Có thể tạo album Picasa để không xuất hiện trong ứng dụng Thư viện gốc không?


7

Theo mặc định, nó đồng bộ hóa mọi album Picasa bạn có trong tài khoản Google của mình, ngay cả những album được đánh dấu là riêng tư.

Tôi muốn làm cho một số trong số họ không được nhập trên điện thoại của tôi.


Đây có phải là Phòng trưng bày Cooliris ( cooliris.com/mobile/nexus-one ) không? Tôi không nghĩ rằng điều này là tiêu chuẩn với Android.
xương chậu

Vâng, đúng vậy. Nó đi kèm với cột mốc Motorola Motorola 2.1 của tôi.
Willian Mitsuda

Câu trả lời:


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.