Câu hỏi được gắn thẻ «samsung-galaxy-s-2»

Sử dụng thẻ này nếu vấn đề của bạn là * cụ thể * đối với bất kỳ biến thể nào của Samsung Galaxy S II (GT-I9100).
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.