, tin nhắn, dữ liệu ứng dụng) - ngoại trừ những thiết bị có thẻ chuyên dụng như 'truyền tệp'.
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.