Câu hỏi được gắn thẻ «factory-reset»

Khôi phục cài đặt gốc dẫn đến việc thiết lập lại toàn bộ thiết bị Android về cài đặt gốc của ROM hiện được cài đặt.
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.