Câu hỏi được gắn thẻ «nexus-5»

Đối với các câu hỏi về LG Nexus 5, điện thoại đầu tiên xuất xưởng với Android 4.4 (KitKat). Vui lòng chỉ sử dụng thẻ này nếu bạn cảm thấy câu hỏi của mình dành riêng cho Nexus 5.

5
Vòng lặp khởi động lại Nexus 5
Hôm nay Nexus 5 của tôi tự tắt và sau đó bất cứ khi nào tôi cố gắng khởi động lại, nó sẽ khởi động lại - nó hiển thị logo google, sau đó bắt đầu hoạt hình khởi động, sau đó tắt nguồn và bắt đầu lại. Tôi đã …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.