Câu hỏi được gắn thẻ «installation»

Đối với các câu hỏi liên quan đến việc cài đặt ứng dụng, chương trình cơ sở hoặc chứng chỉ Android
6
Có cài đặt tối thiểu ADB không?
Khi nói đến khắc phục sự cố , tôi thường đọc các đề xuất như "Sử dụng adb logcatđể tìm thêm một số chi tiết". Tìm kiếm một cách tốt để sao lưu tất cả các ứng dụng của tôi bao gồm dữ liệu của chúng, Sao lưu toàn bộ …
62 adb  installation 
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.