Câu hỏi được gắn thẻ «bluetooth»

Thẻ "chung" cho các vấn đề liên quan đến Bluetooth, một công nghệ không dây để trao đổi dữ liệu trong khoảng cách ngắn. Bất cứ khi nào có thể, vui lòng sử dụng thẻ cụ thể hơn * thay vào đó * nếu tồn tại, ví dụ: 'bluetooth-audio' hoặc 'bluetooth-tethering'.

3
Kết nối thiết bị Android với Windows 7 qua Bluetooth
Tôi đang cố gắng kết nối cả hai thiết bị Android của mình với máy tính xách tay Windows 7 để xem tôi có thể làm gì với chúng (truyền tệp, chia sẻ bluetooth, v.v.) Đây là phần cứng tôi đang làm việc với: Máy tính xách tay Samsung Series …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.