Câu hỏi được gắn thẻ «restore»

Phục hồi dữ liệu (công nghệ máy tính), trả lại dữ liệu từ bản sao lưu về vị trí ban đầu hoặc cho người kế nhiệm. Trong dữ liệu android có nghĩa là các ứng dụng, cài đặt và tài liệu.


2
Khôi phục một phần adb
Các thiết bị ICS hỗ trợ tạo bản sao lưu bằng cách sử dụng adb backupvà khôi phục chúng bằng cách sử dụng adb restore. Sử dụng adb backup, người ta có thể chọn rằng mọi thứ nên được sao lưu hoặc chỉ một gói nhất định. Tuy nhiên, adb …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.