Câu hỏi được gắn thẻ «system-error»

Sử dụng thẻ này khi câu hỏi của bạn liên quan đến thông báo lỗi.

2
Lỗi mạng khi gọi Google Hiện hành
Khi tôi cố gắng gọi Google Hiện hành bằng cách vuốt lên từ nút Home, tôi nhận được thông báo "Lỗi mạng. Kiểm tra kết nối mạng của bạn và thử lại". Tôi có tín hiệu WiFi chắc chắn và các tìm kiếm từ thanh tìm kiếm hoạt động tốt. …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.