Câu hỏi được gắn thẻ «encryption»

Mã hóa là quá trình biến đổi thông tin để khiến mọi người không thể đọc được ngoại trừ những người sở hữu kiến ​​thức đặc biệt.


6
Có an toàn hợp lý để sử dụng mã PIN để mã hóa?
Trên Android 4.0 (Samsung Galaxy Nexus) có khả năng mã hóa điện thoại. Tôi thấy điều này về mã hóa trên Android 3.0, có phải là thuật toán tương tự được sử dụng trong Android 4 không? http://source.android.com/tech/encoding/android_crypto_im THỰCation.html Câu hỏi chính của tôi liên quan đến việc sử dụng …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.