Làm cách nào để kết nối Samsung Galaxy S của tôi với TV?


8

Samsung Galaxy S của tôi có cài đặt cho TV-out, nhưng tôi không thấy bất cứ nơi nào để cắm bất kỳ dây nào từ điện thoại vào TV.

Làm thế nào tôi có thể kết nối nó với TV của tôi?

Câu trả lời:
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.