Câu hỏi được gắn thẻ «android-x86»


1
Đặt cài đặt proxy ethernet không có WiFi
Tôi đang chơi xung quanh với android-x86 (4.4) mới nhất trong hộp ảo. Thiết lập chỉ có thể kết nối với mạng bên ngoài thông qua thiết bị ethernet NAT được mô phỏng bằng hộp ảo. Điều này được tự động cấu hình tốt và tôi có thể ping máy …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.