Câu hỏi được gắn thẻ «google-maps»

Google Maps là một dịch vụ lập bản đồ web và ứng dụng Android.

2
Tại sao google maps cần WiFi?
Đôi khi google maps đưa ra một thông báo giống như: "for increased accuracy please turn on the Wifi" Tôi có thể hiểu nếu nó nói "For faster loading of map layers....", nhưng làm thế nào một kết nối internet tốt hơn có thể tăng accuracyGPS?

4
Nhận bản đồ ngoại tuyến trong Google Maps mới
Google Maps đã được cập nhật vào tối qua (9 tháng 7 năm 2013 v7.0.0). Mặc dù họ đã thêm rất nhiều, nhưng một điều họ đã loại bỏ là khả năng lưu trữ bản đồ ngoại tuyến. Tôi đã dựa vào chức năng đó trong các khu vực phủ …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.